Kiválasztott nyelv
    HU - Magyar
    Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
  • EN - English
Hallgatói fiók

BGE Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

BGE Hallgatói fiók
Budapesti Gazdasági Egyetem
Budapesti Gazdasági Egyetem
2021. június 9.
Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj felhívás

A BGE felhívás a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 2021/2022. tanévi pályázatára


Az oktatásért felelős miniszter döntése szerint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv) 64. § (5) bekezdése, valamint a felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendeletben foglaltak szerint a 2021/2022. tanévre a


Budapesti Gazdasági Egyetem

pályázatot hirdet 34 fő részére

a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj elnyerésére.


A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra az intézmény azon teljes idejű alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak, akik 

a) jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek,

b) a szakon előírt mintatanterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90%-át teljesítették, továbbá

c) az előző két egymást követő, lezárt, aktív félévben legalább 4,00-es kreditindexet ért el a két félév átlagában és a hivatkozott két félév valamelyikében tudományos, illetve egyéb szakmai munkát végzett (pl.: TDK, szakkollégium, publikáció, stb.).


Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban tanulmányi és szakmai eredményeik magas színvonalának megtartása céljából a felsőoktatási intézmények azon hallgatói részesülhetnek, akik 

‒ kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el, továbbá 

‒ szakmai területen kimagasló munkát végeztek (pl.: TDK tanulmányi versenyeken való részvétel, közéleti, szakkollégium, sport tevékenység, stb.) a 2020/2021-es tanévben. 


A Hallgatói Követelményrendszer (továbbiakban: HKR) 91. §-a részletesen szabályozza a pályázati feltételeket, és a meghirdetést, az elbírálás részleteit a pályázati kiírás tartalmazza.


A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat – a felsőoktatási intézmény által javasolt rangsor figyelembe vételével – az oktatásért felelős miniszter személyre szólóan adományozza. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj folyósítása a pályázást követő tanévet meghaladóan nem ütemezhető át! A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj havi összege az Nftv. 114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján 40.000.-Ft/fő/hó. 


A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj max. egy tanév időtartamára (10 hónapra) adható. Az alap-, és mesterképzésen résztvevő hallgatók pályázatát elkülönítetten kell kezelni, és külön-külön kell javaslatot tenni az ösztöndíj adományozására.


A 2021/2022. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2021/2022. tanévben folyósítható. Amennyiben a hallgató a hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, az ösztöndíj nem folyósítható számára. 


A pályázat benyújtására abban az intézményben jogosultak a hallgatók, amelyben a pályázás időszakában (a 2020/2021. tanév második félévében) hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.


Abban az esetben, ha az ösztöndíjra pályázó, de elutasított hallgató a fenti feltételek és az intézményi keretszám alapján érdemes és jogosult az ösztöndíjra, de intézményi eljárási hiba folytán nem nyerte el azt, és e tény jogorvoslati eljárás keretében megállapítható, az oktatásért felelős miniszter – az intézmény hallgatói előirányzatának vagy saját bevételének terhére – jogosult ezen hallgató részére nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományozni.


A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.


A pályázat benyújtásának határidejét a BGE pályázati kiírásban határozta meg, mely 2021. július 9. 12.00 óra. 


A pályázat leadása, a szükséges igazoló dokumentumok csatolása Modulo rendszeren keresztül elektronikus formában történik.


A karon értékelt pályázatokat a Kar Dékánja juttatja el az Oktatási Igazgatóság vezetőjének, aki elkészíti az intézményi összesített rangsorra vonatkozó javaslatot. A kari értékelést nyilvánosságra kell hozni, így biztosítva a hallgatók számára a fellebbezés jogát.

Az intézményi rangsort az Oktatási Rektorhelyettes – a Szenátus által átruházott hatáskörben – hagyja jóvá, majd a HKR 91. § (5) bekezdésben foglaltak szerint felterjeszti az oktatásért felelős miniszternek.


Az intézményi szinten összesített sikeres pályázatokat – az e pályázati kiírás mellékletének megfelelő összefoglaló felterjesztéssel együtt – 2021. augusztus 1-ig kell elküldeni az oktatásért felelős miniszter részére. Az intézmény megkerülésével beküldött egyéni pályázatok nem bírálhatóak el.


Az intézmény javaslata alapján a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesülő hallgatókról az oktatásért felelős miniszter a BGE rektorát írásban értesíti.

Mappa, dokumentum neve
Utolsó módosítás

NFO_pályázati felhívás_2021-2022

(151.7 KB)
Frissítve:
2021. június 09.