Keresés:
Események
«2020. július»
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Kereskedelem és marketing BSc

Tanterv

Szak Kereskedelem és marketing alapképzési szak
Bevezetés 2017/2018. tanévtől
Érvényes 2017. szeptember 1-től tanulmányaikat megkezdőkre vonatkozóan
Elfogadva 2017. május 5-én
Határozat 2016/2017. tanévi (V. 5.) 69. sz. határozat
2017/2018. tanévi (VI. 29.) 112. sz. határozat
2018/2019. tanévi (V. 17.) 63. sz. határozat
Szakfelelős Dr. Máté Zoltán
Dékán Gulyásné Dr. Csekő Katalin

Áttekintés

1 A szak engedélyezése és akkreditációja
2 A képzés célja
3 Elsajátítandó szakmai kompetenciák
4 A szak alapadatai
5 A képzés szerkezete
6 A szak specializációi
7 Mobilitási ablak
8 Szakmai gyakorlat
9 Szakdolgozat követelményei
10 A képzés lezárásának feltételei
11 Záróvizsga követelményei
12 Oklevél kiadásának feltétele
13 Oklevél minősítése
14 A szak speciális követelményei
15 Mintatantervek
  Változások követése

A szak tartalma és követelményrendszere

1. A szak engedélyezése és akkreditációja

A Kereskedelem és marketing alapszak képesítési és kimeneti követelményeit 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet határozza meg.

A Magyar Akkreditációs Bizottság hatályos akkreditációjának határozatszáma: 2016/1/VII/3/19.

2. A képzés célja

A képzés célja kereskedelmi és marketing szaktudással és készségekkel, gazdasági és üzleti ismeretekkel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a különböző termékek és szolgáltatások keresletvezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

3. Elsajátítandó szakmai kompetenciák

Kereskedelem és marketing alapképzési szakon a közgazdász

a) tudása

 • Rendelkezik a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseinek ismeretével, a releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.
 • Elsajátította a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek alapvető elméleteit és jellemzőit, birtokában van az alapvető információ-gyűjtési, matematikai és statisztikai elemzési módszereknek.
 • Ismeri a projektben, teamben, munkaszervezetben való együttműködés, a projekt vezetés szabályait és etikai normáit.
 • Átfogóan ismeri a kereskedelem és marketing szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait, gazdasági, szakterületi szervezetek struktúráját, működését és kapcsolat-rendszerét, a szereplők viselkedését, az azt meghatározó külső és belső környezeti, viselkedési, döntési információs és motivációs tényezőket.
 • Ismeri a kereskedelem és marketing szakterülethez kötődő legfontosabb összefüggéseket, elméleteket és az ezeket felépítő fogalomrendszert.
 • Ismeri a marketing fogalmát, koncepcióját, eszközrendszerét és módszertanát az üzleti és nonprofit szférában. Ismeri a marketing szerepét a vállalat, intézmény működésében, a marketing kapcsolatát a szervezet más folyamataival, funkcióival.
 • Ismeri a fogyasztói, vevői magatartás folyamatát, a fogyasztóvédelem területét.
 • Ismeri az értékesítési, üzletkötési tevékenység folyamatait, jogi, etikai követelményeit. Ismeri a kereskedelmi vállalatok működését és szervezetét, a kereskedelmi tevékenység főbb munkafolyamatait és technikáit. Ismeri a logisztikai folyamatokat.
 • Ismeri az e-üzlet módszereit és hátterét.
 • Birtokában van a gazdaságtudomány alapvető szakmai szókincsének anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven.

b) képességei

 • Gazdasági tevékenységet, projektet tervez, szervez, kisebb vállalkozást, gazdálkodó szervezetet, irányít és ellenőriz. A tanult elméletek és módszerek alkalmazásával tényeket és alapvető összefüggéseket tár fel, rendszerez és elemez, önálló következtetéseket, kritikai észrevételeket fogalmaz meg, döntés-előkészítő javaslatokat készít, döntéseket hoz rutin- és részben ismeretlen - hazai, illetve nemzetközi - környezetben is.
 • Követi és értelmezi a világgazdasági, nemzetközi üzleti folyamatokat, a gazdaságpolitika és a szakterület szerint releváns kapcsolódó szakpolitikák, jogszabályok változásait, azok hatásait, ezeket figyelembe veszi elemzései, javaslatai, döntései során.
 • Elvégzi a kereskedelem és marketing szakterület ismeretrendszerét alkotó elképzelések alapfokú analízisét, az összefüggéseket szintetizálja, és adekvát értékelő tevékenységet folytat.
 • Képes a marketing és értékesítés rövid és középtávú döntési folyamataiban való eligazodásra, a gyors piaci változások felismerésére, azokhoz való alkalmazkodásra.
 • Képes marketing és kereskedelmi döntéseket előkészítő marketingkutatási feladatok előkészítésére, a kutatási terv megfogalmazására, és a kutatás lebonyolítására, az alapvető összefüggések elemzésére.
 • Képes a vállalati kereskedelmi és marketing adatbázisok kezelésére, a szekunder marketingkutatási információk és adatok elemzésére, a szükséges specifikus szoftverek használatára.
 • Képes hatékony munkára gazdasági, marketing és kereskedelmi projektekben, gazdálkodó szervezetekben,
 • Képes marketing és kereskedelmi szervezeti egységek, vállalkozások vezetésére.
 • Megérti és használja a kereskedelem és marketing szakterület jellemző online és nyomtatott szakirodalmát magyar és idegen nyelven.
 • Képes a fogalmi és elméleti szempontból szakszerűen megfogalmazott szakmai javaslatot, álláspontot szóban és írásban, magyar és idegen nyelven, a szakmai kommunikáció szabályai szerint prezentálni.

c) attitűdje

 • A minőségi munkavégzés érdekében probléma érzékeny, proaktív magatartást tanúsít, projektben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 • Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és módszertanokra, nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, felelősségek vállalására.
 • Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, ebben munkatársaival való együttműködésre.
 • Törekszik arra, hogy önképzése a szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon.
 • Komplex megközelítést kívánó, illetve váratlan döntési helyzetekben is törekszik a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével meghozni döntését.
 • Befogadó mások véleménye, az ágazati, regionális, nemzeti és európai értékek iránt (ide értve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is).

d) autonómiája és felelőssége

 • Általános szakmai felügyelet mellett, önállóan végzi és szervezi a munkaköri leírásban meghatározott feladatokat. Önállóan szervezi meg a gazdasági folyamatok elemzését, az adatok gyűjtését, rendszerezését, értékelését.
 • Az elemzésekért, következtetéseiért és döntéseiért felelősséget vállal.
 • Önállóan vezet, szervez, irányít gazdálkodó szervezetben szervezeti egységet, munkacsoportot, illetve vállalkozást, kisebb gazdálkodó szervezetet, felelősséget vállalva a szervezetért és a munkatársakért.
 • Szakmai útmutatás alapján végzi átfogó és speciális kereskedelem és marketing szakmai kérdések végiggondolását, és rendelkezésére álló források alapján történő kidolgozását.
 • Felelősséggel részt vállal kereskedelmi és marketing szakmai nézetek kialakításában, indoklásában.
 • Felelősséget vállal a munkával és magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi, etikai normák és szabályok betartása terén.
 • Előadásokat tart, vitavezetést önállóan végez. Önállóan és felelősséggel vesz részt a gazdálkodó szervezeten belüli és azon kívüli szakmai fórumok munkájában.

4. A szak alapadatai

Képzési idő: 7 félév
A megszerzendő kreditek száma: 210 kredit
Végzettségi szint: Alapfokozat (rövidítve: BSc)
Szakképzettség: közgazdász, kereskedelem és marketing alapképzési szakon
A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Commerce and Marketing

5. A képzés szerkezete

A képzés szerkezete kreditpontokban kifejezve, a képzési és kimeneti követelmények alapján:

Szakterületek, ismeretkörök K KV KN V Össz.
Közgazdaságtani, módszertani és üzleti ismeretek 69     3 72
Szaknyelv     6   6
Társadalomtudományi alapismeretek 6 3   3 12
Szakmai általános ismeretek 45 12 3 6 66
Specializációk   24     24
Egyéb (szakmai gyakorlat, szakdolgozat) 30       30
Összesen 150 39 9 12 210

Rövidítések, illetve a tárgytípusok meghatározása:

 • K – Kötelező tárgyak.
 • KV – Kötelezően választandó tárgyak: egy meghatározott tárgycsoportból választandók. A specializációk tárgyai együttesen választandók, a specializáció felvételével.
 • KN – Kötelezően választandó szaknyelvi készségfejlesztő tárgyak. A diploma követelményeként előírt nyelvvizsgával nem rendelkező hallgatók a rendelkezésre álló szaknyelvi kurzusok közül választhatnak. Nyelvvizsgával rendelkező hallgatók idegen nyelvű szakmai tárgyakat vagy további üzleti idegen nyelvet vehetnek fel a kreditkeret terhére.
 • V – Szabadon választható tárgyak. A mintatantervben szereplő tárgyak mellett a hallgató az intézményben meghirdetett további tárgyakat is felveheti.

6. A szak specializációi

Az alapszakon a hallgatók az alábbi, önálló szakképzettséget nem eredményező specializációk közül választhatnak:

 • Digitális marketing (KKK)
 • Kereskedelem (KVIK)
 • Kereskedelmi kommunikáció (KVIK)
 • Kereskedelmi logisztika (KVIK)
 • Marketingkommunikáció (KKK)
 • Marketingmenedzsment (KKK).

A specializációválasztásra a mintatanterv szerinti 4. félév lezárása után kerülhet sor.

Az egyes specializációkra azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik a mintatanterv szerinti első négy félév tárgyai közül legalább 75 kreditet teljesítettek, melyek magukban foglalják az alábbi tárgy teljesítését:

Specializáció Tárgykód Tárgynév
Digitális marketing MAAS0BA06 Marketingkommunikáció és fogyasztói magatartás
Marketingkommunikáció MAAS0BA06 Marketingkommunikáció és fogyasztói magatartás
Marketingmenedzsment MAAS0BA06 Marketingkommunikáció és fogyasztói magatartás
Kereskedelem BEBA0BA06 Bevezetés a kereskedelmi és szolgáltató vállalkozások gazdaságtanába
Kereskedelmi kommunikáció MAAS0BA06 Marketingkommunikáció és fogyasztói magatartás
Kereskedelmi logisztika NEKA0BA06 Nemzetközi kereskedelmi technikák és logisztika

A specializációválasztás során a hallgatónak preferenciasorrendet kell megjelölnie, legalább két specializáció megadásával. A specializációkra történő besorolás a hallgatók kumulált kreditindexe alapján történik: az így képzett hallgatói rangsorban a legjobb eredménnyel rendelkező hallgatót az általa első helyen megjelölt specializációra sorolják be. Az eljárás hasonlóképpen folytatódik a rangsorban ezután következő hallgatókkal mindaddig, amíg valamelyik specializáció létszámkerete be nem telik. A még sorban álló hallgatók ezután a másodikként megjelölt specializációra kerülnek besorolásra. Az eljárás azonos elven zajlik az utolsó hallgató besorolásáig.

A specializációk indítása minimumlétszámhoz kötött. A minimumlétszám el nem érése esetén az adott specializációra jelentkezett hallgatók a preferenciasorrendjükben soron következő specializációra kerülnek besorolásra.

7. Mobilitási ablak

A szakon a nemzetközi hallgatói mobilitásra ajánlott félévek: 4. félév, 5. félév és a szakmai gyakorlat féléve.

A 4. félévben a nemzetközi mobilitásban részt vevő hallgatók számára az ajánlott kreditek összegyűjtése az alábbiak szerint javasolt.

Tárgykód Tárgynév/tárgycsoport Kredit Ekvivalencia
UZKA0BB06 Üzleti statisztika 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia, vagy bármely, alkalmazott statisztikai ismereteket oktató, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
PIAS0BA06 Piackutatás 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia, vagy bármely, piackutatási ismereteket oktató, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
MAAS0BA06 Marketingkommunikáció és fogyasztói magatartás 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia, vagy bármely, marketingkutatással, fogyasztói magatartással foglalkozó, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
PRNT0BB06 Projekt- és minőségmenedzsment 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia, vagy bármely, projektmenedzsmentet oktató, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
NEKA0BA06 Nemzetközi kereskedelmi technikák és logisztika 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia, vagy bármely, nemzetközi kereskedelemmel vagy logisztikával foglalkozó, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
KENT0BA06 Kereskedelemmenedzsment 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia, vagy bármely, a kereskedelmi tevékenység szervezésével, menedzsmentjével foglalkozó, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy

Az 5. félévben a nemzetközi mobilitásban részt vevő hallgatók számára az ajánlott kreditek összegyűjtése az alábbiak szerint javasolt.

Tárgykód Tárgynév/tárgycsoport Kredit Ekvivalencia
ELNT0BA06 Eladásmenedzsment 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, sales ismereteket oktató, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
  Szabadon választható tárgyak 6 bármely tárgy, legalább 5 ECTS kreditértékkel
  Kötelezően választandó szakmai ismeretek 6 bármely, kereskedelem és/vagy marketing ismereteket oktató, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy/tárgyak
  Specializáció 5. félévi tárgyai 12 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, az adott tárgy tárgyköréhez kapcsolódó ismereteket oktató, legalább 10 ECTS kreditértékű tárgy vagy tárgyak

A szak követelményrendszerében meghatározott szakmai gyakorlat folytatható külföldön is, a szakmai gyakorlatra vonatkozó eljárásrend szerint.

8. Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat 13 hét időtartamú összefüggő gyakorlat.

A szakmai gyakorlat 20 kredit értékű, teljesítése az abszolutórium megszerzésének feltétele.

8.1 Tantárgyi követelmények

A szakmai gyakorlat megkezdésének feltétele legalább 171 kredit megszerzése a szak mintatanterve szerint. Az előírt kreditmennyiség nem tartalmazhatja a Szakdolgozat (SZAT0BA07) tárgy kreditjeit.

8.2 A szakmai gyakorlat helye

A hallgatók szakmai gyakorlati helyüket szabadon megválaszthatják. A szakmai gyakorlat lebonyolítására minden olyan vállalkozás vagy intézmény kiválasztható, amely a szak jellegéhez kapcsolódó tevékenységet folytat és ahol léteznek felsőfokú végzettséget igénylő, betöltött munkakörök. A hallgató által betöltendő munkakörrel kapcsolatos elvárás, hogy az ismertesse meg a hallgatót a szervezet gazdálkodásának kereskedelmi, logisztikai vagy marketing-vonatkozásaival, lehetőséget adva számára az egyetemi képzés során szerzett ismeretek alkalmazására és gyakorlására.

8.3 A szakmai gyakorlat teljesítésének követelményei

A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók tanulmányaiknak, illetve szakterületüknek megfelelő tevékenységet végző fogadóintézménynél (szervezetnél, vállalatnál, közintézménynél, civil szervezetnél) megismerkedjenek az ott folyó szakmai munkával, aktívan bekapcsolódjanak a napi munkavégzésébe, önállóan oldják meg a munkahelyi vezetőjük által rájuk bízott feladatot, illetve tapasztalatokat gyűjtsenek a munkaerőpiacon való későbbi elhelyezkedéshez.

A szakmai gyakorlat értékelését a gyakorlat végén a gyakorlatvezető/konzulens végzi.

A szakmai gyakorlatra való jelentkezést, a gyakorlat lebonyolítását, értékelését külön eljárásrend szabályozza.

9. Szakdolgozat követelményei

A szakdolgozat olyan feladat, amelynek elvégzése során a hallgató bizonyítja, hogy képes:

 • egy adott szakterületen végzett önálló szakirodalmi feltárásra,
 • a szakirodalomban leírt eredmények dokumentálására, elemzésére értékelésére,
 • a tanulmányai és a szakirodalomban megszerzett ismeretanyag birtokában
  • önálló kutatási tevékenység elvégzésére és/vagy
  • kreativitást megkövetelő feladat önálló elvégzésére,
 • a szakirodalmi és saját kutatási tapasztalatok alapján tanulmányaira támaszkodva értékelő tanulmány készítésére, megvédésére.

A szakdolgozat követelményrendszerét és a teljesítés feltételeit külön eljárásrend tartalmazza.

10. A képzés lezárásának feltételei

A végbizonyítvány kiadásának feltételei:

 • a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tárgyakból legalább 183 kredit teljesítése a tantervi szabályok szerint;
 • kritériumkövetelmények teljesítése (aláírás megszerzése Testnevelés 1 és 2 tárgyakból);
 • a szakmai gyakorlat teljesítése (20 kredit);
 • szakdolgozati konzultációk teljesítése (7 kredit).

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a végbizonyítvány megszerzése;
 • két bíráló által külön-külön legalább elégségesre értékelt szakdolgozat.

11. Záróvizsga követelményei

A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja.

A záróvizsga a dolgozat megvédéséből áll, amely magában foglalja az eredmények bemutatását és az arra épülő szakmai vitát. A záróvizsga-bizottság a vita során a jelölt szakmai felkészültségének általános értékelése céljából olyan kérdéseket is feltehet, amelyek nem kötődnek szorosan a szakdolgozat bírálatához. A bizottság egy érdemjeggyel értékeli a hallgató dolgozatát, védését és szakmai tudását, ami a záróvizsga eredménye (ZE).

12. Oklevél kiadásának feltétele

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

13. Oklevél minősítése

Az oklevél minősítésének kiszámítási módja:

OM = (TÁ+ZE)/2

ahol

 • OM       az oklevél minősítése
 • TÁ         az alább meghatározott tárgyak kreditponttal súlyozott átlageredménye
 • ZE          a záróvizsga eredménye

Az oklevél minősítése:

Kiváló (5) ha   OM = 5,00
Jeles (5) ha 4,51 ≤ OM < 5,00
(4) ha 3,51 ≤ OM ≤ 4,50
Közepes (3) ha 2,51 ≤ OM ≤ 3,50
Elégséges (2) ha 2,00 ≤ OM ≤ 2,50

Az oklevél minősítésében figyelembe vett tanulmányi átlag (TÁ) kiszámítása az alábbi tárgyak eredménye alapján történik.

Valamennyi specializáció esetén:

 • Közgazdaságtan 1 (KOAN1BA06)
 • Marketing (MANGOBA06)
 • Piackutatás (PIAS0BA06)
 • Bevezetés a kereskedelmi és szolgáltató vállalatok gazdaságtanába (BEBA0BA06)

Továbbá specializációtól függően egy tantárgy:

Specializáció Tárgykód Tárgynév
Marketingkommunikáció MAEI2BA06 Marketingkommunikáció területei 2
Marketingmenedzsment ALSE0BA06 Alternatív marketingcsatornák menedzselése
Digitális marketing DING2BA06 Digitális marketing 2
Kereskedelem KESE0BA06 Kereskedelmi egység létesítése és piaci bevezetése
Kereskedelmi logisztika ELNT0BB06 Ellátásilánc-menedzsment
Kereskedelmi kommunikáció KOOK0BA06 Kommunikációs eszközök

 

14. A szak speciális követelményei

14.1 Nem magyar nyelven folytatott képzés

A 2011. évi CCIV. törvény 51. § (2) bekezdés alapján az idegen nyelven folytatott képzésen az oklevél kiadásának nem követelménye a 11. pontban meghatározott nyelvvizsgák megszerzése.

A 137/2008 (V. 16.) kormányrendelet 14. § (6) bekezdés értelmében az idegen nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló oklevél – az oktatás nyelve szempontjából – államilag elismert, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg. A hivatkozott jogszabály értelmében az oklevél egyenértékű a nyelvvizsgával, erről a BGE külön bizonyítványt nem adhat ki.

A BGE abban az esetben ismeri el idegen nyelven folytatott képzésnek a hallgató tanulmányait, ha idegen nyelven teljesít legalább 189 kreditet, ebből legalább 168 kreditet az adott képzés nyelvén.

14.2 Levelező munkarendben folytatott képzés

Levelező munkarendű képzésen az alábbi különbségekkel érvényes a tanterv:

 • A Testnevelés 1 (TEES1BA00) és Testnevelés 2 (TEES2BA00) tárgyak teljesítése nem része a követelményrendszernek.
 • A Szakmai gyakorlat (SZGY0BA20) teljesítése helyett elismertethető a foglalkoztatás során szerzett munkatapasztalat (a szakmai gyakorlat eljárásrendje szerint).

14.3 Kettősdiploma-megállapodás keretében folytatott képzés

A szak hallgatója a BGE oklevele mellett az alábbi partnerintézmények oklevelét is megszerezheti a BGE kettősdiploma-megállapodásai alapján.

Partnerintézmény Szakképzettség megnevezése BGE-n teljesítendő kreditek Partnerintézményben teljesítendő kreditek
Oviedoi Egyetem (Spanyolország) Grado en Comercio y Marketing 180 60
Hof-i Szakfőiskola (Németország) Betriebswirtschaft 150 60
Kempteni Főiskola (Németország) Betriebswirtschafts-lehre 166 44
Le Havre-i Egyetem (Franciaország) Economie-gestion 180 60

Az egyes képzések követelmény- és feltételrendszerét a vonatkozó megállapodások mellékletei tartalmazzák.

14.4 Duális képzés

A duális képzésben a felsőoktatási intézménnyel közösen kialakított gyakorlati tanterv alapján a vállalatok (duális képzési partnerek) saját igényeik szerint képzik a hallgatót, és profiljuknak megfelelően támogatják, gyakorlati ismeretekkel bővítik, kiegészítik a hallgató intézményi képzését.

A duális képzésre felvételt nyert hallgatóval a BGE duális képzési partnere munkaszerződést köt. A hallgató tanulmányaival párhuzamosan munkát végez a partnerszervezetnél. A tanulmányi idő és a munkaidő megoszlását a munkaszerződés tartalmazza.

15. Mintatantervek

Munkarend Nyelv Azonosító Melléklet
nappali magyar BNKMHK, BNKMHV 1. melléklet
levelező magyar BLKMHK, BLKMHV 2. melléklet
távoktatás magyar BTKMHV 3. melléklet
nappali angol BNTVEV 4. melléklet
nappali német BNTVDV 5. melléklet

Változások követése

Sorszám Határozatszám Bevezetés módja Hatály Bekezdés Módosítás tartalma
1 2017/18. (VI. 29.) 111. azonnali 2018/19 tanévtől 15 Mintatantervi módosítások az alábbi táblázat szerint

 

Tárgykód Tárgynév Módosítás Hatály
PRNT0BB06 Projekt- és minőségmenedzsment 5. félévről 4. félévre kerül + megjegyzésben az alábbi szöveg kerül feltüntetésre: „A tárgy a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karon az őszi félévben vehető fel, ajánlott tantervi helye: 5. félév. azonnali
SZNG0BA06 Szolgáltatás- és B2B-marketing 4. félévről 5. félévre kerül azonnali
ERNT0BA03 Értékmenedzsment A tárgy új neve: „Marketingvezérelt értékelemzés azonnali

 

Sorszám Határozatszám Bevezetés módja Hatály Bekezdés Módosítás tartalma
2 2018/19. (V. 17.) 63. azonnali 2019/20 tanévtől 6 Minőségmenedzsment specializáció megszüntetése
3 2018/19. (V. 17.) 63. azonnali 2019/20 tanévtől 6 A Kereskedelem specializáció előfeltételi tárgyának cseréje (Kereskedelemmenedzsment helyett Bevezetés a kereskedelmi és szolgáltató vállalkozások gazdaságtanába)
4 2018/19. (V. 17.) 63. felmenő 2019/20 tanévtől 8 A szakmai gyakorlat időtartam-meghatározásának módosítása
5 2018/19. (V. 17.) 63. azonnali 2019/20 tanévtől 13 Minőségmenedzsment specializáció törlése az oklevélátlag kiszámításánál figyelembe vett tárgyak táblázatából
6 2018/19. (V. 17.) 63. azonnali 2019/20 tanévtől 13 Az oklevél minősítésébe beszámító tárgy cseréje a Kereskedelem specializáció esetében (Kereskedelemmenedzsment helyett Kereskedelmi egység létesítése és piaci bevezetése)
7 2018/19. (V. 17.) 63. azonnali 2019/20 tanévtől 15 Mintatantervi módosítások az alábbi táblázat szerint

 

Tárgykód Tárgynév Módosítás Hatály
PRNT0BB06 Projekt- és minőségmenedzsment A tárgy az 5. félévről a 4. félévre kerül + megjegyzésben az alábbi szöveg kerül feltüntetésre: „A tárgy a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karon páros félévben vehető fel, ajánlott tantervi helye: 4. félév. azonnali
SZNG0BA06 Szolgáltatás- és B2B-marketing 5. félévről 4. félévre kerül azonnali
SZNG0BA06 Kereskedelemmenedzsment 4. félévről 5. félévre kerül  
DING0BA03 Direkt és adatbázismarketing Az előfeltétel törlésre kerül azonnali
SZNT0BA03 Szervezetfejlesztés és kockázatmenedzsment Új tárgynév: Szervezetfejlesztés és menedzsment azonnali
UZIO0BA06 Üzleti szimuláció A tárgy felvétele a Kötelezően választandó szakmai ismeretek 2 blokkba, az alábbi lábjegyzettel: „A tárgy a Külkereskedelmi Karon vehető fel.” azonnali
KUEN0BB03 Különlegességek a magyar kereskedelemben A tárgy törlése azonnali
MAAT0BA03 Marketing szintetizáló gyakorlat Az előfeltétel törlésre kerül azonnali

 

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM