Keresés:
2017-es vagy utáni mintatanterv

 

TÁJÉKOZTATÓ

a 2017-ben vagy azt követően tanulmányokat kezdett

HALLGATÓK SZAKMAI GYAKORLATÁRÓL

 

Kereskedelem és marketing alapszak,

nappali és levelező

munkarendű hallgatói részére

 

A Kereskedelem és marketing alapképzési szakok képzési és kimeneti követelményeit a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet határozza meg.

 

1.    A szakmai gyakorlat hossza

 

Nappali és levelező munkarendben tanuló hallgatóknak a képzés lezárásaképp az utolsó félévben 13 hetes, 520 órás képzési helyen kívüli összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni

2020. július 1. és 2020.november 29. között

 

a kari időrendben meghatározottak szerint.

 

A levelező munkarendben folytatott képzés esetében a Szakmai gyakorlat (SZGY0BA20) teljesítése helyett elismertethető a foglalkoztatás során szerzett munkatapasztalat, melynek elismerését a kérelem benyújtásával kérvényezhet. (További információk az 5-ös pontban).

 

 

2.    Tantárgyi követelmények

 

A szakmai gyakorlat megkezdésének feltétele legalább 171 kredit megszerzése a szak mintatanterve szerint. Az előírt kreditmennyiség nem tartalmazhatja a Szakdolgozat (SZAT0BA07) tárgy kreditjeit.

A szakmai gyakorlat 20 kredit értékű, teljesítése az abszolutórium megszerzésének feltétele.

 

3.   A szakmai gyakorlat helye és teljesítésének követelményei

 

Hallgatók szakmai gyakorlati helyüket szabadon megválaszthatják.

A szakmai gyakorlat lebonyolítására minden olyan vállalkozás vagy intézmény kiválasztható, amely a szak jellegéhez kapcsolódó tevékenységet folytat és ahol léteznek felsőfokú végzettséget igénylő, betöltött munkakörök. A hallgató által betöltendő munkakörrel kapcsolatos elvárás, hogy az ismertesse meg a hallgatót a szervezet gazdálkodásának kereskedelmi, logisztikai vagy marketing-vonatkozásaival, lehetőséget adva számára az egyetemi képzés során szerzett ismeretek alkalmazására és gyakorlására.

 

A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók tanulmányaiknak, illetve szakterületüknek megfelelő tevékenységet végző fogadóintézménynél (szervezetnél, vállalatnál, közintézménynél, civil szervezetnél) megismerkedjenek az ott folyó szakmai munkával, aktívan bekapcsolódjanak a napi munkavégzésébe, önállóan oldják meg a munkahelyi vezetőjük által rájuk bízott feladatot, illetve tapasztalatokat gyűjtsenek a munkaerőpiacon való későbbi elhelyezkedéshez.

 

 1. 4.   Szakmai gyakorlati adminisztráció lépésről lépésre

Online Karrier Platform bemutatása

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Budapesti Gazdasági Egyetem elindítja az Online Karrier Platform és űrlapkitöltő rendszerét, melynek célja, hogy a korszerű technikai lehetőségek kiaknázásával jelentősen csökkentse a kapcsolatok kezelésének és az adminisztrációs folyamatoknak az időigényét. Az online rendszer az eddigi évek tapasztalatait valamint a céges és hallgatói visszajelzéseket alapul véve került kifejlesztésre.

Az online színtér két nagy területre bontható:

 1. online űrlapkitöltő rendszer
 2. karrier platform (várható indulás tavasszal)

Az online űrlapkitöltő rendszer célja, hogy a szakmai gyakorlat teljes körű adminisztrációjának online úton történő kitöltését biztosítsa.

Az online űrlapkitöltő rendszer – amelyet a Budapesti Gazdasági Egyetem az eddigi papír formátumú űrlapok kitöltése helyett tesz elérhetővé – célja a teljes szakmai gyakorlatos adminisztrációs folyamat online úton történő bonyolítása, a folyamat papírmentessé tétele, a szakmai gyakorlattal kapcsolatos űrlapok kitöltési menetének egységessé és szabályozottá tétele, valamint a hibás kitöltés elkerülése.

A Karrier platform egy olyan virtuális színtér, ahol a cégek, és a hallgatók munkaerő-piaci ajánlatai, igényei találhatnak egymásra, a cégek álláslehetőségeket, projektmunkát és szakmai gyakorlati lehetőségeket hirdethetnek a BGE-s hallgatók számára.

A 2020-21-es tanévtől a szakmai gyakorlatok adminisztrációja a BGE Online Karrier Platformján zajlik. Valamennyi szükséges adat ebben a rendszerben kerül rögzítésre, illetve a Platform generálja a szükséges dokumentumokat is.

A hallgatóknak kérnie kell a gyakorlati helyet, hogy regisztráljon a rendszerben. Ezt – értelemszerűen – azután kell megtenni, hogy a gyakorlati hely előzetesen beleegyezését adta a hallgató gyakornokként való fogadásába.

A Karrier platform és online űrlapkitöltő rendszer URL címe:

https://karrierplatform.uni-bge.hu/

A rendszerbe a hallgatók a Neptun felhasználónevükkel és jelszavukkal tudnak belépni. A Karrier platform és online űrlapkitöltő rendszer használatával kapcsolatban további részletes felhasználói kézikönyvet talál a honlapunkon.

4.1 Befogadó nyilatkozat

E dokumentum kitöltésével a szakmai gyakorlati hely nyilatkozik a hallgató fogadásának szándékáról. Ahhoz, hogy tartalmilag megfelelő legyen a nyilatkozat, a hallgatónak meg kell adnia a szakmai gyakorlati hely számára az alábbi információkat:

 • név
 • Neptun-kód
 • kar
 • szak.

A szakmai gyakorlati hely által elkészített befogadó nyilatkozatot a hallgató megkapja az online rendszeren keresztül (Hallgatói nyilatkozat). Ekkor a hallgatónak meg kell erősíteni, hogy valóban az adott cégnél, a cég által megjelölt pozícióban és időpontban szeretné teljesíteni a gyakorlatot. Egyúttal hozzá kell járulnia ahhoz, hogy személyes adatait megadja az Egyetem a szakmai gyakorlati hely részére az együttműködési megállapodás megkötéséhez, továbbá nyilatkoznia kell róla, hogy a szakmai gyakorlat kezdetéig várhatóan eleget tesz a tantárgyi követelményeknek.

 

Ezt követően az egyetem szakmai gyakorlati felelős munkatársa elbírálja, hogy szakmailag megfelelő-e a pozíció, amely döntésről mind a partner, mind a hallgató visszajelzést kap a rendszerben (Szaktanszéki nyilatkozat).

Amennyiben a gyakorlati pozícióval kapcsolatban szakmai vonatkozású kérdése merülne fel a hallgatóknak, úgy

 • a magyar nyelvű képzésen tanuló hallgatók keressék Molnár Zsolt szakmai gyakorlati felelős oktatót a kiírt fogadó órájában a Tanszéken, vagy e-mailben a Molnar.Zsolt@uni-bge.hu címen,
 • az idegen nyelvű képzésen tanuló hallgatók pedig Dr. Papp Vanda szakmai gyakorlati felelős oktatót keressék a kiírt fogadó órájában a Tanszékn, vagy a papp.vanda@uni-bge.hu e-mail címen.

A Befogadó nyilatkozat online rendszerben történő benyújtásának a határideje: legkésőbb a gyakorlat kezdete előtt 2 héttel

 

4.2 Együttműködési megállapodás

 

Az együttműködési megállapodást az Egyetem és a szakmai gyakorlati hely köti egymással az online rendszeren keresztül. A megállapodás rögzíti a gyakorlat munkajogi vonatkozásait, illetve a felek jogait és kötelességeit a gyakorlat kapcsán.

 

Az online rendszerben kitöltött dokumentumot ki kell nyomtatnia a partnernek két példányban, cégszerűen aláírnia és pecséttel ellátnia, majd ezt követően eljuttatnia a Karrier Iroda munkatársai számára. Amennyiben ez a megállapodás az online rendszerben már megkötésre került az Egyetem és a Partner között, úgy a következő félévek során ezt nem szükséges újra megkötni.

A későbbiekben látható lesz a rendszerben, hogy mely cégek esetén került már megkötésre az együttműködési megállapodás az online rendszerben.

 

4.3 Szakmai gyakorlat teljesítése

 

A hallgató az online rendszerben rögzített időintervallumban végzi gyakorlatát, a szakmai gyakorlati hely által meghatározott instruktor/szakmai vezető irányításával. Az együttműködési megállapodásban rögzített körülményektől való lényeges eltérés, vagy a gyakorlat során felmerült jelentős probléma esetén a hallgatónak vagy a gyakorlati helynek értesítenie kell az Egyetemet.

 

4.4 Szakmai gyakorlat értékelése

 

A gyakorlat végén háromféle értékelésre kerül sor:

–        A szakmai gyakorlati hely kitölti a Szakmai gyakorlati igazolás és értékelőlap című űrlapot. Ezen a hallgató teljesítménye többféle szempont alapján, százalékos formában kerül értékelésre. Az összesített érték alapján a tanszék rögzíti a hallgató érdemjegyét a Neptunban.

–        A hallgató 12-16 oldalas beszámolót készít, melyet csatol a Karrier Platformon.

–        A hallgató kitölti a Gyakorlati helyek minősítése című űrlapot, visszajelzést adva az Egyetem számára tapasztalatairól. A hallgatói minősítések átlaga a későbbiekben megjelenik a rendszerben, tájékoztatást adva a későbbiekben jelentkező hallgatóknak a gyakorlati hellyel való elégedettségről.

 

A beszámoló formai követelményei:

 • 12-16 oldal, times new roman betűtípus,1,5 sortávolság, minimum karakterszám szóköz nélkül 20 000 + táblázatok, ábrák címekkel, forrás megjelöléssel.

A beszámoló tartalmi követelményei:

 • bevezetés - piac, cégismertetés
 • elemzés - gyakorlati tapasztalatok leírása, pozitív, negatív meglátások (erősségek, gyengeségek) ismertetése
 • következtetés - következtetések, javaslatok az ismertetett területre (pl. munkakör), folyamata, szervezetre vonatkozóan

 

A szakmai gyakorlati felelős a partner által kitöltött Igazolás és értékelőlap összesített értéke alapján és a hallgató által elkészített szöveges beszámoló alapján értékeli szakmai gyakorlatot, majd háromfokozatú skálán (nem felelt meg; megfelelt vagy kiválóan megfelelt minősítéssel) a tanszék rögzíti a hallgató érdemjegyét a Neptunban.

 

Feltöltési határidő: a szakmai gyakorlat utolsó napját követő 1 héten belül.

 

4.5 Külföldi szakmai gyakorlatok sajátosságai

 

Az online rendszer angolul és magyarul is elérhető, így a külföldi gyakorlatok esetén az eljárásrend megegyezik a Magyarországon teljesítésre kerülő eljárásrenddel.

 

4.6 Nyilatkozat felelősségbiztosítás megkötéséről

 

A külföldön teljesítésre kerülő gyakorlatok esetén a hallgatóknak azt is vállalni kell
Hallgatói nyilatkozatban, hogy a külföldön töltött szakmai gyakorlatának az idejére az egészségügyi- munkavédelmi és egyéb kint tartózkodásával kapcsolatos felelősség biztosítás megkötéséről a saját felelősségével és saját költségével gondoskodik.

 

4.7 A gyakorlati hely megváltoztatásának menete:

A hallgató indokolt esetben megváltoztathatja a gyakorlati helyét! Kérjük, erről előzetesen egyeztessen a szakmai gyakorlati felelős oktatóval és a Karrier Iroda munkatársaival is!

Gyakorlóhely váltása esetén le kell zárni a már megkezdett gyakorlatot a Karrier Platformban a Szakmai gyakorlati igazolás és értékelőlap kitöltésével a partnernek, illetve a hallgatónak is az általa kitöltendő Hallgatói minősítés űrlap kitöltésével.

Az új gyakorlati helynek pedig a hátralévő időszak feltüntetésével kell kezdeni az online rendszerben történő adminisztrációs folyamatot.

Fontos, hogy amennyiben az Egyetem által mind a két gyakorlóhelyen teljesített gyakorlati időszak elfogadásra kerül, úgy a két gyakorlóhelyen eltöltésre kerülő időszakoknak együttesen kell kiadniuk az előírt kötelező óraszámot.

A szakmai gyakorlat végén mindkét gyakorlati helyről külön beszámolót kell feltölteni az online rendszerben.

 

5.    Munkatapasztalat beszámítása

Előfordulhat, hogy a hallgatónak van már olyan munkatapasztalata, amely megítélése szerint megfelel a szakmai gyakorlattal szemben támasztott követelményeknek (lásd tanterv 8.2 pont). Ennek szakmai gyakorlatként való elfogadását a Munkatapasztalat beszámítás című Neptun-kérelem benyújtásával kezdeményezheti. A kérelmet a szaktanszék bírálja el.

 

A levelező munkarendben folytatott képzés esetében a Szakmai gyakorlat (SZGY0BA20) teljesítése helyett elismertethető a foglalkoztatás során szerzett munkatapasztalat, melynek elismerését a kérelem benyújtásával kérvényezhet.

 

 

Bármilyen kérdés esetén forduljon a Karrier Irodához!

 

 

Személyesen az alábbi helyszínen és nyitvatartási időben:

1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11. fszt. 3.

 

Hétfő: 9:00-12:00

Kedd: 13:00-16:00

Szerda: 9:00-12:00

Csütörtök: 13:00-16:00

Péntek: 9:00-12:00

 

Emailen: karrier.kvik.mail@uni-bge.hu

Telefonon: (061)-374-6273 és (061) 301-3441

 

 

 


Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM