Keresés:
Turizmus szakirány
ÚTMUTATÓ ÉS PROGRAM A FOSZK TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS KÉPZÉS TURIZMUS SZAKIRÁNYON TANULÓ HALLGATÓINAK SZAKMAI GYAKORLATÁHOZ 2019/2020. tanév tavaszi félév

 

Kedves Hallgató!

Amennyiben megszakadt a gyakorlata, minden záró dokumentumot elektronikusan várunk Öntől legkésőbb május 5-ig az alábbi e-mail címre: karrier.kvik.mail@uni-bge.hu


1. Általános tudnivalók

A FOSZK Turizmus-vendéglátás képzés tanterve a 4. félév befejezéseként nappali képzésen egybefüggően 560 óra szakmai gyakorlat teljesítését írja elő (14 hét, heti 5 munkanappal, napi 8 órával számolva).

A szakmai gyakorlat tavaszi félévben 2020. január 20. (vagy az utolsó vizsga teljesítése után) és május 5. között teljesíthető.

A szakmai gyakorlat őszi félévben 2020. július 1. (vagy az utolsó vizsga teljesítése után) és november 27. között teljesíthető.


1.1 A gyakorlat előfeltétele, a résztvevő hallgatók köre
A gyakorlat kötelező jellegű.
Az Intézményen kívül teljesítendő gyakorlatot legkorábban a mintatantervben rögzített félévben kell teljesíteni, a teljesítés lezárása háromfokozatú értékeléssel történik. 

1.2 A gyakorlat jellege
A turizmus vállalkozásainál / non-profit szervezeteinél / államigazgatási területen teljesített gyakorlat.

1.3 A gyakorlat célja
A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgató a felsőoktatási szakképzés elméleti és gyakorlati ismereteit szintetizálva részt vegyen konkrét szakmai feladatok megoldásában, ismerje meg az adott szakmai gyakorlóhely tevékenységén keresztül a turizmus vállalkozásainak működését, az alapvető gazdasági, gazdálkodási, szervezési és vezetési feladatokat. 
A gyakorlat során a hallgatónak egy projektmunkát kell készíteni, a konzulens segítségével, előre egyeztetett témáról. A gyakorlat ideje alatt a hallgató anyagot gyűjt és a témavezető tanárral folytatott rendszeres konzultáció útmutatásai mellett a megadott határidőre elkészíti a munkát.

1.4 A gyakorlat helye
A szakmai gyakorlat helye a szakiránynak és a kötelezően választható blokknak megfelelő turisztikai vállalkozás, non-profit szervezet, utazási iroda, vagy államigazgatási terület lehet:

  • gazdálkodó szervezet;
  • a felsőoktatási intézmény gyakorlati képzést biztosító szervezeti egysége;
  • a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezet – az intézményi hozzájárulással vagy közreműködéssel létrehozott, illetve működtetett társaságok, egyesületek, alapítványok és egyéb szervezeti egységek;
  • állami, önkormányzati fenntartású jogi személyek.

A jelentkezés során a hallgatók egyénileg keresnek maguknak szakmai gyakorlati helyet a Turizmus Tanszék által megadott kritériumoknak megfelelően! 
Ezen túlmenően, amennyiben valamely cég, intézmény felkeresi Intézményünket azzal a céllal, hogy szívesen fogadna szakmai gyakorlatra hallgatókat, ezek a megkeresések is meghirdetésre kerülnek (ilyenkor ugyanúgy a hallgatónak kell a részletekről megegyeznie a gyakorlati hellyel). Ezekről a lehetőségekről a Turizmus Tanszéken és a Karrier Irodában egyaránt kaphatnak felvilágosítást a hallgatók. A jelentkezés módjai, feltételei kikerülnek a faliújságra.

2. Szükséges dokumentumok


2.1 Befogadó nyilatkozat
A Befogadó nyilatkozat egy szándéknyilatkozat a cég részéről, hogy foglalkoztatni kívánja a hallgatót, továbbá ezen dokumentum alapján tudja elbírálni a szaktanszék, hogy a gyakorlat szakmailag megfelelő-e.
A hallgatónak el kell juttatnia a dokumentumot a befogadó intézmény részére, aki kitölti a rá vonatkozó részeket, majd cégszerű aláírással és pecséttel ellátja! Ezt követően a hallgatónak a Befogadó nyilatkozatot le kell adnia a Képzésvezetőnek a Turizmus Tanszéken!

(Sóvári Katalin, II. emelet 205., Sovari.Katalin@uni-bge.hu, tel.: 374 6217 vagy 374 6200 /172 mellék).

Ha a Befogadó nyilatkozat dokumentumot leadja a Turizmus Tanszéken, és amennyiben ez elfogadásra került, utána kerülhet sor az Együttműködési megállapodás megkötésére.

2.2 Együttműködési megállapodás
Együttműködési megállapodást a BGE és a szakmai gyakorlati hely köti egymással.
A honlapról letöltött Együttműködési megállapodást három eredeti példányban kell kitölteni. A hallgatónak ki kell töltenie a rá vonatkozó részeket a szerződésben, majd el kell vinnie a befogadó intézményhez, aki szintén kitölti a rá vonatkozó részeket, aláírással és céges pecséttel látja el a dokumentum mindhárom példányát. Ezt követően a hallgatónak a dokumentumokat a Karrier Irodában (Fsz. 3.) kell leadnia. A dokumentumok ellenőrzése után kerül sor az egyetem általi aláírásra. A dokumentumok egyike a BGE példánya lesz.

Azon hallgatóink esetében, akik 2012. szeptember 1-jén vagy azt követően kezdték meg tanulmányaikat, a 8/C típusú együttműködési megállapodást kell megkötni.

A 8/C együttműködési megállapodás 3 részből áll:

A megállapodás első része egy keretmegállapodás, ami határozatlan időre kerül megkötésre a szakmai gyakorlatot biztosító cégekkel, így ezt csak egyszer kell aláíratni mind a cégekkel, mind az egyetem képviselőjével.

Amennyiben már az előző félévek során aláírásra került a keretmegállapodás valamely partnerünkkel, úgy a következő félévekben már NEM kell újra aláíratni a dokumentumot.

Az együttműködési megállapodás második része egy különmegállapodás, amelyet minden olyan félévben újra meg kell kötni a partnerrel, mikor van olyan hallgató, aki az adott cégnél tölti a gyakorlatát.

A megállapodás harmadik része pedig egy melléklet, amely tartalmazza a hallgatónkénti részleteket a szakmai gyakorlatra vonatkozóan. Értelemszerűen ezt a részt minden hallgató esetén külön ki kell tölteni.

Azon cégek listája, akikkel a 8/C együttműködési megállapodás keret része már megkötésre került, letölthető a DOKUMENTUMOK menüpontból.

NAGYON FONTOS: az Együttműködési megállapodás leadása nélkül nem kezdhető meg a szakmai gyakorlat!
Egyéni munkavállalásnak minősül, ha a hallgató nem, vagy késedelmesen adja le az Együttműködési megállapodást, és a Turizmus Tanszék által jóvá nem hagyott helyen dolgozik. Ezt a munkavállalást a Turizmus Tanszéknek nem áll módjában gyakorlatként elfogadni!

2.3 Előtanulmányi nyilatkozat

A gyakorlat megkezdésének feltétele, hogy a hallgató a szakmai gyakorlat mintatantervben feltüntetett tanulmányi előfeltételeit – 81 kreditszám előírás- a szakmai gyakorlat megkezdéséig teljesíti. Erről az Előtanulmányi nyilatkozat formanyomtatvány kitöltésével írásban nyilatkoznia kell.

A nyilatkozat aláírásával a hallgató tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tanulmányi osztály munkatársai ellenőrizhetik a nyilatkozat valóságtartalmát – akár a szakmai gyakorlat teljesítése során vagy azt követően. Amennyiben az ellenőrzés folyamán kiderül, hogy a tanulmányi előfeltételek nem teljesültek, a tanulmányi osztály munkatársai törlik – akár a gyakorlat teljesítését követően is- a szakmai gyakorlati tantárgyat a Neptun rendszerből, és a szakmai gyakorlat az adott félévben a tanulmányok folytatása szempontjából nem teljesítettnek minősül.

A dokumentumok az alábbi linken érhetőek el (bejelentkezés után), magyar és angol nyelven:

http://uni-bge.hu/kvik/Hallgatok/Tanulmanyok/Szakmai_gyakorlat/doc

A kezdő dokumentumok leadási határideje

A szakmai gyakorlatos dokumentumokat legalább 4 héttel a gyakorlat megkezdése előtt szükséges leadni! Ha a hallgató január 20-án kezdi meg a gyakorlatot, akkor a leadási határidő legkésőbb december 13. !

A Befogadó nyilatkozat leadásának helye: Turizmus Tanszék

Az Együttműködési Megállapodás és az Előtanulmányi Nyilatkozat leadásának helye: Karrier Iroda

Az Együttműködési Megállapodás aláírását követően a Karrier Iroda munkatársai e-mailt küldenek a hallgatók részére.

 
A hallgató munkáját a szakmai gyakorlat helyén a cégvezető által kijelölt gyakorlatvezető irányítja, aki biztosítja a gyakornok megfelelő foglalkoztatását, értékeli az elvégzett munkát, véleményt ad a hallgató tevékenységéről, kiállítja a gyakorlat igazolását, továbbá információk biztosításával segítséget nyújt a hallgatói projektmunka elkészítéséhez.

Jogok és kötelességek tekintetében a szakmai gyakorlati idejére egyrészt az egyetemi szabályok, másrészt a szakmai gyakorlóhely előírásai az irányadóak. A gyakornok köteles elvégezni a gyakorlatvezető által kiadott feladatokat és rendszeresen konzultálni a projektmunkája témavezető tanárával. A konzultáció történhet személyesen a tanár fogadóórájában vagy e-mail-en.

3. A szakmai gyakorlat lezárása

A szakmai gyakorlat befejezése után a hallgatónak Gyakorlati igazolást kell hoznia a befogadó intézménytől, amit gyakorlatvezetőjének kell kitöltenie és aláírnia. (Külföldi gyakorlati hely esetén a megfelelő nyelvű formanyomtatvány szintén megtalálható a honlapon.) Emellett a hallgatónak ki kell töltenie egy kérdőívet a szakmai gyakorlati helyéről (Gyakorlati helyek minősítése című formanyomtatvány), hogy ezzel is segítse a szakmai gyakorlat értékelését.

A gyakorlatot záró dokumentumok az alábbi linken érhetőek el (bejelentkezés után), magyar és angol nyelven:

http://uni-bge.hu/kvik/Hallgatok/Tanulmanyok/Szakmai_gyakorlat/doc

Egyúttal a szakmai gyakorlatról beszámolót is kell készíteni, amelyet a konzulensnek alá kell írnia.

A szakmai gyakorlatról szóló dolgozat elkészítésének követelményei: 

A dolgozat terjedelme: 5 oldal, másfeles sortávolsággal gépelve, 12-es betűméret. Táblázatok, fényképek, grafikonok beiktatásával a dolgozat értéke növelhető, de az előbb említett mellékletek és a fedőlap nem számít bele a terjedelembe!

A borítólap tartalma: 

 

 

    BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM

    KERESKEDELMI VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS

    IDEGENFORGALMI KAR

    FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ A SZAKMAI GYAKORLATRÓL

(A gyakorlati hely neve)

 

 

 

 

 

 

                                                                         Hallgató Ilona

                                                                       Neptun kód:

                                                                     FOSZK T-V

                                                                                 Turizmus szakirány

                                                                             Nappali tagozat

                                                                            2020. május …

 

Segédlet a dolgozat tartalmához:

  • A választott és engedélyezett gyakorlati hely általános ismertetése.
  • A hallgató által végzett tevékenységek, feladatok ismertetése.
  • A hallgató javaslatai, értékelése a szerzett tapasztalatok alapján.

A dolgozat akkor kerül elfogadásra, ha abban a hallgató önálló véleménye is megjelenik.  

A záró dokumentumok leadási határideje:

A tavaszi félév esetén a Gyakorlati igazolás, Gyakorlati helyek minősítése és a Gyakorlati beszámoló leadási határideje legkésőbb 2020. május 12-e, de amennyiben 2020. május 5-e előtt befejezi a gyakorlatát, akkor legkésőbb a végzést követő 1 héten belül.

Az őszi félév esetén legkésőbb 2020. december 4-ede amennyiben hamarabb befejezi a gyakorlatát, mint november 27-eakkor a szakmai gyakorlat utolsó napját követő 1 héten belül.

Amennyiben valaki nem tartja be a dokumentumok leadási határidejét, nem vehet részt a záróvizsgán!

A szakmai gyakorlati idő alatt végzett lelkiismeretes munka a gyakorlati 30 kredit megszerzésének a feltétele.

Budapest, 2020.

Sóvári Katalin
Képzésvezető

 

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM