Keresés:
Események
«2020. július»
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Számvitel MSc

Tanterv

Szak Számvitel mesterképzési szak
Bevezetés 2017/2018. tanévtől
Érvényes 2017. szeptember 1-től tanulmányaikat megkezdőkre vonatkozóan
Elfogadva 2017. május 5-én
Határozat 2016/2017. tanévi (V. 5.) 69. sz. határozat
2017/2018. tanévi (VI. 29.) 112. sz. határozat
2018/2019. tanévi (V. 17.) 63. sz. határozat
Szakfelelős Madarasiné Dr. Szirmai Andrea
Dékán Dr. Csillag Sára

Áttekintés

1 A szak engedélyezése és akkreditációja
2 A képzés célja
3 Elsajátítandó szakmai kompetenciák
4 A szak alapadatai
5 A képzés szerkezete
6 A szak specializációi
7 Mobilitási ablak
8 Szakmai gyakorlat
9 Diplomadolgozat követelményei
10 A képzés lezárásának feltételei
11 Záróvizsga követelményei
12 Oklevél kiadásának feltétele
13 Oklevél minősítése
14 A szak speciális követelményei
15 Mintatantervek
  Változások követése

A szak tartalma és követelményrendszere

1. A szak engedélyezése és akkreditációja

A számvitel mesterszak képesítési és kimeneti követelményeit 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet határozza meg.

A Magyar Akkreditációs Bizottság hatályos akkreditációjának határozatszáma: 2016/1/VII/5/27.

2. A képzés célja

A képzés célja számviteli szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban versenyképes, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában képesek a gazdálkodó egységek számvitel folyamatainak irányítására, ellenőrzésére és elemzésére. Elméleti és gyakorlati, üzleti és módszertani ismereteik, a tudatosan fejlesztett vezetői készségek és képességek birtokában alkalmasak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására, a számvitel nemzetközi és hazai szakirodalmának feldolgozására, annak gazdagítására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

3. Elsajátítandó szakmai kompetenciák

Számvitel mesterszakon a közgazdász

a) tudása

 • Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket.
 • Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetve nemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre.
 • Ismeri az európai integrációs folyamatot és az Európai Uniónak a tevékenységéhez kapcsolódó szakpolitikáit.
 • Birtokában van a probléma felismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az információgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereinek, ismeri azok korlátait is.
 • Ismeri a vállalkozás, gazdálkodó szervezet és projekt tervezési és vezetési szabályait, szakmai és etikai normáit.
 • Ismeri a számvitel és a könyvvizsgálat specifikus összefüggéseit, hazai és nemzetközi szabályozásának lényegét, tartalmát és elemeit.
 • Átlátja az általános társadalmi-gazdasági környezet mechanizmusait, a piac működési elveit, a gazdálkodó szervezetek működési rendjét, céljait, a gazdálkodás eredményeit befolyásoló tényezőket.
 • Ismeri a gazdálkodó egységek, vállalatok és szervezetek működési területeinek vezetési-irányítási és koordinálási feladatait, elveit, technikáit és módszereit.
 • Ismeri a pénzügyi kimutatások összeállításának és elemzésének technikáit, módszereit, a pénzügyi instrumentumok számvitelét, a számvitel és a könyvvizsgálat számítógépes támogatásának mechanizmusát.
 • Ismeri mindazon sajátos technikákat, amelyek a tudományterület elméleti kérdéseinek kutatását és gyakorlati alkalmazását lehetővé teszik.

b) képességei

 • Önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokat fogalmaz meg, képes az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására, komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, döntések meghozatalára, változó hazai és nemzetközi környezetben, illetve szervezeti kultúrában is.
 • A gyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követően képes közepes és nagyméretű vállalkozás, komplex szervezeti egység vezetésére, gazdálkodó szervezetben átfogó gazdasági funkciók ellátására, összetett gazdálkodási folyamatok tervezésére, irányítására, az erőforrásokkal történő gazdálkodásra. Nemzetközi, multikulturális környezetben is képes hatékony munkavégzésre.
 • Képes a hazai és nemzetközi gazdasági folyamatok, a gazdálkodó szervezetek környezetének rendszerszemléletű elemzésére.
 • Képes a különféle gazdasági rendszerek, intézmények, intézetek számviteli és ellenőrzési rendszerének kialakítására, működtetésére, irányítására és ellenőrzésére.
 • Képes a számvitellel összefüggő gazdasági problémák felismerésére, elemzésére, a megoldást szolgáló stratégiai és operatív döntések meghozatalára, a végrehajtás irányítására.
 • Képes az egyedi és konszolidált beszámoló összeállítására, elemzésére.
 • Képes a gazdálkodó egységek költségvetési kapcsolatainak ellenőrzésére, elemzésére.
 • Képes a nemzetközi számvitel szabályainak alkalmazására, a pénzügyi kimutatások összeállítására elemzésére.

c) attitűdje

 • Kritikusan viszonyul saját, illetve a beosztottak munkájához és magatartásához, innovatív és proaktív magatartást tanúsít a gazdasági problémák kezelésében. Nyitott és befogadó a gazdaságtudomány és gyakorlat új eredményei iránt.
 • Kulturált, etikus és tárgyilagos értelmiségi hozzáállás jellemzi a személyekhez, illetve a társadalmi problémákhoz való viszonyulása során, munkájában figyel a szélesebb körű társadalmi, ágazati, regionális, nemzeti és európai értékekre (ide értve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is).
 • Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, erre munkatársait és beosztottait is ösztönzi, segíti, támogatja.
 • Hitelesen közvetíti a hazai és nemzetközi számviteli szabályrendszereket, bemutatva a szabályozó által kínált lehetőségek vállalat specifikus előnyeit és hátrányait.
 • A vállalkozás vagy szektor életében bekövetkező, választási lehetőséget nyújtó gazdasági döntéseinek meghozatala során törekszik a jogszabályok, standardok és etikai normák teljes körű figyelembevételére - döntés előkészítőként bemutatva valamennyi releváns kimenet számszerűsíthető és nem számszerűsíthető pozitív és negatív hatását.
 • Átfogó ismeretei birtokában kezdeményező szerepet vállal szakmájának a közösség szolgálatába állítására.
 • Fejlett szakmai identitással, hivatástudattal rendelkezik, amelyet a szűkebb szakmai és a szélesebb társadalmi közösség felé is vállal.
 • A gyorsan változó jogszabályi környezetben – a szakma kötelező továbbképzési előírásai mellett, illetve azon túlmutatóan – belső igényként fogalmazza meg a folyamatos szakmai fejlődést, fokozatosan beépítve munkája során az így megszerzett új ismereteket és eljárásokat.

d) autonómiája és felelőssége

 • Szervezetpolitikai, stratégiai, irányítási szempontból jelentős területeken is önállóan választja ki és alkalmazza a releváns probléma megoldási módszereket, önállóan lát el gazdasági elemző, döntés előkészítő, tanácsadói feladatokat.
 • Önállóan létesít, szervez és irányít nagyobb méretű vállalkozást vagy nagyobb szervezetet, szervezeti egységet is.
 • Felelősséget vállal saját munkájáért, az általa irányított szervezetért, vállalkozásáért, az alkalmazottakért.
 • Önállóan azonosítja, tervezi és szervezi saját és beosztottai szakmai és általános fejlődését, azokért felelősséget vállal és visel.
 • Kész arra, hogy magas szintű elméleti és módszertani megalapozottságú gazdasági és üzleti ismeretekkel rendelkező szakemberré váljon a modern piacgazdasági feltételek között működő gazdasági szervezetekben, és felsővezetői funkciókat is vállalva.
 • Szakmai munkában kimagasló igényességet is tükröz, az értelmiségi léthez kötődő általános műveltséget, beleértve gyarapításának forrásait és módszereit fontosnak tartja.
 • A számvitel társadalmi, gazdasági és jogi környezetében bekövetkező változások érdeklik, a szakmai döntések következményeinek felelős végiggondolása és figyelembe vétele jellemzi.
 • Társadalmi érzékenység, kockázattudatos, a döntéshozatalnál a személyes felelősségvállalást nem elhárító.

4. A szak alapadatai

Képzési idő: 4 félév
A megszerzendő kreditek száma: 120 kredit
Végzettségi szint: mester- (magister, master, rövidítve: Msc-) fokozat
Szakképzettség: okleveles közgazdász, számvitel szakon
A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Accountancy

5. A képzés szerkezete

A képzés szerkezete kreditpontokban kifejezve, a képzési és kimeneti követelmények alapján:

Szakterületek, ismeretkörök K KV V Össz.
Gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretek 24     24
Szakmai általános ismeretek 42     42
Specializációk   33   33
Szabadon választható     6 6
Egyéb (haladó kutatásmódszertan, diplomadolgozat) 15     15
Összesen 81 33 6 120

Rövidítések, illetve a tárgytípusok meghatározása:

 • K – Kötelező tárgyak.
 • KV – Kötelezően választandó tárgyak: egy meghatározott tárgycsoportból választandók. A specializációk tárgyai együttesen választandók, a specializáció felvételével.
 • V – Szabadon választható tárgyak. A mintatantervben szereplő tárgyak mellett a hallgató az intézményben meghirdetett további tárgyakat is felveheti.

6. A szak specializációi

A számvitel mesterszakon a hallgatók az alábbi, önálló szakképzettséget nem eredményező specializációk közül választhatnak:

 • Vezetői számvitel,
 • Ellenőrzés és könyvvizsgálat.

A specializációválasztásra a mintatanterv szerinti első aktív félév lezárása, teljesítése után kerülhet sor.
Specializációra az a hallgató jelentkezhet, aki a mintatanterv szerinti első félév tárgyai közül legalább 18 kreditet teljesített. A specializáció indításának feltétele legalább 15 fő jelentkezett hallgató. A szükséges létszám híján egy specializáció kerül indításra. A minimumlétszám el nem érése esetén az adott specializációra jelentkezett hallgatók az induló specializációra kerülnek besorolásra.

7. Mobilitási ablak

A számvitel mesterszakon a nemzetközi hallgatói mobilitásra ajánlott félév: 4. félév.

A 4. félévben a nemzetközi mobilitásban részt vevő hallgatók számára az ajánlott kreditek összegyűjtése az alábbiak szerint javasolt:

Vezetői számvitel specializáció
Tárgykód Tárgynév/tárgycsoport Kredit Ekvivalencia
PELE0MA06 Pénzügyi instrumentumok számvitele 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, IFRS 9 ismereteit oktató, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
SZSA0MA06 A számvitel számítógépes támogatása 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, átfogó számítógépes alkalmazással támogatott számviteli ismereteket oktató, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
SZOK0MA03 Számviteli esettanulmányok 3 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, átfogó számítógépes alkalmazással támogatott számviteli ismereteket oktató, legalább 2 ECTS kreditértékű tárgy
  Szabadon választható ismeretek 6 bármely, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy/tárgyak
DIAT0MA09 Diplomadolgozat 9 az oktatóval történt előzetes egyeztetés és ütemterv alapján a mobilitási félév alatt távolról elvégezhető
Ellenőrzés és könyvvizsgálat specializáció
Tárgykód Tárgynév/tárgycsoport Kredit Ekvivalencia
PELE0MA06 Pénzügyi instrumentumok számvitele 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, IFRS 9 ismereteit oktató, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
KOSA0MA06 A könyvvizsgálat számítógépes támogatása 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, átfogó számítógépes alkalmazással támogatott számviteli ismereteket oktató, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
ELOK0MA03 Ellenőrzési esettanulmányok 3 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, átfogó számítógépes alkalma­zással támogatott számviteli ismereteket oktató, legalább 2 ECTS kreditértékű tárgy
  Szabadon választható ismeretek 6 bármely, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy/ tárgyak
DIAT0MA09 Diplomadolgozat 9 az oktatóval történt előzetes egyeztetés és ütemterv alapján a mobilitási félév alatt távolról elvégezhető

 

8. Szakmai gyakorlat

A számvitel mesterképzési szak képzési rendszerében nincs szakmai gyakorlati félév.

9. Diplomadolgozat követelményei

A diplomadolgozat olyan feladat, amelynek elvégzése során a hallgató bizonyítja, hogy képes:

 • egy adott szakterületen végzett önálló szakirodalmi feltárásra,
 • a szakirodalomban leírt eredmények dokumentálására, elemzésére értékelésére,
 • a tanulmányai és a szakirodalomban megszerzett ismeretanyag birtokában
  • önálló kutatási tevékenység elvégzésére és/vagy
  • kreativitást megkövetelő feladat önálló elvégzésére,
 • a szakirodalmi és saját kutatási tapasztalatok alapján tanulmányaira támaszkodva értékelő tanulmány készítésére, megvédésére.

A diplomadolgozat követelményrendszerét és a teljesítés feltételeit külön eljárásrend/szabályzat tartalmazza.

10. A képzés lezárásának feltételei

A végbizonyítvány kiadásának feltételei:

 • a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tárgyakból legalább 111 kredit teljesítése a tantervi szabályok szerint;
 • amennyiben a hallgatónak a mesterképzésbe való felvétel feltételeként a BGE kreditpótlást ír elő, akkor a végbizonyítvány megszerzésének feltétele ezen kreditek teljesítése is;
 • diplomadolgozati konzultációk teljesítése (DIAT0MA09 tárgy, 9 kredit).

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a végbizonyítvány megszerzése;
 • két bíráló által külön-külön legalább elégségesre értékelt, a külön eljárásrend/szabályzat követelményeinek megfelelő diplomadolgozat.

11. Záróvizsga követelményei

A záróvizsga a szakképzettség megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek komplex ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak tanúságot kell tennie arról, hogy a tanult ismereteket a gyakorlatban is alkalmazni tudja.
A záróvizsga részei:

 • diplomadolgozat megvédése prezentációval;
 • a diplomadolgozathoz és a hallgató által felvett specializáció témaköreihez kapcsolódó szakmai összegző kérdés megválaszolása, a záróvizsga bizottsággal folytatott szakmai beszélgetés, vita.

A szakdolgozat érdemjegyét a záróvizsga-bizottság állapítja meg a bírálók által javasolt érdemjegyek és a szóbeli védés alapján. A diplomadolgozat vagy a záróvizsgabizottsággal folytatott szakmai vita elégtelen minősítése esetén a záróvizsga sikertelennek tekintendő, azt az intézményi szabályzatban rögzítetteknek megfelelően meg kell ismételni.

Párhuzamos specializáció felvétele esetén a hallgatónak egy szakdolgozatot kell elkészíteni. A szakmai vita során a hallgató vagy egy, mindkét specializációt érintő összefoglaló kérdést kap, vagy a két specializáció témaköreit érintve külön-külön kap egy-egy összefoglaló kérdést.

A záróvizsga eredményének kiszámítási módja:

ZE = (ZV+SzD)/2

ahol

 • ZE a záróvizsga összesített eredménye
 • ZV a szakmai összegző kérdésre adott válasz, beszélgetés, vita eredménye
 • SzD diplomadolgozatra kapott összesítő érdemjegy

12. Oklevél kiadásának feltétele

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

13. Oklevél minősítése

Az oklevél minősítésének kiszámítási módja:

OM = (TÁ+ZE)/2

ahol

 • OM az oklevél minősítése
 • TÁ az alább meghatározott tárgyak kreditponttal súlyozott átlageredménye
 • ZE a záróvizsga eredménye

Az oklevél minősítése:

Kiváló (5) ha   OM = 5,00
Jeles (5) ha 4,51 ≤ OM < 5,00
(4) ha 3,51 ≤ OM ≤ 4,50
Közepes (3) ha 2,51 ≤ OM ≤ 3,50
Elégséges (2) ha 2,00 ≤ OM ≤ 2,50

Az oklevél minősítésében figyelembe vett tanulmányi átlag (TÁ) kiszámítása az alábbi tárgyak eredménye alapján történik.

KOSE0MC06 Kontrollingrendszer kialakítása és működtetése
IFRS0MA06 IFRS
KOSE0MB06 Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése
HAEK0MA06 Haladó vállalati pénzügyek

 

14. A szak speciális követelményei

14.1 Levelező munkarendben folytatott képzés

A számvitel mesterképzésen a levelező munkarendű képzés a meghatározó. A nappali és a levelező munkarendű képzés tárgyai azonosak, csak a bizonyos tárgyak számonkérési követelményeiben található eltérés.

15. Mintatantervek

Munkarend Nyelv Azonosító Melléklet
nappali magyar MNSZHP 1. melléklet
levelező magyar MLSZHP 2. melléklet

Változások követése

Sorszám Határozatszám Bevezetés módja Hatály Bekezdés Módosítás tartalma
1 2017/18. (VI. 29.) 111. azonnali 2018/19 tanévtől 15 Mintatantervi módosítások az alábbi táblázat szerint

 

Tárgykód Tárgynév Módosítás Hatály
VASA0MA06 Vállalkozások adózása Új kötelező tárgy a 2. félévben, a szakmai általános ismeretek blokkjában (2+2 K, 6 kredit, levelezőn 20 K, 6 kredit) felmenő
OKIA0MA06 Ökonometria A tárgy átkerül a szabadon választható blokkba felmenő
HAEK0MA06 Haladó vállalati pénzügyek A tárgy átkerül a szakmai általános ismeretek közül a gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretek közé (marad kötelező) felmenő
IFRS0MA06 IFRS 2. félévről 3. félévre kerül azonnali
KOSE0MB06 Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése 3. félévről 2. félévre kerül azonnali
KOGY0MA03 Konszolidáció a gyakorlatban Új szabadon választható tárgy azonnali
SZAS0MA03 Számvitel elmélet és kutatás Új szabadon választható tárgy azonnali
SZSA0MA03 A számvitel szabályozása Új szabadon választható tárgy azonnali
PEAI0MA03 Pénzügyi kontrolling 2. félévről 3. félévre kerül + megváltozik a neve (korábbi: „Pénzügyi kontrolling alapjai”) felmenő

 

Sorszám Határozatszám Bevezetés módja Hatály Bekezdés Módosítás tartalma
2 2018/19. (V. 17.) 63. azonnali 2019/20 tanévtől 11 Kiegészítés az alábbiak szerint: „Párhuzamos specializáció felvétele esetén a hallgatónak egy szakdolgozatot kell elkészíteni. A szakmai vita során a hallgató vagy egy, mindkét specializációt érintő összefoglaló kérdést kap, vagy a két specializáció témaköreit érintve külön-külön kap egy-egy összefoglaló kérdést.” 
3 2018/19. (V. 17.) 63. azonnali 2019/20 tanévtől 15 Mintatantervi módosítások az alábbi táblázat szerint

 

Tárgykód Tárgynév Módosítás Hatály
TDDK1BA03 TDK 1 Tárgy felvétele az ajánlott szabadon választható tárgyak közé azonnali
PEEG0MA03 Pénzügyi visszaélések és vállalati megfelelőség Új tárgy az ajánlott szabadon választható tárgyak között azonnali
KVEN0MA03 Kvantitatív módszerek a gazdasági döntésekben Csak a levelező képzésen az óraszám 10 óráról 12-re módosul azonnali

 

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM