Keresés:
KM MODUL

ÚTMUTATÓ ÉS PROGRAM

Reklámszervező szakmenedzser, Kis- és Középvállalkozási szakmenedzser, Kereskedelmi szakmenedzser, Európai Uniós szakügyintéző

KÉPZÉS HALLGATÓINAK SZAKMAI GYAKORLATÁHOZ 

 

Általános tudnivalók

Az FSZ képzés tanterve a 4. félév befejezéseként 3 hónapos (12 hetes, 480 órás) szakmai gyakorlat elvégzését írja elő.

A gyakorlat minden hallgató számára kötelező jellegű.

 

A gyakorlat jellege

Kereskedelmi / vállalati / vállalkozási / reklám gyakorlat.

A gyakorlat célja

A szakmai gyakorlat célja az FSZ hallgatók főiskolai alapozó elméleti és gyakorlati képzése után a szakterületnek / elágazásnak megfelelő vállalat vagy vállalkozás napi feladatainak ellátásával történő foglalkoztatás, illetve az elsajátítottak ismeretében az üzleti körülmények közötti munkavégzés feltételeinek biztosítása, az üzleti tevékenységhez kapcsolódó szakmai ismeretek és készségek elsajátítása, kompetenciák kialakítása, elmélyítése, továbbá felkészítés a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő gyakorlati ismeretek szerzése.

A célkitűzések megvalósítását az elágazásnak megfelelő területen szükséges megvalósítani.

A gyakorlat helyeként azt a szakiránynak megfelelő kereskedelmi vállalatot vagy egyéb kereskedelmi, logisztikai vagy marketing tevékenységet folytató gazdálkodási helyet választani, amely a gyakorlati cél megvalósítását biztosítani tudja. A gyakorlóhely külföldi cég is lehet, ugyanakkor külföldi részképzés (Erasmus) nem elfogadható. A menedzser-asszisztensi gyakorlatot a tanulmányi féléven belül be kell fejezni, megszakítani, vagy gyakorlati helyet változtatni csak különösen indokolt esetben – a Karrier Irodával történő előzetes egyeztetés alapján - lehetséges.

A megfelelő gyakorlati helyről elsősorban a hallgató köteles gondoskodni. (de a 3. félév szorgalmi időszakának befejezéséig a Karrier Iroda munkatársai vagy a Kereskedelmi Intézeti Tanszék menedzserasszisztensi-gyakorlat felelőse is segítik az elhelyezését.)

 

A szakmai gyakorlat kötelező dokumentumai

A hallgatónak Befogadó nyilatkozatot kell hoznia az adott intézménytől! A dokumentum hallgatóra vonatkozó részét a hallgató kitölti, aláírja és elviszi a befogadó intézményhez. A befogadó intézmény szintén kitölti a rá vonatkozó részeket, majd a kijelölt gyakorlatvezető aláírja, cégszerű aláírással és pecséttel ellátja! Ezt követően a hallgató a Befogadó nyilatkozattal eljön a Kereskedelmi Intézeti Tanszékre és ott azt elfogadtatja. Nagyon fontos, hogy a Befogadó nyilatkozat leadása nélkül NEM KEZDHETŐ MEG A GYAKORLAT!!

Egyéni munkavállalásnak minősül, ha a hallgató nem, vagy késedelmesen adja le Befogadó nyilatkozatát és a Kereskedelmi Intézeti Tanszék által jóvá nem hagyott helyen dolgozik. Ezt a munkavállalást a Kereskedelmi Intézeti Tanszéknek nem áll módjában gyakorlatként elfogadni!

A kötelező gyakorlaton túl végzett munka nem számít hallgatói jogviszonynak! Ez alatt az idő alatt a Főiskolának semmiféle felelőssége nincs a hallgató felé!

együttműködési megállapodás:

 

Együttműködési megállapodást a Főiskola és a gyakorlati hely köti egymással. A honlapról letöltött Együttműködési megállapodást három eredeti példányban kell kitölteni! A hallgató kitölti a rá vonatkozó részeket a szerződésben, majd elviszi a befogadó intézményhez, ami szintén kitölti a rá vonatkozó részeket, aláírással és céges pecséttel látja el a dokumentum mindhárom példányát. Ezt követően a hallgató behozza a dokumentumokat és leadja a Karrier Irodában (I. emelet 123.). A Karrier Iroda munkatársai ellenőrzik, majd a dékán asszonnyal aláíratják azt. A három eredeti példány közül egyet az iskola, egyet a diák, egyet pedig a befogadó intézmény kap.

Azon hallgatóink esetében, akik 2012. szeptember 1-jén vagy azt követően kezdték meg tanulmányaikat, a 8.C típusú együttműködési megállapodást kell megkötni.

A 8/C együttműködési megállapodás 3 részből áll:

A megállapodás első része egy keretmegállapodás, ami határozatlan időre kerül megkötésre a szakmai gyakorlatot biztosító cégekkel, így ezt csak egyszer kell aláíratni mind a cégekkel, mind a főiskola képviselőjével.

Amennyiben már az előző félévek során aláírásra került a keretmegállapodás valamely partnerünkkel, úgy a következő félévekben már NEM kell újra aláíratni a dokumentumot.

Az együttműködési megállapodás második része egy különmegállapodás, amelyet minden olyan félévben újra meg kell kötni a partnerrel, mikor van olyan hallgató, aki az adott cégnél tölti a gyakorlatát.

A megállapodás harmadik része pedig egy melléklet, amely tartalmazza a hallgatónkénti részleteket a szakmai gyakorlatra vonatkozóan. Értelemszerűen ezt a részt minden hallgató esetén külön ki kell tölteni.

Azon cégek listája, akikkel a 8/C együttműködési megállapodás már megkötésre került, letölthető a DOKUMENTUMOK menüpontból.

Ha ezen cégeknél szeretné letölteni a gyakorlatát, akkor a kapcsolatfelvétel miatt keresse a Karrier Iroda munkatársait.

Azon hallgatóinkra, akik 2012. szeptember 1-je előtt kezdték meg tanulmányaikat, a 8/B jelű keretmegállapodás vonatkozik.

Ezen megállapodás határozott időre szól, így minden hallgató esetén újra megkötésre kerül.

Az Együttműködési megállapodás leadásakor minden hallgatónak ki kell töltenie a Karrier irodában az Előtanulmányi nyilatkozatot, melyben a hallgató vállalja, hogy szakmai gyakorlat mintatantervben feltüntetett tanulmányi előfeltételeit – tantárgyak és kreditszám előírás- a szakmai gyakorlat megkezdéséig teljesíti. A nyilatkozat aláírásával a hallgató tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tanulmányi osztály munkatársai ellenőrizhetik a nyilatkozat valóságtartalmát – akár a szakmai gyakorlat teljesítése során vagy azt követően. Amennyiben az ellenőrzés folyamán kiderül, hogy a tanulmányi előfeltételek nem teljesültek, a tanulmányi osztály munkatársai törlik – akár a gyakorlat teljesítését követően is- a szakmai gyakorlati tantárgyat a Neptun rendszerből, és a szakmai gyakorlat az adott félévben a tanulmányok folytatása szempontjából nem teljesítettnek minősül.

Külföldi szakmai gyakorlat esetén szükséges NYILATKOZAT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS MEGKÖTÉSÉRŐL, melyben tartalma szerint a hallgató nyilatkozik arról, hogy a külföldön töltött szakmai gyakorlata idejére az egészségügyi- munkavédelmi és egyéb kint tartózkodással kapcsolatos felelősség biztosítás megkötéséről a saját felelősségével és költségével gondoskodik.

MEGJEGYZÉS: A gyakorlat idejének meghatározásakor az Együttműködési megállapodásban rögzített dátum a mérvadó, a megállapodásnak szigorúan a gyakorlat megkezdése előtt kell megköttetnie, a megállapodás leadása nélkül NEM KEZDHETŐ MEG A GYAKORLAT!! A megállapodáson eredeti aláírásnak és céges pecsétnek kell szerepelnie!

A dokumentumok a Karrier Iroda honlapján érhetők el, magyar és angol nyelven (illetve németül a befogadó nyilatkozat).

A leadási határidő: 2015. december 11. péntek

A gyakorlat elfogadásának feltételei:

1. A gyakorlat megfelelő színvonalú teljesítését a gyakorlatvezetővel írásban, hitelesen kell igazoltatni. A hallgató munkáját a gyakorlat helyén a cégvezető által kijelölt gyakorlatvezető irányítja (munkájához a tájékoztató az 1.sz. mellékletben), aki biztosítja a gyakornok megfelelő foglalkoztatását, értékeli az elvégzett munkát, rövid véleményt ad a hallgató tevékenységéről, kiállítja a gyakorlat igazolását (lásd dokumentumok, Karrier Iroda) és aláírja az írásbeli beszámolót, továbbá lehetőség szerint információk biztosításával segítséget nyújt a szakdolgozat elkészítéséhez.

2. A gyakorlat során írásbeli beszámoló dolgozatot kell készíteni. A feladat az adott gyakorlati hely munkájának leírása, a hallgatói munka bemutatása, a tapasztaltak elemzése. A dolgozat témájaként az 2. sz. mellékletben megadott szempontok nyújtanak segítséget.

A dolgozat terjedelme: minimum 10, maximum 15, számítógépen 12-es betűmérettel gépelt szövegoldal, maximum 1,5-es sortávval. Ábrák, táblázatok ezen felül értendők.

A gyakorlat értékelését (gyakorlatvezető készíti, céges pecséttel hitelesített) és a gyakorlati beszámoló dolgozatot a gyakorlat befejezését követő egy héten belül, de legkésőbb 2015. január 6-ig kell a Karrier Irodába eljuttatni.

A 12 hét alatt végzett lelkiismeretes munka a gyakorlati 20 kredit megszerzésének a feltétele.

A gyakorlat befejeztével a hallgató is értékelheti a céget, melynél a gyakorlatát végezte, s ezzel segítséget nyújthat a későbbi évfolyamok hallgatói számára. (lásd dokumentumok, Karrier Iroda)

Kapcsolattartás:

A szakmai gyakorlat felelőse KM képzésen: DR. Németh Patrícia (Kereskedelem Intézeti Tanszék)

Tel: +36/1/374-6200 

+36/1/301-3441 (Karrier Iroda)

Fax: +36/1/374-6219

E-mail: nemeth.patricia@kvifk.bgf.hu

kovacs.veronika@kvifk.bgf.hu

karrieriroda@kvifk.bgf.hu

 

 

1. sz. melléklet

 

Tárgy: Tájékoztató a gyakorlatvezető részére

Tisztelt Gyakorlatvezető!

Mindenekelőtt szeretnénk köszönetet mondani, hogy Ön részt vállal hallgatóink gyakorlati ismereteinek bővítésében. Munkája megkönnyítéséhez röviden összefoglaljuk a legfontosabb feladatokat.

Kérjük, úgy irányítsa hallgatóink tevékenységét, hogy a kezdeti gyakorlatlanságuk ne idézzen elő konfliktusokat a bolt dolgozóival. Gondoskodjon arról, hogy a hallgatók valamennyi munkanapja hasznosan teljen, bővítse ismereteiket a bolti kereskedelmi munka minden fontos részletére vonatkozóan.

A gyakorló helyen olyan forgatási tervet kell biztosítani a szakmai gyakorlaton lévő hallgatók számára, amely lehetővé teszi a vállalat / vállalkozás főbb tevékenységi köreinek a megismerését. Lehetőség szerint a szakmai gyakorlaton olyan információkat, szakmai anyagokat kell hozzáférhetővé tenni az érdeklődő hallgatók számára, amely forrásmunkaként felhasználható a szakdolgozat készítéshez. Természetesen a rendelkezésre bocsátott adatok üzleti titkot képeznek, így igény szerint a dolgozat titkosítása kérhető.

Kérjük, szíveskedjék lehetővé tenni, hogy hallgatóink megismerkedhessenek a forgalmazott árukkal a raktárban, az eladótérben folyó munkákkal, az árufeltöltéssel, az eladás tevékenységével éppúgy, mint a bolti adminisztráció folyamatával, a pénztáros feladataival. Adjon lehetőséget arra, hogy ezeket a feladatokat a hallgatók önmaguk is tevékenyen elvégezzék. Reméljük, hogy a gyakorlati szakmai ismeretek megszerzésével hallgatóink kompetenciái, a munkaerő piacon elvárt tudásuk jelentős mértékben javulni fog, amely egyben hozzájárul az OKJ 55 komplex szakmai záróvizsga sikeres teljesítéséhez.

A hallgatókat minden munkaterületen a munkavégzés megkezdése előtt balesetvédelmi oktatásban kell részesíteni, amelyért a területi gyakorlati vezetők a felelősek.

A gyakorlat végeztével kérjük, hogy röviden, írásban értékelje a hallgatók munkáját. Az értékelés szempontjai a következők 

 • szakmai érdeklődés
 • hatékony, önálló munkavégzés
 • szakmai felkészültség színvonala
 • munkafegyelem, pontosság, megbízhatóság

Köszönetünket fejezzük ki oktatómunkánk támogatásáért, a gyakorlati ismeretek színvonalának emeléséért. További kérdéseivel, esetleges problémáival kapcsolatban szíveskedjék Dr. Németh Patríciához fordulni. Telefon: +36/1/374-6200/115. mellék, fax: +36/1/374-6219.

Az oktatás támogatását köszönve, tisztelettel,

Dr. Kozár László, Ph.D.

A Kereskedelmi Intézeti tanszék vezetője

 

 

GYAKORLATI HELY MUNKÁJÁNAK LEÍRÁSA, A TAPASZTALTAK ELEMZÉSE

(„A” feladat)

Javasoljuk hallgatóinknak, hogy munkavégzés közben tanulmányozzák a hálózati egység munkáját. Tapasztalataikat későbbi tanulmányaik során jól hasznosíthatják. A megfigyelés szempontjai:

1. Az áru útja az egységen belül

 • mennyiségi, minőségi áruátvétel,
 • árukezelés, raktározás
 • az áru előkésztése az értékesítésre (árazás, csomagolás)
 • árufeltöltés
 • eladás

2. Az áruismereti követelmények érvényesítése az egységben

 • higiéniai szabályok,
 • HACCP
 • az áruk csomagolása
 • a minőség tanúsítása
 • a fogyaszthatósági, minőség-megőrzési idő betartása,
 • értékesítési sajátosságok az egyes árukról
 • áruk csomagolása, tájékoztató jelek a csomagoláson
 • hogyan történik az áru tárolása?
 • milyen károsodások érhetik az árut tárolás közben?
 • a fogyasztók tájékoztatása

3. A hálózati egységek megítélése a vásárlók szemével

 • nyitva tartás
 • választék
 • udvariasság, a kiszolgálás színvonala

4. Árubeszerzés - választékkialakítás

 • milyen döntési kérdések merülnek fel
 • mit tesznek ezzel kapcsolatban
 • milyen munkamegosztás alapján folyik a munka

5. Készletgazdálkodás

 • hogyan szabályozzák, hogyan fizetik?

6. A bolt jellemzője, bolti munkakörülmények

 • a bolt elhelyezkedése, alapterülete, profilja, fogalma
 • az egység műszaki állapota, technikai eszközei,
 • a bolt műszaki rendje, nyitvatartás, műszakszám, munkaidő-beosztás
 • munkahelyi légkör

7. Értékesítés

 • értékesítési módok, árubeszerzés
 • ellenérték-elszámolás
 • áru- és vagyonvédelem

Kérjük hallgatóinkat a gyakorlóhelyen maguk is kezdeményezzék munkájuk program szerinti megszervezését. Problémák esetén haladéktalanul értesítsék vállalati gyakorlatvezetőjüket.

Budapest, 2013. október hó

Dr Németh Patrícia, PhD

FSZ KM képzésvezető

Kereskedelmi Intézeti tanszék

 

 

JAVASOLT TÉMAKÖRÖK

("B" feladat)

1. Egy szabadon választott árucsoport választékának bemutatása (pl.: dobozos üdítőitalok termékcsoport; minőség, ár, beszerzési források, raktározási körülmények stb. elemzése)

2. Az áru útjának elemzése beérkezéstől az eladásig

3. Az élelmiszerek jelölésének helyzete az egyes
árucsoportoknál (az előírások és gyakorlati megvalósulás összehasonlítása).

4. A fogyaszthatóság idejének jelölése a különféle élelmiszereknél

5. Az élelmiszerek bolti tárolásának helyzete

6. Egy szabadon választott termékcsoport csomagolásának elemzése a kereskedő és a fogyasztó szempontjából (anyagi tulajdonságok környezetvédelmi szempontok, fogyasztói tájékoztatás, információhordozás stb.).

7. Egy termék vagy termékcsalád (fehérnemű, öltöny, lábbeli, szőnyeg stb.) bemutatása - végigkísérése a gyakorlati helyen.

8. Fogyasztói tájékoztatás helyzete a gyakorlati helyen (minőségről, konfekció, ruházati, lakástextil stb. árukról).

9. Reklamációk intézésének módja a gyakorlati helyen (elemzés + tipikus hibák stb.).

10.Figyelje meg az alkalmazott értékesítés-ösztönzési módszereket és elemezze ezek hatásait!

11.Árumozgatás módja és eszközei a gyakorlati helyen

12.Árubeszerzés módja, források egy szabadon választott termékcsoportnál

13.Az áru bolti útjának kritikai elemzése

14.Az áruk eladótéri elhelyezési szempontjai, gyakorlati megoldásai

15.Az áruátvétel gyakorlati megoldásai, okmányai, problémái

 

 

Dr Németh Patrícia, PhD

FSZ KM képzésvezető

Kereskedelmi Intézeti tanszék

 

 


Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM