Keresés:
Események
«2020. július»
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Gazdálkodási és menedzsment BSc

Tanterv

Szak Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak
Bevezetés 2017/2018. tanévtől
Érvényes 2017. szeptember 1-től tanulmányaikat megkezdőkre vonatkozóan
Elfogadva 2017. május 5-én
Határozat 2016/2017. tanévi (V. 5.) 69. sz. határozat
2017/2018. tanévi (VI. 29.) 112. sz. határozat
2018/2019. tanévi (V. 17.) 63. sz. határozat
Szakfelelős Prof. Dr. Heidrich Balázs
Dékán Dr. Csillag Sára

Áttekintés

1 A szak engedélyezése és akkreditációja
2 A képzés célja
3 Elsajátítandó szakmai kompetenciák
4 A szak alapadatai
5 A képzés szerkezete
6 A szak specializációi
7 Mobilitási ablak
8 Szakmai gyakorlat
9 Szakdolgozat követelményei
10 A képzés lezárásának feltételei
11 Záróvizsga követelményei
12 Oklevél kiadásának feltétele
13 Oklevél minősítése
14 A szak speciális követelményei
15 Mintatantervek
  Változások követése

A szak tartalma és követelményrendszere

1. A szak engedélyezése és akkreditációja

A Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak képzési és kimeneti követelményeit 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet határozza meg.

A Magyar Akkreditációs Bizottság a 2016/1/VII/2/12 számú határozatában akkreditálta.

2. A képzés célja

A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és a specializációk keretében megszerzett tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények működési folyamatainak és gazdasági kapcsolatainak megismerésére, tervezésére, elemzésére. A gyakorlati tudás és tapasztalat megszerzését követően pedig képesek a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

3. Elsajátítandó szakmai kompetenciák

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon a közgazdász

a) tudása

 • Rendelkezik a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseinek ismeretével, a releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.
 • Elsajátította a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek alapvető elméleteit és jellemzőit, birtokában van az alapvető információ-gyűjtési, matematikai és statisztikai elemzési módszereknek.
 • Ismeri a projektben, teamben, munkaszervezetben való együttműködés, a projekt vezetés szabályait és etikai normáit.
 • Tisztában van a szervezetek és intézmények létrehozására, struktúrájuk, szervezeti magatartásuk kialakítására és változtatására vonatkozó alapelvekkel és módszerekkel.
 • Ismeri és érti a gazdálkodási folyamatok irányításának, szervezésének és működtetésének alapelveit és módszereit, a gazdálkodási folyamatok elemzésének módszertanát, a döntés-előkészítés, döntéstámogatás módszertani alapjait.
 • Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó más (műszaki, jogi, környezetvédelmi, minőségbiztosítási stb.) szakterületek alapjait.
 • Rendelkezik alapvető vezetési és szervezési, valamint projekt, illetve kis- és közepes vállalkozások indításának előkészítésére, indítására és vezetésére vonatkozó ismeretekkel.
 • Tisztában van a szervezetek működését, a gazdálkodási folyamatokat támogató informatikai és irodatechnikai eszközök használatával.
 • Elsajátította a szakszerű és hatékony kommunikáció írásbeli és szóbeli formáit, az adatok bemutatásának táblázatos és grafikus módjait.
 • Birtokában van a gazdaságtudomány alapvető szakmai szókincsének anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven.

b) képességei

 • Gazdasági tevékenységet, projektet tervez, szervez, kisebb vállalkozást, gazdálkodó szervezetet, irányít és ellenőriz.
 • A tanult elméletek és módszerek alkalmazásával tényeket és alapvető összefüggéseket tár fel, rendszerez és elemez, önálló következtetéseket, kritikai észrevételeket fogalmaz meg, döntés-előkészítő javaslatokat készít, döntéseket hoz rutin- és részben ismeretlen - hazai, illetve nemzetközi - környezetben is.
 • Követi és értelmezi a világgazdasági, nemzetközi üzleti folyamatokat, a gazdaságpolitika és a szakterület szerint releváns, kapcsolódó szakpolitikák, jogszabályok változásait, azok hatásait, ezeket figyelembe veszi elemzései, javaslatai, döntései során.
 • Képes a gazdasági folyamatok, szervezeti események komplex következményeinek meghatározására.
 • Alkalmazni tudja a gazdasági problémák megoldásának technikáit, a probléma megoldási módszereket, ezek alkalmazási feltételeire és korlátaira tekintettel.
 • Képes együttműködni más szakterületek képviselőivel.
 • Projektben, csoportos feladatmegoldásban vesz részt, a gyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követően azokban vezetőként a tevékenységet vezeti, szervezi, értékeli, ellenőrzi.
 • Képes a gyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követően kis- és közepes vállalkozást, illetve gazdálkodó szervezetben szervezeti egységet vezetni.
 • A fogalmi és elméleti szempontból szakszerűen megfogalmazott szakmai javaslatot, álláspontot szóban és írásban, magyar és idegen nyelven, a szakmai kommunikáció szabályai szerint prezentálja.
 • Középszinten szakmai idegen nyelv használatára képes.

c) attitűdje

 • A minőségi munkavégzés érdekében problémaérzékeny, proaktív magatartást tanúsít, projektben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 • Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és módszertanokra, nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, felelősségek vállalására. Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, ebben munkatársaival való együttműködésre.
 • Nyitott az adott munkakör, munkaszervezet, vállalkozás tágabb gazdasági, társadalmi környezetének változásai iránt, törekszik a változások követésére és megértésére.
 • Befogadó mások véleménye, az ágazati, regionális, nemzeti és európai értékek iránt (ide értve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is).
 • Elfogadja és elismeri az életpálya-tervezés fontosságát.
 • Törekszik az életen át tartó tanulásra a munka világában és azon kívül is.

d) autonómiája és felelőssége

 • Általános szakmai felügyelet mellett, önállóan végzi és szervezi a munkaköri leírásban meghatározott feladatokat.
 • Az elemzésekért, következtetéseiért és döntéseiért felelősséget vállal.
 • Önállóan vezet, szervez, irányít gazdálkodó szervezetben szervezeti egységet, munkacsoportot, illetve vállalkozást, kisebb gazdálkodó szervezetet, felelősséget vállalva a szervezetért és a munkatársakért.
 • Gazdálkodó szervezetben, gazdasági munkakörben képesítése szerinti gazdasági tevékenységet szervez, irányít és ellenőriz.
 • Felelősséget vállal a munkával és magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi, etikai normák és szabályok betartása terén.
 • Projektek, csoportmunkák, szervezeti egységek tagjaként a rá eső feladatokat önállóan, felelősséggel végzi.
 • Előadásokat tart, vitavezetést önállóan végez. Önállóan és felelősséggel vesz részt a gazdálkodó szervezeten belüli és azon kívüli szakmai fórumok munkájában.

4. A szak alapadatai

Képzési idő: 7 félév
A megszerzendő kreditek száma: 180+30 kredit
Végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat
Szakképzettség: közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon
A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Business Administration and Management

5. A képzés szerkezete

A képzés szerkezete kreditpontokban kifejezve, a képzési és kimeneti követelmények alapján:

Szakterületek, ismeretkörök K KV KN V Össz.
Közgazdaságtani, módszertani és üzleti ismeretek 66 3     69
Szaknyelv     9   9
Társadalomtudományi alapismeretek 9 3     12
Szakmai általános ismeretek 51 3   12 66
Specializációk   24     24
Egyéb (szakmai gyakorlat, kutatásmódszertan, szakdolgozat) 30       30
Összesen 156 33 9 12 210

Rövidítések, illetve a tárgytípusok meghatározása:

 • K – Kötelező tárgyak.
 • KV – Kötelezően választandó tárgyak: egy meghatározott tárgycsoportból választandók. A specializációk tárgyai együttesen választandók, a specializáció felvételével.
 • KN – Kötelezően választandó szaknyelvi készségfejlesztő tárgyak. A diploma követelményeként előírt nyelvvizsgával nem rendelkező hallgatók a rendelkezésre álló szaknyelvi kurzusok közül választhatnak. Nyelvvizsgával rendelkező hallgatók idegen nyelvű szakmai tárgyakat vagy további üzleti idegen nyelvet vehetnek fel a kreditkeret terhére.
 • V – Szabadon választható tárgyak. A mintatantervben szereplő tárgyak mellett a hallgató az intézményben meghirdetett további tárgyakat is felveheti.

6. A szak specializációi

Az alapszakon a hallgatók az alábbi, önálló szakképzettséget nem eredményező specializációk közül választhatnak:

 • Digitális vállalkozás
 • Logisztika
 • Szolgáltatásmenedzsment
 • Team Academy
 • Vállalkozás menedzsment.

A specializációválasztásra a mintatanterv szerinti 4. félév lezárása után kerülhet sor.

Az egyes specializációkra azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik a mintatanterv szerinti első négy félév tárgyai közül 60 kreditet teljesítettek, melyek magukban foglalják az alábbi tárgyak teljesítését:

Specializáció Tárgykód Tárgynév
Digitális vállalkozás SZNT0BA06
VAAN0BB06
Szervezeti és humán menedzsment
Vállalkozástan
Logisztika TENT0BA06
VAAN0BB06
Tevékenységmenedzsment
Vállalkozástan
Szolgáltatásmenedzsment SZNT0BA06
VAAN0BB06
Szervezeti és humán menedzsment
Vállalkozástan
Team Academy SZNT0BA06
VAAN0BB06
Szervezeti és humán menedzsment
Vállalkozástan
Vállalkozás menedzsment SZNT0BA06
VAAN0BB06
Szervezeti és humán menedzsment
Vállalkozástan

A specializációválasztás során a hallgatónak preferenciasorrendet kell megjelölnie, legalább két specializáció megadásával. A specializációkra történő besorolás a hallgatók kumulált kreditindexe alapján történik: az így képzett hallgatói rangsorban a legjobb eredménnyel rendelkező hallgatót az általa első helyen megjelölt specializációra sorolják be. Az eljárás hasonlóképpen folytatódik a rangsorban ezután következő hallgatókkal mindaddig, amíg valamelyik specializáció létszámkerete be nem telik. A még sorban álló hallgatók ezután a másodikként megjelölt specializációra kerülnek besorolásra. Az eljárás azonos elven zajlik az utolsó hallgató besorolásáig.

A specializációk indítása minimumlétszámhoz kötött. A minimumlétszám el nem érése esetén az adott specializációra jelentkezett hallgatók a preferenciasorrendjükben soron következő specializációra kerülnek besorolásra.

Team Academy specializációra való bekerülés feltétele egy motivációs beszélgetésen való részvétel.

7. Mobilitási ablak

A szakon a nemzetközi hallgatói mobilitásra ajánlott félévek a 4. félév és a szakmai gyakorlat féléve.

A 4. félévben a nemzetközi mobilitásban részt vevő hallgatók számára az ajánlott kreditek összegyűjtése az alábbiak szerint javasolt.

Tárgykód Tárgynév Kredit Ekvivalencia
UZKA0BB06 Üzleti statisztika 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia, vagy bármely, alkalmazott statisztikai ismereteket oktató, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
MANG0BA06 Marketing 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia, vagy bármely, átfogó marketingismereteket oktató, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
GAA0BA03 Gazdálkodási szaknyelv A 3 bármely nyelvi készségfejlesztő, legalább 2 ECTS kreditértékű tárgy
SZAS0BB06 Szervezeti magatartás 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, szervezeti magatartással foglalkozó, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
TENT0BA06 Tevékenységmenedzsment 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely operatív menedzsmentismereteket oktató, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
GAKA1BA06 Gazdasági informatika 1. 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, alkalmazott informatikai ismereteket oktató, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy

A szak követelményrendszerében meghatározott szakmai gyakorlat folytatható külföldön is, a szakmai gyakorlatra vonatkozó eljárásrend szerint.

8. Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat 13 hét időtartamú összefüggő gyakorlat.

A szakmai gyakorlat 20 kredit értékű, teljesítése az abszolutórium megszerzésének feltétele.

8.1. Tantárgyi követelmények

8.1.1. Digitális vállalkozás, Logisztika, Szolgáltatásmenedzsment, Vállalkozás menedzsment specializációkon

A szakmai gyakorlat megkezdésének feltétele legalább 171 kredit megszerzése a szak mintatanterve szerint. Az előírt kreditmennyiség nem tartalmazhatja a Szakdolgozat (SZAT0BA07) tárgy kreditjeit.

8.1.2. Team Academy specializáción

A szakmai gyakorlat megkezdésének feltétele legalább 171 kredit megszerzése a szak mintatanterve szerint. Az előírt kreditmennyiségnek tartalmaznia kell a specializáción előírt valamennyi kreditet, ugyanakkor nem tartalmazhatja a Szakdolgozat (SZAT0BA07) tárgy kreditjeit.

8.2. A szakmai gyakorlat helye

8.2.1. Digitális vállalkozás, Logisztika, Szolgáltatásmenedzsment, Vállalkozás menedzsment specializációkon

A hallgatók szakmai gyakorlati helyüket szabadon megválaszthatják. A szakmai gyakorlat lebonyolítására minden olyan vállalkozás vagy intézmény kiválasztható, amely a szak jellegéhez kapcsolódó tevékenységet folytat és ahol léteznek felsőfokú végzettséget igénylő, betöltött munkakörök. A hallgató által betöltendő munkakörrel kapcsolatos elvárás, hogy az ismertesse meg a hallgatót a szervezet gazdálkodásának egy vagy több részterületével, lehetőséget adva számára az egyetemi képzés során szerzett ismeretek alkalmazására és gyakorlására.

8.2.2. Team Academy specializáción

A képzés sajátos jellegéből adódóan a hallgatók a kötelező szakmai gyakorlatot is a specializáció keretein belül töltik. Ezért a hallgatóktól elvárt a képzési idő alatt valamilyen formájú, valós gazdálkodó szervezetet alapítaniuk. A szakmai gyakorlat helyszíne a Team Academy képzési helye, de a képzés sajátos jellegéből adódóan a munkavégzésre a team coach-okkal egyeztetetten egyéb helyszínen is sor kerülhet.

8.3. A szakmai gyakorlat teljesítésének követelményei

8.3.1. Digitális vállalkozás, Logisztika, Szolgáltatásmenedzsment, Vállalkozás menedzsment specializációkon

A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók tanulmányaiknak, illetve szakterületüknek megfelelő tevékenységet végző fogadóintézménynél (szervezetnél, vállalatnál, közintézménynél, civil szervezetnél) megismerkedjenek az ott folyó szakmai munkával, aktívan bekapcsolódjanak a napi munkavégzésébe, önállóan oldják meg a munkahelyi vezetőjük által rájuk bízott feladatot, illetve tapasztalatokat gyűjtsenek a munkaerőpiacon való későbbi elhelyezkedéshez. 

8.3.2. Team Academy specializáción

A specializáció teljesítése alatt, az aktív képzési időszakban és a szakmai gyakorlat teljesítése során is, a hallgatók saját vállalkozói ötleteiken, ill. valós vállalati projekteken dolgoznak.

8.4. További szabályok

A szakmai gyakorlat értékelését a gyakorlat végén a gyakorlatvezető/konzulens végzi.
A szakmai gyakorlatra való jelentkezést, a gyakorlat lebonyolítását, értékelését külön eljárásrend szabályozza.

9. Szakdolgozat követelményei

A szakdolgozat olyan feladat, amelynek elvégzése során a hallgató bizonyítja, hogy képes:

 • egy adott szakterületen végzett önálló szakirodalmi feltárásra,
 • a szakirodalomban leírt eredmények dokumentálására, elemzésére értékelésére,
 • a tanulmányai és a szakirodalomban megszerzett ismeretanyag birtokában
  • önálló kutatási tevékenység elvégzésére és/vagy
  • kreativitást megkövetelő feladat önálló elvégzésére,
 • a szakirodalmi és saját kutatási tapasztalatok alapján tanulmányaira támaszkodva értékelő tanulmány készítésére, megvédésére.

A szakdolgozat követelményrendszerét és a teljesítés feltételeit külön eljárásrend tartalmazza.

10. A képzés lezárásának feltételei

A végbizonyítvány kiadásának feltételei:

 • a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tárgyakból legalább 183 kredit teljesítése a tantervi szabályok szerint;
 • kritériumkövetelmények teljesítése (aláírás megszerzése Testnevelés 1 és 2 tárgyakból;
 • a szakmai gyakorlat teljesítése (20 kredit);
 • szakdolgozati konzultációk teljesítése (7 kredit).

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a végbizonyítvány megszerzése;
 • két bíráló által külön-külön legalább elégségesre értékelt szakdolgozat.

11. Záróvizsga követelményei

A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja.

A záróvizsga két részből áll.

 • Szakdolgozat megvédése, amely magában foglalja az eredmények bemutatását és az arra épülő szakmai vitát. A bírálók által ajánlott osztályzatok és a védés alapján a bizottság egy érdemjeggyel értékeli a hallgató dolgozatát.
 • Komplex szóbeli vizsga, amely átfogóan értékeli a hallgató szakmai tudását és annak alkalmazási képességét. A vizsga témaköreit és a vizsgára való felkészüléshez szükséges tudnivalókat a szakfelelős a félév elején közzéteszi.

A szakdolgozat vagy a komplex szóbeli vizsga elégtelen minősítése esetén a záróvizsga sikertelennek tekintendő, azt az intézményi szabályzatban rögzítetteknek megfelelően meg kell ismételni.

A záróvizsga eredményének kiszámítási módja:

ZE = (ZV+SzD)/2

ahol

 • ZE a záróvizsga összesített eredménye
 • ZV a záróvizsgán teljesített komplex szóbeli vizsga eredménye
 • SzD szakdolgozatra megállapított érdemjegy

12. Oklevél kiadásának feltétele

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

13. Oklevél minősítése

Az oklevél minősítésének kiszámítási módja:

OM = (TÁ+ZE)/2

ahol

 • OM az oklevél minősítése
 • TÁ kötelező és kötelezően választandó tárgyak átlageredménye (kreditponttal súlyozva)
 • ZE a záróvizsga összesített eredménye

Az oklevél minősítése:

Kiváló (5) ha   OM = 5,00
Jeles (5) ha 4,51 ≤ OM < 5,00
(4) ha 3,51 ≤ OM ≤ 4,50
Közepes (3) ha 2,51 ≤ OM ≤ 3,50
Elégséges (2) ha 2,00 ≤ OM ≤ 2,50

 

14. A szak speciális követelményei

14.1 Nem magyar nyelven folytatott képzés

A 2011. évi CCIV. törvény 51. § (2) bekezdés alapján az idegen nyelven folytatott képzésen az oklevél kiadásának nem követelménye a 12. pontban meghatározott nyelvvizsgák megszerzése.

A 137/2008 (V. 16.) kormányrendelet 14. § (6) bekezdés értelmében az idegen nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló oklevél – az oktatás nyelve szempontjából – államilag elismert, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg. A hivatkozott jogszabály értelmében az oklevél egyenértékű a nyelvvizsgával, erről a BGE külön bizonyítványt nem adhat ki.

A BGE abban az esetben ismeri el idegen nyelven folytatott képzésnek a hallgató tanulmányait, ha idegen nyelven teljesít legalább 189 kreditet, ebből legalább 168 kreditet az adott képzés nyelvén.

14.2 Levelező munkarendben folytatott képzés

Levelező munkarendű képzésen az alábbi különbségekkel érvényes a tanterv:

 • A Testnevelés 1 (TEES1BA00) és Testnevelés 2 (TEES2BA00) tárgyak teljesítése nem része a követelményrendszernek.
 • A Szakmai gyakorlat (SZGY0BA20) teljesítése helyett elismertethető a foglalkoztatás során szerzett munkatapasztalat (a szakmai gyakorlat eljárásrendje szerint).

14.3 Duális képzés

A duális képzésben a felsőoktatási intézménnyel közösen kialakított gyakorlati tanterv alapján a vállalatok (duális képzési partnerek) saját igényeik szerint képzik a hallgatót, és profiljuknak megfelelően támogatják, gyakorlati ismeretekkel bővítik, kiegészítik a hallgató intézményi képzését.

A duális képzésre felvételt nyert hallgatóval a BGE duális képzési partnere munkaszerződést köt. A hallgató tanulmányaival párhuzamosan munkát végez a partnerszervezetnél. A tanulmányi idő és a munkaidő megoszlását a munkaszerződés tartalmazza.

15. Mintatantervek

Munkarend Nyelv Azonosító Melléklet
nappali magyar BNGMHP, BNGMHZ 1. melléklet
nappali angol BNGMEP 2. melléklet
levelező magyar BLGMHP, BLGMHZ 3. melléklet
távoktatás magyar BTGMHP 4. melléklet

Változások követése

Sorszám Határozatszám Bevezetés módja Hatály Bekezdés Módosítás tartalma
1 . 2017/18. (VI. 29.) 111. azonnali 2018/19 tanévtől 15 Mintatantervi módosítások az alábbi táblázat szerint

 

Tárgykód Tárgynév Módosítás Hatály
VAEK0BA06 Vállalati pénzügyek 2+2 kontaktóra helyett 1+3, számonkérés K helyett Gy azonnali

 

Sorszám Határozatszám Bevezetés módja Hatály Bekezdés Módosítás tartalma
2. 2018/19. (V. 17.) 63. felmenő 2019/20 tanévtől 8 A szakmai gyakorlat időtartam-meghatározásának módosítása
3. 2018/19. (V. 17.) 63. azonnali 2019/20 tanévtől 15 Mintatantervi módosítások az alábbi táblázat szerint

 

Tárgykód Tárgynév Módosítás Hatály
KOEK0BA03 Könyvvezetési ismeretek A Számvitel alapjai (SZAI0BA06) tárgy beállítása előfeltételként. azonnali
NENG0BB06 Nemzetközi menedzsment és marketing A tárgy törlése a Vállalkozás menedzsment specializációból azonnali
SZNG0BB06 Szolgáltatásmenedzsment és marketing A tárgy hozzáadása a Vállalkozás menedzsment specializációhoz az 5. félévben azonnali
CONG0BA03 Coaching, mentoring A tárgy törlése a Team Academy specializációból azonnali
ADAN0BB03 Adózás a gyakorlatban A tárgy törlése a Team Academy specializációból azonnali
DENG0BA03 Design thinking A tárgy hozzáadása a Team Academy specializációhoz az 5. félévben azonnali
ONET0BA03 Önismeret A tárgy hozzáadása a Team Academy specializációhoz a 6. félévben azonnali
ADAN0BB03 Adózás a gyakorlatban Tárgy felvétele az ajánlott szabadon választható tárgyak közé azonnali
SZIA0BC03 Szociálpszichológia Tárgy felvétele az ajánlott szabadon választható tárgyak közé azonnali
DENG0BA03 Design thinking A tárgy törlése az ajánlott szabadon választható tárgyak közül azonnali
Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM