Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
 • EN - English
Hallgatói fiók

BGE Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

BGE Hallgatói fiók
Budapesti Gazdasági Egyetem
Budapesti Gazdasági Egyetem
Ösztöndíjak
Az egyetemi  tanulmányok folytatása sok  hallgató számára nagy anyagi megterhelést jelent. A BGE-n számos támogatási forma áll rendelkezésre, ami segíthet abban, hogy finanszírozási okok miatt senki ne maradjon távol a felsőoktatástól. Az ösztöndíjak egy részét a BGE saját bevételeiből biztosítja annak érdekében, hogy olyan hallgatók is részesülhessenek támogatásban, akik az állami források igénybevételére nem jogosultak.


A támogatások alapvetően háromféle típusúak lehetnek: a teljesítményalapú juttatásokat a hallgatók tanulmányi eredményük, tudományos, szakmai, közéleti vagy sportteljesítményük alapján nyerhetik el. A rászorultsági alapú juttatásokat a hallgatók szociális helyzetük, anyagi lehetőségeik alapján vehetik igénybe. A nemzetközi ösztöndíjak pedig a hallgatók nemzetközi mobilitásban való részvételét támogatják. A juttatásokra vonatkozó részletszabályokat a HKR 89-109§”-ai tartalmazzák. A szabályzat szerint a következő juttatásokat kaphatják meg a hallgatók (a lista végén található az áttekintés a jogosultságokról).

Teljesítmény alapján adható juttatások 

Pályázathoz nem kötött, automatikusan folyósított juttatás, az előző félévi tanulmányi eredmény alapján lehet elnyerni. Elsőéves hallgatók a képzés második félévétől kezdve kaphatnak tanulmányi ösztöndíjat. Az ösztöndíjszámítás alapja az utolsó aktív félév korrigált kreditindexe. 

KVIK - Tanulmányi ösztöndíj eredmények (2022/2023. őszi félév) ITT érhető el.

A kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkező, valamint kiemelkedő tudományos vagy szakmai munkát végző hallgatók 10 havi ösztöndíjban részesülhetnek a pályázati kiírásban meghatározott szabályok szerint.  

További információk a HKR-ben találhatók.

KVIK - Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj rangsor 2022-2023. tanévre ITT érhető el.

Az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgató részére pályázat alapján, meghatározott időre, havonta vagy egyszeri alkalommal folyósított nem kötelező juttatás. 

Az aktuális pályázati kiírás ITT érhető el.

 • Magyar Nemzeti Bank "Kiválósági Ösztöndíj" 

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a Társadalmai Felelősségvállalási Stratégiája alapján aktív szerepet vállal a közgazdasági értékteremtésben, amelynek keretében „MNB kiválósági ösztöndíj” elnevezésű programmal támogatja az Egyetem hallgatóit. 

Az MNB és az Egyetem között megkötött támogatási szerződés alapján az ösztöndíjra az Egyetem azon hallgatói pályázhatnak, illetve részesülhetnek ösztöndíjban, akik megfelelnek a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek. 

További információk a HKR-ben találhatók.

Az oktatásért felelős miniszter által adományozható ösztöndíj célja a tudományos utánpótlás megerősítése.  A program keretében a kiváló, kutatási tevékenységet végző, alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben tanulmányokat folytató hallgatók 5 havi, illetve 10 havi ösztöndíjban részesülhetnek a pályázati kiírásban meghatározott szabályok szerint. 

További információk a HKR-ben találhatók.

A „Biztos Jövő Ösztöndíj” támogatás célja, hogy az Egyetem kiemelkedő tanulmányi eredményt elért, tehetséges, szakmailag elkötelezett és a közösségi munkában is részt vállaló, önköltséges alapképzésen tanulmányokat folytató hallgatói részére tanulmányaik folytatásához pénzügyi támogatást biztosítson. Az ösztöndíj pályázat útján érhető el, forrása az intézmény saját bevétele. 

További információk a HKR-ben találhatók.

Az aktuális pályázati kiírás ITT érhető el.

 • Kiemelt Tanulmányi Ösztöndíj 

A Pénzügyi és Számviteli Kar pályázata a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért nappali munkarendű, alapképzéses hallgatók részére. 

Jogosultak: alapképzésen a gazdaságtudományi képzési terület első-, másod- és harmadéves állami ösztöndíjas hallgatói, valamint az informatikai képzési terület hallgatói, finanszírozási formától függetlenül. 

További információk a pályázati kiírásban találhatók. 

 

Szociális rászorultság alapján adható juttatások   

A rendszeres szociális támogatás a hallgató szociális helyzete alapján egy szemeszterre biztosított, havonta folyósított juttatás, mely a hallgató által beadott pályázat útján igényelhető. A pályázatok értékelésének a módját a kiírás tartalmazza.  

További információk a HKR-ben találhatók.

Az aktuális pályázati kiírás ITT érhető el.

A rendkívüli szociális támogatás a szociális helyzet váratlan romlásának  esetén megpályázható egyszeri juttatás. 

További információk a HKR-ben találhatók.

Önköltséges hallgatók számára az alábbi linken érhető el a pályázati kiírás.

Az ukrán és ukrán-magyar állampolgárságú hallgatók számára az alábbi linken érhető el a nyilatkozat.

Az államilag támogatott teljes idejű felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, osztatlan képzésben  hallgatói jogviszonyt létesítő hallgató az első bejelentkezése alkalmával, szociális helyzete alapján, egyösszegű támogatást kaphat, mely pályázat útján igényelhető. 

További információk a HKR-ben találhatók.

A részletes pályázati kiírás ITT érhető el.

 • "Bursa Hungarica" Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj [HKR. 96.§] 

A pályázatra a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek.

További információk a HKR-ben találhatók.

 • Ösztöndíj hátrányos helyzetű hallgatóknak

A Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány (BGEA) kuratóriumának tagja, Jellinek Dániel felajánlásával a BGEA ösztöndíj pályázatot hirdet szociálisan hátrányos helyzetű BGE hallgatók számára tanulmányaik folytatásához.

Az ösztöndíjat évente 10 hallgató nyerheti el, akik egy éven keresztül havonta nettó 100.000 forint támogatást kapnak.

További információ ITT érhető el.


 • Ösztöndíj emberi erőforrás szakos hallgatóknak

A Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány (BGEA) kuratóriumának tagja, Jellinek Dániel felajánlásával a BGEA ösztöndíj pályázatot hirdet emberi erőforrások szakos hallgatók számára.

Az ösztöndíjat évente 1 hallgató nyerheti el, számára ez havonta nettó 150.000 forint támogatást jelent egy éven keresztül.

További információ ITT érhető el.


Nemzetközi ösztöndíjak 

 • Erasmus+ 

Az Erasmus+ az Európai Unió hallgatók és oktatók cseréjét, valamint hallgatói szakmai gyakorlatok támogatását szolgáló programja. Az egy tanulmányi cikluson belüli (tanulmányi és gyakorlati) összesített mobilitási időtartam maximum 12 hónap lehet. A nyertes hallgatók térítésmentesen tanulhatnak a fogadó intézményben és megélhetési támogatásban részesülnek. 

További információk a pályázati felhívásban találhatók. 

KVIK - Külföldön folytatott szakmai gyakorlatok Erasmus+ támogatásáról szóló pályázati felhívás

 • Campus mundi 

Bármely akkreditált magyarországi felsőoktatási intézmény hallgatója pályázhat külföldi részképzésre, szakmai gyakorlatra vagy rövid tanulmányútra. Feltétel, hogy aktív hallgatói jogviszonnyal, és legalább egy lezárt félévvel kell rendelkezni. 

További információk a pályázati felhívásban találhatók. 

Magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű alap- vagy osztatlan vagy mesterképzésre felvételi eljárással bekerült külhoni hallgatók számára. Pályázhatnak a horvát, román, szerb, szlovák, szlovén, ukrán és a diaszpórában élő magyar nemzetiségű személyek.  

További információk a HKR-ben találhatók.

 • Keleti Üzleti Akadémiai Központ hallgatói mobilitást támogató ösztöndíja [HKR. 101. §] 

A pályázati úton elérhető ösztöndíj általános célja, hogy hozzájáruljon Magyarország és a kelet-ázsiai országok közötti oktatási, kutatási, kulturális és gazdasági kapcsolatok fejlesztéséhez. Ennek keretében a pályázat lehetőséget nyújt az Egyetem hallgatóinak, hogy kelet-ázsiai országok felsőoktatási intézményeiben egy féléven keresztül egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytassanak. A hallgatói mobilitás egy szemeszterre terjedhet ki. 

További információk a HKR-ben találhatók.

 • Keleti Üzleti Akadémiai Központ keleti nyelvek tanulását támogató ösztöndíja [HKR. 102. §] 

A pályázati úton elérhető ösztöndíj általános célja, hogy hozzájáruljon kelet-ázsiai nyelveket beszélő, a kelet-ázsiai országok, régiók kultúráját, gazdaságát ismerő szakemberek (közgazdászok, nemzetközi kapcsolatok szakértők) képzéséhez. Ennek keretében a pályázat lehetőséget nyújt az Egyetem hallgatóinak, hogy keleti nyelvek tanulását támogató ösztöndíjra pályázzanak. 

 A pályázás és az ösztöndíj elnyerésének feltételeit a pályázati kiírás tartalmazza. 

A „Mobilitás Kiegészítő Ösztöndíj” két kategóriában kerül meghirdetésre: 

a) szociális rászorultság alapján, 

b) tanulmányi eredmények és szakmai kiválóság alapján, 

melynek részletes feltételeit a pályázati kiírás tartalmazza. 

További információk a HKR-ben találhatók.

 • Duális Ösztöndíj

A Duális ösztöndíj támogatás célja, hogy a Budapesti Gazdasági Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) duális képzésén tanulmányokat folytató, kedvezményezett térségben (konvergencia régióban) duális gyakorlati hellyel rendelkező hallgatók részére tanulmányaik folytatásához pénzügyi támogatást biztosítson, mely pályázat útján érhető el. Kedvezményezett térség a Közép-magyarországi Régió (Pest megye és Budapest) kivételével Magyarország valamennyi régiója.

Az ösztöndíjprogram az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, az EFOP-3.5.1-16-2017-00016 projekt keretében valósul meg.

A pályázati felhívás ITT érhető el.

Segédlet a szociális helyzetfelmérő kitöltéséhez.


Egyéb ösztöndíjak 

A pályázati úton elnyerhető ösztöndíj célja az Egyetem iránti személyes elkötelezettség erősítése a volt és jelenlegi hallgatók részéről, továbbá az intézményben végzett hallgatók iránti megbecsülés kifejezése. 

Az Alumni-ösztöndíj biztosítható bármely képzésen tanulmányokat folytató azon önköltséges vagy költségtérítéses, aktív státuszú hallgatónak, akinek a szülei közül legalább az egyik az Egyetem jogelőd intézményében szerzett oklevelet és regisztrált Alumni-tag. Az ösztöndíj mértéke a beiratkozás féléve szerinti költségtérítés vagy önköltségi díj 10 százaléka félévente. 

A jelenlegi pályázati felhívás ITT érhető el.

 

Jogosultságok 

Az alábbi táblázat áttekintést nyújt arról, hogy kik jogosultak a különféle támogatási formák igénybevételére. 

Fontos tudnivalók: 

 • akkor lehetsz jogosult, ha mindhárom kategóriában (szint, finanszírozás, munkarend) „+” jel szerepel a te képzésedre jellemző tulajdonságnál; 
 • számos ösztöndíjnak vannak további feltételei, amelyek szűkítik a jogosultak körét – ezekről a HKR-ben vagy a pályázati kiírásban találsz információt; 
 • a jogosultság azt jelenti, hogy jogosult vagy pályázni az adott ösztöndíjra, míg annak elnyerése a pályázatod tartalmától és a rendelkezésre álló forrás nagyságától függ. 


Kapcsolódó dokumentumok

Mappa, dokumentum neve
Utolsó módosítás

Ösztöndíjak

Frissítve:
2022. szeptember 20.