Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

Alkalmazott Tudományok Egyeteme

Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE
Alkalmazott Tudományok Egyeteme
HR információk

A BGE-n elérhető béren felüli juttatási rendszer elemeiről, az igénylés menetéről és a legfontosabb határidőkről az alábbiakban adunk tájékoztatás.

Az egyes juttatási elemekre vonatkozó részletes szabályok elérhetőek az utasításban ITT.

Ha bármilyen további kérdésük lenne, kérjük, hogy forduljanak hozzánk bizalommal a hr@uni-bge.hu email címen. 

Cafeteria

A cafeteria rendszer egy béren kívüli juttatási forma, melynek keretösszege a BGE-n bruttó 250.000,-Ft (részmunkaidős, vagy év közben munkaviszonyt létesítő munkavállaló esetén a részmunkaidővel, vagy a munkaviszony idejével arányos keretösszeg). Az összeg magában foglalja a cafeteria juttatást terhelő adókat és egyéb közterheket is. Választható elemek a SZÉP kártya és a bölcsődei, óvodai szolgáltatás, bölcsődei, óvodai ellátás.

A kifizetés a SZÉP kártya juttatás esetében havonta történik, utólag a munkabérrel együtt az adott hónapra eső arányos összeggel (egyösszegű utalás nincs). 

A bölcsődei, óvodai szolgáltatás, bölcsődei, óvodai ellátás esetében pedig havonta, utólag a munkabérrel együtt az adott hónapra eső arányos összeg, azzal, hogy év végéig (december 11. napjáig) az eredeti számlákat le kell adni a HR Igazgatóságon. Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a leadott számlák összege nem fedezi az év közben ezen jogcímen folyósított cafeteria összegét, úgy a számlával nem igazolt összeg munkabérként kerül elszámolásra, és az egyéni adó és járulékok a decemberi munkabérből levonásra kerülnek. A számla szólhat az egyetem, vagy a juttatást igénybe vevő munkavállaló nevére.

Cafeteria juttatásra jogosultak azok a kollégák, akiknek az egyetemmel fennálló aktív munkaviszonya van. Fontos, hogy cafeteria jogosultság csak egész hónapra keletkezik (tehát ha valaki hóközben lép be/ki, arra a hónapra cafeteriára nem jogosult).

A cafeteria igénybevételéhez nyilatkozni szükséges, melyet a Nexon rendszeren keresztül tehet meg.

Ez egyben azt jelenti, hogy kinyomtatni, papír alapon elküldeni a HR részére semmit nem kell. A Nexon rendszerben nyilatkozatot tenni csak az érvényes SZÉP kártya számlaszám rögzítése után lehet. SZÉP kártya igényelhető a K&H, az OTP, és az MKB Bankokban. A kártya igénylésekor a számlaszámot a bankok kiadják, ennek birtokában már cafeteria nyilatkozatot lehet tenni, a plasztikkártya megérkezésére nem kell várni.

A nyilatkoztattétel időpontja: 

 • éves nyilatkoztatás: az év harmadik hetéig
 • évközi belépés/tartós távollétről visszatérés esetén: a munkába állást követő 15 napon belül.

A határidő jogvesztő, annak elmulasztása esetén a cafeteria adott hónapra vonatkozóan visszamenőleg nem követelhető. 

Iskolakezdési támogatás

Az iskolakezdési támogatással az egyetem segíti munkavállalói gyermekeinek beiskolázását. Az iskolakezdési támogatás formája és összege gyermekenként bruttó 25.000,-Ft, amelynek utalása a támogatás igénylése esetén a munkavállaló által megadott bankszámlaszámra történik, és amely jövedelemként adózik (részmunkaidős munkavállaló esetén a részmunkaidővel arányos összeg).

Iskolakezdési támogatásra jogosultak azok a kollégák, akiknek:

 • munkaviszonya a BGE-vel tárgyév június 30-án és a kifizetés időpontjában is fennáll, kivéve: akiknek munkaviszonyát bármely jogcímen megszüntető iratot a felek már aláírták, akik felmondási idejüket töltik, vagy tartós távollévők.
 • saját háztartásukban nevelt, köznevelési intézményben általános vagy középiskolai tanulmányokat folytató gyermekük van. A támogatás legfeljebb a gyermek 20. életévének, sajátos nevelési igényű gyermek esetén legfeljebb a 23. életévének betöltéséig igényelhető.

A kérelmet nyomtatványon kell benyújtani, amelyet a munkavállalónak megfelelően ki kell töltenie, alá kell írnia, majd szkennelt formában elküldenie a hr@uni-bge.hu e-mail címre. 

A nyomtatvány ITT érhető el. A kifizetés minden év szeptember 10. napjáig a munkabérrel együtt, bankszámlára utalással történik. 

Az iskolakezdési támogatás minden év június 15-25. között igényelhető.

Kamatmentes munkabérelőleg

A kamatmentes munkabérelőleg juttatásával a munkáltató a munkavállaló kérelmére a munkabér egy részét előre kifizeti, amelyet a munkavállaló egyenlő részletekben visszafizet. A kamatmentes munkabérelőleg igényelhető összege a mindenkori minimálbér ötszöröse (2022-ben legfeljebb bruttó 1 millió Ft), amelynek átutalása abban a hónapban történik, mikor a kérelmező munkavállaló a kérelmet a hónap 25. napjáig előterjesztette. 

Kamatmentes munkabérelőlegre jogosultak azok a kollégák, akiknek:

 • munkaviszonya a BGE-vel fennáll;
 • a próbaidejük lejárt, munkaviszonyuk megszüntetése nincs folyamatban, nem töltik felmondási idejüket, nem tartós távollévők
 • nincs munkabérelőleg tartozásuk.
 • A határozott idejű munkaviszonyban álló munkavállalóknak, ha munkaviszonyukból hat hónapnál kevesebb van hátra, munkabérelőleg azzal a feltétellel adható, hogy a jogviszony megszűnéséig a munkabérelőleget teljes mértékben vissza kell fizetniük.

A kérelmet nyomtatványon kell benyújtani, amelyet a munkavállalónak megfelelően ki kell töltenie, alá kell írnia, majd szkennelt formában elküldenie a hr@uni-bge.hu e-mail címre.

A nyomtatvány ITT érhető el.

A kamatmentes munkabérelőleg bármikor, évente legfeljebb egy alkalommal igényelhető.

Visszafizetési kötelezettség: 

 • egyenlő részletekben, legfeljebb 6 hónap alatt, 
 • ha a munkaviszony a munkabérelőleg visszafizetése előtt megszűnik, úgy a munkaviszony megszűnésének időpontjában a munkabérelőleg fennmaradó része egy összegben esedékessé válik, és a munkabérből levonható/visszafizetendő.

Házastárs és gyermek tanulmányi önköltségkedvezménye

A tanulmányi önköltségkedvezmény a munkavállaló a Budapesti Gazdasági Egyetem által szervezett képzésében részt vevő gyermekének, vagy házastársának biztosított kedvezmény. A kedvezmény mértéke az önköltség 50%-a.

A juttatás adóköteles juttatásnak minősül, így az adóterhet a tanulmányi önköltségkedvezmény iránt kérelmet előterjesztő munkavállaló viseli. A munkavállaló adófizetési kötelezettsége abban a hónapban keletkezik, amely hónapban a hallgató a kedvezményben részesül.

A jogosultsági feltételek:

 • a munkavállaló BGE-vel fennálló munkaviszonya,
 • lejárt próbaidő, 
 • munkaviszonyának megszüntetése nem lehet folyamatban, nem töltheti felmondási idejét, 
 • nem lehet tartós távollévő,
 • a munkavállaló gyermekének vagy házastársának az egyetemmel fennálló hallgatói jogviszonya, és a hozzátartozói kapcsolata.

A kérelmet nyomtatványon kell benyújtani, amelyet a munkavállalónak és a hallgatónak együttesen kell kitöltenie, alá írnia, majd szkennelt formában elküldeni a hr@uni-bge.hu e-mail címre.

A nyomtatvány ITT érhető el.

A tanulmányi önköltségkedvezmény minden tanulmányi félév elején igényelhető, a hallgató beiratkozása, illetve a tanulmányi önköltség Neptun rendszerben történő kiírása után.

Éleslátást biztosító szemüveg költségtérítése

Képernyő előtti munkakörben napi 4 órát meghaladóan dolgozó kollégáknak biztosított költségtérítés. A költségtérítés mértéke a ténylegesen számlával igazolt összeg, de legfeljebb 50.000,-Ft, amelynek kifizetése átutalással történik valamennyi feltétel tárgyhó 25. napjáig történő teljesítése esetén.

A költségtérítésre azok a kollégák jogosultak, akik:

 • a BGE-vel munkaviszonyban állnak,
 • olyan munkakört töltenek be, amelyben napi munkaidejükből legalább 4 órán keresztül, rendszeresen képernyős eszközt használnak.

A fizikai munkakörben dolgozók éleslátást biztosító szemüveg juttatásra nem jogosultak.

A kérelmet nyomtatványon kell benyújtani, amelyet a munkavállalónak megfelelően ki kell töltenie, alá kell írnia, majd szkennelt formában elküldenie a hr@uni-bge.hu e-mail címre. 

Az igénylés feltétele a kérelem, az eredeti számla, és az eredeti szemész szakorvosi vélemény eljuttatása – postán vagy személyesen – a HR Igazgatóságra.

A kifizetés az eredeti számla és az eredeti szemész szakorvosi vélemény HR Igazgatóságra érkezését követően, a tárgyhavi bérszámfejtéssel egyidejűleg történik.

A nyomtatvány ITT érhető el.

Az éleslátást biztosító szemüveg költségtérítés kétévente legfeljebb egy alkalommal igényelhető.

Munkába járás költségtérítése

A közigazgatási határon kívülről történő munkába járás költségeinek megtérítése.

A munkába járás fogalma: 

 • közigazgatási határon kívülről történő napi munkába járás, amely a lakóhely vagy a tartózkodási hely és a munkavégzés helye közötti napi, valamint a munkarendtől függő gyakoriságú rendszeres, vagy esetenkénti oda- és visszautazást jelent;
 • hétvégi hazautazás, amely alatt a lakcímkártyával igazolt tartózkodási helyről – a munkavégzés rendjétől függően – legfeljebb hetente egyszer a lakóhelyre történő oda- és visszautazást értjük.

A munkába járás költségtérítése történhet közösségi közlekedés költségeinek, illetve saját gépjárművel történő munkába járás költségeinek megtérítésével. 


A saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítés feltételei: 

A munkáltató abban az esetben téríti meg a saját gépjárművel történő munkába járás költségeit, ha

 • a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés helye között nincsen közösségi közlekedés, vagy
 • a munkavállaló munkarendje miatt nem, vagy csak hosszú várakozással tudja igénybe venni a közösségi közlekedést, vagy
 • a munkavállaló mozgáskorlátozottsága, illetve a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti súlyos fogyatékossága miatt nem képes közösségi közlekedési járművet igénybe venni, ideértve azt az esetet is, ha a munkavállaló munkába járását az Mt. 294. § (1) bekezdés b) pontjában felsorolt hozzátartozója biztosítja, vagy
 • a munkavállalónak bölcsődei ellátást igénybe vevő vagy tíz év alatti köznevelési intézményben tanuló gyermeke van.


A költségtérítés mértéke a közösségi közlekedéssel megvalósuló napi munkába járás és hétvégi hazautazás költségének 86%-a, eredeti bizonylat (jegy, bérlet) alapján, vagy saját gépjárművel történő munkába járás esetén 9,-Ft/km. 

A költségtérítés elszámolása a havi jövedelemmel együtt történik a kérelem jóváhagyása, továbbá az eredeti számla és jegyek, vagy az útnyilvántartás HR Igazgatóságra leadása után abban a hónapban, mikor ezek a HR zárás időpontjáig beérkeznek.

A költségtérítésre azok a kollégák jogosultak, akiknek

 • munkaviszonya a BGE-vel fennáll,
 • tényleges lakóhelyük, vagy tartózkodási helyük (ahol a munkavállaló életvitelszerűen tartózkodik, onnan jár munkába), Budapest közigazgatási határán túl van.

A kérelmet nyomtatványon kell benyújtani, amelyet a munkavállalónak megfelelően ki kell töltenie, alá kell írnia, majd szkennelt formában elküldeni a hr@uni-bge.hu e-mail címre. 

A munkába járás költségtérítési kérelem nyomtatvány ITT, saját gépjárművel történő munkába járás havi elszámolásához szükséges nyomtatvány ITT érhető el.

A költségtérítés a munkaviszony létesítése után azonnal igényelhető.

Szociális segély és temetési segély

A szociális segély rászorultság esetén, rendkívül indokolt esetben kérhető, visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtott, jövedelemként adózó pénzbeni juttatás. 

A temetési segély a munkavállaló házastársa vagy egyeneságbeli rokona elhalálozása esetén kérhető, visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtott, adómentes pénzbeni juttatás.

A szociális segély és a temetési segély igényelhető összege a mindenkori minimálbér mértékéig (2022-ben legfeljebb bruttó 200.000,-Ft-ig) lehetséges. A szociális segély jövedelemként adózik, a temetési segély adómentes, így a segélyek vásárlóértéke különböző.

A szociális segélyt és a temetési segélyt bárki igényelheti, akinek munkaviszonya a BGE-vel fennáll.

A kérelmet nyomtatványon kell benyújtani, amelyet a munkavállalónak megfelelően ki kell töltenie, alá kell írnia, majd szkennelt formában elküldeni a hr@uni-bge.hu e-mail címre. 

A nyomtatvány szociális segély igénylése esetén ITT, temetési segély igénylése esetén pedig ITT érhető el. 

A kérelmet az Üzemi Tanács – az ügyrendjében meghatározott szempontrendszer alapján – bírálja el az igény beérkezését és jogosultság ellenőrzést követő 5 munkanapon belül.

A szociális segély rászorultság esetén, rendkívül indokolt esetben igényelhető. Segélyezésnél előnyben kell részesíteni különösen: 

 • a gyermekét egyedül nevelő munkavállalót, 
 • a többgyermekes munkavállalót, 
 • a megváltozott munkaképességű munkavállalót, 
 • az egy hónapot meghaladó keresőképtelen állományban lévő munkavállalót, 
 • a fogyatékkal élő vagy tartós betegségben szenvedő gyermekét nevelő, vagy ilyen hozzátartozójáról gondoskodó munkavállalót. 


A temetési segély a munkavállaló házastársa vagy egyeneságbeli rokona elhalálozása esetén igényelhető.