Keresés:
Turizmus menedzsment

Tájékoztató a Turizmus-menedzsment mesterszak szakmai gyakorlatáról

 

Tisztelt Hallgatók!

Az alábbiakban ismertetjük a Turizmus-menedzsment mesterszak szakmai gyakorlatára vonatkozó tudnivalókat. Tekintettel arra, hogy 2017-ben új tanterv került bevezetésre, de még vannak hallgatók, akik a korábbi tanterv szerint végzik szakmai gyakorlatukat, az eltéréseket külön jelöltük a tájékoztatóban.

 1. A szakmai gyakorlat ideje:

A 2017/2018/1. félév előtt kezdett hallgatók esetén:

A turizmus-menedzsment mesterszakon tanuló hallgatók kötelező szakmai gyakorlatát mind a nappali, mind a levelező képzés esetében az első tanévet követő nyári időszakban kell teljesíteni (augusztus 31-ig bezáróan). A gyakorlat ideje a nappali tagozatosok esetében 240 óra, a levelezősök esetében 120 óra. (40 órás munkahetekkel számolva ez a nappalisok esetében 6 hét; a levelezősök esetében 3 hét.)

A Szakmai gyakorlat tárgyat a Neptunban a 3. félévhez kapcsolódó tárgyfelvételi időszakban kell felvenniük a hallgatóknak!

A 2017/2018/1. félévben vagy utána kezdett hallgatók esetén:

-       A szakmai gyakorlat már nem kötelező, hanem kötelezően választandó tantárgyként van jelen a mintatantervben, így teljesítése nem kötelező.

-       A szakmai gyakorlat 6 kreditet ér, melyet a hallgatók legkorábban a 3. félévükben vehetnek fel a Neptunban és teljesíthetnek. Ebben az esetben csak a Befogadó Nyilatkozatot kell kitöltetniük a céggel a gyakorlat megkezdése előtt.

-       Azok a hallgatók vehetik fel a gyakorlatot, akik alapképzésen nem teljesítettek szakmai gyakorlatot a turizmus területén.

-       A választható gyakorlat hossza 200 óra (levelező képzésen 80 óra).

-       A szakmai gyakorlat munkahelyi gyakorlattal, illetve tapasztalattal nem váltható ki.

 2. A szakmai gyakorlat célja:

A BGE Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar feladata a gyakorlatra felkészült, korszerű elméleti ismeretekkel, felsőfokú szakmai végzettséggel rendelkező szakemberek képzése. A képzés folyamán mindvégig meghatározó szerepet kap a gyakorlati felkészítés.

A szakmai gyakorlat fő célja, hogy a hallgatóknak lehetőséget adjon az első tanévben megszerzett elméleti ismeretek szintetizálásához, gyakorlatban való megtapasztalásához, illetve előkészítse a második tanévben elsajátításra kerülő tananyagot. A gyakorlat segíti a véleményalkotás készségének, a logikus gondolkodásmód és érvelés képességének, a világos kommunikációnak és a kreativitásnak a fejlesztését, valamint az önálló feladatmegoldás képességét.

A turizmus-menedzsment mesterszak szakmai (nyári) gyakorlata olyan érdemi munka kitűzését kívánja meg, amely során a hallgató:

 • megismerheti a szakmai munka menetét, munkafolyamatait, működési feltételeit,
 • megismerheti a vezetői információs rendszert, vezetői szervezetet,
 • átláthatja a komplex munkafolyamatokat,
 • önálló feladatokat végezhet,
 • elsajátíthatja a csoportmunka, beilleszkedés, a vállalati kultúra szabályait,
 • tovább fejlesztheti a szakmához szükséges szolgáltatási attitűdjét,
 • esetlegesen lehetősége nyílik a regionalitás, térségfejlesztés, régiós együttműködés megismerésére.

 3. A szakmai gyakorlati hely kiválasztása: 

A hallgatónak megfelelő gyakorlati helyet kell találnia magának, ahol a szakmai gyakorlatot teljesítheti, a fentebb összefoglalt ismereteket megszerezheti.

 

A gyakorlati helyek típusai a következők lehetnek:

 • szálláshely (szálloda, panzió, kemping, stb.)
 • utazásszervező – közvetítő vállalkozások (utazási iroda, tour operátor)
 • szakmai szövetségek, non-profit társaságok, civil szervezetek (MSzÉSz, FATOSZ stb.)
 • MT Zrt., Tourinform
 • állami intézményrendszer: önkormányzatok,
 • TDM szervezetek; látogató központok
 • rendezvényszervező cégek

 

A hallgató egyénileg keres magának a felsorolt kritériumoknak, illetve saját érdeklődésének megfelelő gyakorlati helyet! A gyakorlati hely kiválasztásakor a TANSZÉK ELŐZETES JÓVÁHAGYÁSÁRA van szükség (ennek módjáról lásd a Befogadó nyilatkozatnál lévő részt), aki ilyenkor ellenőrzi, hogy az illető cég megfelel-e szakmai és jogi szempontból annak, hogy a hallgató számára gyakorlati helyként szolgáljon. Ebben az esetben a hallgatónak a következő szempontokra is figyelnie kell:

 • Szállás, ellátás biztosítását kösse ki (ha a lakóhelyétől távol folytat gyakorlatot)
 • Tisztázza a munkavégzés szabályait (munkaidő, munkavégzés helye, betöltendő pozíció)
 • Minden esetben kössön baleset és betegbiztosítást (Európán belül váltsa ki az E-111-es nyomtatványt)

 

Másrészről a Turizmus Tanszék által ellenőrzött, meghirdetett gyakorlati helyek valamelyikére is történhet a jelentkezés. Ezen felül, ha valamilyen cég, intézmény felkeres minket, hogy szívesen fogadna gyakorlatra hallgatókat, és mind szakmai, mind jogi szempontból megfelel az elvárásoknak, akkor ezek is meghirdetésre kerülnek (ilyenkor ugyanúgy a hallgatónak kell a részletekről megegyeznie a gyakorlati hellyel). Ezekről a lehetőségekről a Tanszéken és a Karrier Irodában egyaránt kaphatnak felvilágosítást a hallgatók.

A hallgatónak joga van a kötelező szakmai gyakorlatát külföldön teljesíteni. Ebben az esetben is hasonló módon kell eljárnia – egyénileg szervezett illetve a tanszék által meghirdetett helyekre tudnak jelentkezni.

 

MEGJEGYZÉS:

A 2017/2018/1. félév előtt kezdett hallgatók esetén:

Azok a hallgatók, akik bejelentett munkaviszonnyal vagy korábbi szakmába vágó munkaviszonnyal rendelkeznek és munkahelyük megfelel a fentebb felsorolt kritériumoknak, illetve Turizmus-Vendéglátás alapképzésen (BA) van elvégzett szakmai gyakorlatuk, felmentést nyerhetnek a szakmai (nyári) gyakorlat alól! Ennek módja korábbi vagy jelenlegi munka beszámítása esetén: egy munkáltatói igazolás/munkaköri leírás valamint a beszámoló leadása, korábbi szakmai gyakorlat beszámítása esetén: Kreditelismerési eljárás (más oktatási intézmény esetén szükség lehet: index másolat, gyakorlat elvégzését igazoló dokumentumok és beszámoló). (Beszámoló tartalmi és formai követelményeit ld. a 4.-es pontban.)

A 2017/2018/1. félévben vagy utána kezdett hallgatók esetén a szakmai gyakorlat munkahelyi gyakorlattal, illetve tapasztalattal nem váltható ki.

 

4. Szükséges dokumentumok:

Befogadó nyilatkozat

A hallgatónak Befogadó nyilatkozatot kell hoznia az adott intézménytől! A dokumentum hallgatóra vonatkozó részét (adatok, elérhetőségek, Neptun – kód stb.) a hallgató kitölti, aláírja és elviszi a befogadó intézményhez. A befogadó intézmény szintén kitölti a rá vonatkozó részeket, majd cégszerű aláírással és pecséttel ellátja! Ezt követően a hallgató a Befogadó nyilatkozattal eljön a Turizmus Tanszékre és ott azt elfogadtatja. Nagyon fontos, hogy a Befogadó nyilatkozat leadása nélkül NEM KEZDHETŐ MEG A GYAKORLAT!!

Egyéni munkavállalásnak minősül, ha a hallgató nem, vagy késedelmesen adja le Befogadó nyilatkozatát és a Turizmus Tanszék által jóvá nem hagyott helyen dolgozik. Ezt a munkavállalást a Turizmus Tanszéknek nem áll módjában gyakorlatként elfogadni!

A kötelező gyakorlaton túl végzett munka nem számít hallgatói jogviszonynak! Ez alatt az idő alatt az Egyetemnek semmiféle felelőssége nincs a hallgató felé!

 

Együttműködési megállapodás:

 Együttműködési megállapodást az Egyetem és a gyakorlati hely köti egymással. A honlapról letöltött Együttműködési megállapodást három eredeti példányban kell kitölteni! A hallgató kitölti a rá vonatkozó részeket a szerződésben, majd elviszi a befogadó intézményhez, ami szintén kitölti a rá vonatkozó részeket, aláírással és céges pecséttel látja el a dokumentum mindhárom példányát. Ezt követően a hallgató behozza a dokumentumokat és leadja a Karrier Irodában (fszt.3). A Karrier Iroda munkatársai ellenőrzik, majd a dékánnal és kancellárral aláíratják azt. A három eredeti példány közül egyet az iskola, egyet a diák, egyet pedig a befogadó intézmény kap.

Azon hallgatóink esetében, akik 2012. szeptember 1-jén vagy azt követően kezdték meg tanulmányaikat, a 8.C típusú együttműködési megállapodást kell megkötni.

A 8/C együttműködési megállapodás 3 részből áll:

A megállapodás első része egy keretmegállapodás, ami határozatlan időre kerül megkötésre a szakmai gyakorlatot biztosító cégekkel, így ezt csak egyszer kell aláíratni mind a cégekkel, mind az egyetem képviselőjével.

Amennyiben már az előző félévek során aláírásra került a keretmegállapodás valamely partnerünkkel, úgy a következő félévekben már NEM kell újra aláíratni a dokumentumot.

Az együttműködési megállapodás második része egy különmegállapodás, amelyet minden olyan félévben újra meg kell kötni a partnerrel, mikor van olyan hallgató, aki az adott cégnél tölti a gyakorlatát.

A megállapodás harmadik része pedig egy melléklet, amely tartalmazza a hallgatónkénti részleteket a szakmai gyakorlatra vonatkozóan. Értelemszerűen ezt a részt minden hallgató esetén külön ki kell tölteni.

Azon cégek listája, akikkel a 8/C együttműködési megállapodás már megkötésre került, letölthető a DOKUMENTUMOK menüpontból.

MEGJEGYZÉS: A gyakorlat idejének meghatározásakor az Együttműködési megállapodásban rögzített dátum a mérvadó, a megállapodásnak szigorúan a gyakorlat megkezdése előtt kell megköttetnie, a megállapodás leadása nélkül NEM KEZDHETŐ MEG A GYAKORLAT!! A megállapodáson eredeti aláírásnak és céges pecsétnek kell szerepelnie!

 

A dokumentumok az alábbi linken érhetők el magyar és angol nyelven (illetve németül a befogadó nyilatkozat):

http://uni-bge.hu/kvik/Hallgatok/Tanulmanyok/Szakmai_gyakorlat/doc

 

A dokumentumok leadására legkésőbb a szakmai gyakorlat megkezdése előtt 4 héttel sor kell, hogy kerüljön, a Befogadó nyilatkozatot a Turizmus Tanszéken, az Együttműködési megállapodást és az Előtanulmányi nyilatkozatot a Karrier Irodában kell leadni!

 

5. A szakmai gyakorlat lezárása:

A szakmai gyakorlat befejezése után a hallgatónak Szakmai gyakorlati igazolás és értékelőlapot kell hoznia a befogadó intézménytől, amit gyakorlatvezetőjének kell kitöltenie és aláírnia. (Külföldi gyakorlati hely esetén a megfelelő nyelvű formanyomtatvány szintén megtalálható a honlapon.) Illetve a hallgatóknak is ki kell töltenie egy kérdőívet a gyakorlati helyről, (Gyakorlati helyek minősítése című formanyomtatvány segítségével), hogy ezzel is segítsék a szakmai gyakorlat értékelését. Ezen 2 dokumentumot (gyakorlati igazolás, és gyakorlati helyek minősítése) a gyakorlatról szóló beszámolójával együtt kell leadnia a Karrier Irodában!

A 2017/2018/1. félév előtt kezdett hallgatók esetén

 • a 2018/19 őszi félévben a gyakorlatot záró dokumentumok leadási határideje: 2018. október 19.
 • A 2018/19 tavaszi félévben a gyakorlatot záró dokumentumok leadási határideje: 2019. április 19.

A 2017/2018/1. félévben vagy utána kezdett hallgatók esetén

 • a 2018/19 őszi félévben a gyakorlatot záró dokumentumok leadási határideje: 2018. november 30.
 • A 2018/19 tavaszi félévben a gyakorlatot záró dokumentumok leadási határideje: 2019. május 3.

 

A szakmai gyakorlatot záró dokumentumok az alábbi linken érhetők el magyar és angol nyelven:

http://uni-bge.hu/kvik/Hallgatok/Tanulmanyok/Szakmai_gyakorlat/doc

 

A beszámoló formai követelményei:

 • Minimum 5 oldal, másfeles sortávolsággal gépelve (12-es betűméret). (A beszámolót lehet 2 oldalas formátumban is nyomtatni.)
 • Táblázatok, fényképek, grafikonok beiktatásával a dolgozat értéke növelhető, de ez a terjedelembe nem számít bele.
 • A nyomtatott lapokat a bal felső sarokban összetűzve kérjük leadni! (Kérjük, semmibe ne fűzzék le, tegyék be a beszámolót, ellenkező esetben NEM VESSZÜK ÁT!)

 

 

A beszámoló tartalmi követelményei:

 • A választott és engedélyezett gyakorlati hely általános ismertetése.
 • A választott cég fő tevékenységeinek, üzletköreinek leírása (pl.: gyógyturizmus, kongresszusi turizmus, rendezvényszervezés, stb.)
 • Az adott cég hazai, nemzetközi piacon betöltött szerepe, működése. Pozitívumok, negatívumok, eladható-e a piacon a terméke vagy nem, miért, stb. (A hallgató saját véleménye is szerepeljen a dolgozatban!)
 • A cég vendégkörének jellemzői több szempontból vizsgálva (nemzetiség, életkor, érdeklődés, tartózkodási idő, átlagos költés, stb.)
 • Megfelel-e a szolgáltatás a jelenlegi piacok, vendégkör elvárásainak?
 • Ha a cég valamely külföldi lánc tagja, milyen elvárásokat jelent ez a cég felé, hogyan tudják ezt teljesíteni, milyen előnyt vagy hátrányt jelent ez számukra?
 • A hallgató által végzett tevékenységek, feladatok ismertetése.
 • A hallgató javaslatai, értékelése a szerzett tapasztalatok alapján.
 • A beszámoló akkor kerül elfogadásra, ha abban a hallgató önálló véleménye is megjelenik.

 

A fedlap tartalma:

  

Beszámoló a szakmai kutatási gyakorlatról

(A gyakorlati hely neve)

 

 

 

Név:

Neptun kód:

Turizmus - Menedzsment mesterképzési szak

                                                                      

Nappali tagozat

                                                                      

 

Dátum:

                                                                                 

 

A gyakorlattal kapcsolatos szakmai kérdésekben keressék a Turizmus Tanszék ügyintézőit a Tanszék 207-es szobájában a kiírt fogadó órákban, vagy e-mailben a turizmus@uni-bge.hu címen. Az Együttműködési megállapodások és egyéb adminisztrációs kérdésekkel kapcsolatban a Karrier Iroda ad felvilágosítást a 06/1-301-3441-es telefonszámon, vagy a Karrier.KVIK.mail@uni-bge.hu e-mail címen.

 

  Turizmus Tanszék

 
 


Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM