Keresés:
Vendéglátó szakirány
TÁJÉKOZTATÓ A HALLGATÓK SZAKMAI GYAKORLATÁRÓL TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS VENDÉGLÁTÓ SZAKIRÁNY nappali és levelező munkarendű hallgatói részére

1. Általános tudnivalók

Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra; részidős képzésben a szakmai gyakorlat: 6 hét, legalább 240 óra.

A szakmai gyakorlat megkezdésének feltétele legalább 81 kredit megszerzése a képzés mintatanterve szerint.

A szakmai gyakorlat 30 kredit értékű, teljesítése az abszolutórium megszerzésének feltétele.

A szakmai gyakorlat tavaszi félévben 2021. január 18. (vagy az utolsó vizsga teljesítése után) és május 4. között teljesíthető.

A szakmai gyakorlat őszi félévben 2020. július 1. (vagy az utolsó vizsga teljesítése után) és november 27. között teljesíthető.

A Szakmai gyakorlat (SZGY0FA30) teljesítése helyett elismertethető a foglalkoztatás során szerzett munkatapasztalat, ezt a Neptun rendszerben kell kérvényezni (További részletek a Munkatapasztalat beszámítása című fejezetben.)

A gyakorlat előfeltétele, a résztvevő hallgatók köre
A gyakorlat kötelező jellegű.
Az Intézményen kívül teljesítendő gyakorlatot legkorábban a mintatantervben rögzített félévben kell teljesíteni, a teljesítés lezárása ötfokozatú értékeléssel történik.

A gyakorlat jellege
Melegkonyhás vendéglátó termelési- értékesítési gyakorlat. A gyakorlat célja a teljes áruforgalmi folyamat megismerése.

2. A gyakorlat célja
A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgató a felsőoktatási szakképzés elméleti és gyakorlati ismereteit szintetizálva részt vegyen konkrét szakmai feladatok megoldásában, ismerje meg az adott szakmai gyakorlóhely tevékenységén keresztül a turizmus vállalkozásainak működését, az alapvető gazdasági, gazdálkodási, szervezési és vezetési feladatokat. 
A gyakorlat során a hallgatónak egy projektmunkát kell készíteni, a konzulens segítségével, előre egyeztetett témáról. A gyakorlat ideje alatt a hallgató anyagot gyűjt és a témavezető tanárral folytatott rendszeres konzultáció útmutatásai mellett a megadott határidőre elkészíti a munkát.

3. A gyakorlat helye
A szakmai gyakorlat helyeként a szakiránynak megfelelő melegkonyhás vendéglátó egységet, vagy ilyennel rendelkező szállodát kell választani, amely a gyakorlati cél megvalósítását biztosítani tudja.
A szakmai gyakorlatot végezni lehet:

  • gazdálkodó szervezetnél;
  • a felsőoktatási intézmény gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységénél;
  • a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél – az intézményi hozzájárulással vagy közreműködéssel létrehozott, illetve működtetett társaságok, egyesületek, alapítványok és egyéb szervezeti egységek;
  • állami, önkormányzati fenntartású jogi személyeknél.

A jelentkezés során a hallgatók egyénileg keresnek maguknak szakmai gyakorlati helyet a Vendéglátás Tanszék által megadott kritériumoknak megfelelően! 
Ezen túlmenően, amennyiben valamely cég, intézmény felkeresi Intézményünket azzal a céllal, hogy szívesen fogadna szakmai gyakorlatra hallgatókat, ezek a megkeresések is meghirdetésre kerülnek (ilyenkor ugyanúgy a hallgatónak kell a részletekről megegyeznie a gyakorlati hellyel). Ezekről a lehetőségekről a Vendéglátás Tanszéken és a Karrier Irodában egyaránt kaphatnak felvilágosítást a hallgatók. A jelentkezés módjai, feltételei kikerülnek a faliújságra.

4.  A szakmai gyakorlat adminisztrációja lépésről lépésre

Online Karrier Platform bemutatása

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Budapesti Gazdasági Egyetem elindítja az Online Karrier Platform és űrlapkitöltő rendszerét, melynek célja, hogy a korszerű technikai lehetőségek kiaknázásával jelentősen csökkentse a kapcsolatok kezelésének és az adminisztrációs folyamatoknak az időigényét. Az online rendszer az eddigi évek tapasztalatait valamint a céges és hallgatói visszajelzéseket alapul véve került kifejlesztésre.

Az online színtér két nagy területre bontható:

  1. online űrlapkitöltő rendszer
  2. karrier platform

Az online űrlapkitöltő rendszer célja, hogy a szakmai gyakorlat teljes körű adminisztrációjának online úton történő kitöltését biztosítsa.

Az online űrlapkitöltő rendszer – amelyet a Budapesti Gazdasági Egyetem az eddigi papír formátumú űrlapok kitöltése helyett tesz elérhetővé – célja a teljes szakmai gyakorlatos adminisztrációs folyamat online úton történő bonyolítása, a folyamat papírmentessé tétele, a szakmai gyakorlattal kapcsolatos űrlapok kitöltési menetének egységessé és szabályozottá tétele, valamint a hibás kitöltés elkerülése.

A Karrier platform egy olyan virtuális színtér, ahol a cégek, és a hallgatók munkaerő-piaci ajánlatai, igényei találhatnak egymásra, a cégek álláslehetőségeket, projektmunkát és szakmai gyakorlati lehetőségeket hirdethetnek a BGE-s hallgatók számára.

A 2020-21-es tanévtől a szakmai gyakorlatok adminisztrációja a BGE Online Karrier Platformján zajlik. Valamennyi szükséges adat ebben a rendszerben kerül rögzítésre, illetve a Platform generálja a szükséges dokumentumokat is.

A hallgatóknak kérnie kell a gyakorlati helyet, hogy regisztráljon a rendszerben. Ezt – értelemszerűen – azután kell megtenni, hogy a gyakorlati hely előzetesen beleegyezését adta a hallgató gyakornokként való fogadásába.

A Karrier platform és online űrlapkitöltő rendszer URL címe:

https://karrierplatform.uni-bge.hu/

A rendszerbe a hallgatók a Neptun felhasználónevükkel és jelszavukkal tudnak belépni. A Karrier platform és online űrlapkitöltő rendszer használatával kapcsolatban további részletes felhasználói kézikönyvet talál a honlapunkon.

4.1 Befogadó nyilatkozat

E dokumentum kitöltésével a szakmai gyakorlati hely nyilatkozik a hallgató fogadásának szándékáról. Ahhoz, hogy tartalmilag megfelelő legyen a nyilatkozat, a hallgatónak meg kell adnia a szakmai gyakorlati hely számára az alábbi információkat:

  • név
  • Neptun-kód
  • kar
  • szak.

4.2 Hallgatói nyilatkozat

A szakmai gyakorlati hely által elkészített befogadó nyilatkozatot a hallgató megkapja az online rendszeren keresztül Ekkor a hallgatónak meg kell erősíteni, hogy valóban az adott cégnél, a cég által megjelölt pozícióban és időpontban szeretné teljesíteni a gyakorlatot. Egyúttal hozzá kell járulnia ahhoz, hogy személyes adatait megadja az Egyetem a szakmai gyakorlati hely részére az együttműködési megállapodás megkötéséhez, továbbá nyilatkoznia kell róla, hogy a szakmai gyakorlat kezdetéig várhatóan eleget tesz a tantárgyi követelményeknek.

 

4.3 Szaktanszéki nyilatkozat

Ezt követően Dr. Fekete-Frojimovics Zsófia képzésvezető elbírálja, hogy szakmailag megfelelő-e a pozíció, amely döntésről mind a partner, mind a hallgató visszajelzést kap a rendszerben.

Amennyiben a hallgatóknak a gyakorlati pozícióval kapcsolatban szakmai vonatkozású kérdésük merülne fel, úgy keressék Dr. Fekete-Frojimovics Zsófia képzésvezetőt a kiírt fogadó órájában, vagy e-mailben a Fekete-Frojimovics.Zsofia@uni-bge.hu címen.

A Befogadó nyilatkozat benyújtásának a határideje: legkésőbb a gyakorlat kezdete előtt 2 héttel

 

4.4 Együttműködési megállapodás

 

Az együttműködési megállapodást az Egyetem és a szakmai gyakorlati hely köti egymással az online rendszeren keresztül. A megállapodás rögzíti a gyakorlat munkajogi vonatkozásait, illetve a felek jogait és kötelességeit a gyakorlat kapcsán.

Az online rendszerben kitöltött dokumentumot ki kell nyomtatnia a partnernek két példányban, cégszerűen aláírnia és pecséttel ellátnia, majd ezt követően eljuttatnia a Karrier Iroda munkatársai számára. Amennyiben ez a megállapodás az online rendszerben már megkötésre került az Egyetem és a Partner között, úgy a következő félévek során ezt nem szükséges újra megkötni.

A későbbiekben látható lesz a rendszerben, hogy mely cégek esetén került már megkötésre az együttműködési megállapodás az online rendszerben.

 

4.5 Szakmai gyakorlat teljesítése

 

A hallgató az online rendszerben rögzített időintervallumban végzi gyakorlatát, a szakmai gyakorlati hely által meghatározott instruktor/szakmai vezető irányításával. Az együttműködési megállapodásban rögzített körülményektől való lényeges eltérés, vagy a gyakorlat során felmerült jelentős probléma esetén a hallgatónak vagy a gyakorlati helynek értesítenie kell az Egyetemet.

 

4.6 Szakmai gyakorlat értékelése

 

A gyakorlat végén háromféle értékelésre kerül sor:

–        A szakmai gyakorlati hely kitölti a Szakmai gyakorlati igazolás és értékelőlap című űrlapot. Ezen a hallgató teljesítménye többféle szempont alapján, százalékos formában kerül értékelésre.

–        A hallgató beszámolót készít, melyet csatol a Karrier Platformon (A beszámoló elkészítésének követelményei alább olvashatóak.)

–        A hallgató kitölti a Gyakorlati helyek minősítése című űrlapot, visszajelzést adva az Egyetem számára tapasztalatairól. A hallgatói minősítések átlaga a későbbiekben megjelenik a rendszerben, tájékoztatást adva a későbbiekben jelentkező hallgatóknak a gyakorlati hellyel való elégedettségről.

A képzésvezető (Dr. Fekete-Frojimovics Zsófia, Fekete-Frojimovics.Zsofia@uni-bge.hu) a partner által kitöltött Igazolás és értékelőlap összesített értéke és a hallgató által elkészített szöveges beszámoló alapján értékeli szakmai gyakorlatot, majd ötfokozatú skálán rögzíti a hallgató érdemjegyét a Neptunban.

 

Az értékelő dokumentumok feltöltési határideje: a szakmai gyakorlat utolsó napját követő 7 napon belül.

A GYAKORLATI BESZÁMOLÓ TARTAMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

A dolgozat terjedelme: 5-6 szövegoldal másfeles sortávolsággal gépelve (12-es betűméret, Times New Roman betűtípus, normál margó, oldalszám az oldalak alján). Az ábrák, fotók, grafikonok, táblázatok a terjedelembe nem számíthatók be.


A borítólap tartalma és formai megjelenítése:
Beszámoló a szakmai gyakorlatról
A gyakorlati hely neve
A gyakorlatvezető aláírása, a gyakorlati hely pecsétje

Név:

Neptun kód:

Szak:

Tagozat:

Dátum:

A dolgozat tartalma:
A dolgozat tartalmilag az adott gyakorlati hely munkájának bemutatásáról, a tapasztalatok értékeléséről és elemzéséről kell, hogy szóljon. Természetesen a hallgató által, a gyakorlat ideje alatt megfigyelt munkafolyamatok összefüggnek a hallgató előzetesen kiválasztott projektmunka témájával.
A dolgozat eredményes összeállításának érdekében javasoljuk hallgatóinknak, hogy munkavégzésük során tanulmányozzák a gyakorlati hely munkáját, a kiemelten fontosnak ítélt tapasztalatokat folyamatosan jegyezzék fel. Ily módon elérhető, hogy a gyakorlat végére egy tartalmas, hasznos ismereteket tartalmazó anyag áll rendelkezésükre, amelyet csupán szerkeszteniük kell.
A megfigyelés szempontjai az alábbiak lehetnek:
· A választott és engedélyezett gyakorlati hely általános ismertetése;
· A munkahely személyi- és tárgyi adottságai;
· A technikai színvonal elemző értékelése;
· A választott vendéglátó egység fő tevékenységeinek, üzletköreinek leírása;
· Az adott vendéglátó egység hazai, nemzetközi piacon betöltött szerepe, működése;
· A tapasztalt pozitívumok, negatívumok, ezeknek okai;
· A gyakorlóhely megítélése a vásárlók, partnerek szemével;
· A gyakorlóhely gazdálkodásának megítélése;
· Ha a cég valamely külföldi lánc tagja, milyen elvárások fogalmazódnak meg a hazai partnerekben és a külföldi tulajdonosokban, mennyiben ítéli reálisnak az elvárásokat?
· A hallgató által végzett tevékenységek, feladatok ismertetése.
· A hallgató javaslatai, értékelése a szerzett tapasztalatok alapján.

Elvárt kompetencia az önálló véleményalkotás képessége. A dolgozat akkor kerül elfogadásra, ha abban a hallgató önálló véleménye is megjelenik. Ezért javasoljuk, hogy a gyakorlati idő során a munkahelye minden tevékenységét kritikus szemmel, elméleti ismereteire valamint gyakorlati tapasztalataira alapozva értékelje és észrevételeit fogalmazza meg a leírásában!
Kérjük hallgatóinkat a gyakorlóhelyen maguk is kezdeményezzék munkájuk program szerinti megszervezését.

Munkatapasztalat beszámítása

Előfordulhat, hogy a hallgatónak van már olyan munkatapasztalata, amely megítélése szerint megfelel a szakmai gyakorlattal szemben támasztott követelményeknek. Ennek szakmai gyakorlatként való elfogadását a Munkatapasztalat beszámításcímű Neptun-kérelem benyújtásával kezdeményezheti. A kérelmet a szaktanszék bírálja el.

Nappali tagozatos hallgatók esetében olyan munkatapasztalat beszámíttatása lehetséges, amely a tantárgyi követelmények teljesítését követően történt és megfelelt a szakmai gyakorlattal szemben támasztott követelményeknek. Kérjük, ezt megelőző időszakban történt munkaviszonyra vonatkozó kérelmet ne nyújtsanak be!

A kérelem benyújtásakor csatolja jelenlegi vagy korábbi munkaviszonyáról szóló munkáltatói igazolását, mely tartalmazza a pozíció megnevezését és munkaviszonyának kezdetét, időtartamát.

Amennyiben valaki nem tartja be a dokumentumok leadási határidejét, nem vehet részt a záróvizsgán!Budapest, 2020.06.08

Dr. Fekete-Frojimovics Zsófia

FOSZK vendéglátó szakfelelős

oktatási és oktatástámogatási koordinátor
Vendéglátás Tanszék

Hírek

Hírek

TÁJÉKOZTATÓ a 2017 előtt tanulmányokat kezdett HALLGATÓK SZAKMAI GYAKORLATÁRÓL Kereskedelem és marketing alapszak, nappali munkarendű hallgatói részére

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM