Kiválasztott nyelv
    HU - Magyar
    Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
  • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

Alkalmazott Tudományok Egyeteme

Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE
Alkalmazott Tudományok Egyeteme
Partnerségek és együttműködések

Egyetemünk eddig az alábbi nemzetközi szakmai projektekben vett részt

INTEgrated REporting for SMEs Transparency

A vállalati jelentéstétel nem a KKV-k erőssége, de a mai igények gyors fejlődést követelnek ezen a területen is. A KKV-k teljes értékteremtési folyamatának bemutatása, jóval a pénzügyi beszámolón túl, elengedhetetlen a befektetők, a pénzügyi szolgáltatók és más érdekelt felek bizalmának növeléséhez.

A projekt célja, hogy segítse a kkv-kat az integrált beszámolás megismerésében, és felkészítse őket saját integrált jelentéseik elkészítésére egy egyszerűsített IR keretrendszer, egy IR útmutató és képzési anyagok által.

Projekt időtartama: 2019-2022


Effectiveness Of Responsibility Teaching

Az EFFORT projekt célja olyan eszközök és iránymutatások kidolgozása, amelyek támogatják a felsőoktatási intézményeket a fenntarthatósággal, illetve vállalati társadalmi felelősségvállalással (CSR) kapcsolatos oktatásuk hatékonyságának növelésében. 

Projekt időtartama: 2019-2022Coaching-oriented Online Resources for the Autonomous Learning of LSP

Az autonóm nyelvtanulás fejlesztése olyan, a pedagógiai kultúraváltást elősegítő megközelítés, amely megfelelő támogatói eszköztárral, a nyelvtanulói felelősségvállalás és tudatosság fejlesztésével a nyelvi kurzusokon folyó munka eredményességének növeléséhez járul hozzá. 

A projekt célja egy transznacionális kezdeményezés elindítása, hogy pótolja a (szak)nyelvoktatásban meglévő hiányosságokat azáltal, hogy támogatja a hallgatókat az önállóbb tanulóvá válásban, és támogatja az LSP tanárait a tanulók önállóbbá válásának segítésében.

Projekt időtartama: 2019-2022


Interdisciplinary collaborative approaches to learning and teaching in Higher Education

Az interdiszciplináris együttműködést gyakorlat alkalmazásával megvalósuló INCOLLAB projekt célja tartalmilag és módszertanilag innovatív oktatási modulok kidolgozása nemzetközi kooperációban, amelyek adott témában alkalmasak lehetnek mind a szakmai ismeretek átadására, mind pedig a szaknyelvi és egyéb készségek fejlesztésére.

Projekt időtartama: 2019-2021


Innovative Solutions for SUstainability in Education

Célja innovatív megoldások megismerése, kidolgozása a fenntarthatóságra az oktatásban.

A nemzetközi projekt a fenntartható fejlődés alapelveire és céljaira épülő különféle oktatási eszközök kifejlesztésén, és ezeknek a felsőoktatási intézményekben történő adaptálásán dolgozik. A fenntarthatóság témakörének minden szervezet életében jelen kell lennie a tudás, az elkötelezettség, az együttműködés és az innováció által. Célunk, hogy a felsőoktatási intézmények lehetővé tegyék, hogy alkalmazottaik és hallgatóik ne csak megértsék a fenntarthatóság fogalmát, hanem képessé váljanak felelősen cselekedni és előmozdítsák a fenntarthatóság gyakorlatát. E cél elérése érdekében az ISSUE projekt modern pedagógiai megközelítéssel fejleszt innovatív eszközöket a fenntartható fejlődés különféle szempontjai alapján, amelyeket az egyetemek belső közössége számára egyedileg alakítanak ki.

Projekt időtartama: 2018-2021


Comparative Analyses of European Identities in Business and Every-Day Behaviour

Célja az európai identitások összehasonlító elemzése az üzleti és a mindennapi viselkedésben.

A pályázat célja azt elősegíteni, hogy a diákok megértsék a nemzeti és vagy európai identitások hasonlóságát és különbségét, valamint, hogy ezek milyen viselkedésformákban jelennek meg az egyes országokban. A végzett kutatás során a diákok elsajátítják az objektív megfigyelés és szubjektív véleményalkotás közötti különbséget, valamint azt is megtanulják mi a különbség a neutrális adat és klisék között. A projekt során a hallgatók megismerkednek más nemzetek kultúrájával, jobban megértik milyen jelentőséggel bírnak a megfigyelt viselkedésformák a résztvevő országok európai identitásának alakulásában.

Projekt időtartama: 2018-2021


Developing the motivation of adults at risk of drop-out

Kutatások mutatják, hogy hosszú távon a felnőttképzésben résztvevőknek hiányzik a hosszú távú motivációja. Rendkívül fontos ennek az okainak a feltárása és egy prevenciós program kidolgozása, mely keretében időben észre lehet venni a tüneteket és kezelni őket.

A projekt célja egy állandó, felnőttképzésre adaptált pedagógia módszer kifejlesztése, figyelembe véve az andragógia ajánlásait. Cél az eddig megszerzett tapasztalatok hasznosítása a képzés során, mely segíti beazonosítani a szükségleteik specificitását és a megkülönböztetett pedagógia alkalmazását a felnőttképzésben résztvevőknek.

Projekt időtartama: 2018-2021


Business MENTOR training and CERTification

Üzleti mentorképzés és tanúsítás.

A pályázat céljai a KKV mentorok különböző szintjeinek meghatározása, az elérési feltételek megadása és kompetenciáinak szektorális továbbfejlesztése; a szükséges kutatás elvégzése után a speciális tartalom tananyaggá formálása – mind a vállalkozói tudás, mind a szociális készségek terén. Iparág-specifikus és a vállalkozási életgörbe különböző szakaszaira fókuszáló modulfejlesztés. A kurzusok tesztelése.

Projekt időtartama: 2017-2020Role of European Mobility and its Impacts in Narratives, Debates and EU Reforms

A projekt célja azoknak a gazdasági, társadalmi, intézményes és politikai tényezőknek a feltárása, amelyek az Európai Unión belüli és kívüli szabad mozgást és az arról szóló nyilvános vitát formálják. Olyan szakpolitikai döntések meghozatalában igyekszik támogatni az európai döntéshozókat, amelyek építik a társadalmi bizalmat, biztosítják a szabad mozgás (munkaerő-áramlás) korrektségét és fenntarthatóságát, és csökkentik a kontinensen belüli egyenlőtlenségeket.

A projekt célja így különösen annak feltérképezése, hogy milyen természete és hatása van az EU-n belüli mobilitásnak, ezen belül pedig miként hat az egyes országok intézményi és politikai környezete az egyének, a háztartások, a munkaerőpiacok, a közszolgáltatások és a közfinanszírozás mobilitására.

Projekt időtartama: 2017-2019

A fogyasztói tudatossággal kapcsolatos innovatív felsőoktatás minőségének javítása.

A pályázat kiindulópontját a fogyasztói jogokkal kapcsolatos kutatás adta, amely bizonyította, hogy szükség van az Európai Unióban fogyasztóvédelemben jártas szakemberekre. Továbbá levonja a következtetést, hogy a felsőoktatás feladata ezen szakemberek európai szinten is megfelelő képzése. Ilyen szakemberek hatékony és magas színvonalú képzése kizárólag nemzetközi együttműködés keretében valósítható meg. Ezért a projekt célja hogy kiépítsen egy keretrendszert, amelyben interaktív platformon keresztül lesz lehetőség a tudatos fogyasztói magatartással kapcsolatos specifikus ismeretek, tudás átadására a résztvevők között.

Projekt időtartama: 2016-2019Family Business Sustainability and Growth

Családi vállalkozások fenntarthatósága és növekedése.

Célunk olyan mesterképzési specializáció (MsC második év) tananyagainak kifejlesztése, melyek újszerűek, innovatívak; olyan, nagyvállalatokra rendelkezésre álló elméletek családi vállalkozásokra történő átdolgozását is tartalmazzák, mely európai szinten egyedi, és a hazai környezetben is jól alkalmazható (például ha kisebb vállalkozások szeretnének összeolvadni, vagy multinacionális vállalatok beszállítóivá válni).

Projekt időtartama: 2016-2018TRaining for Unique Skills and Techniques for Mentoring

Képzési program a mentoráláshoz szükséges egyedi készségek és technikák fejlesztésére.

A projekt fő célja egy nemzetközileg elismert (szak)képzés kidolgozása jövőbeni KKV-mentorok számára, akik az új tudással, ismeretanyaggal és szociális készségekkel képesek KKV-vezetőkkel/tulajdonosokkal folyamat-tanácsadóként együttműködni.

Projekt időtartama: 2015-2018Fostering green entrepreneurship through an innovative ECVET curriculum for the new professional profile of Mentor for Green Entrepreneurs

A GREEN MENTOR projekt célja innovatív továbbképzési tartalmak és termékek tervezése és kidolgozása a „zöld” vállalkozók mentorálásához alkalmazható szakmai profil kialakításával, továbbá azon kompetenciák, módszerek és eszközök meghatározásával és kifejlesztésével, amelyek szükségesek az európai zöld vállalkozások mentorok általi hatékony támogatásához - a szakmai továbbképzési programok megvalósításán keresztül.

Projekt időtartama: 2015-2017Intercultural Communicative Competence – A Competitive Advantage for Global Employability

A projekt célja az Interkulturális Kommunikációs Készség (IKK) fejlesztése a felsőoktatási gyakorlatban az új technológiák, hallgatókat bevonó tanulási módszerek és a globális foglalkoztathatóság jegyében.

Projekt időtartama: 2015-2017Marketing Communication inovativeness of European Entrepreneurs

A projekt célja az európai vállalkozók marketingkommunikációjának innovatívabbá tétele.

A projekt a vállalkozói kommunikációs intézkedések professzionalizálására fókuszál különböző kulturális kontextusokban. A projekt a vállalkozók ügyfeleikkel történő kapcsolattartásában rejlő kihívásra reflektál: a vállalkozók a saját szakterületükön gyakran innovátorok, azonban az ügyfélkommunikációban és új vevők megszólításában nem eléggé képzettek, és ezért nem bíznak a modern technológiákban, amik akár megsegíthetnék ezt a folyamatot.

Projekt időtartama: 2014-2017Hands on Entrepreneurship for Higher Education

Interaktív vállalkozási készségfejlesztés a felsőoktatásban.

A projekt célja egy „Vállalkozói és Innovatív vezetési” mesterképzés megalkotása a felsőoktatási hallgatók vállalkozói készségeinek fejlesztése érdekében, úgy, hogy mindezt cselekvésorientált oktatási módszertant alkalmazva teszi, kifejlesztve az új képzés struktúráját és tartalmát. Mindezt a gyakorlatba ülteti és teszteli is pilot program keretében.

Projekt időtartama: 2014-2016INtergenerational Succession in SMEs' Transition

A generációváltás problémái a családi vállalkozások vezetésében.

A BGE előzetes vizsgálatai kimutatták, hogy míg a generációváltás elméleti kutatása gazdag eredményekben, addig kevés képzés célozta meg prioritásként a területet. Kézenfekvő tehát, hogy a projekt a partnerországokra vonatkozó kezdeti összehasonlító kutatás után fő célként egy ezen a kutatáson alapuló tananyagfejlesztést tűz ki célul, melynek eredménye segíti a generációváltás levezénylését mind a tulajdonlás, mind a menedzsment átadása szempontjából. A tananyag részeként a generációváltás általános stratégiai, jogi és financiális, szociális és kulturális és végül mentorálási kérdési jelennek meg moduláris formában.

Projekt időtartama: 2014-2016Experiential education. Interactive/Intensive course of European brand management

A fő célkitűzés, hogy létrehozzon és a felsőoktatási kurzus kínálatba beépítsen egy innovatív, élményalapú tananyag modult az európai márkamenedzsment témakörében. A modul fő célcsoportja a marketing tanulmányokat folytató hallgatók és a márkák, a márkamenedzsment jobb és mélyebb megértésén keresztül szeretné segíteni a fiatal, egyetemről kikerülő szakemberek munkaerő piaci érvényesülését. A projekt egyik fő értéke és fontos tulajdonsága az interdiszciplinaritás, mely a csoportszellemen és a magas szintű szakmai hozzáértésen túl biztosítja a sokoldalú megközelítést és ezen keresztül a komplex közös európai gondolkodást. A projekt kézzelfogható eredménye az élményalapú, interaktív nemzetközi márkamenedzsment oktatási modul lesz.

Projekt időtartama: 2020-2023

COMpliance of acadeMIc acTiviTies with forEign trade

A pályázat a BGE stratégiai pillérjei egyrészt az üzleti vállalkozásokkal való partnerséghez, másrészt a gazdasági fejlődésért az alkalmazott tudományok célkitűzéshez illeszkedik, amikor olyan új témakört emel be a nemzetközi felsőoktatási együttműködésbe, mint az etikai vonatkozásokkal is rendelkező ún. „deemed export”. A nemzetközi áru és szolgáltatásáramlások szabadsága nem korlátlan; csak az ún. exportellenőrzést biztosító nemzetközi egyezményekben rögzített szabályok szigorú betartása mellett létezik. Az uniós rendeletek hatálya kiterjed az akadémiai tevékenységekre is, így különösen a kutatás-fejlesztésből származó információkra és publikációkra, az oktatási anyagokra, az egyetem-ipar kapcsolatára és a nemzetközi egyetemi együttműködésekre. Az akadémia viszonya az exportellenőrzéssel komplex, és sajátosan meghatározott. Ez abban ragadható meg, hogy miközben a felsőoktatás elsődleges célja a tudás generálása és nyilvános megosztása, addig ez az alapelv konfliktusba kerülhet az érvényes uniós (magyar és nemzetközi) szabályozással.

Projekt időtartama: 2022-2024


LEaring And Development in micro- and small enterprises

A projekt alapgondolata arra a felismerésre épül, hogy a képzés és fejlesztés (mind a vezetők, mind a munkavállalók esetében) a vállalkozások sikeres alkalmazkodásának egyik kulcstényezője. A nagyobb méretű vállalkozások esetében relatíve nagyobb erőforrás áll rendelkezésre a dolgozók (és vezetők) kompetenciáinak fejlesztésére, a kis-(10-49 fő), és még inkább a mikro-vállalkozások (0-9 fő) esetében ez azonban korántsem magától értetődő. A projektben résztvevő partnerek korábbi oktatási és kutatási tapasztalataira alapozva döntöttünk úgy, hogy a LEAD projekt keretében ennek a célcsoportnak igyekszünk olyan tartalmakat fejleszteni, amelyek egyrészt a valós képzési és fejlesztési igényeikhez és gyakorlataikhoz illeszkednek, másrészt viszont hozzájárulnak ezen gyakorlatok fejlesztéséhez.

Projekt időtartama: 2021-2024

BusinESs PresentatiOn sKills for Employability Fostering Digital Business Presentation Skills To Enhance Employability In The European Labour Market

A pályázat a BGE stratégiai pillérjei közül az oktatási és a vállalati együttműködési pillérekhez kapcsolódva az üzleti készségek fejlesztését célozza digitális környezetben, nemzetközi felsőoktatási együttműködés és a munkáltatói szektor aktív bevonása révén. A Külkereskedelmi Kar (KKK) több éve sikeresen működtet ún. ’double degree’ (kettős diploma) programokat, amely során az angol nyelvű Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak hallgatóinak lehetősége nyílik az Erasmus hallgatói mobilitási támogatás olyan kihasználására, hogy egy teljes tanévet egy partnerintézménynél töltve a BGE diplomája mellé a partnerintézmény diplomáját is megszerezhetik. A pályázat a meglévő, valamint a folyamatban lévő kettős diploma partnerségekre épít, továbbá a pályázati tevékenységek eredményeit a kettős diploma programon belül közvetlenül, valamint közvetve (disszeminációs tevékenységek révén) egyéb képzéseken lehet majd felhasználni.

Projekt időtartama: 2021-2023

The Establishment of a Platform for Healthcare Innovations in V4 countries and Israel

A minőségi egészségügyi ellátásra irányuló nyomás (erőforrás-korlátos feltételrendszerben), a népesség elöregedése, a betegek magasabb elvárásai és a képzett személyzet hiánya megújulást tesz szükségessé az egészségügyben. Az egészségügyi innováció sürgetővé vált a COVID-19 világjárvány idején. A projekt célja az egészségügy jelenlegi helyzetének és problémáinak azonosítására szolgáló platform létrehozása, válogatott modern technológiák felhasználásával, beleértve a V4 országok egészségügyi ágazatában létesítendő start-up vállalkozásokat. A projekt megvalósításához elengedhetetlen az izraeli példa mint best practice alkalmazása. Javaslatokat kívánunk tenni jövőbeli közös projektekre.

Megvalósítási időszak: 2022.05.20–2022.10.20

A KKV szektor fejlesztését célzó közös vállalkozás oktatási innovációk segítségével a V4 országaiban 

A V4-es országok gazdasági, kereskedelmi befektetési kapcsolatai fejlesztésre szorulnak, mivel V4 szövetség elsősorban a politikai aspektusokra koncentrál, így a közös gazdasági projektek nem kapnak elegendő hangsúlyt. A V4 gazdaságok jelentősen függnek külföldi befektetőktől, külföldi tulajdonú bankoktól és nemzetközi nagyvállalatok helyi leányvállalataitól, ugyanakkor a szektorszintű együttműködés mégis gyenge.

A projekt fő célja, hogy erősítse a V4 országok gazdasági együttműködési területeit az oktatásfejlesztés segítségével. A projektben érintett hallgatók képesek lesznek új KKV-t indítani a V4 országaiban. A részt vevő egyetemek közötti együttműködés segít a különböző kultúrák, a technikai és regionális politikai szempontok megértésében. Hálózatfejlesztési céljaink a 4 partnerország KKV-szektorának fejlesztését erősíti.

 

Megvalósítási időszak: 2022.10.01–2024.02.28


Fejlesztéseinkről bővebb információ IDE kattintva érhető el.