Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

Alkalmazott Tudományok Egyeteme

Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE
Alkalmazott Tudományok Egyeteme
Akadémiai szervezet
Az Egyetemen oktató-nevelő, kutató, illetve ezekhez kapcsolódóan szolgáltatási, igazgatási, szervezési és gazdálkodási feladatokat ellátó szervezeti egységek működnek. Az Akadémiai szervezet és a Kancellária, mint két tartópillér alkotják azokat a fő szervezeti egységeket, melyek biztosítják az egyetemi célok fenntarthatóságát és megvalósulását. 
Az Akadémiai szervezet az oktatási-kutatási alaptevékenység felügyeletében, a vonatkozó stratégia megalkotásában működik közre, továbbá felügyelete alá tartozik minden, a kari szervezeteken kívüli oktatási, kutatási és köznevelési intézmény irányítása is. 

Az Egyetem akadémiai szervezetéhez az alábbi egységek tartoznak.

Nem oktatási szervezeti egységek

A Rektori Hivatal a rektornak közvetlenül alárendelten látja el szervezési, koordinációs, adminisztratív, kommunikációs és döntéselőkészítési tevékenységét, ezzel támogatva az akadémiai felsővezetés (rektor, tudományos rektorhelyettes, oktatási rektorhelyettes, stratégiai és innovációs rektorhelyettes) mindennapi munkáját. A Rektori Hivatal működését annak vezetője hangolja össze, aki egyben koordinálja a dékáni hivatalvezetők munkáját is. 

Szervezeti egység saját oldala

A Dékáni Hivatalok a karok ügyviteli és szervezési ügyintézéssel kapcsolatos feladatainak ellátására létrehozott szervezeti egységei, amelyeket a Dékáni Hivatalok vezetői irányítanak. 

KVIK Dékáni Hivatal oldala

KKK Dékáni Hivatal oldala

PSZK Dékáni Hivatal oldala

A Budapest LAB Vállalkozásfejlesztési Központ tudásmegosztással segíti a vállalkozói kultúra terjedését, erősíti a hazai kis- és középvállalkozásokat. A Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) partnerségben a vállalkozásokkal stratégiai célját támogató műhely célja, hogy a közép-európai vállalkozásfejlesztés ismert kutató-, fejlesztő-, képző- és tudásszolgáltató bázisává („think tank”) fejlődjön.

A Budapest LAB hasznos információkkal, kutatásokkal és képzéssel segíti a vállalkozói kultúra terjedését és a hazai kis- és középvállalatok sikerességét. 

Bekapcsolódik nemzetközi kutatási projektekbe, valamint alkalmazott kutatásokat végez, hogy a hazai vállalkozói szféra számára valóban fontos kérdésekre szülessenek válaszok. Az eredményeket pedig közérthetően teszi közzé, hogy mindennapi tudássá válhassanak.

Elindította a Családi Vállalkozás Kutatási Programot, amely Magyarországon elsőként vizsgálja e vállalkozói kör sajátosságait. A családi vállalkozások mellett kutatási témái között kiemelt figyelmet szentel a startupok, a szabadúszók, valamint a vállalkozás mentorálás területének.

Online magazinja, kiadványai és rendezvényei segítségével érdekes és fogyasztható módon, széles körben osztja meg a felhalmozott, a vállalkozói léthez kapcsolódó tudást.

Inspirációt nyújt a vállalkozást tervezőknek és vállalkozóknak, valamint képzéseket fejleszt a sikeres vállalkozáshoz szükséges témákban.

Szervezeti egység saját oldala

Ellátja a doktori képzések szervezését, illetve saját igazgatási és ügyviteli feladatait. Tevékenysége során az Egyetem valamennyi karával, oktatási szervezeti egységével és vezetőjével együttműködik, különösen a doktori képzés szervezésével megbízott személyekkel. Vezetőjét az Egyetemi Doktori Tanács (a továbbiakban: EDT) választja meg és menti fel, és ennek alapján a rektor bízza meg, illetve vonja vissza a vezetői megbízását, továbbá gyakorolja a vezető és a dolgozók felett a munkáltatói jogokat.

Szervezeti egység saját oldala

Az Egyetemi Habilitációs és Doktori Tanácsa Doktori Iskola képzési programjaiban részt vevő hallgatók és oktatók, valamint a fokozatszerzők közös önkormányzati testülete. Tagjai a hallgatói képviselet kivételével csak tudományos fokozattal rendelkező szakemberek lehetnek. 

Feladatai többek között:

véleményezi a doktori iskolák létesítési javaslatát; 

dönt a doktori fokozatszerzési eljárások indításáról, a kreditelismerésekről, a komplex vizsga követelményeiről, a doktori fokozat odaítéléséről, honosításáról és visszavonásáról, 

a doktori iskolák javaslatára kijelöli a doktori felvételi bizottság tagjait, a bírálóbizottság tagjait és a hivatalos bírálókat, létrehozza a komplexvizsga-bizottságot, továbbá jóváhagyja a doktori témavezetők és a doktori iskola oktatóinak személyét, mely jogosítványokat átruházhatja a tudományági doktori tanácsra; 

meghatározza a doktori fokozatszerzés idegen nyelvi követelményei körében az első idegen nyelvként (első nyelvvizsga) elfogadható nyelvek listáját, 

a bírálóbizottság véleménye alapján dönt a zárt védés iránti kérelemről, amely jogosítványát átruházhatja a tudományági doktori tanácsra; 

véleményezi a Szenátus részére a rektornak a tiszteletbeli doktori, illetve a tiszteletbeli doktori és professzori cím adományozására tett előterjesztéseit, valamint a doktori iskola megszüntetésére tett javaslatát; 

megválasztja a felsőoktatási intézmény doktori iskoláinak vezetőit, megbízza, illetve felmenti a doktori iskola tanácsának tagjait.

Szervezeti egység saját oldala

A Duális Koordinációs Központ hatáskörébe tartozik különösen:

 • a duális képzéssel kapcsolatban a partnerbevonás folyamatának támogatása, a duális képzésre vonatkozó partnerszerződések kezelése az adategyeztetéstől az aláíratásig,
 • a duális képzés iránt érdeklődő vagy abban részt vevő hallgatók és partnerszervezetek tájékoztatásának biztosítása, ennek keretében a BGE honlap duális képzésre vonatkozó részének karbantartása,
 • a duális képzés népszerűsítését szolgáló rendezvények megszervezése és lebonyolítása,
 • a duális képzés lebonyolításával kapcsolatos operatív jellegű kérdések kezelése, együttműködve a kari duális felelősökkel.  

A Duális Koordinációs Központ élén a központvezető áll. A Központ vezetője az oktatási rektorhelyettes szakmai irányítása alatt látja el a tevékenységét, munkája során kapcsolatot tart a kari duális felelősökkel. A Központ vezetőjének megbízatása legfeljebb 5 évre szólhat, mely pályázat alapján többször meghosszabbítható. A munkáltatói jogokat a Központ vezetője felett a rektor, a Központ dolgozói felett átruházott hatáskörben az oktatási rektorhelyettes gyakorolja a foglalkoztatási követelményrendszerben meghatározottak szerint. A központvezető felelős a Duális Képzés Minőségbiztosítási Rendszerének működtetéséért, fejlesztéséért. A központvezető felelős a hallgatók teljesítményértékelési rendszerének működtetéséért és eredményeinek publikálásáért.

Szervezeti egység saját oldala

Az Esély Központ célja:

 • egyéni adottságokhoz igazodó sikerélmények biztosítása az egyetem minden polgára számára
 • az emberek közötti különbségek érzékelésének, megértésének, elfogadásának növelése
 • mentális jóllét megőrzése, növelése
 • megtartó közösségek kialakulásának támogatása, közösségi részvétel, befogadás/elfogadás elősegítése
 • esélyegyenlőségi témák, kisebbségi csoportok megjelentetése és láthatóvá tétele az egyetem életében
 • támogatás, támogatáshoz való hozzáférés biztosítása esélyegyenlőséget érintő, hátrányos helyzet következtében kialakult, magánéleti vagy munkahelyi/tanulási nehézségeket okozó helyzetekben

Feladatai:

 • esély (fogadó)órák tartása az egyetem összes polgára számára
 • egyéni szükségletfelmérés speciális szükségletű hallgatók és megváltozott munkaképességű munkavállalók számára, támogatási terv készítése
 • kari esély tanácsadók koordinálása
 • rendezvények, közösségi programok szervezése, rendszeres megjelenés az egyetem rendezvényein
 • érzékenyítő workshopok tartása
 • esély workshopok tartása
 • mediáció az egyetem polgárai közötti konfliktusok esetén
 • felmérések, oktató, érzékenyítő anyagok készítése
 • együttműködés az Esélyegyenlőségi Bizottsággal
 • mentálhigiéniás, pszichológiai tanácsadás, coaching, kortárs segítés koordinálása
 • esélyegyenlőségi témák megjelentetése, kommunikálása

Szervezeti egység saját oldala

A felelős gondolkodás a BGE tradicionális értékei közé tartozik és jelenleg is stratégiájának fókuszában áll. Az egyetem idén májusban megalkotta fenntarthatósági stratégiáját, amelynek alapján felelős felsőoktatási intézményként tudatosan felméri, kezeli és kommunikálja saját társadalmi-gazdasági-környezeti hatásait, a tapasztalatokat pedig beépíti működési, kutatási és oktatási stratégiájába.

Szervezeti egység saját oldala

A Keleti Üzleti Akadémiai Központ (Oriental Business and Innovation Center - OBIC) a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) együttműködésének eredményeként jött létre (2016) a kelet-ázsiai régió tapasztalatainak megértése és a régiót magas szinten ismerő szakemberek képzése érdekében. Az OBIC az oktatás, a mobilitás és a kutatás területén nyújt számos lehetőséget a BGE hallgatói és oktatói számára, továbbá változatos szakmai és kulturális rendezvényeket szervez és hozzájárul a BGE nemzetközi kapcsolatainak elmélyítéséhez és bővítéséhez. Az OBIC Kelet-ázsiai Kutatói Központjának munkája a kelet-ázsiai országok gazdaságára és társadalmára összpontosít a BGE oktatói, valamint hazai és külföldi kutatók bevonásával.

Szervezeti egység saját oldala

A BGE Kutatási Szolgáltató Központjában (KSZK) a magas szintű és az alkalmazott kutatások megvalósításáért és eredményeik széles körben való megosztásáért dolgozunk. Célunk, hogy színvonalas kutatásra ösztönözzünk minél több BGE polgárt és ehhez szellemi, kutatásmódszertani muníciót és támogatást biztosítsunk. Ennek érdekében többek közt workshopokat, tréningeket szervezünk és tartunk, személyre szabott tanácsadással, módszertani konzultációkkal állunk a kollégák rendelkezésére, illetve a kutatással, kutatás- és publikációtámogatással kapcsolatos információk rendszerezésén és áramoltatásán dolgozunk.

Szervezeti egység saját oldala

A Minőségügyi Központ a rektornak alárendelt, az Egyetem akadémiai szervezetéhez tartozó nem oktatási szervezeti egysége, amely ellátja a Egyetem minőségirányítási rendszerének fenntartásához és fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységek koordinálását, valamint a Egyetem akkreditációjához kapcsolódó minőségügyi feladatokat.

A Minőségügyi Központ tevékenysége során az Egyetem valamennyi karával, a minőségirányítási rendszer hatálya alá tartozó minden oktatási és nem oktatási szervezeti egységével és ezek vezetőjével együttműködik, különösen a karok és az igazgatóságok minőségügyi felelőseivel, valamint a Minőségirányítási és Értékelési Bizottsággal.

Szervezeti egység saját oldala

A Nemzetközi Kapcsolatok Központja az Egyetem intézményi szintű, önálló funkcionális szervezeti egysége, melynek fő feladata az egyetemi és kari nemzetközi kapcsolatok stratégiai irányítása és koordinálása. Kiemelt feladatink közé tartozik a nemzetközi és intézményközi kapcsolattartás, Egyetemünk képviselte nemzetközi fórumokon, nemzetközi szervezetekben. A Nemzetközi Kapcsolatok Központja aktívan részt vesz a nemzetközi hallgatói szervezetek koordinálásában és támogatásában. A Nemzetközi Munkacsoport vezetésén keresztül összehangolja a karok nemzetközi tevékenységét, valamint támogatja az ERASMUS+ pályázatok megvalósulását. Az AACSB, CEEMAN, NIBS, EUA, EURASHE, IAU, UIIN tagságok támogatásán keresztül erősíti a Budapesti Gazdasági Egyetem nemzetközi elismertségét.

Szervezeti egység saját oldala

A BGE NYVK három vizsgarendszert működtet – az egynyelvű gazdasági kommunikáció, valamint a kétnyelvű üzleti, idegenforgalmi-vendéglátóipari szaknyelvi vizsgarendszereket –, melyekben államilag elismert szaknyelvi nyelvvizsga-bizonyítványok megszerzését teszi lehetővé alap- (B1), közép- (B2) és felsőfokon (C1). A vizsgák minden vizsgarendszerben szóbeli, írásbeli vagy komplex típusúak lehetnek, nyolc nyelvből tehetők vizsgák, ezek: angol, francia, japán, kínai, német, olasz, orosz és spanyol nyelv. E nyolc nyelvből az egyes szaknyelvi vizsgarendszerekben akkreditált és így vizsgára választható nyelvek száma eltér. A Vizsgaközpont évente három vizsgaidőszakot szervez és országosan 17 vizsgahellyel rendelkezik. A Vizsgaközpontunkban letehető egy- és kétnyelvű vizsgák mindegyike elfogadott a gazdaságtudományok képzési terület alá tartozó minden alapképzéses szakon.

Szervezeti egység saját oldala

A BGE Oktatásmódszertani Központjának küldetése egy olyan egyetemi oktatási kultúra kialakítása és formálása, amelyben minden hallgató hatékonyan, képességeinek és céljainak megfelelően tanulhat, és ahol az oktatók hangsúlyt helyeznek a hallgatóközpontú, innovatív oktatásra, és az oktatási folyamat minden résztvevője prioritásként kezeli a tanulás és tanítás kiválóságát.

Fő tevékenységeink:

 • Képzési kínálat korszerűsítése
 • Tananyagfejlesztés
 • Oktatásmódszertani innovációk
 • Oktatástámogató rendszerek
 • Oktatástechnológia
 • Módszertani tudatosság növelése
 • Oktatói és hallgatói közösségfejlesztés
 • Oktatáskutatás

Szervezeti egység saját oldala

A Budapesti Gazdasági Egyetem Testnevelési és Sportközpontja 2018. szeptember 1-jén kezdte meg működését, folytatva a korábbi Testnevelés Tanszék által megkezdett munkálatokat. A Központ létrejöttével – immáron a testnevelés órák mellett – nagyobb hangsúlyt kapnak a tanórákon kívüli mozgásos, egészséggel kapcsolatos, vagy akár a versenyszintű tevékenységek is, mellyel nem csak a hallgatóknak biztosítunk egyre több lehetőséget, hanem a dolgozóknak is.

Szervezeti egység saját oldala

Oktatási, tudományos és kutatási szervezeti egységek

Szervezeti egység saját oldala

Tanszékek:

Gazdasági Szaknyelvek Tanszék

Nemzetközi Üzleti Szaknyelvek Tanszék

Pénzügyi és Gazdálkodási Szaknyelvek Tanszék

Szervezeti egység saját oldala

Tanszékek:

Kereskedelem Tanszék

Marketing Tanszék

Szervezeti egység saját oldala

Tanszékek:

Közgazdasági és Üzleti Tudományok Tanszék

Üzleti Gazdaságtan Tanszék

Szervezeti egység saját oldala

Tanszékek:

Alkalmazott Kvantitatív Módszertan Tanszék

Társadalomtudományi Módszertan Tanszék

Üzleti Elemzés Módszertan Tanszék

Szervezeti egység saját oldala

Tanszékek:

Gazdaságinformatika Tanszék

Logisztika és Menedzsment Informatika Tanszék

Menedzsment Tanszék

Szervezeti egység saját oldala

Tanszékek:

Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék

Nemzetközi Kereskedelem és Logisztika Tanszék

Szervezeti egység saját oldala

Tanszékek:

Pénzügy és Gazdálkodás Tanszék

Pénzügy Tanszék

Számvitel Tanszék

Szervezeti egység saját oldala

Tanszékek:

Kommunikáció Tanszék

Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék

Pedagógia Tanszék

Szervezeti egység saját oldala

Tanszékek:

Turizmus Tanszék

Vendéglátás Tanszék