Keresés:
Szerzőinknek
ÚTMUTATÓ SZERZŐINKNEK

ÚTMUTATÓ SZERZŐINKNEK

 

Folyóiratunkban jellemzően három típusú írást közlünk. Ezek a következők:

 1. Saját kutatási eredményeket ismertető írás
 2. Szakirodalmi áttekintés elméleti, empirikus vagy módszertani fókusszal
 3. Recenzió, amely egy nemrégiben megjelent tudományos művet mutat be, vagy a szélesebb értelemben vett tudományos közösséget érdeklő és érintő eseményt (hazai vagy külföldi konferenciát, módszertani műhelyt stb.) ismertet.

Más stílusú írások esetén (publicisztika, tudományos vagy közéleti esszé, filozófiai dialógus, kutatási gyorsjelentés stb.) kérjük, egyeztessen a szerkesztőséggel.

 

Szerzőinktől a következő formai követelmények betartását kérjük:

 1. A Prosperitas folyóiratban a tanulmányok átlagos hossza 1 szerzői ív (40 000 leütés szóközökkel együtt), amelynek tartalmaznia kell az irodalomjegyzéket és a mellékleteket is. A minimum terjedelem 0,5 szerzői ív (20 000 leütés), a maximum 1,5 ív (60 000 leütés).
 2. A tanulmányok lehetőség szerint kövessék a tudományos írásművek hagyományos felépítését: (a) absztrakt; (b) bevezetés; (c) tárgyalás fejezetei (elmélet, módszertan, eredmények ismertetése, amennyiben releváns); (d) konklúzió.
 3. Kérjük szerzőinket, hogy a tanulmány elején egy 80-100 szóból álló absztraktban mutassák be a főbb kutatási kérdéseket, az írás célkitűzését, valamint foglalják össze tanulmányuk főbb állításait. Az absztraktot kérjük mind magyar, mind angol nyelven készítsék el. Kérünk továbbá 5-6 kulcsszót is meghatározni a tanulmányhoz, ezeket szintén magyar és angol nyelven egyaránt.
 4. Az absztraktot követő első lábjegyzet tartalmazza a tanulmány elkészítésével kapcsolatos információkat, kutatási támogatásokra való hivatkozásokat, valamint a köszönetnyilvánításokat. Ezután külön lábjegyzetben következik a szerző foglalkozása, munkahelye, beosztása és e-mail címe.
 5. Több szerző esetén a Prosperitas irányelvei szerint a főszerző kerül az első helyre. Amennyiben a szerzők egymással megegyezve ettől eltérnek, és abc sorrendben szerepeltetik a neveiket, akkor erre egy külön lábjegyzetben felhívhatják a figyelmet (például, hogy az írásuk egyenlő mértékben támaszkodik az egyes szerzők munkájára).
 6. Kérjük szerzőinket, hogy fordítsanak figyelmet szövegük struktúrájára. A fejezetek elején vastag betűs, az alfejezetek elején dőlt betűs címek álljanak.
 7. A tanulmány közléséhez elengedhetetlen, hogy az írás tartalmazza a hivatkozási listát a szerzők nevével, a megjelenés évszámával, a mű pontos címével (beleértve a művek alcímét is), kiadójával, kiadási helyével, illetve a folyóirat pontos címével, évszámával, kötetszámával, a megjelenés hónapjával, oldalszámmal, valamint amennyiben van, a hivatkozott publikációk DOI azonosítójával. A hivatkozott művekre rá kell keresni a CrossRef keresőjében itt: http://search.crossref.org, és amelynek van DOI azonosítója, azt be kell linkelni, és hiperhivatkozásként jelölni a kéziratban. Ehhez útmutatót az alábbiakban találnak szerzőink. A hivatkozás stílusa az APA (American Psychological Association) hivatkozási formája, amelyre mintát az alábbiakban találhatnak a szerzők.
 8. A szövegközi hivatkozást tekintve a szövegben elegendő zárójelben a szerző vezetéknevének, a mű évszámának és oldalszámának megjelölése. A szövegközi hivatkozások irányadó stílusa szintén az APA hivatkozási rendje. Szó szerinti hivatkozás esetén mindenképpen szükséges az oldalszám feltüntetése is.
 9. Kérjük, hogy az idézett szövegrészeket a szerzők magyar nyelven közöljék, abban az esetben is, ha az adott műnek nincs magyar fordítása.
 10. A táblázatokat a tanulmányban kérjük, folyamatosan számozzák (a számozás nem kezdődik újra az egymást követő fejezetekben, alfejezetekben). Minden táblázatnak rendelkeznie kell címmel, valamint fel kell tüntetni a bennük szereplő mennyiségi értékek mértékegységét. Kérjük, a táblázatokat a Microsoft Office programcsomaggal (Word vagy Excel) készítsék el. A táblázattal kapcsolatos megjegyzéseket és az adatok forrására való hivatkozásokat a táblázat alatt kell feltüntetni.
 11. Az ábráknak szintén pontos címet kell adni, és folyamatosan kell őket számozni (a számozás nem kezdődik újra az egymást követő fejezetekben, alfejezetekben). Az ábrával kapcsolatos megjegyzéseket és az adatok forrására való hivatkozásokat az ábra alatt kell feltüntetni. Kérjük, külön fájlban csatolják az ábraszerkesztéshez használt eredeti Excel vagy Word dokumentumot. Amennyiben valamely más ábraszerkesztő formátumot használtak, akkor az ábra vektoros változatát mellékeljék.
 12. Fotók, színes ábrák esetében kérjük, vegyék figyelembe, hogy lapunk nyomtatott formában csupán a szürke árnyalatait tudja megjeleníteni. Kérjük, ellenőrizzék, hogy ábráik, fotóik ebben a formában is szemléletesek, illetve értelmezhetők-e.
 13. Kérjük, a képleteket szintén folyamatosan számozzák (zárójelben, jobb oldalon).

 

Hivatkozási példák (APA hivatkozási rend):

Önálló könyv:

Szerző(k) (évszám): Cím. kiadás helye (város): Kiadó, A könyv címe dőlt betűvel.

Nagy, B. (2014): Miért is írom ezt? Székesfehérvár: Szkeptikus Kiadó.

Folyóirat cikk:

Szerző(k), (évszám): Tanulmány cím. Folyóiratcím, évfolyam [kötet] száma. Szám. Oldalszámok: a tanulmány első és utolsó oldalának száma. A folyóirat címe dőlt betűvel. Az évfolyam száma félkövér betűvel zárójelben.

Nagy, B. – Big, I. (2013): Mi is a nagyság? Történelmi személyiségek. (11) 2. sz. 99-113.

Fejezet, tanulmány szerkesztett műben:

Szerző(k) (évszám): Fejezet (tanulmány) cím. In Szerkesztő(k) neve (szerk.) Könyv címe, kiadás helye (város): kiadó. Oldalszámok: a fejezet első és utolsó oldala. A könyv címe dőlt betűvel szerepel.

Kovács, V. – Egerszegi, H. – Pesti, C. (2008): Hivatkozni jó. In Tábornok, A. (Szerk.) Hogyan és miért hivatkozzunk? Szentendre: Endre Kiadó. 12-23.

További minták az APA hivatkozási stílus használatához (minták honlapokhoz, szervezeti dokumentumokhoz, rádió vagy TV műsorokhoz stb.):

Citation Management. Cornell University Library: http://www.library.cornell.edu/resrch/citmanage/apa

 

Útmutató a hivatkozott publikációk DOI azonosítójának kereséséhez

Az MTA Könyvtár és Információs Központtal együttműködve cikkeinket ellátjuk a CrossRef-nél regisztrált DOI-azonosítóval. A DOI növeli a cikkek láthatóságát, könnyíti az adott, kapott hivatkozások összeszámlálását. A saját DOI-k regisztrálásának feltétele, hogy az irodalomjegyzékben a hivatkozott publikációk DOI-jait is feltüntessük, ahol van. (Nem minden esetben van.) Ezért kérjük, hogy az Ön által hivatkozott művekre keressen rá a CrossRef keresőjében itt: http://search.crossref.org, és ahol talál DOI azonosítót, azt linkelje be, és hiperhivatkozásként jelölje a kéziratban.

Példa:

Hivatkozott cikk:

BOLDRIN, M.–MONTES, A. [2005]: The intergenerational state: Education and pensions. Review of Economic Studies, Vol. 72. No. 3. 651–664. o.

Bemásoljuk a CrossRef keresőjébe: http://search.crossref.org

Ha találunk DOI azonosítót, beillesztjük linkként az irodalomjegyzékünkbe így:

BOLDRIN, M.–MONTES, A. [2005]: The intergenerational state: Education and pensions. Review of Economic Studies 72, 651–664. o., http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-937x.2005.00346.x

 

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM