Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

Alkalmazott Tudományok Egyeteme

Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE
Alkalmazott Tudományok Egyeteme
Hallgatói szolgáltatások fejlesztése

DE-DROP - Developing the motivation of adults at risk of drop-out

A projekt/kutatás finanszírozója / támogatója / szervezeti kerete

Európai Bizottság, ERASMUS+ Stratégiai partnerségek, Felnőttképzés

Közvetlen finanszírozó a belga nemzeti iroda.

A BGE partnerként vesz részt a projektben.

Projekt száma: 2018-1-BE01-KA204-38552

Projekt futamideje: 2018.11.24 – 2021.07.23

Elnyert támogatás: 139 815 EUR, kb. 44,74 MFt, ebből a BGE része: 25 435 EUR, kb. 8,14 MFt

 

Együttműködő partnerek, a BGE szerepe

ISFCE (Institut Superieur de Formation Continue d’Etterbeek), Belgium – Koordinátor

Gip FTLV IP, Franciaország

Budapesti Gazdasági Egyetem, Magyarország

University of Aruba, Aruba


A BGE-s csapat

Dr. Takács Dávid, Dr. Szabó László, Tóth Zsuzsanna

 

A projekt/kutatás célja, indoka, a problémafelvetés

Kutatások mutatják, hogy hosszú távon a felnőttképzésben résztvevőknek hiányzik a hosszú távú motivációja. Rendkívül fontos ennek az okainak a feltárása és egy prevenciós program kidolgozása, mely keretében időben észre lehet venni a tüneteket és kezelni őket.

A projekt célja egy állandó, felnőttképzésre adaptált pedagógia módszer kifejlesztése, figyelembe véve az andragógia ajánlásait. A felnőttképzésben résztvevőknek egy speciális pedagógiai módszerre van szükségük, nem alkalmazható rájuk a főiskolákban alkalmazott módszertan, mely a középiskolából kilépő tapasztalatlan fiatalokra lett kifejlesztve, akiknek még nincs élettapasztalatuk.

Cél az eddig megszerzett tapasztalatok hasznosítása a képzés során, mely segíti beazonosítani a szükségleteik specificitását és a megkülönböztetett pedagógia alkalmazását a felnőttképzésben résztvevőknek.

Tervezett tevékenységek:

Egy közös felmérést tervezünk létrehozni a felnőttképzésben résztvevők lemorzsolódásáról a különböző partnerek intézményeiben

 • Közös kérdőív kerül kidolgozásra, mely segít mely beazonosítani a lemorzsolódás okait. Mindenki alkalmazhatja a saját specifikus módszereit az eredmények begyűjtéséhez: telefon, interjú, stb.
 • A kapott eredmények disszeminációja
 • A szükségletek elemzése
 • Lemorzsolódási prevenciós egység létrehozása
 • Kooperatív tanulási csoportok létrehozása

 

A projekt/kutatás legfontosabb eredményei

A projekt végére a következő eredményeket kívánjuk elérni:

 • lecsökkenteni a lemorzsolódási rátát a hallgatók elköteleződésének és motivációjának növelésével
 • a célcsoport és nehézségeik jobb megismerése
 • a lemorzsolódás megelőzéséhez alkalmazható eszközök és gyakorlatok kifejlesztése
 • ezen eszközök gyakorlati alkalmazása
 • egy portfólió kialakítása: a célcsoport helyzetének elemzése, összehasonlítása és következtetések
 • egyéb nemzeti és nemzetközi kontextusok felfedezése és a tanulás a tapasztalatokból
 • szorosabb kapcsolatot ápolni egyéb európai intézményekkel

 

Egyebek

Honlap: http://www.stop-drop.eu/


Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.

EFOP-3.4.3 - Innovatív megoldásokkal a BGE felsőfokú képzései minőségének és hozzáférhetőségének javításáért

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Kedvezményezett: Budapesti Gazdasági Egyetem

A projekt megvalósításának kezdete: 2017.07.01.

A projekt megvalósításának vége: 2022.01.31

Elnyert támogatási összeg: 334 161 278 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A Fokozatváltás a felsőoktatásban c. kormányzati stratégiában és az egyéb nemzeti fejlesztési programokban, valamint a Budapesti Gazdasági Egyetem Intézményfejlesztési Tervében megfogalmazott célok megvalósítása érdekében célunk a BGE oktatási-képzési tevékenysége minőségjavító fejlesztése, a hallgatóknak nyújtott szolgáltatások hozzáférhetőségének erősítése. 

Projektünk, mely a BGE IFT-ben került meghatározásra, tevékenységei a pályázati felhívásban megjelölt minden stratégiai dokumentumhoz illeszkednek, a célok és tevékenységek ezek mentén kerültek meghatározásra.
A projekt keretében az IFT-ben meghatározott célok megvalósítása érdekében felzárkóztató és egyéb hátrányos helyzetűek esélynövelését szolgáló programokat tervezünk és valósítunk meg, oktatási innovációkat vezetünk be a digitalizáció, a gyakorlatorientáltság, a digitális és egyéb készségek fejlesztése érdekében, képzési és szolgáltatási kínálatunkat bővítjük.

A projekt általános célja – a részvételt növelő és innovációt megvalósító intézkedésekkel, valamint a nemzetköziesítési és egészségnevelési programokkal – az Egyetem kevésbé fejlett régiós érintettségű polgárai részére az oktatási rendszer olyan irányú fejlesztése, amiben a beavatkozások eredményeképpen a hallgatók és az oktatók, valamint az Egyetem sikeresebben képesek reagálni a munkaerő-piaci kihívásokra és a nemzetközi versenyre. Célunk ezzel az egyetemi oktatás teljesítményének fokozása és hozzáférhetőségének javítása.
Az általános célunk megvalósulását részcélok elérésével kívánjuk szolgálni, melyek az MT 2.1 fejezetében részletesen bemutatásra kerültek.

A projekt mindezeknek megfelelően – a tervezett számszerűsített eredmények alapján teljes kerethez viszonyított forrásarányánál jóval nagyobb mértékben, azt többszörösen túlteljesítve - hozzájárul az EFOP Akciótervben nevesített indikátorok megvalósulásához. A projekt 2.1 fejezetben kitűzött célrendszere, annak 2.3 fejezetben részletetett megvalósítási terve teljes mértékben illeszkedik az EFOP-3.4.3-16 konstrukció pályázati felhívása 1.1 pontjában definiált konstrukciószintű célokkal.
Projektünk megvalósulásával várható, hogy csökken a felsőoktatásból végzettség nélkül kikerülők száma, illetve javul a képzések munkaerőpiaci illeszkedése. A diploma megszerzésével járó jelentős anyagi terhek miatt (beleértve az alternatív időhasznosítással potenciálisan nyerhető jövedelmeket) a jelzett változásokat egyértelműen hasznosnak és kívánatosnak lehet tekinteni társadalmi szempontból.
A projekt céljai megvalósítása során a felsőoktatási intézmény oktatói, az intézmény kevésbé fejlett régiós lakóhelyű és egyéb hátrányos helyzetű hallgatói, valamint az intézménnyel kapcsolatban lévő üzleti szervezetek, az intézményi működési körében élő civil lakosság igényeinek kielégítésére törekszik.

Így a projekt célja a BGE és kiemelten a GKZ oktatási szolgáltatási minőségének javítása, lemorzsolódás csökkentése, felzárkóztatás, oktatási innovációk bevezetése, ennek megfelelően a projekt előkészítése keretében – a BGE IFT-vel összhangban – megterveztük a szükséges tevékenységeket.

A projekt keretében az alábbi fő tevékenységeket kívánjuk megvalósítani:

 • Diplomaszerzési esélynövelő program
 • A hallgatók és a gazdasági szereplők közötti kapcsolatfelvételt, együttműködést segítő online rendszer kifejlesztése
 • A képzés sikeres elvégzését támogató és a hallgatók foglalkoztathatóságát javító módszertani fejlesztések
 • E-learning keretrendszer fejlesztése
 • Hallgatói konzultációs zónák kialakítása
 • Kompetencia mérés
 • Képzési kínálat modernizálása
 • E-könyvtár fejlesztés, könyvtári és repozitórium szolgáltatások bővítése
 • Nemzetközi Nyári Egyetem
 • Kárpát-medencei együttműködés
 • Egészségnevelési Program megvalósítása

EFOP-3.4.4 - Innovatív megoldások az eredményes pályaorientáció, valamint a közgazdász és gazdaságinformatikus felsőoktatási képzésekbe való bekerülés támogatására

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Kedvezményezett: Budapesti Gazdasági Egyetem

Konzorciumi partner: Hungarnet Egyesület

A projekt megvalósításának kezdete: 2017.07.01.

A projekt megvalósításának vége: 2022.08.31.

Elnyert támogatási összeg: 259 366 493 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A Budapesti Gazdasági Egyetem Magyarország Kormányának a Partnerségi Megállapodásban, valamint a hazai szakpolitika stratégiai dokumentumokban vállalt célkitűzéseinek sikeres megvalósítása érdekében vállalja, hogy projektjében olyan komplex fejlesztési programcsomagot nyújt a kedvezményezett, fejlesztendő, és komplex fejlesztési programokkal fejlesztendő járásokban tanuló és ilyen területeken élő középiskolai diákok számára, mely elősegíti felsőoktatásba kerülésüket. Vállalja továbbá, hogy népszerűsíti számukra az egyetem portfóliójába tartozó egyéb szakok mellett kiemelten a gazdaságinformatikus képzéseket, valamint matematikai felzárkóztató programot, és konzorciumi partnere közreműködésével, informatikai foglalkozásokat szervez számukra, ezzel támogatva az MTMI szakok népszerűsítését.

A projekt közvetlen célja, hogy 15 bázisiskolának, és további 15 bekapcsolódó középfokú intézménynek szolgáltatott iskolai programcsomagokkal, azon belül is az egymásra épülő folytonos tevékenységek folyamatával, biztosítsa a valamilyen szempontból hátrányos helyzetű régiókból származó diákok felsőoktatásba való bekerülését. Mindezt úgy, hogy készségfejlesztő, személyiségfejlesztő és kommunikációs programokat, inspirációt és intellektuális kihívást jelentő életutakat bemutató találkozókat, mentortámogatást, 0. évfolyamos matematika felzárkóztató foglalkozásokat, valamint a korai pályaorientációt minél több fórumon keresztül támogató lehetőségeket teremt.

A készségfejlesztő, személyiségfejlesztő és kommunikációs programok, melyek speciálisan támogatják a valamilyen módon segítségre szoruló fiatalokat részcélt egyfelől olyan színházi előadások segítségével kívánjuk elérni, melyek lehetőséget nyújtanak a továbbtanulással, életút, életcél választással kapcsolatos félelmek megvitatására és feloldására, motiváló erővel bírnak. A diákok számára nyújtott motivációs, pályaorientációs, kommunikációs workshop, a motivációt igénylő, hátrányos helyzeténél fogva tanulási stratégiákkal és kompetenciákkal kevésbé rendelkező fiatalok fejlesztésére, felzárkóztatására szervezzük.

Az inspirációt és intellektuális kihívást jelentő (role-model) életutakat bemutató találkozókat a Cinema Science Cafe, a Nyári Egyetemek, és a Tematikus Nyílt Napok rendezvényein meghívott előadók bemutatásával kívánjuk elérni. A cél az, hogy a diákok megismerkedjenek olyan szereplőkkel és életutakkal, melyek számukra példaértékűek.

A mentor támogató rendszer elsősorban a készségfejlesztésben, kommunikációs, valamint a szakmai programokban és szolgáltatásokban közreműködő, a középiskola életéhez közelálló társadalmi-civil szervezetek képviselőinek részvételével valósul meg. A cél az, hogy a Képzők képzése nem formális tréning foglalkozásain keresztül a mentorok olyan ismeretanyagra tegyenek szert, és olyan kompetenciákat és készségeket fejlesszenek ki, amelyek lehetővé teszik, hogy ők biztosítsák a folytonosságot a diákok és a projekt életében, és híd szerepet töltsenek be a fenntartás időszakában.

A korai pályaorientációt minél több fórumon keresztül támogató tevékenységek célja, hogy az egyetem profiljának megfelelően, de kiemelt hangsúlyt helyezve a gazdaságinformatikus és közgazdász szakmákra, minél változatosabb formában megismertesse a diákokat ezen választható területekkel. Az imázs filmek, a blog oldal bejegyzések, a mobil telefonos szerepjáték alkalmazás, valamint a szakmákat bemutató videó esettanulmányok, a versenyek, és a vállalat és céglátogatások alapján, a diákok lehetőséget kapnak arra, hogy már viszonylag korán preferenciákat állítsanak fel, alapos döntést hozzanak.

A diákok minél hatékonyabb megszólítása érdekében a projekt célja még egy olyan imázs, ismertség és motivációs longitudinális kutatás elvégzése, mely képes nyomon követni, és ezáltal következtetéseket generálni a „z” és „alfa” generációk pályaválasztási preferenciáiról, valamint az általuk kedvelt marketing eszközökről annak érdekében, hogy minél többen tanuljanak tovább és válasszák a hiányszakmákat.

Az iskoláknak kínált programcsomagok, mivel tevékenységeik tartalmában és formájában közel állnak a célcsoporthoz, a későbbiekben garantálják, hogy olyan országos lefedettségű, a helyi igényeket figyelembevevő sikeres projekt valósuljon meg, mely elmélyíti a partnerségi kapcsolatot a középiskolák és az egyetem között, hozzájárul a felsőoktatásba való bekerülés esélyeinek növeléséhez, jelen projektben pedig kifejezetten a gazdaságinformatikus és közgazdász szakmák népszerűsítéséhez.