Keresés:
Események
«2020. július»
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Pénzügy és számvitel BSc

Tanterv

Szak Pénzügy és számvitel alapképzési szak
Bevezetés 2017/2018. tanévtől
Érvényes 2017. szeptember 1-től tanulmányaikat megkezdőkre vonatkozóan
Elfogadva 2017. május 5-én
Határozat 2016/2017. tanévi (V. 5.) 69. sz. határozat
2017/2018. tanévi (VI. 29.) 112. sz. határozat
2018/2019. tanévi (V. 17.) 63. sz. határozat
Szakfelelős Dr. Kardos Barbara
Dékán Dr. Csillag Sára

Áttekintés

1 A szak engedélyezése és akkreditációja
2 A képzés célja
3 Elsajátítandó szakmai kompetenciák
4 A szak alapadatai
5 A képzés szerkezete
6 A szak specializációi
7 Mobilitási ablak
8 Szakmai gyakorlat
9 Szakdolgozat követelményei
10 A képzés lezárásának feltételei
11 Záróvizsga követelményei
12 Oklevél kiadásának feltétele
13 Oklevél minősítése
14 A szak speciális követelményei
15 Mintatantervek
  Változások követése

 

A szak tartalma és követelményrendszere

1. A szak engedélyezése és akkreditációja

A Pénzügy és számvitel alapszak képesítési és kimeneti követelményeit 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet határozza meg.

A Magyar Akkreditációs Bizottság hatályos akkreditációjának határozatszáma: 2016/1/VII/5/2.

2. A képzés célja

A képzési célja pénzügyi és számviteli szakemberek képzése, akik korszerű, nemzetközi követelményeknek megfelelő közgazdasági műveltséggel, pénzügyi és számviteli alkalmazásokhoz elméleti ténybeli és módszertani ismeretekkel rendelkeznek, képesek az adatok valósághű előállítására, hasznosítására, a tudástőke, mint szervezeti vagyon gyarapítására, a pénzügyi és számviteli rendszerek átlátására, működtetésére, fejlesztésére, stratégiai döntések meghozatalára, korszerű tervezési, gazdálkodási, elszámolási, kontrolling eljárások és módszerek alkalmazására, az intézményi feltételek formálására, nemzetközi, országos és regionális vállalkozások információs rendszerének áttekintésére, működtetésére, fejlesztési céljainak megvalósítását szolgáló helyzetfelmérésre és javaslattételre, az érdekegyeztetési folyamatok koordinálására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

3. Elsajátítandó szakmai kompetenciák

Pénzügy és számvitel alapképzési szakon a közgazdász

a) tudása

 • Rendelkezik a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseinek ismeretével, a releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.
 • Elsajátította a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek alapvető elméleteit és jellemzőit, birtokában van az alapvető információ-gyűjtési, matematikai és statisztikai elemzési módszereknek. Ismeri a projektben, teamben, munkaszervezetben való együttműködés, a projektvezetés szabályait és etikai normáit.
 • Ismeri a pénzügy és a számvitel alapfogalmait, a pénzügyi termékeket és piacokat, a számviteli információs rendszert, a beszámoló részeit, illetve az azt alátámasztó könyvelési folyamatokat.
 • Ismeri a pénzügyi és számviteli összefüggéseket, áttekintése van a legfontosabb elméleti megközelítésekről, elsajátította a pénzügyi és a számviteli gondolkodás alapjait.
 • Érti a vállalati gazdálkodás céljait, alapvető törvényszerűségeit.
 • Ismeri a vállalati gazdálkodás finanszírozási, számviteli-adózási alrendszerét, a vállalati finanszírozás alapelveit, közvetlen és közvetett finanszírozás formáit.
 • Elsajátította a pénzügyi, számviteli folyamatok tervezésének, szervezésének, irányításának, ellenőrzésének elméleti alapjait és gyakorlatát, az értékelés technikáit.
 • Ismeri a hazai és nemzetközi adózási, számviteli szabályokat, a vállalkozások működésének (alapítás, működés, átalakulás, megszüntetés) számviteli, pénzügyi megjelenítését.
 • Ismeri a pénzintézeti rendszer felépítését, az egyes pénzintézeti típusok sajátosságait, a hitelezési folyamatot, az értékpapír-piac működésének fontosabb elemeit.
 • Ismeri az államháztartás feladatait és felépítését, a költségvetési gazdálkodás alapvető törvényszerűségeit, a költségvetési finanszírozás alapelveit és lehetséges technikáit, valamint a magyar ellenőrzési és felügyeleti rendszert.

b) képességei

 • Gazdasági tevékenységet, projektet tervez, szervez, kisebb vállalkozást, gazdálkodó szervezetet, irányít és ellenőriz. A tanult elméletek és módszerek alkalmazásával tényeket és alapvető összefüggéseket tár fel, rendszerez és elemez, önálló következtetéseket, kritikai észrevételeket fogalmaz meg, döntés-előkészítő javaslatokat készít, döntéseket hoz rutin- és részben ismeretlen – hazai, illetve nemzetközi – környezetben is.
 • Követi és értelmezi a világgazdasági, nemzetközi üzleti folyamatokat, a gazdaságpolitika és a szakterület szerint releváns, kapcsolódó szakpolitikák, jogszabályok változásait, azok hatásait, ezeket figyelembe veszi elemzései, javaslatai, döntései során.
 • Képes a pénzügyi, befektetési, finanszírozási, beruházási döntések előkészítésére, a hitelkérelmek, pénzügyi tervek, pályázatok készítésére, értékelésére.
 • Képes a pénzügyi és a számviteli nyilvántartási rendszerek használatára.
 • Számviteli beszámolókat, pénzügyi kimutatások készít és elemez.
 • Meg tudja határozni az adó-, illeték-, vám-, jövedék- és társadalombiztosítási kötelezettségeket, valamint el tudja készíteni az ezekhez kapcsolódó bevallásokat.
 • Számviteli politika, számviteli szabályzatok készítésére képes.
 • Gazdasági mutatók kiszámítására és azokból következtetések levonására képes.
 • Képes idegen nyelven kommunikálni.
 • Képes önálló szakirodalmi feldolgozásra.

c) attitűdje

 • A minőségi munkavégzés érdekében problémaérzékeny, proaktív magatartást tanúsít, projektben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 • Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és módszertanokra, nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, felelősségek vállalására. Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, ebben munkatársaival való együttműködésre.
 • Nyitott a pénzügyeket és számvitelt érintő jelenségek, problémák iránt, elkötelezettek a megoldásukat illetően.
 • Folyamatosan törekszik az önképzésre, tudása, ismeretei aktualizálására.
 • Érdeklődik az innovációk iránt.

d) autonómiája és felelőssége

 • Általános szakmai felügyelet mellett, önállóan végzi és szervezi a munkaköri leírásban meghatározott feladatokat. Önállóan szervezi meg a gazdasági folyamatok elemzését, az adatok gyűjtését, rendszerezését, értékelését. Az elemzésekért, következtetéseiért és döntéseiért felelősséget vállal.
 • Önállóan vezet, szervez, irányít gazdálkodó szervezetben szervezeti egységet, munkacsoportot, illetve vállalkozást, kisebb gazdálkodó szervezetet, felelősséget vállalva a szervezetért és a munkatársakért.
 • Alkalmas önálló munkavégzésre (módszertan, technika kiválasztása; a munka szervezése, tervezése, irányítása; az adatok gyűjtése, rendszerezése, elemzése, értékelése; általános és szakmai fejlődése).
 • Felelősséget vállal a munkájával és magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi és etikai normák és szabályok betartásáért, tevékenysége következményeiért, javaslataiért, döntéseiért.
 • Munkáját a minőségi munkavégzés jellemzi.

4. A szak alapadatai

Képzési idő: 7 félév
A megszerzendő kreditek száma: 210 kredit
Végzettségi szint: Alapfokozat (rövidítve: BSc)
Szakképzettség: közgazdász, pénzügy és számvitel alapképzési szakon
A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Finance and Accounting

5. A képzés szerkezete

A képzés szerkezete kreditpontokban kifejezve, a képzési és kimeneti követelmények alapján:

Szakterületek, ismeretkörök K KV KN V Össz.
Közgazdaságtani, módszertani és üzleti ismeretek 66 3     69
Szaknyelv     9   9
Társadalomtudományi alapismeretek 9 3     12
Szakmai általános ismeretek 48     12 60
Specializációk   30     30
Egyéb (szakmai gyakorlat, szakdolgozat) 30       30
Összesen 156 33 9 12 210

Rövidítések, illetve a tárgytípusok meghatározása:

 • K – Kötelező tárgyak.
 • KV – Kötelezően választandó tárgyak: egy meghatározott tárgycsoportból választandók. A specializációk tárgyai együttesen választandók, a specializáció felvételével.
 • KN – Kötelezően választandó szaknyelvi készségfejlesztő tárgyak. A diploma követelményeként előírt nyelvvizsgával nem rendelkező hallgatók a rendelkezésre álló szaknyelvi kurzusok közül választhatnak. Nyelvvizsgával rendelkező hallgatók idegen nyelvű szakmai tárgyakat vagy további üzleti idegen nyelvet vehetnek fel a kreditkeret terhére.
 • V – Szabadon választható tárgyak. A mintatantervben szereplő tárgyak mellett a hallgató az intézményben meghirdetett további tárgyakat is felveheti.

6. A szak specializációi

Az alapszakon a hallgatók az alábbi, önálló szakképzettséget nem eredményező specializációk közül választhatnak:

 • Számvitel
 • Controlling
 • Üzleti információelemző
 • Pénzügyi szolgáltatások (magyar és angol nyelven)
 • Adózás
 • Államháztartási (közpénzügyek)
 • Vállalkozások pénzügyei

A specializációválasztásra a mintatanterv szerinti 4. félév lezárása után kerülhet sor.

Az egyes specializációkra azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik a mintatanterv szerinti első négy félév tárgyai közül legalább 60 kreditet teljesítettek, melyek magukban foglalják az alábbi tárgy(ak) teljesítését:

Specializáció Tárgykód Tárgynév
Számvitel SZAI0BA06 Számvitel alapjai
PEEK0BB06 Pénzügyek
Controlling SZAI0BA06 Számvitel alapjai
PEEK0BB06 Pénzügyek
Üzleti információelemző SZAI0BA06 Számvitel alapjai
STAI0BA06 Statisztika és valószínűségszámítás alapjai
Pénzügyi szolgáltatások SZAI0BA06 Számvitel alapjai
PEEK0BB06 Pénzügyek
Adózás PEEK0BB06 Pénzügyek
ADAN0BA06 Adótan
Államháztartási (közpénzügyek) PEEK0BB06 Pénzügyek
KOOK0BB03 Közpénzügyi alapok
Vállalkozások pénzügyei PEEK0BB06 Pénzügyek
VAEK0BA06 Vállalati pénzügyek

A specializációválasztás során a hallgatónak preferenciasorrendet kell megjelölnie, legalább két specializáció megadásával. A specializációkra történő besorolás a hallgatók kumulált kreditindexe alapján történik: az így képzett hallgatói rangsorban a legjobb eredménnyel rendelkező hallgatót az általa első helyen megjelölt specializációra sorolják be. Az eljárás hasonlóképpen folytatódik a rangsorban ezután következő hallgatókkal mindaddig, amíg valamelyik specializáció létszámkerete be nem telik. A még sorban álló hallgatók ezután a másodikként megjelölt specializációra kerülnek besorolásra. Az eljárás azonos elven zajlik az utolsó hallgató besorolásáig.

A specializációk indítása minimumlétszámhoz kötött. A minimumlétszám el nem érése esetén az adott specializációra jelentkezett hallgatók a preferenciasorrendjükben soron következő specializációra kerülnek besorolásra.

7. Mobilitási ablak

A szakon a nemzetközi hallgatói mobilitásra ajánlott félév: 4. félév.

A nemzetközi mobilitásban részt vevő hallgatók számára az ajánlott kreditek összegyűjtése az alábbiak szerint javasolt.

Tárgykód Tárgynév/tárgycsoport Kredit Ekvivalencia
SZNT0BA06 Szervezeti és humán menedzsment 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, átfogó menedzsmentismereteket oktató, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
UZLV2BA03 Üzleti idegen nyelv A/2 3 bármely nyelvi készségfejlesztő tárgy (legalább 2 ECTS)
FEAT0BA03 Felelős és fenntartható vállalat 3 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, átfogó menedzsmentismereteket oktató, legalább 2 ECTS kreditértékű tárgy
PEOK0BA06 Pénz- és tőkepiacok 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, átfogó pénzügyi ismereteket oktató, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
KONG0BA06 Kontrolling 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, átfogó kontrolling ismereteket oktató, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
  Szabadon választható tárgyak 6 bármely tárgy, legalább 5 ECTS kreditértékben

A specializációk tárgyaira vonatkozóan a tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalenciák alapján történhet kreditbeszámítás.

A szak követelményrendszerében meghatározott szakmai gyakorlat folytatható külföldön is, a szakmai gyakorlatra vonatkozó eljárásrend szerint.

8. Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat 13 hét időtartamú összefüggő gyakorlat.

A szakmai gyakorlat 20 kredit értékű, teljesítése az abszolutórium megszerzésének feltétele.

8.1 Tantárgyi követelmények

A szakmai gyakorlat megkezdésének feltétele legalább 171 kredit megszerzése a szak mintatanterve szerint. Az előírt kreditmennyiség nem tartalmazhatja a Szakdolgozat (SZAT0BA07) tárgy kreditjeit.

8.2 A szakmai gyakorlat helye

A hallgatók szakmai gyakorlati helyüket szabadon megválaszthatják. A szakmai gyakorlat lebonyolítására minden olyan vállalkozás vagy intézmény kiválasztható, amely a szak jellegéhez kapcsolódó tevékenységet folytat és ahol léteznek felsőfokú végzettséget igénylő, betöltött munkakörök. A hallgató által betöltendő munkakörrel kapcsolatos elvárás, hogy az ismertesse meg a hallgatót a szervezet gazdálkodásának pénzügyi, számviteli vagy adózási vonatkozásaival, lehetőséget adva számára az egyetemi képzés során szerzett ismeretek alkalmazására és gyakorlására.

8.3 A szakmai gyakorlat teljesítésének követelményei

A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók tanulmányaiknak, illetve szakterületüknek megfelelő tevékenységet végző fogadóintézménynél (szervezetnél, vállalatnál, közintézménynél, civil szervezetnél) megismerkedjenek az ott folyó szakmai munkával, aktívan bekapcsolódjanak a napi munkavégzésébe, önállóan oldják meg a munkahelyi vezetőjük által rájuk bízott feladatot, illetve tapasztalatokat gyűjtsenek a munkaerőpiacon való későbbi elhelyezkedéshez.

A szakmai gyakorlat értékelését a gyakorlat végén a gyakorlatvezető/konzulens végzi.

A szakmai gyakorlatra való jelentkezést, a gyakorlat lebonyolítását, értékelését külön eljárásrend szabályozza.

9. Szakdolgozat követelményei

A szakdolgozat olyan feladat, amelynek elvégzése során a hallgató bizonyítja, hogy képes:

 • egy adott szakterületen végzett önálló szakirodalmi feltárásra,
 • a szakirodalomban leírt eredmények dokumentálására, elemzésére értékelésére,
 • a tanulmányai és a szakirodalomban megszerzett ismeretanyag birtokában
  • önálló kutatási tevékenység elvégzésére és/vagy
  • kreativitást megkövetelő feladat önálló elvégzésére,
 • a szakirodalmi és saját kutatási tapasztalatok alapján tanulmányaira támaszkodva értékelő tanulmány készítésére, megvédésére.

A szakdolgozat követelményrendszerét és a teljesítés feltételeit külön eljárásrend tartalmazza.

10. A képzés lezárásának feltételei

A végbizonyítvány kiadásának feltételei:

 • a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tárgyakból legalább 183 kredit teljesítése a tantervi szabályok szerint;
 • kritériumkövetelmények teljesítése (aláírás megszerzése Testnevelés 1 és 2 tárgyakból;
 • a szakmai gyakorlat teljesítése (20 kredit);
 • szakdolgozati konzultációk teljesítése (7 kredit).

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a végbizonyítvány megszerzése;
 • két bíráló által külön-külön legalább elégségesre értékelt szakdolgozat.

11. Záróvizsga követelményei

A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja.

A záróvizsga két részből áll.

 • Szakdolgozat megvédése, amely magában foglalja az eredmények bemutatását és az arra épülő szakmai vitát. A bírálók által ajánlott osztályzatok és a védés alapján a bizottság egy érdemjeggyel értékeli a hallgató dolgozatát.
 • Komplex szóbeli vizsga, amely átfogóan értékeli a hallgató szakmai tudását és annak alkalmazási képességét. A vizsga témaköreit és a vizsgára való felkészüléshez szükséges tudnivalókat a szakfelelős a félév elején közzéteszi.

A szakdolgozat vagy a komplex szóbeli vizsga elégtelen minősítése esetén a záróvizsga sikertelennek tekintendő, azt az intézményi szabályzatban rögzítetteknek megfelelően meg kell ismételni.

A záróvizsga eredményének kiszámítási módja:

ZE = (ZV+SzD)/2

ahol

 • ZE a záróvizsga összesített eredménye
 • ZV a záróvizsgán teljesített komplex szóbeli vizsga eredménye
 • SzD szakdolgozatra megállapított érdemjegy

12. Oklevél kiadásának feltétele

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

13. Oklevél minősítése

Az oklevél minősítésének kiszámítási módja:

OM = (TÁ+ZE)/2

ahol

 • OM az oklevél minősítése
 • TÁ kötelező és kötelezően választandó tárgyak átlageredménye (kreditponttal súlyozva)
 • ZE a záróvizsga eredménye

Az oklevél minősítése:

Kiváló (5) ha             OM  =  5,00
Jeles (5) ha 4,51 ≤ OM  <  5,00
(4) ha 3,51 ≤ OM  ≤  4,50
Közepes (3) ha 2,51 ≤ OM  ≤  3,50
Elégséges (2) ha 2,00 ≤ OM  ≤  2,50

 

14. A szak speciális követelményei

14.1 Nem magyar nyelven folytatott képzés

A 2011. évi CCIV. törvény 51. § (2) bekezdés alapján az idegen nyelven folytatott képzésen az oklevél kiadásának nem követelménye a 12. pontban meghatározott nyelvvizsgák megszerzése.

A 137/2008 (V. 16.) kormányrendelet 14. § (6) bekezdés értelmében az idegen nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló oklevél – az oktatás nyelve szempontjából – államilag elismert, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg. A hivatkozott jogszabály értelmében az oklevél egyenértékű a nyelvvizsgával, erről a BGE külön bizonyítványt nem adhat ki.

A BGE abban az esetben ismeri el idegen nyelven folytatott képzésnek a hallgató tanulmányait, ha idegen nyelven teljesít legalább 189 kreditet, ebből legalább 168 kreditet az adott képzés nyelvén.

14.2 Levelező munkarendben folytatott képzés

Levelező munkarendű képzésen az alábbi különbségekkel érvényes a tanterv:

 • A Testnevelés 1 (TEES1BA00) és Testnevelés 2 (TEES2BA00) tárgyak teljesítése nem része a követelményrendszernek.
 • A Szakmai gyakorlat (SZGY0BA20) teljesítése helyett elismertethető a foglalkoztatás során szerzett munkatapasztalat (a szakmai gyakorlat eljárásrendje szerint).

14.3 Kettősdiploma-megállapodás keretében folytatott képzés

A szak hallgatója a BGE oklevele mellett az alábbi partnerintézmények oklevelét is megszerezheti a BGE kettősdiploma-megállapodásai alapján.

Partnerintézmény Szakképzettség megnevezése BGE-n teljesítendő kreditek Partnerintézményben teljesítendő kreditek
AVANS University of Applied sciences International Financial Management – Finance and Control 120 120

Az egyes képzések követelmény- és feltételrendszerét a vonatkozó megállapodások mellékletei tartalmazzák.

14.4 Duális képzés

A duális képzésben a felsőoktatási intézménnyel közösen kialakított gyakorlati tanterv alapján a vállalatok (duális képzési partnerek) saját igényeik szerint képzik a hallgatót, és profiljuknak megfelelően támogatják, gyakorlati ismeretekkel bővítik, kiegészítik a hallgató intézményi képzését.

A duális képzésre felvételt nyert hallgatóval a BGE duális képzési partnere munkaszerződést köt. A hallgató tanulmányaival párhuzamosan munkát végez a partnerszervezetnél. A tanulmányi idő és a munkaidő megoszlását a munkaszerződés tartalmazza.

15. Mintatantervek

Munkarend Nyelv Azonosító Melléklet
nappali magyar BNPSHP 1. melléklet
nappali angol BNPSEP 2. melléklet
levelező magyar BLPSHP 3. melléklet
távoktatás magyar BTPSHP 4. melléklet

 

Változások követése

Sorszám Határozatszám Bevezetés módja Hatály Bekezdés Módosítás tartalma
1. 2017/18. (VI. 29.) 111. azonnali 2018/19 tanévtől 15 Mintatantervi módosítások az alábbi táblázat szerint

 

Tárgykód Tárgynév Módosítás Hatály
VAEK0BA06 Vállalati pénzügyek 2+2 kontaktóra helyett 1+3, számonkérés K helyett Gy azonnali
ADAN0BA06 Adótan 2+2 kontaktóra helyett 1+3 azonnali
KOAI0BA06 Könyvvizsgálat és ellenőrzés alapjai 2+2 kontaktóra helyett 1+3 azonnali

 

Sorszám Határozatszám Bevezetés módja Hatály Bekezdés Módosítás tartalma
2. 2018/19. (V. 17.) 63. felmenő 2019/20 tanévtől 8 A szakmai gyakorlat időtartam-meghatározásának módosítása
3. 2018/19. (V. 17.) 63. azonnali 2019/20 tanévtől 15 Mintatantervi módosítások az alábbi táblázat szerint

 

Tárgykód Tárgynév Módosítás Hatály
PEEL2BA06 Pénzügyi számvitel 2 A számonkérés változik Gy-ről K-ra azonnali

 

Sorszám Határozatszám Bevezetés módja Hatály Bekezdés Módosítás tartalma
4. 2018/19. (V. 17.) 63. azonnali 2019/20 tanévtől 6, 15 A Controlling specializáció indítása az alábbi mintatantervvel

 

Neptun-kód Jell. Tárgy 5. félév 6. félév
Ea. Gy. Kr. Köv Ea. Gy. Kr. Köv
NEEK0BB06 KV Nemzetközi számviteli ismeretek 2 2 6 Gy        
STNG0BA06 KV Stratégiai és projekt controlling         2 2 6 Gy
TAES0BA06 KV Taktikai és operatív tervezés 2 2 6 K        
TENG0BA06 KV Tevékenység controlling         2 2 6 K
PENG0BA03 KV Pénzügyi controlling         0 2 3 K
DIAN0BA03 KV Digitalizáció a controllingban         0 2 3 K

 

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM