Keresés:
Események
«2020. június»
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Pénzügy és számvitel FOSZK

Tanterv

Képzés Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés
Bevezetés 2017/2018. tanévtől
Érvényes 2017. szeptember 1-től tanulmányaikat megkezdőkre vonatkozóan
Elfogadva 2017. május 5-én
Határozat 2016/2017. tanévi (V. 5.) 69. sz. határozat
2017/2018. tanévi (VI. 29.) 112. sz. határozat
2018/2019. tanévi (V. 17.) 63. sz. határozat
Szakfelelős Dr. Siklósi Ágnes
Dékán Dr. Csillag Sára

Áttekintés

1 A szak engedélyezése és akkreditációja
2 A képzés célja
3 Elsajátítandó szakmai kompetenciák
4 A szak alapadatai
5 A képzés szerkezete
6 A szak specializációi
7 Mobilitási ablak
8 Szakmai gyakorlat
9 Záródolgozat követelményei
10 A képzés lezárásának feltételei
11 Záróvizsga követelményei
12 Oklevél kiadásának feltétele
13 Oklevél minősítése
14 A szak speciális követelményei
15 Mintatantervek
  Változások követése

 

A képzés tartalma és követelményrendszere

1. A képzés engedélyezése és akkreditációja

A Pénzügy és számvitel alapszak képesítési és kimeneti követelményeit 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet határozza meg.

2. A képzés célja

A pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzési célja a hallgatók felkészítése olyan közgazdasági alapműveltség megszerzéséhez a pénzügyi, illetve a számviteli alkalmazásokhoz kapcsolódó módszertani ismeretekkel, melyek alapján képesek lesznek pénzügyi és számviteli rendszerek átlátására, működtetésére.

3. Elsajátítandó szakmai kompetenciák

Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzésszakon a közgazdász-asszisztens

a) tudása

 • Tisztában van a gazdálkodástudomány legalapvetőbb fogalmaival, elméleteivel, tényeivel, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseivel a releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.
 • Ismeri a gazdasági szervezetek felépítését és működését.
 • Birtokában van a legalapvetőbb információgyűjtési, elemzési, feladat-, illetve probléma-megoldási módszereknek.
 • Ismeri a projektben, teamben és különböző munkaszervezeti formákban való részvétel, együttműködés szabályait és etikai normáit.
 • Ismeri a pénzügy és a számvitel alapfogalmait, a pénzügyi termékeket és piacokat.
 • Ismeri a pénzügyi és számviteli területet érintő legalapvetőbb összefüggéseket.
 • Ismeri a vállalati gazdálkodás finanszírozási-számviteli-adózási alrendszerét, a vállalati finanszírozás alapelveit, közvetlen és közvetett finanszírozás formáit.
 • Ismeri a pénzügyi, számviteli folyamatok tervezésének, szervezésének, irányításának, ellenőrzésének elméleti alapjait és gyakorlatát.
 • Ismeri a vállalkozások tevékenységét szabályozó jogszabályokat, a vállalat piaci alkalmazkodásának legfontosabb pénzügyi feltételeit.
 • Ismeri a hazai adózási, számviteli szabályokat, a vállalkozások működésének (alapítás, működés, átalakulás, megszüntetés) számviteli, pénzügyi megjelenítését.
 • Ismeri a számviteli információs rendszert, a beszámoló részeit, illetve az azt alátámasztó könyvelési folyamatokat.
 • Ismeri az egyes pénzintézeti típusok sajátosságait, a hitelezési folyamatot.

b) képességei

 • Elméleti, fogalmi és módszertani ismeretei felhasználásával a feladatának ellátásához szükséges tényeket, adatokat összegyűjti, rendszerezi; egyszerűbb oksági összefüggéseket tár fel és következtetéseket von le, javaslatokat fogalmaz meg a szervezet rutin folyamataiban.
 • Egyszerűbb gazdasági folyamatokat, eljárásokat megtervez, megszervez, végrehajt.
 • Hatékonyan kommunikál írásban és szóban. Egyszerűbb szakmai beszámolókat, értékeléseket, prezentációkat készít, illetve előad.
 • Alkalmas a pénzügyi, befektetési, finanszírozási, beruházási döntések áttekintésére, a hitelkérelmek, pénzügyi tervek, pályázatok előkészítésére, előzetes értékelésére.
 • Alkalmas pénzügyi és számviteli nyilvántartási rendszerek használatára, kezelésére.
 • Képes finanszírozási döntésekre megértésére, éves számviteli beszámolók, pénzügyi kimutatások elkészítésére és elemzésére.
 • Képes adó-, illeték-, vám-, jövedék-, társadalombiztosítási és járulék kötelezettségek meghatározására és a bevallások elkészítésére.
 • Képes gazdasági folyamatok, szervezeti események komplex pénzügyi, számviteli következményeinek megértése.
 • Képes az alapvető gazdasági mutatók kiszámítására és azokból következtetések levonására.

c) attitűdje

 • Kritikusan szemléli saját munkáját. Elkötelezett a minőségi munkavégzés iránt, betartja a vonatkozó szakmai, jogi és etikai szabályokat, normákat. Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére.
 • Projektben, munkacsoportban szívesen vállal feladatot, együttműködő és nyitott, segítőkész, minden tekintetben törekszik a pontosságra.
 • Nyitott a pénzügyeket és számvitelt érintő jelenségek, problémák iránt.
 • Folyamatosan törekszik az önképzésre, tudása, ismeretei aktualizálására, munkáját a minőségi munkavégzés iránti igény jellemzi.
 • Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és módszertanokra, nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, felelősségek vállalására.
 • Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, ebben munkatársaival való együttműködésre.

d) autonómiája és felelőssége

 • Felelősséget vállal, illetve visel saját munkájáért, döntéseiért.
 • Munkaköri feladatát önállóan végzi, szakmai beszámolóit, jelentéseit, kisebb prezentációit önállóan készíti.
 • Felelősséget vállal a munkájával és magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi és etikai normák és szabályok betartásáért, tevékenysége következményeiért, javaslataiért, döntéseiért.

4. A képzés alapadatai

Képzési idő: 4 félév
A megszerzendő kreditek száma: 120 (90+30) kredit
Végzettségi szint: Felsőoktatási szakképzés (rövidítve: FOSZK)

Szakképzettség:

 • felsőfokú államháztartási közgazdász-asszisztens
 • felsőfokú pénzintézeti közgazdász-asszisztens
 • felsőfokú vállalkozási közgazdász-asszisztens

A szakképzettség angol nyelvű megjelölése:

 • Public Finance Economist Assistant
 • Banking Economist Assistant
 • Economist Assistant Specialized in Enterpreneurship

Képzési terület: gazdaságtudományok

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök:

 • 3611 Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével)
 • 3614 Számviteli ügyintéző
 • 3639 Egyéb, máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője
 • 3652 Adó- és illetékhivatali ügyintéző
 • 3653 Társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintéző
 • 4121 Könyvelő (analitikus)
 • 4129 Egyéb számviteli foglalkozású

5. A képzés szerkezete

A képzés szerkezete kreditpontokban kifejezve, a képzési és kimeneti követelmények alapján:

Szakterületek, ismeretkörök Kötelező tárgyak
Kompetenciamodul 12
Képzési terület szerinti közös modul 21
Szakképzési modul 39
Szakirányok 18
Egyéb (szakmai gyakorlat) 30
Összesen 120

 

6. A képzés szakirányai

A pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzésen a hallgatók az alábbi, önálló szakképzettséget eredményező szakirányokra jelentkezhetnek:

 • Államháztartási
 • Pénzintézeti
 • Vállalkozási

7. Mobilitási ablak

Felsőoktatási szakképzésen nem releváns.

8. Szakmai gyakorlat

A felsőoktatási szakképzés lezárásaképp az utolsó félévben 14 hetes, képzési helyen kívüli szakmai gyakorlatot kell teljesíteni a kari időrendben meghatározottak szerint. A szakmai gyakorlat 30 kredit értékű, teljesítése az abszolutórium megszerzésének feltétele.

8.1 Tantárgyi követelmények

A szakmai gyakorlat megkezdésének feltétele legalább 81 kredit megszerzése a képzés mintatanterve szerint.

8.2 A szakmai gyakorlat helye

Hallgatók szakmai gyakorlati helyüket szabadon megválaszthatják. A szakmai gyakorlat lebonyolítására minden olyan vállalkozás vagy intézmény kiválasztható, amely a képzés jellegéhez kapcsolódó tevékenységet folytat. A hallgató által betöltendő munkakörrel kapcsolatos elvárás, hogy az ismertesse meg a hallgatót a szervezet gazdálkodásának pénzügyi, számviteli vagy adózási vonatkozásaival, lehetőséget adva számára az egyetemi képzés során szerzett ismeretek alkalmazására és gyakorlására.

8.3 A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók tanulmányaiknak, illetve szakirányuknak megfelelő tevékenységet végző fogadóintézménynél (szervezetnél, vállalatnál, közintézménynél, civil szervezetnél) megismerkedjenek az ott folyó szakmai munkával, aktívan bekapcsolódjanak a napi munkavégzésébe, önállóan oldják meg a munkahelyi vezetőjük által rájuk bízott feladatot, illetve tapasztalatokat gyűjtsenek a munkaerőpiacon való későbbi elhelyezkedéshez.

A szakmai gyakorlat értékelését a gyakorlat végén a gyakorlatvezető/konzulens végzi.

A szakmai gyakorlatra való jelentkezést, a gyakorlat lebonyolítását, értékelését külön eljárásrend szabályozza.

9. Záródolgozat követelményei

A hallgatóknak a szakmai gyakorlathoz kapcsolódóan, szakmai tapasztalataikat felhasználva kell a szakiránynak megfelelő témából záródolgozatukat elkészíteni.

A záródolgozati témát úgy kell meghatározni, hogy az egy olyan részfeladatot fogjon át, melynek megoldása hasznos a szervezet számára.

A záróvizsga előtt benyújtandó dolgozat két részből áll:

 1. Szakmai gyakorlati beszámoló: a gyakorlati félévről összeállított összefoglaló írásbeli munka, gyakorlati naplóval;
 2. Záródolgozat: az intézmény által előzetesen jóváhagyott témájú tanulmány.

A záródolgozat egy olyan, gazdálkodási tartalmú tanulmány, melynek elkészítésével a hallgató bizonyítja, hogy jártas az üzleti szakterület elméleti ismeretanyagában, a tananyagon túlmenően ismeri az alapvető hazai szakirodalmat. Fontos követelmény, hogy legyen képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, továbbá szakterületén önálló munkavégzésre.

A záródolgozat követelményrendszerét és a teljesítés feltételeit külön eljárásrend tartalmazza.

10. A képzés lezárásának feltételei

A végbizonyítvány kiadásának feltételei:

 • a kötelező tárgyakból 90 kredit teljesítése a tantervi szabályok szerint;
 • a szakmai gyakorlat teljesítése (30 kredit);

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a végbizonyítvány megszerzése;
 • a szakmai gyakorlati beszámoló és a záródolgozat leadása.

11. Záróvizsga követelményei

A záróvizsga a szakképzettség megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek komplex ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak tanúságot kell tennie arról, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja.

A záróvizsga a szakmai gyakorlati beszámoló és a záródolgozat megvédéséből áll, amely magában foglalja az eredmények prezentációját és az arra épülő szakmai vitát. A záróvizsga-bizottság a vita során a záródolgozattal kapcsolatban tesz fel kérdéseket. A bizottság egy érdemjeggyel értékeli a hallgató védését, ami a záróvizsga eredményének minősül (ZE).

12. A szakképzettség megszerzésének feltétele

Az szakképzettség megszerzésének feltétele az alapszintű szakmai idegennyelvtudás, melynek a követelményeit a hallgató az alábbi, mintatantervben szereplő kötelező tárgyak sikeres elvégzésével teljesíti:

 • üzleti idegen nyelv A/1 (UZLV1BA03),
 • üzleti idegen nyelv A/2 (UZLV2BA03).

13. Oklevél minősítése

Az oklevél minősítésének kiszámítási módja:

OM = ZD + ZE

ahol

 • OM az oklevél minősítése
 • ZE a záróvizsgán teljesített szóbeli vizsga eredménye (max. 40 pont)
 • ZD a záródolgozatra kapott pontszám (a két bírálat átlaga, max. 60 pont)

Az oklevél minősítése:

Kiváló (5) ha   OM = 100,0
Jeles (5) ha 87,5 < OM < 100,0
(4) ha 75,0 < OM ≤ 87,5
Közepes (3) ha 62,5 < OM ≤ 75,0
Elégséges (2) ha 50,0 ≤ OM ≤ 62,5

 

14. A képzés speciális követelményei

14.1 Levelező munkarendben folytatott képzés

Levelező munkarendű képzésen az alábbi különbségekkel érvényes a tanterv:

 • A Szakmai gyakorlat (SZGY0FA30) teljesítése helyett elismertethető a foglalkoztatás során szerzett munkatapasztalat (a szakmai gyakorlat eljárásrendje szerint).

15. Mintatantervek

Munkarend Nyelv Azonosító Melléklet
nappali magyar FNPSHG 1. melléklet
levelező magyar FLPSHP 2. melléklet

Változások követése

Sorszám Határozatszám Bevezetés módja Hatály Bekezdés Módosítás tartalma
1 2017/18. (VI. 29.) 111. azonnali 2018/19 tanévtől 15 Mintatantervi módosítások az alábbi táblázat szerint

 

Tárgykód Tárgynév Módosítás Hatály
VAEK0BA06 Vállalati pénzügyek 2+2 kontaktóra helyett 1+3, számonkérés K helyett Gy azonnali
ADAN0BA06 Adótan 2+2 kontaktóra helyett 1+3 azonnali

 

Sorszám Határozatszám Bevezetés módja Hatály Bekezdés Módosítás tartalma
2 2018/19. (V. 17.) 63. felmenő / azonnali 2019/20 tanévtől 15 Mintatantervi módosítások az alábbi táblázat szerint

 

Tárgykód Tárgynév Módosítás Hatály
PEEL2BA06 Pénzügyi számvitel 2 A tárgy törlése a kötelező szakmai modulból felmenő
BEES0FA06 Beszámolókészítés Új tárgy, kötelező alapszakos tárgy helyett felmenő
VAAN0BB06 Vállalkozástan A tárgy a Vállalkozási szakirány mintatantervében a 3. félévről az 1. félévre kerül azonnali
VASE0FA06 Vállalkozások értékelése A tárgy a Vállalkozási szakirány mintatantervében az 1. félévről a 3. félévre kerül azonnali
PEEL2BA06 Pénzügyi számvitel 2 A rövidített mintatantervbe kerül teljesítendő tárgyként azonnali
FEAT0BA03 Felelős és fenntartható vállalat A rövidített mintatantervben a 2. félévről átkerül a 4. félévre azonnali
MUEK0FA03 Munkaerő-piaci ismeretek A rövidített mintatanterv „Kötelezően választandó társadalmi, környezeti és térségi ismeretek” blokkjába kerül azonnali
UZES0FA03 Üzleti elemzés A rövidített mintatanterv „Kötelezően választandó alapozó tárgyak” blokkjába kerül azonnali

 

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM