Keresés:
ISZM MODUL
TÁJÉKOZTATÓ Az ISZM képzésben résztvevő hallgatók részére
TÁJÉKOZTATÓ Az ISZM képzésben résztvevő  hallgatók részére

 

1 Ideje, előfeltételei:

A 2. félévet sikeresen befejező ISZM nappali képzésben résztvevő hallgatók az érvényes tanterv szerint kötelesek a következő félévben szakmai gyakorlaton részt venni.

A gyakorlat ideje, időtartama: 14 hét, a teljesítendő munkaórák száma minimálisan 560 óra (heti 5 munkanap, napi 8 óra, továbbá rugalmas munkaidő is elfogadható). A gyakorlat legkorábban a sikeres, lezárt vizsgaidőszak után kezdhető meg és legkésőbb november 1-ig kell teljesíteni. A hallgatók napi munkabeosztása a gyakorlati hely rendjéhez igazodik.

A gyakorlat előfeltétele:

A szakmai gyakorlat elvégzése bizonyos tantárgyak elvégzéséhez kötött. Ezek az előfeltételi tárgyak a következők:

  • Vendéglátó ismeretek
  • Szálláshely ismeretek
  • Utazásszervezés
  • Egészségturizmus információs rendszerek – Egészségturizmus specializáción
  • Animáció – Szabadidő programszervező specializáción
  • Szálláshelyfejlesztési szoftver – Szálláshely specializáción

Ezek teljesítése nélkül nem engedhető el a hallgató szakmai gyakorlatra, tárgyfelvétele a Neptun rendszerből törlődik, és nem kerül elfogadásra a gyakorlat. (A hallgatónak a gyakorlat megkezdése előtt írásban is ki kell jelentenie, hogy előfeltételeit teljesíti a gyakorlat megkezdése előtt, az ehhez szükséges nyomtatvány a Karrier Irodában érhető el.)

 

2 A szakmai gyakorlat célja:

  • A turizmus vállalkozásainak, non-profit szervezeteinek, államigazgatási területeinek megismerése, a pályára való alkalmasság és a szakmai elhivatottság megerősítése.
  • A hallgató a tanulmányaihoz kapcsolódó elméleti és gyakorlati ismereteket szintetizálva részt vegyen konkrét szakmai feladatok megoldásában, ismerje meg az adott gyakorló hely tevékenységén keresztül az idegenforgalom működését, az alapvető gazdasági, gazdálkodási, szervezési és vezetési feladatokat.
  • Különböző képességek és készségek, mint empátiás készség, adaptációs készség, kommunikációs képesség fejlesztése.

 

3. a szakmai gyakorlati hely kiválasztása:

A gyakorlat helye elsősorban a hallgató specializációjának megfelelő tevékenységet folytató gazdálkodási hely vagy non-profit szervezet, mely a gyakorlati cél megvalósítását biztosítani tudja. A gyakorló hely külföldi cég is lehet.

A szakmai gyakorlati hely kiválasztása:

Ha az előfeltételek teljesülnek a gyakorlat megkezdéséig, a hallgató jogosult a szakmai gyakorlatra való jelentkezésre. A hallgatónak megfelelő gyakorlati helyet kell találnia magának, ahol a szakmai gyakorlatot teljesítheti, a fentebb összefoglalt ismereteket megszerezheti.

A gyakorlati helyek típusai a következők lehetnek:

Ø szálláshelyek (szálloda, panzió, kemping, stb.)

Ø utazásszervező – közvetítő cégek (utazási iroda, tour operátor)

Ø szakmai szövetségek, non-profit társaságok, civil szervezetek (MT Zrt., Tourinform, MSzÉSz, FATOSZ stb.)

Ø rendezvényszervező cégek

 

A gyakorlati helyekre való jelentkezés egyrészről történhet úgy, hogy a hallgatók egyénileg keresnek maguknak a fentebb felsorolt kritériumoknak megfelelő intézményt! (Elsősorban ezen a módon történik a gyakorlati hely kiválasztása!) Ebben az esetben a TANSZÉK ELŐZETES JÓVÁHAGYÁSÁRA is szükség van, mivel ilyenkor az ellenőrzi, hogy az illető cég megfelel-e szakmai és jogi szempontból annak, hogy a hallgató számára gyakorlati helyként szolgáljon. Ebben az esetben a hallgatónak a következő szempontokra is figyelnie kell:

Ø Szállás, ellátás biztosítását kösse ki (főleg ha a lakóhelyétől távol folytat gyakorlatot)

Ø Tisztázza a munkavégzés szabályait (munkaidő, munkavégzés helye, betöltendő pozíció)

Ø Rögzítsék a munka díjazását (összeg, fizetés gyakorisága, módja)

Ø Minden esetben kössön baleset és betegbiztosítást (Európán belül váltsa ki az E-111-es nyomtatványt)

 

Másrészről a Turizmus Intézeti Tanszék által ellenőrzött, folyamatosan meghirdetett gyakorlati helyek valamelyikére – ilyen partnereink például az Accor-Pannonia és a Danubius szállodalánc tagjai, illetve a Neckermann utazási iroda, ezen belül is kiemelten a Taniroda.

Ezen felül, ha valamilyen cég, intézmény felkeres minket, hogy szívesen fogadna gyakorlatra hallgatókat, és mind szakmai, mind jogi szempontból megfelel az elvárásoknak, akkor ezek is meghirdetésre kerülnek (ilyenkor ugyanúgy a hallgatónak kell a részletekről megegyeznie a gyakorlati hellyel). Ezekről a lehetőségekről a Tanszéken és a Karrier Irodában egyaránt kaphatnak felvilágosítást a hallgatók (a jelentkezés módjai, feltételei kikerülnek a faliújságra, a kontakt személyek elérhetőségeit viszont a Tanszéken vagy a Karrier Irodában adják csak ki a főiskola hallgatóinak.)

 

A hallgatónak joga van a kötelező szakmai gyakorlatát külföldön teljesíteni. Ebben az esetben is hasonló módon kell eljárnia – egyénileg szervezett illetve a tanszék által meghirdetett helyekre tudnak jelentkezni.

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a külföldi munkavállalás esetén vízumát, tartózkodási és munkavállalási engedélyét egyedül kell intéznie!

 

MEGJEGZÉS: A hallgatónak van lehetősége arra, hogy két helyen végezze el a szakmai gyakorlatát, ha nagyjából egyenlő időtartamban szállodai és utazásszervezői területen helyezkedik el ennek keretében. Ebben az esetben egyrészt figyelnie kell arra, hogy az első hely utolsó munkanapja és a második hely első munkanapja egymást követő napra essen! Másrészt a gyakorlathoz kapcsolódó dokumentáció is megduplázódik, azaz két Befogadó nyilatkozatot és két Együttműködési megállapodást kell kötnie a hallgatónak (ld. 3. pont)!

 

3.1 Szükséges dokumentumok, a gyakorlat elfogadásának feltételei:

 

3.1.1 Befogadó nyilatkozat

 

A hallgatónak Befogadó nyilatkozatot kell hoznia az adott intézménytől! A dokumentum hallgatóra vonatkozó részét (adatok, elérhetőségek, Neptun – kód stb.) a hallgató kitölti, aláírja és elviszi a befogadó intézményhez. A befogadó intézmény szintén kitölti a rá vonatkozó részeket, majd a kijelölt gyakorlatvezető aláírja, cégszerű aláírással és pecséttel ellátja! Ezt követően a hallgató a Befogadó nyilatkozattal eljön a Turizmus Intézeti Tanszékre, és ott azt elfogadtatja (a képzésvezető aláírja).

 

Nagyon fontos, hogy a Befogadó nyilatkozat leadása nélkül NEM KEZDHETŐ MEG A

GYAKORLAT!!

 

Egyéni munkavállalásnak minősül, ha a hallgató nem, vagy késedelmesen adja le Befogadó nyilatkozatát és a Turizmus Intézeti Tanszék által jóvá nem hagyott helyen dolgozik. Ezt a munkavállalást a Turizmus Intézeti Tanszéknek nem áll módjában gyakorlatként elfogadni! A kötelező gyakorlaton túl végzett munka nem számít hallgatói jogviszonynak! Ez alatt az idő alatt a Főiskolának semmiféle felelőssége nincs a hallgató felé!

A befogadó nyilatkozat leadásának határideje: 2013. május 3. + 1 hét külön eljárási csekkel

 

3.1.2 együttműködési megállapodás:

 

Együttműködési megállapodást a Főiskola és a gyakorlati hely köti egymással. A honlapról letöltött Együttműködési megállapodást három eredeti példányban kell kitölteni! A hallgató kitölti a rá vonatkozó részeket a szerződésben, majd elviszi a befogadó intézményhez, ami szintén kitölti a rá vonatkozó részeket, aláírással és céges pecséttel látja el a dokumentum mindhárom példányát. Ezt követően a hallgató behozza a dokumentumokat és leadja a Karrier Irodában (I. emelet 123.). A Karrier Iroda munkatársai ellenőrzik, majd a dékán úrral aláíratja azt. A három eredeti példány közül egyet az iskola, egyet a diák, egyet pedig a befogadó intézmény kap.

Azon hallgatóink esetében, akik 2012. szeptember 1-jén vagy azt követően kezdték meg tanulmányaikat, a 8.C típusú együttműködési megállapodást kell megkötni.

A 8/C együttműködési megállapodás 3 részből áll:

A megállapodás első része egy keretmegállapodás, ami határozatlan időre kerül megkötésre a szakmai gyakorlatot biztosító cégekkel, így ezt csak egyszer kell aláíratni mind a cégekkel, mind a főiskola képviselőjével.

Amennyiben már az előző félévek során aláírásra került a keretmegállapodás valamely partnerünkkel, úgy a következő félévekben már NEM kell újra aláíratni a dokumentumot.

Az együttműködési megállapodás második része egy különmegállapodás, amelyet minden olyan félévben újra meg kell kötni a partnerrel, mikor van olyan hallgató, aki az adott cégnél tölti a gyakorlatát.

A megállapodás harmadik része pedig egy melléklet, amely tartalmazza a hallgatónkénti részleteket a szakmai gyakorlatra vonatkozóan. Értelemszerűen ezt a részt minden hallgató esetén külön ki kell tölteni.

Azon cégek listája, akikkel a 8/C együttműködési megállapodás már megkötésre került, letölthető a DOKUMENTUMOK menüpontból.

Ha ezen cégeknél szeretné letölteni a gyakorlatát, akkor a kapcsolatfelvétel miatt keresse a Karrier Iroda munkatársait.

Azon hallgatóinkra, akik 2012. szeptember 1-je előtt kezdték meg tanulmányaikat, a 8/B jelű keretmegállapodás vonatkozik.

Ezen megállapodás határozott időre szól, így minden hallgató esetén újra megkötésre kerül.

 

Az Együttműködési megállapodás leadásakor minden hallgatónak ki kell töltenie a Karrier irodában az Előtanulmányi nyilatkozatot, melyben a hallgató vállalja, hogy szakmai gyakorlat mintatantervben feltüntetett tanulmányi előfeltételeit – tantárgyak és kreditszám előírás- a szakmai gyakorlat megkezdéséig teljesíti. A nyilatkozat aláírásával a hallgató tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tanulmányi osztály munkatársai ellenőrizhetik a nyilatkozat valóságtartalmát – akár a szakmai gyakorlat teljesítése során vagy azt követően. Amennyiben az ellenőrzés folyamán kiderül, hogy a tanulmányi előfeltételek nem teljesültek, a tanulmányi osztály munkatársai törlik – akár a gyakorlat teljesítését követően is- a szakmai gyakorlati tantárgyat a Neptun rendszerből, és a szakmai gyakorlat az adott félévben a tanulmányok folytatása szempontjából nem teljesítettnek minősül.

MEGJEGYZÉS: A gyakorlat idejének meghatározásakor az Együttműködési megállapodásban rögzített dátum a mérvadó, a megállapodásnak szigorúan a gyakorlat megkezdése előtt kell megköttetnie, a megállapodás leadása nélkül NEM KEZDHETŐ MEG A GYAKORLAT!! A megállapodáson eredeti aláírásnak és céges pecsétnek kell szerepelnie!

A dokumentumok a Karrier Iroda honlapján érhetők el, magyar és angol nyelven.

A leadási határidő: 2016. május 17. + 1 hét külön eljárási csekkel

 

4 A gyakorlati hely megváltoztatásának menete:

 

A hallgató indokolt esetben megváltoztathatja a gyakorlati helyét! Ebben az esetben megfelelő indoklással alátámasztott írásos kérelmet kell írnia, amit a Karrier Irodában kell leadnia! A kérelemhez csatolni kell az elhagyni kívánt helyről származó igazolást, hogy ott a hallgatónak kötelezettsége nincs, továbbá az új helyről a Befogadó nyilatkozatot, illetve a Karrier Irodában egy nyilatkozatot is alá kell írnia a gyakorlatváltás tényéről! Az új helyen csak a tanszék jóváhagyása után kezdhető meg a gyakorlat!

 

5 A szakmai gyakorlat lezárása:

A szakmai gyakorlat befejezése után a hallgatónak gyakorlati igazolást kell hoznia a befogadó intézménytől, amit gyakorlatvezetőjének kell kitöltenie és aláírnia. (Külföldi gyakorlati hely esetén a megfelelő nyelvű formanyomtatvány szintén megtalálható a honlapon.) Illetve a hallgatóknak is ki kell töltenie egy kérdőívet a gyakorlati helyről, (gyakorlati helyek minősítése című formanyomtatvány segítségével), hogy ezzel is segítsék a szakmai gyakorlat értékelését. Ezen 2 dokumentumot (gyakorlati igazolás, és gyakorlati helyek minősítése) a gyakorlatról szóló beszámolójával együtt kell leadnia a Karrier Irodában.

A gyakorlati igazolás: 2015. november 22. + 1 hét külön eljárási csekk ellenében

Gyakorlati beszámoló leadási határideje: 2015. december 6 + 1 hét csekk ellenében

 

A beszámoló formai követelményei:

Ø Minimum 10 oldal, másfeles sortávolsággal gépelve (12-es betűméret). (A beszámolót lehet 2 oldalas formátumban is nyomtatni.)

Ø Táblázatok, fényképek, grafikonok beiktatásával a dolgozat értéke növelhető, de ez a terjedelembe nem számít bele.

Ø A nyomtatott lapokat a bal felső sarokban összetűzve kérjük leadni! (Kérjük, semmibe ne fűzzék le, tegyék be a beszámolót, ellenkező esetben NEM VESSZÜK ÁT!)

 

A beszámoló tartalmi követelményei:

Ø A választott és engedélyezett gyakorlati hely általános ismertetése.

Ø A választott cég fő tevékenységeinek, üzletköreinek leírása (pl.: gyógyturizmus, kongresszusi turizmus, rendezvényszervezés, stb.)

Ø Az adott cég hazai, nemzetközi piacon betöltött szerepe, működése. Pozitívumok, negatívumok, eladható-e a piacon a terméke vagy nem, miért, stb. (A hallgató saját véleménye is szerepeljen a dolgozatban!)

Ø A cég vendégkörének jellemzői több szempontból vizsgálva (nemzetiség, életkor, érdeklődés, tartózkodási idő, átlagos költés, stb.)

Ø Megfelel-e a szolgáltatás a jelenlegi piacok, vendégkör elvárásainak?

Ø Ha a cég valamely külföldi lánc tagja, milyen elvárásokat jelent ez a cég felé, hogyan tudják ezt teljesíteni, milyen előnyt vagy hátrányt jelent ez számukra?

Ø A hallgató által végzett tevékenységek, feladatok ismertetése.

Ø A hallgató javaslatai, értékelése a szerzett tapasztalatok alapján.

Ø A beszámoló akkor kerül elfogadásra, ha abban a hallgató önálló véleménye is megjelenik.

 

Amennyiben a hallgató két cégnél teljesítette a gyakorlatát, akkor két gyakorlati igazolást kell hoznia és a beszámolót mindkét cégre vonatkozóan el kell készítenie (10-10 oldal minimum)!

 

A fedlap tartalma:

 

 

Beszámoló a szakmai kutatási gyakorlatról

(A gyakorlati hely neve)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Név:

Neptun kód:

ISZM képés - specializáció

Nappali tagozat

Dátum:

 

 

Befogadó nyilatkozat és egyéb, a gyakorlattal kapcsolatos kérdések ügyében keressék Csupó Adriennt a Tanszék 207-es szobájában, a kiírt fogadó órákban, vagy e-mailben a csupo.adrienn@kvifk.bgf.hu címen. Az Együttműködési megállapodások, és egyéb adminisztrációs kérdésekkel kapcsolatban a Karrier Iroda ad felvilágosítást a 06/1-301-3441-es telefonszámon, vagy a Karrieriroda@kvifk.bgf.hu e-mail címen.

Azok a hallgatók, akiknek a Magyar – Svájci Alapítvány gyakorlatuk időtartamára ösztöndíjat ítél meg, a gyakorlat megkezdése előtt Schmögner Gabriellát, a Tanulmányi Osztály vezetőjét, az alapítvány titkárát keressék a szükséges nyomtatványok kitöltése miatt!!

 

 

Sóvári Katalin

ISZM Képzésvezető

 

 

Tájékoztató a gyakorlatvezető részére

 

Tisztelt Gyakorlatvezető!

 

A BGF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar ISZM képzésben résztvevő hallgatóinak gyakorlatával kapcsolatosan az alábbiakat szeretnénk kérni Önöktől:

 

A gyakorlat lebonyolítását illetően kérjük, hogy hallgatónk minél szélesebb körű ismeret- és tapasztalatszerzése érdekében a gyakorlat részletes forgatási terv szerint történjen, melynek során a hallgató megismerheti a gyakorlóhellyel összefüggő lényegi, szakmai, gazdasági tevékenységeket.

 

Ha egy mód van rá, kérjük, hogy a hallgató érdemi munkát végezhessen az Önök szakértő irányítása mellett, s képet alkothasson a gyakorlati hely tevékenységének egészéről az alábbi ismeretkörök szerint:

· A szakmai munka menete és munkafolyamatai, működési feltételek biztosítása

· A vezetői szervezet, vezetői információs rendszer, munkaerő-gazdálkodás;

· A termelési tevékenység menete az előkészítéstől a tálalásig, az értékesítési tevékenység bemutatása, a vendégek kiszolgálásának módja (vendéglátó gyakorlati hely esetén)

· A választott szálláshely szervezeti felépítése, munkafolyamatok a vendég érkezésétől a távozásig, értékesítési csatornák, foglalási rendszerek megismerése, árpolitika, bepillantás a szálláshely gazdálkodásába.

 

A gyakorlat előírt ideje: 560 munkaóra, amely a napi átlagos 8 órás (heti átlag 40 órás) munkarend alapján, 14 héten át tartó foglalkoztatást jelent.

 

A gyakornoki munka díjazása a gyakorlóhely és a gyakornok megegyezése alapján történik, de mindenesetben a szakképzési törvény vonatkozó paragrafusai alapján. A hallgató által egyénileg megkeresett munkahellyel a munka- / hallgatói szerződést a hallgató egyénileg köti meg.

 

A hallgató a gyakorlat során szerzett tapasztalatairól írásos beszámolót készít (12-15 oldal terjedelemben), amely fontos visszajelzés lesz képzésünk számára.

A gyakorlat minősítésével kapcsolatban kérjük, hogy a Főiskola által rendszeresített „Gyakorlati igazolás” c. nyomtatvány felhasználásával írásban értékeljék hallgatónk munkáját. A nyomtatványt jelen tájékoztatónkhoz mellékeljük (3. sz. melléklet).

 

A beszámoló, valamint a gyakorlati igazolás és értékelés határidőre történő elkészítése és a főiskolára való eljuttatása a hallgató saját felelőssége, mivel ez a záróvizsgára bocsátás feltétele.

 

 

Budapest, 2013. március

 

Segítségüket előre is megköszönve

 

Sóvári Katalin

ISZM Képzésvezető

Turizmus Intézeti Tanszék

 

 


Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM