Keresés:
Vendéglátó szakirány
ÚTMUTATÓ ÉS PROGRAM A FOSZK TV KÉPZÉS VENDÉGLÁTÓ SZAKIRÁNYON TANULÓ HALLGATÓINAK SZAKMAI GYAKORLATÁHOZ 2019/2020. tanév tavaszi félév

1. Általános tudnivalók

A FOSZK Turizmus-vendéglátás képzés tanterve a 4. félév befejezéseként nappali képzésen egybefüggően 560 óra szakmai gyakorlat teljesítését írja elő (14 hét, heti 5 munkanappal, napi 8 órával számolva).

A szakmai gyakorlat tavaszi félévben 2020. január 20. (vagy az utolsó vizsga teljesítése után) és május 5. között teljesíthető.

A szakmai gyakorlat őszi félévben 2019. július 1. (vagy az utolsó vizsga teljesítése után) és november 29. között teljesíthető.

Amennyiben a gyakorlati időszak ettől eltér, a gyakorlati vezetőnek kell kérvényt benyújtani, és egyénileg engedélyeztetni a kívánt időszakot.

1.1 A gyakorlat előfeltétele, a résztvevő hallgatók köre
A gyakorlat kötelező jellegű.
Az Intézményen kívül teljesítendő gyakorlatot legkorábban a mintatantervben rögzített félévben kell teljesíteni, a teljesítés lezárása háromfokozatú értékeléssel történik. 

1.2 A gyakorlat jellege
Melegkonyhás vendéglátó termelési- értékesítési gyakorlat. A gyakorlat célja a teljes áruforgalmi folyamat megismerése.

1.3 A gyakorlat célja
A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgató a felsőoktatási szakképzés elméleti és gyakorlati ismereteit szintetizálva részt vegyen konkrét szakmai feladatok megoldásában, ismerje meg az adott szakmai gyakorlóhely tevékenységén keresztül a turizmus vállalkozásainak működését, az alapvető gazdasági, gazdálkodási, szervezési és vezetési feladatokat. 
A gyakorlat során a hallgatónak egy projektmunkát kell készíteni, a konzulens segítségével, előre egyeztetett témáról. A gyakorlat ideje alatt a hallgató anyagot gyűjt és a témavezető tanárral folytatott rendszeres konzultáció útmutatásai mellett a megadott határidőre elkészíti a munkát.

1.4 A gyakorlat helye
A szakmai gyakorlat helyeként a szakiránynak megfelelő melegkonyhás vendéglátó egységet, vagy ilyennel rendelkező szállodát kell választani, amely a gyakorlati cél megvalósítását biztosítani tudja.
A szakmai gyakorlatot végezni lehet:

  • gazdálkodó szervezetnél;
  • a felsőoktatási intézmény gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységénél;
  • a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél – az intézményi hozzájárulással vagy közreműködéssel létrehozott, illetve működtetett társaságok, egyesületek, alapítványok és egyéb szervezeti egységek;
  • állami, önkormányzati fenntartású jogi személyeknél.

A jelentkezés során a hallgatók egyénileg keresnek maguknak szakmai gyakorlati helyet a Vendéglátás Tanszék által megadott kritériumoknak megfelelően! 
Ezen túlmenően, amennyiben valamely cég, intézmény felkeresi Intézményünket azzal a céllal, hogy szívesen fogadna szakmai gyakorlatra hallgatókat, ezek a megkeresések is meghirdetésre kerülnek (ilyenkor ugyanúgy a hallgatónak kell a részletekről megegyeznie a gyakorlati hellyel). Ezekről a lehetőségekről a Vendéglátás Tanszéken és a Karrier Irodában egyaránt kaphatnak felvilágosítást a hallgatók. A jelentkezés módjai, feltételei kikerülnek a faliújságra.

2. Szükséges dokumentumok

2.1 Befogadó nyilatkozat
A Befogadó nyilatkozat egy szándéknyilatkozat a cég részéről, hogy foglalkoztatni kívánja a hallgatónkat, továbbá ezen dokumentum alapján tudja elbírálni a szaktanszék, hogy a gyakorlat szakmailag megfelelő-e.
A hallgatónak el kell juttatnia a dokumentumot a befogadó intézmény részére, aki kitölti a rá vonatkozó részeket, majd cégszerű aláírással és pecséttel ellátja! Ezt követően a hallgatónak a Befogadó nyilatkozatot le kell adnia Vendéglátás Tanszéken.
A leadást követően a Befogadó nyilatkozat a Vendéglátás Tanszéken a szakmai gyakorlat felelőse által értékelésre kerül.
A FOSZK TV képzés vendéglátó szakmai gyakorlati felelőse: Dr. Fekete-Frojimovics Zsófia, e-mail: Fekete-Frojimovics.Zsofia@uni-bge.hu;  tel: +36/1/374-6179

Ha a Befogadó nyilatkozat dokumentumot leadja a Vendéglátás Tanszéken, és amennyiben ez elfogadásra került, utána kerülhet sor az együttműködési megállapodás megkötésre.

2.2 Együttműködési megállapodás
Együttműködési megállapodást a BGE és a szakmai gyakorlati hely köti egymással.
A honlapról letöltött Együttműködési megállapodást három eredeti példányban kell kitölteni. A hallgatónak ki kell töltenie a rá vonatkozó részeket a szerződésben, majd el kell vinnie a befogadó intézményhez, aki szintén kitölti a rá vonatkozó részeket, aláírással és céges pecséttel látja el a dokumentum mindhárom példányát. Ezt követően a hallgatónak a dokumentumokat a Karrier Irodában (Fsz. 3.) kell leadnia. A dokumentumok ellenőrzése után kerül sor az egyetem általi aláírásra. Az eredeti dokumentumok egyike az egyetem példánya.

Azon hallgatóink esetében, akik 2012. szeptember 1-jén vagy azt követően kezdték meg tanulmányaikat, a 8/C típusú együttműködési megállapodást kell megkötni.

A 8/C együttműködési megállapodás 3 részből áll:

A megállapodás első része egy keretmegállapodás, ami határozatlan időre kerül megkötésre a szakmai gyakorlatot biztosító cégekkel, így ezt csak egyszer kell aláíratni mind a cégekkel, mind az egyetem képviselőjével.

Amennyiben már az előző félévek során aláírásra került a keretmegállapodás valamely partnerünkkel, úgy a következő félévekben már NEM kell újra aláíratni a dokumentumot.

Az együttműködési megállapodás második része egy különmegállapodás, amelyet minden olyan félévben újra meg kell kötni a partnerrel, mikor van olyan hallgató, aki az adott cégnél tölti a gyakorlatát.

A megállapodás harmadik része pedig egy melléklet, amely tartalmazza a hallgatónkénti részleteket a szakmai gyakorlatra vonatkozóan. Értelemszerűen ezt a részt minden hallgató esetén külön ki kell tölteni.

Azon cégek listája, akikkel a 8/C együttműködési megállapodás már megkötésre került, letölthető a DOKUMENTUMOK menüpontból.

NAGYON FONTOS: az Együttműködési megállapodás leadása nélkül nem kezdhető meg a szakmai gyakorlat!
Egyéni munkavállalásnak minősül, ha a hallgató nem, vagy késedelmesen adja le az Együttműködési megállapodást, és a Vendéglátás Tanszék által jóvá nem hagyott helyen dolgozik. Ezt a munkavállalást a Vendéglátás Tanszéknek nem áll módjában gyakorlatként elfogadni! 

2.3 Előtanulmányi nyilatkozat

A gyakorlat megkezdésének feltétele, hogy a hallgató a szakmai gyakorlat mintatantervben feltüntetett tanulmányi előfeltételeit – 81 kreditszám előírás- a szakmai gyakorlat megkezdéséig teljesíti. Erről az Előtanulmányi nyilatkozat formanyomtatvány kitöltésével írásban nyilatkoznia kell.

A nyilatkozat aláírásával a hallgató tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tanulmányi osztály munkatársai ellenőrizhetik a nyilatkozat valóságtartalmát – akár a szakmai gyakorlat teljesítése során vagy azt követően. Amennyiben az ellenőrzés folyamán kiderül, hogy a tanulmányi előfeltételek nem teljesültek, a tanulmányi osztály munkatársai törlik – akár a gyakorlat teljesítését követően is- a szakmai gyakorlati tantárgyat a Neptun rendszerből, és a szakmai gyakorlat az adott félévben a tanulmányok folytatása szempontjából nem teljesítettnek minősül.

A dokumentumok az alábbi linken érhetőek el (bejelentkezés után), magyar és angol nyelven:

http://uni-bge.hu/kvik/Hallgatok/Tanulmanyok/Szakmai_gyakorlat/doc

A kezdő dokumentumok leadási határideje

A szakmai gyakorlatos dokumentumokat legalább 4 héttel a gyakorlat megkezdése előtt szükséges leadni! Ha a hallgató január 20-án kezdi meg a gyakorlatot, akkor a leadási határidő legkésőbb december 13. !

A Befogadó nyilatkozat leadásának helye: Vendéglátás Tanszék

Az Előtanulmányi nyilatkozat és az Együttműködési megállapodás leadási helye: Karrier Iroda

A szerződés aláíratását követően a Karrier Iroda munkatársai e-mailt küldenek a hallgatók részére.

A hallgató munkáját a szakmai gyakorlat helyén a cégvezető által kijelölt gyakorlatvezető irányítja, aki biztosítja a gyakornok megfelelő foglalkoztatását, értékeli az elvégzett munkát, véleményt ad a hallgató tevékenységéről, kiállítja a gyakorlat igazolását, továbbá információk biztosításával segítséget nyújt a hallgatói projektmunka elkészítéséhez.

Jogok és kötelességek tekintetében a szakmai gyakorlati idejére egyrészt az egyetemi szabályok, másrészt a szakmai gyakorlóhely előírásai az irányadóak. A gyakornok köteles elvégezni a gyakorlatvezető által kiadott feladatokat, és a gyakorlat ideje alatt legalább 3 alkalommal konzultálni a projektmunkája témavezető tanárával, amely konzultációk időpontjai és témái az „Igazolás projektmunka konzultációkról” című dokumentumon kerülnek rögzítésre. A konzultáció történhet személyesen a tanár fogadóórájában vagy e-mail-en, vagy telefonon, vagy akár Skype-on. A konzultációs igazolás a projektmunka részét képezi, és azzal együtt kerül majd leadásra!

3. A szakmai gyakorlat lezárása

A szakmai gyakorlat befejezése után a hallgatónak Gyakorlati igazolást kell hoznia a befogadó intézménytől, amit gyakorlatvezetőjének kell kitöltenie és aláírnia. (Külföldi gyakorlati hely esetén a megfelelő nyelvű formanyomtatvány szintén megtalálható a honlapon.) Emellett a hallgatónak ki kell töltenie egy kérdőívet a szakmai gyakorlati helyéről (Gyakorlati helyek minősítése című formanyomtatvány), hogy ezzel is segítse a szakmai gyakorlat értékelését. 
A dokumentumok leadási határideje: 2020. május 12. Karrier Irodában.

A gyakorlatot záró dokumentumok az alábbi linken érhetők el (bejelentkezés után), magyar és angol nyelven:
http://uni-bge.hu/kvik/Hallgatok/Tanulmanyok/Szakmai_gyakorlat/doc


A hallgatónak továbbá gyakorlati beszámolót kell készítenie.

A GYAKORLATI BESZÁMOLÓ TARTAMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

A dolgozat terjedelme: 5-6 szövegoldal másfeles sortávolsággal gépelve (12-es betűméret, Times New Roman betűtípus, normál margó). Az ábrák, fotók, grafikonok, táblázatok a terjedelembe nem számíthatók be.
A dolgozat formai kivitele: lehet 2 oldalas formátumban is nyomtatni. A nyomtatott lapokat dossziéban, a bal felső sarokban összetűzve kérjük leadni!

A borítólap tartalma és formai megjelenítése:
Beszámoló a szakmai gyakorlatról
A gyakorlati hely neve
A gyakorlatvezető aláírása, a gyakorlati hely pecsétje

Név:

Neptun kód:

Szak:

Tagozat:

Dátum:

A dolgozat tartalma:
A dolgozat tartalmilag az adott gyakorlati hely munkájának bemutatásáról, a tapasztalatok értékeléséről és elemzéséről kell, hogy szóljon. Természetesen a hallgató által, a gyakorlat ideje alatt megfigyelt munkafolyamatok összefüggnek a hallgató előzetesen kiválasztott projektmunka témájával.
A dolgozat eredményes összeállításának érdekében javasoljuk hallgatóinknak, hogy munkavégzésük során tanulmányozzák a gyakorlati hely munkáját, a kiemelten fontosnak ítélt tapasztalatokat folyamatosan jegyezzék fel. Ily módon elérhető, hogy a gyakorlat végére egy tartalmas, hasznos ismereteket tartalmazó anyag áll rendelkezésükre, amelyet csupán szerkeszteniük kell.
A megfigyelés szempontjai az alábbiak lehetnek:
· A választott és engedélyezett gyakorlati hely általános ismertetése;
· A munkahely személyi- és tárgyi adottságai;
· A technikai színvonal elemző értékelése;
· A választott vendéglátó egység fő tevékenységeinek, üzletköreinek leírása;
· Az adott vendéglátó egység hazai, nemzetközi piacon betöltött szerepe, működése;
· A tapasztalt pozitívumok, negatívumok, ezeknek okai;
· A gyakorlóhely megítélése a vásárlók, partnerek szemével;
· A gyakorlóhely gazdálkodásának megítélése;
· Ha a cég valamely külföldi lánc tagja, milyen elvárások fogalmazódnak meg a hazai partnerekben és a külföldi tulajdonosokban, mennyiben ítéli reálisnak az elvárásokat?
· A hallgató által végzett tevékenységek, feladatok ismertetése.
· A hallgató javaslatai, értékelése a szerzett tapasztalatok alapján.

Elvárt kompetencia az önálló véleményalkotás képessége. A dolgozat akkor kerül elfogadásra, ha abban a hallgató önálló véleménye is megjelenik. Ezért javasoljuk, hogy a gyakorlati idő során a munkahelye minden tevékenységét kritikus szemmel, elméleti ismereteire valamint gyakorlati tapasztalataira alapozva értékelje és észrevételeit fogalmazza meg a leírásában!
Kérjük hallgatóinkat a gyakorlóhelyen maguk is kezdeményezzék munkájuk program szerinti megszervezését.

A záró dokumentumok leadási határideje:

A tavaszi félév esetén a Gyakorlati igazolás, Gyakorlati helyek minősítése és a Gyakorlati beszámoló leadási határideje legkésőbb 2020. május 12-e, de amennyiben 2020. május 5-e előtt befejezi a gyakorlatát, akkor legkésőbb a végzést követő 1 héten belül.

Az őszi félév esetén legkésőbb 2019. december 6-a, de amennyiben hamarabb befejezi a gyakorlatát, mint november 29-e, akkor a szakmai gyakorlat utolsó napját követő 1 héten belül.

Amennyiben valaki nem tartja be a dokumentumok leadási határidejét, nem vehet részt a záróvizsgán!

A szakmai gyakorlati idő alatt végzett lelkiismeretes munka a gyakorlati 30 kredit megszerzésének a feltétele.

Budapest, 2019.

Dr. Fekete-Frojimovics Zsófia
Intézeti tanszékvezető-helyettes
Vendéglátás Tanszék

 

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM