Keresés:
Események
«2020. július»
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Kommunikáció- és médiatudomány BA

Tanterv

Szak Kommunikáció- és médiatudomány alapképzési szak
Bevezetés 2017/2018. tanévtől
Érvényes 2017. szeptember 1-től tanulmányaikat megkezdőkre vonatkozóan
Elfogadva 2017. május 5-én
Határozat 2016/2017. tanévi (V. 5.) 69. sz. határozat
2017/2018. tanévi (VI. 29.) 112. sz. határozat
2018/2019. tanévi (V. 17.) 63. sz. határozat
Szakfelelős Dr. Kolláth Katalin
Dékán Gulyásné Dr. Csekő Katalin

Áttekintés

1 A szak engedélyezése és akkreditációja
2 A képzés célja
3 Elsajátítandó szakmai kompetenciák
4 A szak alapadatai
5 A képzés szerkezete
6 A szak specializációi
7 Mobilitási ablak
8 Szakmai gyakorlat
9 Szakdolgozat követelményei
10 A képzés lezárásának feltételei
11 Záróvizsga követelményei
12 Oklevél kiadásának feltétele
13 Oklevél minősítése
14 A szak speciális követelményei
15 Mintatantervek
  Változások követése

A szak tartalma és követelményrendszere

1. A szak engedélyezése és akkreditációja

A Kommunikáció és médiatudomány szak képesítési és kimeneti követelményeit 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet határozza meg.

A szakot a Magyar Akkreditációs Bizottság 2006/2/IX/4/6 számú határozatában akkreditálta.

2. A képzés célja

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a társadalmat működtető kommunikációs rendszereket, a társadalmi kommunikációt, valamint a kommunikáció és média fontosabb intézményeit. Megszerzett tudásuk bírtokában képesek a társadalmi kommunikáció alapvető intézményeiben kommunikációs munka végzésére.

3. Elsajátítandó szakmai kompetenciák

A kommunikáció- és médiatudomány szakon végzett kommunikátor

a) tudása

 • Ismeri a társadalomtudományi fogalomkészlet minden fontosabb elemét, érti az összefüggéseket, amelyek a társadalom és a társadalmi kommunikáció szaktudományos értelmezésének az alapját képezik.
 • Ismeri a társadalom működésével kapcsolatos összefüggéseket, az ezekre vonatkozó szaktudományos kontextusokat.
 • Ismeri és érti a kommunikáció és médiatudomány által vizsgált társadalmi jelenségek és alrendszereik működési mechanizmusait.
 • Áttekintéssel rendelkezik a szakterülethez tartozó társadalmi létszférák, azaz az intézmények mint a gazdaság, politika, tudomány, művészet, moralitás, vallás, nyelv, jog normatív rendszereiről és működési gyakorlatáról.
 • Ismeri a kommunikáció és média területét meghatározó társadalmi, strukturális, gazdasági és politikai folyamatok legfontosabb tényezőit,
 • Magabiztos módszertani tudással rendelkezik, érti és átlátja a módszertani innováció lehetőségeit és perspektíváit.

b) képességei

 • Képes eligazodni szakterületének mélyebb összefüggései és a gyakorlat által felvetett konkrét társadalmi, kommunikációs és médiatudományi problémák, valamint azok lehetséges megoldási módszerei között.
 • Képes szakterületének új ismereteit hatékonyan feldolgozni. Magabiztosan kezeli a nyomtatott és a digitális szakirodalmi forrásokat, a társadalomtudományi és médiakutatási adatbázisokat és a működtetésükre szolgáló eszközöket.
 • Képes a társadalmi kommunikáció alapvető elméleteinek és koncepcióinak szintetizáló összevetésére, racionális érvek kifejtésére, vagyis a kommunikáció különböző színterein zajló viták során véleménye megformálására és véleményének megvédésére.
 • Alapfokú elméleti felkészültségére építve képes kidolgozni a társadalmi kommunikáció színterein zajló folyamatok valóságos viszonyait feltáró, a tények vizsgálatára irányuló munkahipotézisét, az ennek vizsgálatára szolgáló legalkalmasabb empirikus módszert és a feldolgozás folyamatának koncepcióját.
 • Képes az elméleti és a gyakorlati munkája során megismert kommunikációs szinteken és színtereken feltárt tények alapos és részletes elemzésére és az eredményekből kibontható összefüggések feltárására.
 • A kommunikáció és médiakutatás területén képes a feldolgozott információk alapján reális értékítéletet hozni, és az ezekből levonható következtetésekre építve önálló javaslatokat megfogalmazni.
 • Szakmai szóhasználata során magabiztosan használja a szakma szókincsét, a szakma szaktudományos alapfogalmait, és a rájuk épülő speciális szakszókészlet elemeit.
 • A gyakorlati alkalmazhatóság szintjén képes szakterületére vonatkozó (személyközi, csoportos, nyilvános, szervezeti, kultúraközi és tömegkommunikáció) döntéshozatali folyamatokban döntéseket hozni.

c) attitűdje

 • Nyitott a társadalmi változások dinamikus és értékalapú befogadására, fogékony az előítéletek ellen küzdő szemléleti alapok adaptálására.
 • Elfogadja, hogy a kulturális jelenségek történetileg és társadalmilag meghatározottak és változóak.
 • Elfogadja a magyar és az európai identitás vallási és társadalmi, történeti és jelenkori sokszínűségét, és felvállalja ezen értékeket képviseletét.
 • Igénye van az Európán kívüli kultúrák megismerésére, nyitottan és elfogadóan viszonyul e kultúrákhoz.
 • Elfogadja és következetesen vállalja a társadalomtudományi gondolkodás sokszínűségét, és hitelesen képviseli szűkebb és tágabb környezetében ennek szemléleti alapjait.
 • Érzékeny és nyitott a legsúlyosabb társadalmi problémákra, szemléletét áthatja az elesettekkel és a kiszolgáltatottakkal szembeni szakmai és emberi szolidaritás.
 • Elkötelezett a társadalmi egyenlőség, az élet minden területén érvényes demokratikus értékek, a jogállamiság és az európai értékközösség mellett és véleményét a megfelelő formában meg is tudja fogalmazni.
 • Nyitott a szakmai innováció minden formája iránt, befogadó, de nem gondolkodás nélkül elfogadó az elméleti, gyakorlati és módszertani újításokkal szemben.
 • Nyitott a kritikus önértékelésre, a szakmai továbbképzés különböző formáira, az értelmiségi világlátás önfejlesztő módszereire és törekszik önmaga fejlesztésére e területeken.
 • Képes kommunikációs készségek elsajátítására és ezek folyamatos fejlesztésére, önreflexióra e területen mutatott képességeivel kapcsolatban.
 • Öntudatosan és felelősen áll ki minden kooperációs formában a társadalom, szűkebb szakmai területe és munkahelye jogi, etikai és szakmai normáinak következetes végrehajtása és védelme érdekében.
 • Tudatosan képviseli azon módszereket, amelyekkel saját szakmájában dolgozik, és elfogadja más tudományágak eltérő módszertani sajátosságait.
 • Elfogadja és a gyakorlatban is megvalósítja az egészségmegőrző szemléletet és életvitelt.

d) autonómiája és felelőssége

 • A kommunikáció és médiatudomány szakmai közegeiben önálló és kezdeményező szerepet vállal az általa elfogadott társadalomfelfogás érvényesítésében.
 • Saját szakmai közegében olyan történetileg és politikailag koherens egyéni álláspontot alakít ki, amely segíti önmaga és környezete fejlődését, tudatosodását.
 • Egy szakmai munkaközösségbe kerülve képes az ottani szakmai elvárásoknak megfelelően összetett feladatok elvégzésére, illetve irányítására.
 • A szervezeti struktúrában elfoglalt helyének megfelelő önállósággal és felelősséggel szervezi munkáját és az irányítása alatt dolgozó munkatársak tevékenységét.
 • Szakmai és társadalmi fórumokon szuverén szereplőként jeleníti meg nézeteit, felelősen képviseli szakmáját, szervezetét és szakmai csoportját.
 • Önálló, konstruktív és asszertív az intézményen belüli és kívüli együttműködési formákban.
 • Felelősséget vállal az általa készített anyanyelvű és idegen nyelvű szakmai szövegekért, tudatában van azok lehetséges következményeinek.

4. A szak alapadatai

Képzési idő: 6 félév
A megszerzendő kreditek száma: 180 kredit
Végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
Szakképzettség: kommunikátor
Szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in Communication

5. A képzés szerkezete

A képzés szerkezete kreditpontokban kifejezve, a képzési és kimeneti követelmények alapján:

Szakterületek, ismeretkörök K KV KN V Össz.
Kommunikációs és társadalomtudományi ismeretek 51       51
Kommunikációs elméleti és gyakorlati stúdiumok 48 42 9 9 108
Egyéb (szakmai gyakorlat, szakdolgozat) 21       21
Összesen 120 42 9 9 180

Rövidítések, illetve a tárgytípusok meghatározása:

 • K – Kötelező tárgyak.
 • KV – Kötelezően választandó tárgyak: egy meghatározott tárgycsoportból választandók. A specializációk tárgyai együttesen választandók, a specializáció felvételével.
 • KN – Kötelezően választandó szaknyelvi készségfejlesztő tárgyak. A diploma követelményeként előírt nyelvvizsgával nem rendelkező hallgatók a rendelkezésre álló szaknyelvi kurzusok közül választhatnak. Nyelvvizsgával rendelkező hallgatók idegen nyelvű szakmai tárgyakat vagy további üzleti idegen nyelvet vehetnek fel a kreditkeret terhére.
 • V – Szabadon választható tárgyak. A mintatantervben szereplő tárgyak mellett a hallgató az intézményben meghirdetett további tárgyakat is felveheti.

6. A szak specializációs lehetőségei

Az alapszakon nincsenek meghatározva specializációk. A hallgatók a „Kötelezően választandó szakmai ismeretek” modul tárgyai közül válogatva alakíthatják ki tanulmányaik szakmai profilját.

7. Mobilitási ablak

A szakon a nemzetközi hallgatói mobilitásra ajánlott félévek: 5. félév.

Az 5. félévben a nemzetközi mobilitásban részt vevő hallgatók számára az ajánlott kreditek összegyűjtése az alábbiak szerint javasolt.

  Tárgynév/tárgycsoport Kredit Ekvivalencia
KOET0BA06 Kommunikációelmélet 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, a kommunikáció elméleti vonatkozásaival foglalkozó, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
MEKA0BA03 Média és politika 3 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, politikai kommunikációval foglalkozó, legalább 2 ECTS kreditértékű tárgy
  Kötelezően választandó szakmai ismeretek 12 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy a kommunikáció elméleti vagy gyakorlati ismeretivel foglalkozó tantárgy legalább 10 ECTS kreditértékben
  Szabadon választható 9 bármely tárgy, legalább 7 ECTS kreditértékben

 

8. Szakmai gyakorlat

Az intézményen kívül kötelezően teljesítendő szakmai gyakorlat az oklevél megszerzésének feltétele. A szakmai gyakorlat követelményei a kommunikáció különböző színterein működő intézményekben eltöltött összefüggő gyakorlat. A szakmai gyakorlat három hét időtartamú (nappali tagozaton 120 óra, részidős képzésben 80 óra). A szakmai gyakorlat elismerését munkatapasztalat alapján lehet kérvényezni. A szakmai gyakorlat a felsőoktatási intézmény valamely kommunikációval foglalkozó egységénél is elvégezhető.

A szakmai gyakorlat megkezdésének feltétele 143 kredit teljesítése.

A szakmai gyakorlat szervezésért a hallgató felelős, illetve az intézményen belüli szakmai gyakorlat szervezésében a Kommunikáció tanszék segédkezik. A szakmai gyakorlatra való jelentkezést, a gyakorlat lebonyolítását és értékelését külön eljárásrend szabályozza.

9. Szakdolgozat követelményei

A szakdolgozat olyan feladat, amelynek elvégzése során a hallgató bizonyítja, hogy képes:

 • egy adott szakterületen végzett önálló szakirodalmi feltárásra,
 • a szakirodalomban leírt eredmények dokumentálására, elemzésére értékelésére,
 • a tanulmányai és a szakirodalomban megszerzett ismeretanyag birtokában
  • önálló kutatási tevékenység elvégzésére és/vagy
  • kreativitást megkövetelő feladat önálló elvégzésére,
 • a szakirodalmi és saját kutatási tapasztalatok alapján tanulmányaira támaszkodva értékelő tanulmány készítésére, megvédésére.

Szakdolgozat követelményrendszerét és a teljesítés feltételeit külön eljárásrend/szabályzat tartalmazza.

10. A képzés lezárásának feltételei

A végbizonyítvány kiadásának feltételei:

 • a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tárgyakból legalább 159 kredit teljesítése a tantervi szabályok szerint;
 • kritériumkövetelmények teljesítése (aláírás megszerzése Testnevelés 1 és 2 tárgyakból);
 • a szakmai gyakorlat teljesítése (11 kredit);
 • szakdolgozati konzultációk teljesítése (10 kredit).

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a végbizonyítvány megszerzése;
 • két bíráló által külön-külön legalább elégségesre értékelt szakdolgozat.

11. Záróvizsga követelményei

A záróvizsga a szakképzettség megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek komplex ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak tanúságot kell tennie arról, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja.

A záróvizsga két részből áll.

 • Szakdolgozat megvédése, amely magában foglalja az eredmények bemutatását és az arra épülő szakmai vitát. A bírálók által ajánlott osztályzatok és a védés alapján a bizottság egy érdemjeggyel értékeli a hallgató dolgozatát.
 • Komplex szóbeli vizsga, amely átfogóan értékeli a hallgató szakmai tudását és annak alkalmazási képességét. A vizsga témaköreit és a vizsgára való felkészüléshez szükséges tudnivalókat a szakfelelős a félév elején közzéteszi.

A szakdolgozat vagy a komplex szóbeli vizsga elégtelen minősítése esetén a záróvizsga sikertelennek tekintendő, azt az intézményi szabályzatban rögzítetteknek megfelelően meg kell ismételni.

A záróvizsga eredményének kiszámítási módja:

ZE = (ZV+SzD)/2

ahol

 • ZE a záróvizsga összesített eredménye
 • ZV a záróvizsgán teljesített komplex szóbeli vizsga eredménye
 • SzD szakdolgozatra megállapított érdemjegy

12. Oklevél kiadásának feltétele

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány megszerzése szükséges.

13. Oklevél minősítése

Az oklevél minősítésének kiszámítási módja:

OM = (TÁ+ZE)/2

ahol

 • OM az oklevél minősítése
 • TÁ a kötelező és kötelezően választandó tárgyak összesített átlageredménye (kreditpontokkal súlyozva)
 • ZE a záróvizsga eredménye

Az oklevél minősítése:

Kiváló (5) ha             OM  =  5,00
Jeles (5) ha 4,51 ≤ OM  <  5,00
(4) ha 3,51 ≤ OM  ≤  4,50
Közepes (3) ha 2,51 ≤ OM  ≤  3,50
Elégséges (2) ha 2,00 ≤ OM  ≤  2,50

 

14. A szak speciális követelményei

14.1 Nem magyar nyelven folytatott képzés

A 2011. évi CCIV. törvény 51. § (2) bekezdés alapján az idegen nyelven folytatott képzésen az oklevél kiadásának nem követelménye a 11. pontban meghatározott nyelvvizsgák megszerzése.

A 137/2008 (V. 16.) kormányrendelet 14. § (6) bekezdés értelmében az idegen nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló oklevél – az oktatás nyelve szempontjából – államilag elismert, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg. A hivatkozott jogszabály értelmében az oklevél egyenértékű a nyelvvizsgával, erről a BGE külön bizonyítványt nem adhat ki.

A BGE abban az esetben ismeri el idegen nyelven folytatott képzésnek a hallgató tanulmányait, ha idegen nyelven teljesít legalább 162 kreditet, ebből legalább 144 kreditet az adott képzés nyelvén.

14.2 Levelező munkarendben folytatott képzés

Levelező munkarendű képzésen az alábbi különbségekkel érvényes a tanterv:

 • A Testnevelés 1 (TEES1BA00) és Testnevelés 2 (TEES2BA00) tárgyak teljesítése nem része a követelményrendszernek.
 • A Szakmai gyakorlat (SZGY0BA20) teljesítése helyett elismertethető a foglalkoztatás során szerzett munkatapasztalat (a szakmai gyakorlat eljárásrendje szerint).

15. Mintatantervek

Munkarend Nyelv Azonosító Melléklet
nappali magyar BNMTHK 1. melléklet
levelező magyar BLMTHK 2. melléklet
nappali angol BNMTEK 3. melléklet
levelező angol BLMTEK 4. melléklet

Változások követése

Sorszám Határozatszám Bevezetés módja Hatály Bekezdés Módosítás tartalma
1. 2018/19. (V. 17.) 63. azonnali 2019/20 tanévtől 5 Speciális modulok megszűnése, a Kommunikációs elméleti és gyakorlati stúdiumok KV kreditjeinek száma 42, összes kreditje 108
2. 2018/19. (V. 17.) 63. azonnali 2019/20 tanévtől 6 A speciális modulokra, illetve azok kiválasztására vonatkozó szövegrészek törlése, helyettük utalás a kötelezően választható szakmai tárgyakra.
3. 2018/19. (V. 17.) 63. azonnali 2019/20 tanévtől 7 A mobilitási ablak ajánlott féléve: 4. helyett 5. Az ajánlott kreditbeszámítási táblázat átalakítása a mintatantervi módosításoknak megfelelően.
4. 2018/19. (V. 17.) 63. azonnali 2019/20 tanévtől 10 A szakmai gyakorlat és a szakdolgozat kreditpontjainak módosítása a KKK szerint (10→11, illetve 11→10).
5. 2018/19. (V. 17.) 63. azonnali 2019/20 tanévtől 15 Mintatantervi módosítások az alábbi táblázat szerint

 

Tárgykód Tárgynév Módosítás Hatály
STKA0BA06 Statisztika A tárgy az 1. félévről a 2. félévre kerül azonnali
ALKA0BA06 Alkalmazott számítástechnika A tárgy a 2. félévről az 1. félévre kerül azonnali
KOJA0BA03 A kommunikáció etikája Törölve az ajánlott szabadon választható tárgyak közül azonnali
HUAK0BA03 Humaniórák Törölve az ajánlott szabadon választható tárgyak közül azonnali
HUIA0BA03 Humán ökológia Felvéve az ajánlott szabadon választható tárgyak közé azonnali
NEEK0BA03 Nemzetközi kapcsolatok és intézmények Felvéve az ajánlott szabadon választható tárgyak közé azonnali
Kötelezően választandó szakmai ismeretek A modul kreditszáma 6-ról 42-re módosul, benne az alábbi tárgyakkal azonnali
PRNT0BA06 PR és hírnévmenedzsment Ajánlott teljesítés: 4. félév  
GLUS0BA06 Globalizáció és multikulturalizmus Ajánlott teljesítés: 4. félév  
INNG0BA06 Interperszonális kommunikáció lélektana, vezetői tréning Ajánlott teljesítés: 4. félév  
GAIA0BA06 Gazdaságpszichológia Ajánlott teljesítés: 4. félév  
HIES0BA06 Hír- és műsorszerkesztés Ajánlott teljesítés: 4. félév  
CSKA0BA06 CSR és üzleti etika Ajánlott teljesítés: 4. félév  
INIO0BA03 Integrált szervezeti kommunikáció Ajánlott teljesítés: 5. félév  
TAIO0BA03 Társadalmi integráció Ajánlott teljesítés: 5. félév  
KOIO0BA03 Kommunikációs stratégiák és kríziskommunikáció Ajánlott teljesítés: 5. félév  
NEIO0BA03 Nemzetközi digitális kommunikáció Ajánlott teljesítés: 5. félév  
NEKA0BA03 Nemzetközi tárgyalástechnika Ajánlott teljesítés: 6. félév  
VAOM0BA03 Vallás és társadalom Ajánlott teljesítés: 6. félév  
HUNT0BA03 Humán menedzsment Ajánlott teljesítés: 6. félév  
KOJA0BA03 A kommunikáció etikája Ajánlott teljesítés: 6. félév  
NESE0BA03 Nemzetközi és hazai gazdasági és társadalmi folyamatok elemzése Ajánlott teljesítés: 6. félév  

 

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM