Keresés:
Események
«2020. július»
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Nemzetközi tanulmányok BA

Tanterv

Szak Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak
Bevezetés 2017/2018. tanévtől
Érvényes 2017. szeptember 1-től tanulmányaikat megkezdőkre vonatkozóan
Elfogadva 2017. május 5-én
Határozat 2016/2017. tanévi (V. 5.) 69. sz. határozat
2017/2018. tanévi (VI. 29.) 112. sz. határozat
Szakfelelős dr. Nagy Milada
Dékán Gulyásné dr. Csekő Katalin

Áttekintés

1 A szak engedélyezése és akkreditációja
2 A képzés célja
3 Elsajátítandó szakmai kompetenciák
4 A szak alapadatai
5 A képzés szerkezete
6 A szak specializációi
7 Mobilitási ablak
8 Szakmai gyakorlat
9 Szakdolgozat követelményei
10 A képzés lezárásának feltételei
11 Záróvizsga követelményei
12 Oklevél kiadásának feltétele
13 Oklevél minősítése
14 A szak speciális követelményei
15 Mintatantervek
  Változások követése

 

A szak tartalma és követelményrendszere

1. A szak engedélyezése és akkreditációja

A Nemzetközi Tanulmányok alapképzés képesítési és kimeneti követelményeit 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet határozza meg.

A szakot a Magyar Akkreditációs Bizottság 2011/8/VI/2. (2011.10.28.) számú határozatában akkreditálta.

2. A képzés célja

A nemzetközi tanulmányok alapképzés célja, hogy a nemzetközi kapcsolatok világában eligazodni képes, a nemzeti és a regionális érdekeket megfelelően képviselni tudó, a globális problémák iránt érzékeny, az európai integrációs folyamatból származó kihívások kezelésére alkalmas, más kultúrák megismerésére nyitott értelmiségieket képezzen, akik hazai vagy nemzetközi vállalati, illetve kormányzati és nem kormányzati szervezeteknél képesek nemzetközi kapcsolattartásra, a kreatív problémakezelésre és az összetett feladatok rugalmas megoldására, továbbá felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

3. Elsajátítandó szakmai kompetenciák

A nemzetközi kapcsolatok szakértő

a) tudása

 • Tájékozott a magyar és egyetemes politikai, gazdasági, kulturális jelenségek általánosan elfogadott tendenciái, jellemzői, adatai körében.
 • Összefüggéseiben értelmezi a szakterületéhez általában kapcsolódó, nemzetközi, európai és regionális, politikai, jogi, gazdasági és civilizációs ismereteket és eseményeket.
 • Tisztában van a társadalomtudomány aktuális kutatási kérdéseivel, elemzési és értelmezési módszereivel.
 • Ismeri a szak egyes területeinek alapvető szakkifejezéseit, fogalomkészletének minden fontosabb elemét, érti az összefüggéseket.
 • Ismeri a nemzetközi kapcsolattartás formáit, eszközeit és technikáit.
 • Ismeri az Európai Unió intézményrendszerének működését, hatásköreit, szakpolitikáit.

b) képességei

 • Képes történelmi, társadalmi, gazdasági, jogi és politikai kérdésekben az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére.
 • Legalább két idegen nyelven képes eligazodni a szakirodalmakban, különös tekintettel a szakterminológiára.
 • Képes a nemzetközi összefüggésekben való eligazodásra, folyamatok, változások követésére, megértésére, feldolgozására, mindezek hatékony és eredményes megosztására, és a gyakorlatban történő alkalmazására.
 • Képes legalább egy Európán kívüli kultúra, eszmerendszer szempontjából a nemzetközi kapcsolatok jelenségeit értelmezni.
 • Képes a projekt alapú munkavégzésre, rendelkezik a munkamegosztásra épülő együttműködési képességgel, látja a közös sikerhez való egyéni hozzájárulásokat.
 • Képes önállóan írásos elemzések elkészítésére, elvégzett feladatainak szakmai közönség előtti bemutatására szóban és írásban.
 • Képes és alkalmas a kis és közepes vállalkozásokban a nemzetközi együttműködésekben való megjelenés elősegítésével kapcsolatos feladatok ellátására, valamint a multinacionális és nagyvállalati szektorban nemzetközi együttműködésekből származó feladatok ellátására.
 • Képes az EU által támogatott projektek tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
 • Képes a nemzetközi, európai és regionális együttműködésekben megjelenő feladatok ellátására a magánszférában, a nem kormányzati szerveknél, az önkormányzatoknál és a kormányzati szerveknél, valamint az állami intézményekben.

c) attitűdje

 • Érti és elfogadja, hogy a gazdasági, politikai és kulturális jelenségek történetileg és társadalmilag meghatározottak és változóak.
 • Képviseli a magyar és az európai identitás vallási és társadalmi, történeti és jelenkori sokszínűségét.
 • Igénye van az európai nemzeti kultúrák befogadására és az Európán kívüli kultúrák megismerésére.
 • Mérlegeli a problémák sokoldalú módszertani megközelítésének lehetőségét.
 • Törekszik politológiai, jogi, társadalomtudományi, nemzetközi gazdasági, történeti tudásának folyamatos fejlesztésére.
 • Igényességet fejleszt ki az információk kritikus elemzésére és feldolgozására.
 • Nyitott a szakmai innováció minden formája iránt, befogadó és egyben kritikus az elméleti, gyakorlati és módszertani újításokkal szemben.
 • Szakmai hivatástudat kialakítására és önképzésre törekszik.
 • Elfogadja és a gyakorlatban is megvalósítja az egészségmegőrző szemléletet és életvitelt.

d) autonómiája és felelőssége

 • Felelősséget vállal anyanyelvű és idegen nyelvű szakmai szövegeiért, tudatában van azok lehetséges következményeinek.
 • A szakterületén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében.
 • Tudatosan képviseli azon módszereket, amelyekkel a szakterületén dolgozik, és elfogadja más tudományágak eltérő módszertani sajátosságait.
 • Hatékonyan együttműködik a szakterületéhez kapcsolódó hazai és nemzetközi szakmai és tudományos közösségekkel.
 • A szakmai kérdések megválaszolása, a problémák megoldása önállóan vagy másokkal való kooperációban történik a felelősség egyéni vállalásával, és a szakma etikai normáinak betartásával.
 • Önálló, konstruktív és erős érdekérvényesítő az intézményen belüli és kívüli együttműködési formákban.
 • Adott munkahely szakmai elvárásainak megfelelően összetett feladatokat is elvégez.
 • Ismeri szakterülete etikai normáit és szabályait, és ezeket a szakmai feladatok ellátásában, az emberi kapcsolatokban és a kommunikációban egyaránt képes betartani.
 • Feladatokhoz kapcsolódóan folyamatosan fejleszti szövegalkotási készségét.

4. A szak alapadatai

Képzési idő: 6 félév
A megszerzendő kreditek száma: 180 kredit
Végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
Szakképzettség: nemzetközi kapcsolatok szakértő
Szakképzettség angol nyelvű megjelölése: International Relations Expert

5. A képzés szerkezete

A képzés szerkezete kreditpontokban kifejezve, a képzési és kimeneti követelmények alapján:

Szakterületek, ismeretkörök K KV KN V Össz.
Társadalomtudományi alapismeretek 39       39
Módszertani és készségfejlesztő modul 15   12   27
Szakmai ismeretek 78   12 12 102
Egyéb (szakmai gyakorlat, szakdolgozat) 12       12
Összesen 144 0 24 12 180

Rövidítések, illetve a tárgytípusok meghatározása:

 • K – Kötelező tárgyak.
 • KV – Kötelezően választandó tárgyak: egy meghatározott tárgycsoportból választandók. A specializációk tárgyai együttesen választandók, a specializáció felvételével.
 • KN – Kötelezően választandó szaknyelvi készségfejlesztő tárgyak. A diploma követelményeként előírt nyelvvizsgával nem rendelkező hallgatók a rendelkezésre álló szaknyelvi kurzusok közül választhatnak. Nyelvvizsgával rendelkező hallgatók idegen nyelvű szakmai tárgyakat vagy további üzleti idegen nyelvet vehetnek fel a kreditkeret terhére.
 • V – Szabadon választható tárgyak. A mintatantervben szereplő tárgyak mellett a hallgató az intézményben meghirdetett további tárgyakat is felveheti.

6. Specializációk

A nemzetközi tanulmányok alapszak tanterve nem tartalmaz specializációkat.

7. Mobilitási ablak

A szakon a nemzetközi hallgatói mobilitásra ajánlott félév: 3. és 5. félév.

A 3. félévben a nemzetközi mobilitásban részt vevő hallgatók számára az ajánlott kreditek összegyűjtése az alábbiak szerint javasolt.

Tárgykód Tárgynév/tárgycsoport Kredit Ekvivalencia
FIIA0BA03 Filozófia 3 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, filozófiával foglalkozó, legalább 2 ECTS kreditértékű tárgy
NEVE3BB03 Nemzetközi kapcsolatok szaknyelve (1. nyelv) 3 3 bármely nyelvi készségfejlesztő tárgy (legalább 2 ECTS)
EUAI0BA03 EU hatáskörei, szakpolitikái 3 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, EU-s szakpolitikákkal átfogóan foglalkozó, legalább 2 ECTS kreditértékű tárgy
NEAN0BA03 Nemzetközi gazdaságtan 3 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, nemzetközi gazdaságtant oktató, legalább 2 ECTS kreditértékű tárgy
NEEK0BB03 Nemzetközi pénzügyi alapismeretek 3 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, nemzetközi pénzügyeket oktató, legalább 2 ECTS kreditértékű tárgy
NEEK0BA06 Nemzetközi és EU-jogi ismeretek 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, nemzetközi vagy EU-jogot oktató, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
NEEI0BA06 A nemzetközi kapcsolatok és a diplomácia története és intézményei 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, diplomáciatörténetet oktató, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy

Az 5. félévben a nemzetközi mobilitásban részt vevő hallgatók számára az ajánlott kreditek összegyűjtése az alábbiak szerint javasolt.

Tárgykód Tárgynév/tárgycsoport Kredit Ekvivalencia
NEVE2BA03 Nemzetközi kapcsolatok szaknyelve (2. nyelv) 2 3 bármely nyelvi készségfejlesztő tárgy (legalább 2 ECTS)
KUKA0BA03 Külgazdaságpolitika 3 bármely, gazdaságpolitikai ismereteket oktató, legalább 3 ECTS kreditértékű tárgy
EUEI0BA03 Európai politikai együttműködés és intézményei 3 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, haladó európai uniós szakpolitikai ismereteket oktató, legalább 2 ECTS kreditértékű tárgy
EUOZ0BA03 EU-tagországok társadalmi-gazdasági fejlődése és viszonya az uniós szakpolitikákhoz 3 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, az EU-s országok gazdasági-társadalmi fejlődésével foglalkozó, legalább 2 ECTS kreditértékű tárgy
  Szabadon választható tárgyak 12 bármely tárgy, összesen legalább 10 ECTS kreditértékben

 

8. Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározott legalább négy hét egybefüggő szakmai gyakorlat.

A szakmai gyakorlat 0 kredit értékű, teljesítése az abszolutórium megszerzésének feltétele.

8.1 Tantárgyi követelmények

A szakmai gyakorlat megkezdésének feltétele legalább 100 kredit megszerzése a szak mintatanterve szerint. Az előírt kreditmennyiség nem tartalmazhatja a Szakdolgozat (SZAT0BA10) tárgy kreditjeit.

8.2 A szakmai gyakorlat helye

A hallgatók szakmai gyakorlati helyüket szabadon megválaszthatják. A szakmai gyakorlat lebonyolítására minden olyan vállalkozás vagy intézmény kiválasztható, amely a szak jellegéhez kapcsolódó tevékenységet folytat és ahol léteznek felsőfokú végzettséget igénylő, betöltött munkakörök (pl. minisztériumok, kormányzati szervekhez tartozó intézmények, európai uniós intézmények, önkormányzatok, civil szervezetek, kamarák, pályázatírással, projektmenedzsmenttel foglalkozó vállalkozások, kutatóintézetek). A hallgató által betöltendő munkakörrel kapcsolatos elvárás, hogy az ismertesse meg a hallgatót a szervezetben folyó szakmai munkával, lehetőséget adva számára az egyetemi képzés során szerzett ismeretek alkalmazására és gyakorlására.

8.3 A szakmai gyakorlat teljesítésének követelményei

A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók tanulmányaiknak megfelelő tevékenységet végző fogadóintézménynél megismerkedjenek az ott folyó szakmai munkával, aktívan bekapcsolódjanak a napi munkavégzésébe, önállóan oldják meg a munkahelyi vezetőjük által rájuk bízott feladatot, illetve tapasztalatokat gyűjtsenek a munkaerőpiacon való későbbi elhelyezkedéshez.

A szakmai gyakorlat értékelését a gyakorlat végén a gyakorlatvezető/konzulens végzi.

A szakmai gyakorlatra való jelentkezést, a gyakorlat lebonyolítását, értékelését külön eljárásrend szabályozza.

9. A szakdolgozat követelményei

A szakdolgozat olyan feladat, amelynek elvégzése során a hallgató bizonyítja, hogy képes:

 • egy adott szakterületen végzett önálló szakirodalmi feltárásra,
 • a szakirodalomban leírt eredmények dokumentálására, elemzésére értékelésére,
 • a tanulmányai és a szakirodalomban megszerzett ismeretanyag birtokában
  • önálló kutatási tevékenység elvégzésére és/vagy
  • kreativitást megkövetelő feladat önálló elvégzésére,
 • a szakirodalmi és saját kutatási tapasztalatok alapján tanulmányaira támaszkodva értékelő tanulmány készítésére, megvédésére.

Szakdolgozat követelményrendszerét és a teljesítés feltételeit külön eljárásrend/szabályzat tartalmazza.

10. A képzés lezárásának feltételei

A végbizonyítvány kiadásának feltételei:

 • a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tárgyakból legalább 170 kredit teljesítése a tantervi szabályok szerint;
 • kritériumkövetelmények teljesítése (aláírás megszerzése Testnevelés 1 és Testnevelés 2 tárgyakból);
 • a szakmai gyakorlat teljesítése (0 kredit);
 • szakdolgozati konzultációk teljesítése (10 kredit).

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a végbizonyítvány megszerzése;
 • két bíráló által külön-külön legalább elégségesre értékelt szakdolgozat.

11. Záróvizsga követelményei

A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja.

A záróvizsga két részből áll.

 • Szakdolgozat megvédése, amely magában foglalja az eredmények bemutatását és az arra épülő szakmai vitát. A bírálók által ajánlott osztályzatok és a védés alapján a bizottság egy érdemjeggyel értékeli a hallgató dolgozatát.
 • Komplex szóbeli vizsga, amely átfogóan értékeli a hallgató szakmai tudását és annak alkalmazási képességét. A vizsga témaköreit és a vizsgára való felkészüléshez szükséges tudnivalókat a szakfelelős a félév elején közzéteszi.

A szakdolgozat vagy a komplex szóbeli vizsga elégtelen minősítése esetén a záróvizsga sikertelennek tekintendő, azt az intézményi szabályzatban rögzítetteknek megfelelően meg kell ismételni.

A záróvizsga eredményének kiszámítási módja:

ZE = (ZV+SzD)/2

ahol

 • ZE a záróvizsga összesített eredménye
 • ZV a záróvizsgán teljesített komplex szóbeli vizsga eredménye
 • SzD szakdolgozatra megállapított érdemjegy

12. Oklevél kiadásának feltétele

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább két élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga szükséges, amelyek közül legalább az egyik a társadalomtudomány, a jogi, a gazdaságtudományok vagy az államtudományi képzési terület megfelelő szaknyelvi (nemzetközi kapcsolatok, diplomáciai, gazdálkodási menedzsment, gazdasági, idegenforgalmi, idegenforgalmi-vendéglátóipari, jogi és közigazgatási, katonai, kereskedelmi, közgazdasági, pénzügyi, üzleti) nyelvvizsgája, a másik általános nyelvvizsga, vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.

13. Oklevél minősítése

Az oklevél minősítésének kiszámítási módja:

OM = (TÁ+ZV)/2

ahol

 • OM az oklevél minősítése
 • TÁ az alább meghatározott tárgyak kreditponttal súlyozott átlageredménye
 • ZE a záróvizsga eredménye

Az oklevél minősítése:

Kiváló (5) ha             OM  =  5,00
Jeles (5) ha 4,51 ≤ OM  <  5,00
(4) ha 3,51 ≤ OM  ≤  4,50
Közepes (3) ha 2,51 ≤ OM  ≤  3,50
Elégséges (2) ha 2,00 ≤ OM  ≤  2,50

Az oklevél minősítésében figyelembe vett tanulmányi átlag (TÁ) kiszámítása az alábbi tárgyak eredménye alapján történik.

 • Világgazdaság és nemzetközi kereskedelem (VIEM0BA03)
 • A nemzetközi kapcsolatok és a diplomácia története és intézményei (NEEI0BA06)
 • A diplomácia elmélete és gyakorlata (DITA0BA03)
 • EU hatáskörei, szakpolitikái (EUAI0BA03)
 • Európai politikai együttműködés és intézményei (EUEI0BA03)

14. A szak speciális követelményei

14.1    Levelező munkarendben folytatott képzés

 • A szakmai gyakorlatra, nyelvvizsgára irányuló követelmények megegyeznek a nappali képzésben támasztott követelményekkel.
 • A Testnevelés 1 (TEES1BA00) és Testnevelés 2 (TEES2BA00) tárgyak teljesítése nem része a követelményrendszernek.

15. Mintatantervek

Munkarend Nyelv Azonosító Melléklet
nappali magyar BNNTHK 1. melléklet
levelező magyar BLNTHK 2. melléklet

 

Változások követése

Sor­szám Határozatszám Bevezetés módja Hatály Bekezdés Módosítás tartalma
1 2017/18. (VI. 29.) 111. azonnali 2018/19 tanévtől 15 Mintatantervi módosítások az alábbi táblázat szerint

 

Tárgykód Tárgynév Módosítás Hatály
FIIA0BA03 Filozófia 2. félévről 3. félévre kerül azonnali
SZIA0BD03 Szociológia 2. félévről 1. félévre kerül azonnali
KOEK0BC03 Közigazgatási és közszolgálati ismeretek 3. félévről 5. félévre kerül azonnali
TAKA0BA06 Társadalomstatisztika 1. félévről 2. félévre kerül azonnali
KOAI0BA03 A kommunikáció alapjai Módszertani és készségfejlesztő modulból a szakmai ismeretek közé kerül azonnali
KOEN1BB03 Kommunikációs készségfejlesztés angol nyelven 1 megszűnik azonnali
KOEN2BB03 Kommunikációs készségfejlesztés angol nyelven 2 megszűnik azonnali
KOEN1BA03 Kommunikációs készségfejlesztés 2. idegen nyelven 1 megszűnik azonnali
KOEN2BA03 Kommunikációs készségfejlesztés 2. idegen nyelven 2 megszűnik azonnali
NEVE1BB03 Nemzetközi kapcsolatok szaknyelve (angol) 1 3. félévről 1. félévre kerül + szakmai ismeretek közül a módszertani és készségfejlesztő modulba kerül + nevet módosít [új név: „Nemzetközi kapcsolatok szaknyelve (1. nyelv) 1”] azonnali
NEVE2BB03 Nemzetközi kapcsolatok szaknyelve (1. nyelv) 2 4. félévről 2. félévre kerül + szakmai ismeretek közül a módszertani és készségfejlesztő modulba kerül + K helyett Gy + nevet módosít [új név: „Nemzetközi kapcsolatok szaknyelve (1. nyelv) 2”] azonnali
NEVE3BB03 Nemzetközi kapcsolatok szaknyelve (1. nyelv) 3 új tárgy (0+4 K, 3 kredit, illetve levelezőn 20 K, 3 kredit) azonnali
NEVE1BA03 Nemzetközi kapcsolatok szaknyelve (2. nyelv) 1 5. félévről 4. félévre kerül + szakmai ismeretek közül a módszertani és készségfejlesztő modulba kerül azonnali
NEVE2BA03 Nemzetközi kapcsolatok szaknyelve (2. nyelv) 2 6. félévről 5. félévre kerül + szakmai ismeretek közül a módszertani és készségfejlesztő modulba kerül + K helyett Gy azonnali
NEVE3BA03 Nemzetközi kapcsolatok szaknyelve (2. nyelv) 3 új tárgy (0+4 K, 3 kredit, illetve levelezőn 20 K, 3 kredit) azonnali
GAJZ0BA03 Gazdaságföldrajz 3. félévről 2. félévre kerül azonnali
EUAI0BA03 EU hatáskörei, szakpolitikái 2. félévről 3. félévre kerül azonnali
GAAG0BA03 Gazdasági és kiberbiztonság Új tárgy (2+0 K, 3 kredit, illetve levelezőn 10 K, 3 kredit) azonnali
VIAN0BA03 Világgazdaságtan Csere a Világgazdaság és nemzetközi kereskedelem (VIEM0BA03) tárgyra azonnali
MUAL0BA03 Munka és karrier nemzetközi intézményeknél és vállalkozásoknál Új tárgy (2+0 K, 3 kredit, illetve levelezőn 10 K, 3 kredit) azonnali
EUAI0BB03 EU külső kapcsolatai 5. félévről 6. félévre kerül azonnali

 

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM