Keresés:
Események
«2020. július»
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Nemzetközi tanulmányok MA

Tanterv

Szak Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak
Bevezetés 2017/2018. tanévtől
Érvényes 2017. szeptember 1-től tanulmányaikat megkezdőkre vonatkozóan
Elfogadva 2017. május 5-én
Határozat 2016/2017. tanévi (V. 5.) 69. sz. határozat
2017/2018. tanévi (VI. 29.) 112. sz. határozat
2018/2019. tanévi (V. 17.) 63. sz. határozat
Szakfelelős Dr. Ferkelt Balázs
Dékán Gulyásné dr. Csekő Katalin

Áttekintés

1 A szak engedélyezése és akkreditációja
2 A képzés célja
3 Elsajátítandó szakmai kompetenciák
4 A szak alapadatai
5 A képzés szerkezete
6 A szak specializációi
7 Mobilitási ablak
8 Szakmai gyakorlat
9 Diplomadolgozat követelményei
10 A képzés lezárásának feltételei
11 Záróvizsga követelményei
12 Oklevél kiadásának feltétele
13 Oklevél minősítése
14 A szak speciális követelményei
15 Mintatantervek
  Változások követése

A szak tartalma és követelményrendszere

1. A szak engedélyezése és akkreditációja

A Nemzetközi Tanulmányok mesterképzés képesítési és kimeneti követelményeit 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet határozza meg.

A szakot a Magyar Akkreditációs Bizottság 2008/8/V/13 számú határozatában akkreditálta. A szak angol nyelvű változatáról szóló MAB-határozat száma 2011/7/VIII/23.

2. A képzés célja

A képzés célja olyan szakértőket képzése, akik megfelelő elméleti ismeretek birtokában képesek a jelenlegi nemzetközi politikai és gazdasági viszonyok tendenciáinak elemzésére. Felkészültek nemzetközi gazdasági, nemzetközi jogi, nemzetközi kapcsolatokat érintő elméletei, regionális-civilizációs interdiszciplináris ismereteik, valamint szaknyelvi tudásuk birtokában a globalizálódó nemzetközi rendszer összefüggéseinek megértésére. Képesek egy adott régió gazdasági, politikai és társadalmi összefüggéseinek mélyebb elemzésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

3. Elsajátítandó szakmai kompetenciák

A nemzetközi kapcsolatok elemző

a) tudása

 • Magas szinten ismeri és a magabiztos gyakorlati használhatóság követelményeinek megfelelően érti és értelmezi a legfontosabb társadalomtudományi összefüggéseket.
 • Ismeri a nemzetközi kapcsolatok elméletének legfontosabb paradigmáit, és tájékozott az egyes elméleti irányzatok közötti vitákkal kapcsolatban.
 • Tájékozott a főbb civilizáció- és kultúraelméletekben, valamint ismeri az egyes régiók főbb gazdasági, politikai és társadalmi tendenciáit.
 • Tájékozott a 21. századi legjelentősebb világpolitikai konfliktusok és válságok összefüggésrendszerében.
 • Ismeri a világgazdaság főbb tendenciáit és a világ egyes régióinak gazdasági folyamatait, különös tekintettel az Európai Unió gazdasági helyzetére vonatkozóan.
 • Tájékozott a magyar külpolitika főbb aktuális kérdéseiben és dilemmáiban.
 • Ismeri az emberi jogi és kisebbségi jogi rezsimeket, valamint azok regionális rendszerét.
 • Ismeri az ENSZ döntéshozatali mechanizmusát, ennek működését, illetve a reformjára vonatkozó elképzeléseket.
 • Ismeri a világpolitikai folyamatokat meghatározó főbb nagyhatalmak külpolitikáját, illetve a világgazdaságban elfoglalt helyét.
 • Ismeri a világ főbb civilizációinak, kultúrkörének és a nagy világvallásoknak a sajátosságait.
 • Ismeri és érti azokat a hazai, európai és globális társadalmi problémákat, amelyek meghatározzák a társadalomtudományi gondolkodás alaptendenciáit.
 • Ismeri és érti a korábban megtanult idegen nyelvek szaknyelvi anyagát.
 • Rendszerezett ismeretekkel rendelkezik a magyar, az európai és az Európán kívüli politikai rendszerekről, valamint a kormányzati rendszerek domináns nemzetközi típusairól.
 • Ismeri a társadalomtudományokra jellemző adatgyűjtési, feldolgozási és értelmezési technikákat, és a politikai kutatás megkülönböztető sajátosságait.
 • Ismeri a nemzetközi politikai, gazdasági, jogi és társadalmi intézmények és folyamatok mélyebb összefüggéseit.

b) képességei

 • Képes a megszerzett interdiszciplináris ismeretek birtokában egy adott világpolitikai konfliktus és válság külpolitikai elemzésére.
 • Képes a világgazdasági folyamatok mélyebb megértésére és az Európai Uniót, illetve Magyarországot érintő gazdasági jellegű kihívások elemzésére.
 • Képes összehasonlító gazdasági elemzések végzésére alapvető közgazdasági és statisztikai ismeretek, valamint világgazdasági elméletek birtokában.
 • Képes tájékozódni a különféle nemzetközi szervezetek döntéshozatali mechanizmusában, valamint képes megérteni az egyes nagyhatalmak főbb külpolitikai döntéshozatali mechanizmusát.
 • Képes definiálni a nemzetközi rendszer egyes szereplőinek gazdasági és politikai érdekeit, illetve azok összefüggésrendszerét.
 • Képes a megszerzett ismeretei birtokában a társadalmi folyamatok általa kutatott szeletében új tudományos eredmények elemzésére, új tények és összefüggések feltárására, tudásának önálló szakmai koncepció formájában történő értékesítésére.
 • Képes a kitekintő jellegű munkára, az egyéb a társszakterületek és tudományágak eredményeinek az aktív és hatékony felhasználására.
 • Képes bekapcsolódni szakterületének nemzetközi kutatási projektjeibe, valamint ilyen projektek pályázati munkáiba.
 • Képes a szakmai feladatok megoldása során az önálló elemzésre, értékelésre és a különböző következtetések szintetizálására.
 • Képes a hazai és külföldi társadalomtudományi források feltárására, feldolgozására és szakmai munkája során a leszűrt következtetések gyakorlati alkalmazására.
 • Szakterületének egyes résztémáiról önálló, szaktudományos formájú összefoglalókat, elemzéseket készít.
 • A munkafolyamatokat a felkészültségének megfelelő szinten irányítja, eredményesen együttműködik az intézményen belüli és kívüli partnerekkel.
 • Képes a változásokhoz alkalmazkodni, adaptációs koncepcióját el tudja fogadtatni munkatársaival és egyéb partnereivel is.
 • Képes önálló szakmai koncepciók kidolgozására, és a vitákban megvédi az elképzeléseit akár idegen nyelven is.
 • Képes konzisztensen használni a politikatudományi fogalmakat.
 • Képes a társadalmi konfliktusok és problémák bonyolult rendszerében eligazodni, szűkebb szakterületén elmélyültebb ismereteire építve aktívan be tud kapcsolódni a konfliktusok feltárásának munkálataiba.

c) attitűdje

 • Nyitott és toleráns azoknak a társadalmi csoportoknak a nézeteivel, gondolkodási formáival és életmódjával szemben, amelyekkel társadalomkutatóként szakmai munkája során kapcsolatba kerül.
 • Nyitott minden társadalomkritikai szerepvállalásra, ha szakmai felfogásával ütköző folyamatok indulnak el társadalmi környezetében.
 • Nyitott és befogadó szakterületének a legkülönfélébb nemzetközi kutatási eredményei iránt, és elkötelezett az általa hasznosnak ítélt új tudáselemek hazai megismertetése mellett.
 • Felelősségteljesen építi fel szakmai karrierjét, és támogatja az általa irányított munkatársak szakmai életpályájának kibontakoztatását.
 • Legjobb tudása szerint, elkötelezetten szolgálja és képviseli a szakmai érdekeket.
 • Minden szervezeti, intézményi tevékenysége során felelős módon latba veti tudását és befolyását a minőségi munkavégzés elismertetése mellett.
 • Munkavégzési és társadalmi konfliktushelyzetekben önállóan és felelősen hozza meg döntéseit, következetesen képviselve a rábízottak érdekeit.
 • Folyamatos az igénye az önművelésre, és a köznapi életben mások politikai véleményének tiszteletben tartására.
 • Lényeglátás, kreativitás és módszertani tudatosság jellemzik.

d) autonómiája és felelőssége

 • Önálló és felelős szereplője szakterülete tudományos életének, képviseli szakmai elveit és kutatási eredményeit minden lehetséges fórumon.
 • Önálló és felelős döntéseket hoz munkája során saját tudományos munkásságára, valamint az irányítása alá tartozók munkaprogramjaira vonatkozóan.
 • Felelősen vállalja a társadalmi fórumok résztvevői számára szaktudományos ismereteinek közérthető átadását.
 • Felelősségteljesen vesz részt munkaszervezetének működtetésében, a szakmai koncepciók kidolgozásában, megvitatásában és megvalósításában.
 • Felelősségteljesen vesz részt munkaszervezeti egységek létrehozásában és irányításában.
 • Felelős módon őrködik szakmai munkájában a társadalomtudományi kutatások és elemzések szigorú etikai szabályainak a betartása felett, vállalja új etikai kérdések felvetését és megválaszolását.
 • Önálló és felelős szerepeket vállal a szakmai szervezetek hazai és nemzetközi működésében, valamint az érdekérvényesítő fórumok munkájában.

4. A szak alapadatai

Képzési idő: 4 félév
A megszerzendő kreditek száma: 120 kredit
Végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat
Szakképzettség: okleveles nemzetközi kapcsolatok elemző
A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: International Relations Expert

5. A képzés szerkezete

A képzés szerkezete kreditpontokban kifejezve, a képzési és kimeneti követelmények alapján:

Szakterületek, ismeretkörök K KN V Össz.
Alapozó társadalomtudományi ismeretek 9     9
Szakmai ismeretek 84 6   90
Szabadon választható     9 9
Egyéb (kutatási módszerek, diplomadolgozat) 12     12
Összesen 105 6 9 120

Rövidítések, illetve a tárgytípusok meghatározása:

 • K – Kötelező tárgyak.
 • KN – Kötelezően választandó szaknyelvi készségfejlesztő tárgyak. A diploma követelményeként előírt nyelvvizsgával nem rendelkező hallgatók a rendelkezésre álló szaknyelvi kurzusok közül választhatnak. Nyelvvizsgával rendelkező hallgatók idegen nyelvű szakmai tárgyakat vagy további üzleti idegen nyelvet vehetnek fel a kreditkeret terhére.
 • V – Szabadon választható tárgyak. A mintatantervben szereplő tárgyak mellett a hallgató a szakon meghirdetett további tárgyakat is felvehet.

6. A szak specializációi

A nemzetközi tanulmányok mesterszak tanterve nem tartalmaz specializációkat.

7. Mobilitási ablak

A szakon a nemzetközi hallgatói mobilitásra ajánlott félév: 3. félév.

A nemzetközi mobilitásban részt vevő hallgatók számára az ajánlott kreditek összegyűjtése az alábbiak szerint javasolt.

Tárgykód Tárgynév/tárgycsoport Kredit Ekvivalencia
OREK0MA06 Országtanulmányok – összehasonlító társadalmi, gazdasági elemzések 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia, vagy bármely, átfogó, komparatív ország-, vagy régióelemzéseket oktató, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
EUAIOMA06 Európa aktuális politikai kérdései és fejlődési tendenciái 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia, vagy bármely emelt szintű, Európai politikai együttműködést tárgyaló, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
NESE0MA03 Nemzetközi kormányközi és nem kormányközi szervezetek működése 3 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia, vagy bármely emelt szintű, nemzetközi szervezetekkel foglalkozó, legalább 2 ECTS kreditértékű tárgy
UZIA0MA06 Üzleti diplomácia 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia, vagy bármely emelt szintű, gazdasági diplomáciával foglalkozó, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
NEVE2MA03 Nemzetközi gazdasági kapcsolatok és az EU szaknyelve 2 3 bármely nyelvi készségfejlesztő tárgy, legalább 2 ECTS kreditértékben
  Szabadon választható tárgyak 6 bármely tárgy, legalább 5 ECTS kreditértékben

 

8. Szakmai gyakorlat

A nemzetközi tanulmányok mesterszak tanterve nem tartalmaz szakmai gyakorlatot.

9. A diplomadolgozat követelményei

A diplomadolgozat olyan feladat, amelynek elvégzése során a hallgató bizonyítja, hogy képes:

 • egy adott szakterületen végzett önálló szakirodalmi feltárásra,
 • a szakirodalomban leírt eredmények dokumentálására, elemzésére értékelésére,
 • a tanulmányai és a szakirodalomban megszerzett ismeretanyag birtokában
  • önálló kutatási tevékenység elvégzésére és/vagy
  • kreativitást megkövetelő feladat önálló elvégzésére,
 • a szakirodalmi és saját kutatási tapasztalatok alapján tanulmányaira támaszkodva értékelő tanulmány készítésére, megvédésére.

A diplomadolgozat követelményrendszerét és a teljesítés feltételeit külön eljárásrend/szabályzat tartalmazza.

10. A képzés lezárásának feltételei

A végbizonyítvány kiadásának feltételei:

 • A kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tárgyakból legalább 108 kredit teljesítése a tantervi szabályok szerint;
 • diplomadolgozati konzultációk teljesítése (12 kredit).

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a végbizonyítvány megszerzése;
 • két bíráló által külön-külön legalább elégségesre értékelt diplomadolgozat.

11. Záróvizsga követelményei

A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja.

A záróvizsga két részből áll.

 • Diplomadolgozat megvédése, amely magában foglalja az eredmények bemutatását és az arra épülő szakmai vitát. A bírálók által ajánlott osztályzatok és a védés alapján a bizottság egy érdemjeggyel értékeli a hallgató dolgozatát.
 • Komplex szóbeli vizsga, amely átfogóan értékeli a hallgató szakmai tudását és annak alkalmazási képességét. A vizsga témaköreit és a vizsgára való felkészüléshez szükséges tudnivalókat a szakfelelős a félév elején közzéteszi.

A diplomadolgozat vagy a komplex szóbeli vizsga elégtelen minősítése esetén a záróvizsga sikertelennek tekintendő, azt az intézményi szabályzatban rögzítetteknek megfelelően meg kell ismételni.

A záróvizsga eredményének kiszámítási módja:

ZE = (ZV+SzD)/2

ahol

 • ZE a záróvizsga összesített eredménye
 • ZV a záróvizsgán teljesített komplex szóbeli vizsga eredménye
 • SzD diplomadolgozatra kapott érdemjegy

12. Oklevél kiadásának idegennyelvi feltétele

A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert felsőfokú (C1), komplex típusú és egy középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga szükséges, amelyek közül legalább az egyik a társadalomtudomány, a jogi, a gazdaságtudományok vagy az államtudományi képzési területnek megfelelő szaknyelvi (nemzetközi kapcsolatok, diplomáciai, gazdálkodási menedzsment, gazdasági, idegenforgalmi, idegenforgalmi-vendéglátóipari, jogi és közigazgatási, katonai, kereskedelmi, közgazdasági, pénzügyi, üzleti) nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.

13. Oklevél minősítése

OM = (TÁ+ZE)/2

ahol

 • OM az oklevél minősítése
 • TÁ az alább meghatározott tárgyak kreditponttal súlyozott átlageredménye
 • ZE a záróvizsga eredménye

Az oklevél minősítése:

Kiváló (5) ha   OM = 5,00
Jeles (5) ha 4,51 ≤ OM < 5,00
(4) ha 3,51 ≤ OM ≤ 4,50
Közepes (3) ha 2,51 ≤ OM ≤ 3,50
Elégséges (2) ha 2,00 ≤ OM ≤ 2,50

Az oklevél minősítésében figyelembe vett tanulmányi átlag (TÁ) kiszámítása az alábbi tárgyak eredménye alapján történik.

 • Nemzetközi kapcsolatok elmélete (NETE0MA03)
 • Diplomáciai szakágak (DIAK0MA03)
 • A gazdaságdiplomácia elmélete és gyakorlata (AGTA0MA03)
 • Nemzetközi (kultúraközi) kommunikáció (NEIO0MA06)
 • Országtanulmányok - összehasonlító társadalmi, gazdasági elemzések (OREK0MA06)
 • Európa aktuális politikai kérdései és fejlődési tendenciái (EUAI0MA06)
 • Magyarország kül- és külgazdasági kapcsolatainak fejlődése (MAIG0MA06)

14. A szak speciális követelményei

14.1 Nem magyar nyelven folytatott képzés

A 2011. évi CCIV. törvény 51. § (2) bekezdés alapján az idegen nyelven folytatott képzésen az oklevél kiadásának nem követelménye a 12. pontban meghatározott nyelvvizsgák megszerzése.

A 137/2008 (V. 16.) kormányrendelet 14. § (6) bekezdés értelmében az idegen nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló oklevél – az oktatás nyelve szempontjából – államilag elismert, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg. A hivatkozott jogszabály értelmében az oklevél egyenértékű a nyelvvizsgával, erről a BGE külön bizonyítványt nem adhat ki.

A BGE abban az esetben ismeri el idegen nyelven folytatott képzésnek a hallgató tanulmányait, ha idegen nyelven teljesít legalább 108 kreditet, ebből legalább 96 kreditet az adott képzés nyelvén.

14.2 Levelező munkarendben folytatott képzés

A levelező munkarendű képzés követelményrendszere megegyezik a nappali munkarendű képzésével.

15. Mintatantervek

Munkarend Nyelv Azonosító Melléklet
nappali magyar MNNTHK 1. melléklet
levelező magyar MLNTHK 2. melléklet
nappali angol MNNTEK 3. melléklet

Változások követése

Sorszám Határozatszám Bevezetés módja Hatály Bekezdés Módosítás tartalma
1 2018/19. (V. 17.) 63. felmenő 2019/20 tanévtől 5 A képzés szerkezetének módosulása
2 2018/19. (V. 17.) 63. felmenő 2019/20 tanévtől 7 Az ajánlott tárgylista átalakítása a mintatantervi változtatásoknak megfelelően
3 2018/19. (V. 17.) 63. felmenő 2019/20 tanévtől 13 Az oklevélminősítéshez figyelembe vett tárgyak listájának módosítása
4 2018/19. (V. 17.) 63. felmenő 2019/20 tanévtől 15 Mintatantervi módosítások az alábbi táblázat szerint

 

Tárgykód Tárgynév Módosítás Hatály
OSOG0MA03 Összehasonlító államjog A tárgy törlése felmenő
KEAN0MA03 Kelet- és Közép-Európa politikai története a 20. században Az 1. félévről a 4. félévre kerül számonkérés K-ról Gy-re felmenő
GLAK0MA03 Globalizáció és globalizáció-kritikák A tárgy törlése felmenő
MAIG0MA06 Magyarország kül- és külgazdasági kapcsolatainak 1914-től napjainkig Új tárgynév: Magyarország kül- és külgazdasági kapcsolatainak fejlődése felmenő
NEIO0MA06 Nemzetközi (kultúraközi) kommunikáció A tárgy törlése felmenő
NEIO0MA03 Nemzetközi (kultúraközi) kommunikáció Új tárgy: 1+1 K 3 kredit felmenő
DIAK0MA03 Diplomáciai szakágak A 3. félévről az 1. félévre kerül felmenő
AGTA0MA03 A gazdaságdiplomácia elmélete és gyakorlata Új tárgy: 1+1 K 3 kredit felmenő
UZIA0MA06 Üzleti diplomácia Új tárgy: 2+2 K 6 kredit felmenő
NESE0MA03 Nemzetközi kormányközi és nem kormányközi szervezetek működése Új tárgy: 2+0 K 3 kredit felmenő
EREK0MA03 Érdekképviseleti szervezetek Új tárgy: 2+0 K 3 kredit felmenő
NEEK0MC03 Nemzetközi szerződések A tárgy törlése felmenő
TAOK0MA06 Távol-keleti tanulmányok A tárgy törlése felmenő
ASOK0MA03 Ázsia-tanulmányok Új tárgy: 0+2 Gy 3 kredit felmenő
NEVE1MA03 Nemzetközi gazdasági kapcsolatok és az EU szaknyelve 1 A 3. félévről a 2. félévre kerül felmenő
NEVE2MA03 Nemzetközi gazdasági kapcsolatok és az EU szaknyelve 2 A 4. félévről a 3. félévre kerül felmenő
NEEK0MA03 Nemzetközi biztonsági rendszerek A 4. félévről a 3. félévre kerül felmenő
USOK0MA03 USA-tanulmányok Óraszám 0+2, K helyett Gy felmenő
KOOK0MA03 Közel-Kelet és mediterrán tanulmányok A tárgy áthelyezése az ajánlott szabadon választhatók közé felmenő
NEAK0MA03 Nemzetközi piaci stratégiák Új tárgy: 2+0 K 3 kredit, az ajánlott szabadon választható modulban felmenő
DIUL0MA03 Diplomácia az Európai Unión belül A tárgy áthelyezése a kötelező szakmai ismeretek közé (4. félévben 0+2 Gy 3 kredit) felmenő
KOAN0MA03 Közös agrárpolitika és vidékfejlesztés az EU-ban A tárgy törlése felmenő
MISE0MA03 Migrációs folyamatok elemzése A tárgy törlése felmenő
PAAN0MA03 Pályázati feltételek és előírások az EU-ban A tárgy törlése felmenő

 

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM