Kiválasztott nyelv
    HU - Magyar
    Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
  • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

Alkalmazott Tudományok Egyeteme

Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE
Alkalmazott Tudományok Egyeteme
BGE modellváltás GYIK
Tisztelt BGE Polgárok!

Ahogy Önök már korábban értesültek róla, egyetemünk Rektori Tanácsa tárgyalt a BGE modellváltásának lehetőségéről. Jelenleg a modellváltással kapcsolatos szervezeti párbeszéd és az egyeztetések előkészítő szakaszában járunk, a döntést pedig a BGE Szenátusa fogja meghozni. Addig is igyekszünk minden rendelkezésünkre álló információt megosztani az Egyetem Polgáraival. Hallgatóinknak köszönjük, hogy a BGE Hallgatói Önkormányzatán keresztül eljuttatták hozzánk kérdéseiket, felvetéseiket.

Kérjük, hogy kísérjék figyelemmel az alábbi GYIK-et, amelyet a legfrissebb információkkal folyamatosan bővítünk. 

Alább olvashatók a kérdések és válaszok a BGE lehetséges modellváltásáról.

1. Egyetemi működés / Struktúra / Fenntartó 

A modellváltás azt jelenti, hogy az Egyetem kikerül a közvetlen állami fenntartású intézmények köréből, az alapítói, fenntartói jogok egy kifejezetten erre a célra alapított vagyonkezelő alapítványhoz kerülnek át. A feladat ellátásához szükséges infrastruktúra saját tulajdonába kerül. 

A BGE missziójában úgy fogalmaz, hogy a mindennapi innovációért dolgozunk: elkötelezetten nemzetközi fókuszú alkalmazott tudományok egyetemeként, rugalmas és a változásokra fogékony csapatunkkal képezzük a jövő felelős szakembereit. Időtálló és használható tudást teremtünk üzleti és társadalmi partnereinkkel folyamatosan együttműködve, és a legkorszerűbb fejlesztésekre támaszkodva. Ahhoz, hogy ezt a küldetésünket teljesítsük, és a jövőben nemzetközi színtéren is meg tudjuk mérettetni magunkat, folyamatosan szükséges kutatni a fejlődési és fejlesztési lehetőségeket.

A modellváltás ebben támogathat minket, hiszen a rugalmasabb struktúra lehetővé teszi, hogy a BGE jelentős többleterőforrást tudjon becsatornázni az intézményi feladatok ellátásának finanszírozásába, az infrastruktúra, valamint az oktatási és kutatási tevékenység fejlesztésébe. A rugalmasabb működési környezetben hatékonyabban tudunk együttműködni hazai és nemzetközi partnereinkkel, ezáltal bevételeinket is növelni tudjuk. 

Ez azt jelenti, hogy szélesebb körű rendelkezési jog jelenik meg a saját tulajdonú vagyon felett, növekedhet a gazdálkodási szabadság, rugalmasabb eljárási és beszerzési szabályokat alkalmazhat az Egyetem. Gyakorlatilag egy piaci alapon működő vállalati struktúra bevezetése valósulhat meg. Csökkenhetnek az adminisztrációs terhek, egyszerűbbé válhatnak a döntéshozatali mechanizmusok. 

2. Fenntartó alapítvány / Kuratórium / Egyetemi vezetés

Az új működési szabályzat szerint egy – a kormány által jóváhagyott – vagyonkezelő alapítvány lesz az Egyetem fenntartója. A kuratórium az alapítvány kezelő szerve, azaz az alapítás után a kuratórium az általános ügydöntő és képviseleti szerv. A kuratórium tagjairól a tárgyalások folyamán születik majd döntés. Ennek a folyamatnak még csak a kezdeti tárgyalási szakaszában járunk, de az a törekvésünk, hogy olyan személyi összetételű legyen a kuratórium, amely érti és elfogadja intézményünk stratégiai céljait, értékeit és erősségeit. 

Az új koncepció kialakítása során a Szenátus szerepköre változhat, de hagyományosan továbbra is az egyetemi működés egyik legfontosabb döntéshozói szerve marad.

Célunk, hogy az új működési keretben olyan hatásköri rendszer alakuljon ki, amelyben a döntéshozatali szerep- és felelősségi körök a megfelelő kompetenciákkal rendelkező szereplőkhöz, testületekhez vannak rendelve. Fontos elmondanunk, hogy a modellváltás után az egyetemi vezetés szerkezete és a döntéshozatali folyamat változhat, amelynek részletei egyeztetés alatt állnak. A változásokról, fejleményekről mindig transzparensen beszámolunk az egyetemi polgárok felé.

Mindezekről az alapítvány alapító okirata fog rendelkezni. Célunk, hogy az Intézményfejlesztési Tervben (IFT) megfogalmazott és jelenleg is érvényben lévő stratégiai céljaink megőrzésre és érvényesítésre kerüljenek. 

Intézményünk jelenlegi fenntartójával, az Innovációs és Technológiai Minisztériummal folytatunk tárgyalásokat. 

3. Oktatás / Hallgatók helyzete

Jelenleg a modellváltással kapcsolatos szervezeti párbeszéd szakaszában járunk. A fenntartóval való egyeztetések során mindvégig hallgatóink érdekeit tartjuk szem előtt, az őket érintő kérdéseket prioritásként kezeljük. Az új modell nem korlátozza az oktatási tevékenységünket, hanem a célból kerül bevezetésre, hogy egy jobban, hatékonyabban működő gazdasági és szabályozási környezet jöjjön létre.

Az egyeztetések során kiemelt hangsúlyt fektetünk az önköltségi díjak, ösztöndíjak és egyéb díjak kérdéseire. Fontos szempont, hogy a modellváltás során a hallgatói érdekek ne sérüljenek, sőt, a lehetőségekhez mérten javuljanak. Ennek részleteiről a későbbiekben adunk tájékoztatást. 

A modellváltási folyamatokat egyéb intézményekben láthattuk megvalósulni, és elmondható, hogy a folyamatnak nem része az oktatás átalakítása. A képzés-stratégiai irányok tekintetében az Egyetem jelenleg is érvényes stratégiai céljai az irányadók. Emellett fontos hangsúlyozni, hogy az egyetemen megszerezett diplomák elismertségét nem befolyásolja a modellváltás, ahogyan nem változnak a képzéssekkel kapcsolatos egyéb követelményrendszerek sem.

Az oktatási tartalmak az akkreditációban lefektetett elvárásoktól függnek, mint például a képzési és kimeneteli követelmények. Ezekhez tartanunk kell magunkat. A átalakításnak célja nem az oktatási tartalom változtatása, hanem az oktatás szervezésének, bonyolításának hatékonyabbá, rugalmasabbá tétele.

Az Egyetem vezetése folyamatosan egyeztet a Hallgatói Önkormányzattal és a folyamat fontos stratégiai kérdéseinek megvitatásában végig partnerként tekint a BGE HÖK-re. Célunk, hogy a hallgatók érdekei ne sérüljenek, és a modellváltás során minél több pozitív változás kerüljön bevezetésre.

A HÖK által összegyűjtött hallgatói kérdéseket és észrevételeket nyomon követjük, és figyelembe vesszük az egyeztetések során.

4. Munkavállalók / Foglalkoztatás / Struktúra

A munkavállalók kikerülnek a közalkalmazotti státuszból, de számos garancia épül be a rendszerbe annak érdekében, hogy ne csorbuljanak munkavállalóink eddigi jogai, juttatásai. Az új működési modell lehetőséget teremt újfajta dolgozói motivációs rendszerek kidolgozására. Célunk, hogy az Egyetem versenyképes munkáltató legyen.

A modellváltás egyik fontos pontja az oktatók és munkatársak munkaügyi helyzete. A tárgyalások során mindvégig szem előtt tartjuk, hogy a jelenleginél vonzóbb foglalkoztatási és jövedelmi helyzetet teremtsünk munkavállalóink számára. Az alapítványi fenntartás azt jelenti, hogy a munka törvénykönyve lesz az irányadó a foglalkoztatásban, így biztosan lehet változásokra számítani. 

Ennek előnye, hogy a munkavállalási jogviszonynál a kollektív szerződés vagy a felek megállapodása széles körben eltérhet a törvénytől, így nagyobb mozgásteret biztosít mindkét fél (munkáltató és munkavállaló) számára. A jövő feladata, hogy pontosítsuk a BGE új foglalkoztatási és juttatási rendszerét.

A közalkalmazotti munkavállalásnak vannak elemei (pl.: jubileumi jutalom, utazási utalvány, szabadságok mértéke, stb.), melyek kétségtelenül vonzóak. Ugyanakkor a közalkalmazotti jogviszony esetén a felek (munkáltató és közalkalmazott) csak jogi értelemben egyenrangúak, sok kérdésben a közalkalmazottak nincsenek valódi alkupozícióban, ugyanis a munkáltatók nem térhetnek el a jogszabályok előírásaitól, a fenntartói döntések megkötik a munkáltató kezét. 

A cél, hogy az új foglalkoztatási rendszerben is kialakítsunk egy megfelelő teljesítményösztönzési rendszert, és hogy a korábbi juttatások esetleges csökkenése vagy elmaradása kompenzálva legyen az új szisztémában is. Ennek érdekében az egyetem vezetése a tárgyalások megkezdésével egyidőben kezdeményezte az érdekvédelmi szervezetekkel való egyeztetéseket is.

Az BGE a modellváltástól függetlenül is folyamatosan fejleszti és finomítja működését. Jó példa erre, hogy 2018 szeptemberében megvalósítottuk az akadémiai szervezet tudatos átalakítását, átláthatóbb és hatékonyabb szervezeti struktúrát hozva létre. Most ismét lehetőségünk nyílik ezt megvizsgálni és értékelni, hiszen változik a működési környezetünk. Azt, hogy egyáltalán szükséges-e ilyen jellegű változás, most még nem látjuk, de az biztos, hogy az újragondolást a jelenlegi vezetők bevonásával végezzük majd, transzparensen.

Nagyon fontos kiemelni, hogy az oktatási tartalmak nem a szervezeti formáktól (tanszékektől, egyebektől) függnek, hanem az akkreditációban lefektetett elvárásoktól (pl.: a képzési és kimeneteli követelmények), melyekhez tartanunk kell magunkat. A szervezeti átalakításnak célja nem az oktatási tartalom változtatása, hanem az oktatás szervezésének, lebonyolításának hatékonyabbá, rugalmasabbá tétele.

Az egyetem vezetése a tárgyalások megkezdésével egyidőben kezdeményezte az érdekvédelmi szervezetekkel való egyeztetéseket is. A további egyeztetési csatornák és fórumok kialakítása egyelőre folyamatban van. A modellváltásról a legfrissebb információkat pedig a honlapon tesszük majd közzé, folyamatosan aktualizálva azokat. 

5.     Párbeszéd / Konzultáció / Menetrend

Folyamatos és transzparens tájékoztatást tervezünk az Egyetemi közösség felé. A fenntartóval való tárgyalások megkezdésével egyidőben kezdeményeztük a BGE teljes belső közösségével, különös tekintettel az érdekvédelmi szervezetekkel, és a Hallgatói Önkormányzattal való egyeztetéseket is. 

Jelenleg csak a modellváltással kapcsolatos szervezeti párbeszéd és az egyeztetések előkészítő szakaszában járunk, pontos részleteket minden egyetemi polgár felé, a fejlemények ismeretében kommunikálunk majd.