Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
 • EN - English
Hallgatói fiók

BGE Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

BGE Hallgatói fiók
Budapesti Gazdasági Egyetem
Budapesti Gazdasági Egyetem
KVIK - Záródolgozat (szakdolgozat, projektmunka) és a záróvizsga teendők áttekintése

Szabályok


A szakdolgozat-készítésre és a záróvizsgára vonatkozó legfontosabb általános szabályok a Hallgatói Követelményrendszer 69-70. paragrafusaiban olvashatók.

Az egyes szakokra vonatkozó követelményeket a szöveges tantervek tartalmazzák (9. pont: dolgozat, 11. pont: záróvizsga)

Kereskedelem és marketing alapképzés 

Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés

Turizmus-vendéglátás alapképzés (7 féléves képzés)

Turizmus-vendéglátás alapképzés (8 féléves képzés)

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés

Közösségszervezés alapképzés

Turizmus-menedzsment mesterképzés

Tanári (Közgazdásztanár) mesterképzés

Üzleti szakoktató alapképzés

A fenti hivatkozáson található tantervek a tanulmányaikat 2017-ben, illetve ezt követően megkezdő hallgatókra vonatkoznak. A korábban beiratkozók záróvizsga-előírásait a Hallgatói Követelményrendszer III/1. melléklete tartalmazza.

Folyamat

A képzés során a hallgatók megismerkednek a dolgozat elkészítésének módszereire vonatkozó tudnivalókkal és a lehetséges kerettémákkal. Erre alapszakon a Kutatásmódszertan, mesterszakon a Szakszeminárium című tárgy szolgál (utóbbi csak 2017-től szerepel a tantervben ezen a néven).

Felsőoktatási szakképzésen a hallgató szakmai gyakorlatára épülő projektmunka készül, itt nem elvárás a tudományos módszertan alkalmazása.

A dolgozat tervezett leadása előtti félévben témát és konzulenst kell választani (a konzulens a témaválasztástól függ). A választás menetét a „Hallgatói tájékoztató a szakdolgozat-projektmunka neptun-adminisztrációjáról című dokumentum tartalmazza.

Abszolutóriummal rendelkező hallgatók a „Szakdolgozat, projektmunka témára jelentkezési lap abszolvált hallgatóknak” című jelentkezési lap kitöltésével és képzést gondozó szaktanszék megadott email címére elküldve tudnak témára jelentkezni.

A hallgatóknak a témajelentkezés során a Neptun rendszerben csatolniuk kell egy, a záródolgozatuk elképzelését tartalmazó rövid koncepciót, amely alapján a választott témavezető meg tudja ítélni a hallgató hozzá benyújtott témajelentkezését. A szaktanszékek eme koncepció tartalmi, formai követelményeit pontosan meghatározhatják és az erre vonatkozó sablont közzé tehetik. Az alkalmazandó közzétett sablonok itt találhatók. 

A hallgatói témaválasztás és annak konzulensi jóváhagyása az adott félévre szól! Amennyiben a hallgató az adott félévben nem teljesíti a záródolgozati követelményeket és a dolgozata leadásra nem kerül, újra dolgozati témát kell választania a Neptun rendszerben!

A meghirdetett témakörök tájékoztatásul szolgálnak, más témát is lehet választani. A témaválasztást érdemes a leendő konzulenssel előzetesen egyeztetni a témaválasztás elfogadása végett.

Az egyes képzések aktuálisan meghirdetett záródolgozati témái itt olvashatók:

A záródolgozat készítése konzultációs támogatással történik, de alapvetően a hallgató önálló munkáját feltételezi. A záródolgozat készítését így egy vagy két konzulens támogatja. Belső (egyetemi) konzulens választása – a témaválasztással együtt – kötelező a hallgató számára. A hallgató záródolgozata megírását külső (pl. céges) konzulens is támogathatja, azonban a külső konzulens-választás nem kötelező.

A záródolgozat-készítés ütemezéséről, a dolgozat tartalmáról a belső konzulenssel kell egyeztetni.

A záródolgozat formai követelményei itt találhatók:

Alap- és mesterszakos hallgatók számára: Szakdolgozat formai követelményei oldal tartalmazza.

Felsőoktatási szakképzés hallgatói számára: Projektmunka formai követelményei oldal tartalmazza.


Alap- és mesterképzési szakon a kutatási tervvel, a szakdolgozat felépítésével, tartalmával és a forráshivatkozásokkal kapcsolatos tájékoztatás a Szakdolgozat készítési útmutató című dokumentumban olvasható.

Felsőoktatási szakképzés hallgatói számára a projektmunka megírására és bemutatására vonatkozó ajánlásokat a Projektmunka elkészítésének és bemutatásának főbb szempontjai című dokumentum tartalmazza.

Plágium az, amikor más szerző gondolatait, eredményeit a forrás pontos feltüntetése nélkül a sajátunkként tüntetjük fel, mindezt rosszhiszeműen. Az ilyen helyzet mindenképpen kerülendő, súlyos következményei lehetnek: enyhébb esetben korrekcióra, súlyosabb esetben a záródolgozat visszavonására szólítjuk fel a hallgatót. A plágium miatt visszavont záródolgozatok esetében az érintettnek teljesen új dolgozatot kell készítenie. Ennek elkerülése érdekében vegyük tekintetbe, hogy mely esetek minősülnek plágiumnak:

 • Plágiumot követünk el, ha szerző nélküli írásokat idézünk akár szó szerint, akár tartalmilag. Ez a veszély különösen internetes források esetén áll fenn. 
 • Plágium az is, ha szó szerinti idézetnél elmulasztjuk kitenni az idézőjeleket.
 • A módszerek (tesztek, kérdőívek) elsődleges forrását is fel kell tüntetni, mivel ezek az eszközök is más személy szellemi termékei. Valószínűleg az eredmények megbeszélésénél is szükségünk lesz hivatkozásokra. Ennek elmulasztása szintén plágiumnak minősül. 
 • Plágium az is, ha más munkákból származó ábrák, illusztrációk, táblázatok, képek, fotók, rajzok vagy bármely grafikus elem forrását elmulasztjuk megjelölni. 


A hallgató számára záródolgozatuk plágiumellenőrzésére a Moodle rendszer lehetőséget teremt. (A lehetőség jellemzően 4-6 héttel a záródolgozat feltöltése előtt nyílik meg a hallgatók számára a Moodle rendszerben.) Az ide feltöltött záródolgozatok (minden újbóli feltöltéskor és meglévő dolgozatfájl cseréje után is) automatikusan lefut a dolgozat plágiumellenőrzése a Turnitin rendszerben, melynek eredményeként megtudható a plágiumszűrő program adatbázisában szereplő egyéb dokumentumokkal talált egyezőségek százalékos aránya. Ez a szám önmagában nem jelenti azt, hogy a dolgozat ennyi százaléka plágium, ez csak a felderített szövegegyezésekre utal, amelyek lehet, hogy teljesen korrekten vannak hivatkozva a dolgozatban. Ugyanakkor a túl magas százalékarány utalhat arra – még teljesen korrekt hivatkozások esetén is –, hogy túl sok a máshonnan változtatás nélkül átvett információ, idézet a dolgozatban, ami a szerzői eredetiség, önálló alkotómunka alacsony voltára utal, és ami adott esetben a dolgozat visszavonását vonhatja maga után. A maximálisan elfogadható százalékarány tekintetében mindenképpen szükséges a hallgatónak a dolgozat végleges feltöltése előtt a belső konzulensével egyeztetnie!

A záródolgozat hivatalos példánya az elektronikus verzió, amit pdf formátumban a Moodle rendszerbe kell feltölteni, ahol plágiumszűrésre is sor kerül. A záródolgozat leadásának előfeltételeit a Szakdolgozat és projektmunka beadásának feltételei és eljárásrendje oldal tartalmazza.

A záródolgozat feltöltésére és a plágiumellenőrzésre vonatkozó tájékoztatás a Hallgatói útmutató szak- és záródolgozatok feltöltéséhez 2021-2022-2.félév című dokumentumban olvasható.

FOSZK képzésen a projektmunkát egy bíráló, az alap- és mesterképzésen a szakdolgozatot két bíráló értékeli. A szakdolgozat/projektmunka bírálata(i) és annak érdemjegye(i) legalább 5 nappal a záróvizsgát megelőzően a Moodle rendszerben érhető(k) el. 

A záróvizsga csak abban az esetben kezdhető meg, ha a záródolgozat bírálója, két bíráló esetén mindkét bírálója legalább elégséges osztályzatot ad a dolgozatra.   

Ha a dolgozatot a bíráló, két bíráló esetén valamelyik bíráló nem fogadja el (azaz elégtelennek minősíti), a szakdolgozatot egy további bírálónak ki kell adni. Amennyiben a dolgozatot egyik bíráló sem fogadta el, vagy a felkért további bíráló is elégtelennek minősítette, a hallgató nem mehet záróvizsgára.


Záróvizsgára abban a félévben lehet jelentkezni, amelynek a végére a hallgató meg tudja szerezni az előírt összes kreditet és le tudja adni a záródolgozatát. A jelentkezés a Neptunban történik. (Neptun segédlet 9.4 pont)

A záróvizsgán való részvétel feltételei tehát:

1) Az abszolutórium megszerzése (Amennyiben a hallgató abszolvált, a Neptun rendszerben a Tanulmányok/Képzési adatok fülön jelenik meg az abszolutóriumának dátuma.) Az a hallgató kaphat abszolutóriumot, aki a tanterve által meghatározott összes kreditet megszerezte, valamint a mintatantervében szereplő modulokból, a modul által előírt tárgyakat, illetve krediteket teljesítette.

 • Kereskedelem és marketing FOSZK, Turizmus-vendéglátás FOSZK képzés esetében a tanterv által meghatározott összes teljesítendő kredit 120 kredit
 • Kereskedelem és marketing, Turizmus-vendéglátás és Üzleti szakoktató alapképzés estében a tanterv által meghatározott összes teljesítendő kredit 210 kredit
 • Közösségszervezés és szakoktató alapképzés esetében a tanterv által meghatározott összes teljesítendő kredit 180 kredit
 • Turizmus-menedzsment és Tanári (Közgazdásztanár) mesterképzés esetében a tanterv által meghatározott összes teljesítendő kredit 120 kredit.

2) A záródolgozat határidőre történő leadása és annak elégtelentől eltérő bírálata(i).

A záróvizsgára való felkészülés a hallgató egyéni felelőssége. A szaktanszékek mindemellett segítséget nyújtanak ebben, így a záróvizsgát megelőzően záróvizsga-tájékoztatást tartanak mind az alap- és mesterszakos, mind a felsőoktatási szakképzésben tanuló hallgatók részére, melyen a részvétel minden záróvizsgára jelentkező hallgató számára ajánlott, ingyenes és nincs feltételhez kötve. 

A záróvizsgát szervező szaktanszék a jelöltek felkészülését támogatja azzal, hogy előre megad záróvizsga témaköröket, amelyek az alábbi dokumentumokban olvashatók:

Alapképzések

Felsőoktatási szakképzések

Mesterképzések


A záróvizsga alap- és mesterszakos hallgatók esetén egyrészt a szakdolgozat megvédéséből áll, amely magában foglalja az eredmények prezentációját és a bírálók által feltett, illetve a bizottság által a prezentáció kapcsán felmerülő kérdések megválaszolását, másrészt a komplex szóbeli vizsgarészből áll, amely a szakdolgozat témája kapcsán kibontakozó szakmai vitát jelenti, és amelyet a vizsgabizottság a jelölt számára megfogalmazott komplex kérdés/témakör megadásával indít el. A vizsgabizottság a szakmai vita során a jelölt szakmai felkészültségének általános értékelése céljából olyan további kérdéseket is feltehet, amelyek nem kötődnek szorosan a szakdolgozat bírálatához, de kapcsolódnak a témájához és a tanult szakmai anyaghoz. A szakmai komplex vizsga/szakmai vita lényege azonban nem a részletkérdések precíz számonkérése, hanem az átfogó szaktudás meglétéről és a jelölt komplex gondolkodásmódjáról való meggyőződés. A záróvizsgát szervező szaktanszék a hallgatók felkészülését a szakhoz, illetve annak specializációjához kapcsolódó záróvizsga témakörök meghirdetésével segíti.

A szaktanszék a jelölt felkészülését támogathatja azzal is, hogy előre megad a hallgató számára egy kérdést (vagy kijelöl témakör(öke)t), amely a szakmai vita kiindulópontjául szolgál. Amennyiben erre sor kerül, a kérdést/témakör(öke)t írásban kell eljuttatni a hallgatónak a záróvizsgát legalább 5 nappal megelőzően. 

Az alap- és mesterszakos hallgatók záróvizsgájának részei tehát: 

 1. a szakdolgozat védése, amely magában foglalja az eredmények prezentációját és a bírálói, illetve a vizsgabizottság által feltett kérdés(ek) megválaszolását; 
 2. komplex szóbeli vizsgarész, amely a szakdolgozat témájához kapcsolódó komplex szakmai vita, és amely a hallgató szakmai jártasságát hivatott bemutatni. A hallgató teljesítményének értékelésében nemcsak a tanult ismeretek megléte, hanem azok alkalmazásának képessége is alapvető fontosságú.


A felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatók a záróvizsga során a bizottság előtt bemutatják a szakmai gyakorlatukkal összefüggő írásbeli projektmunkájukat, majd az ahhoz kapcsolódó, a jelölt szakmai felkészültségét igazoló szakmai kérdés szóbeli megválaszolására kerül sor.  

A felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatók záróvizsgájának részei tehát: 

 1. a projektmunka védése, amely magában foglalja az eredmények prezentációját; 
 2. szakmai vita a projektmunka témájához kapcsolódóan, ami a hallgató szakmai felkészültségét igazoló szakmai kérdés szóbeli megválaszolása.

A hallgató jogosult az oklevél átvételére, amennyiben rendelkezik a tantervben előírt nyelvvizsgákkal és azokat bemutatta a Hallgatói Ügyfélszolgálat részére.

Határidők


A folyamat egyes lépéseire vonatkozó határidők

Záróvizsgák lebonyolításával kapcsolatos információk


A 2021/2022. tanév nyári záróvizsga időszakában a záróvizsgákra jelenléti formában kerül sor.

 

Az oldalunkat frissítjük, kérjük ennek folyamatosan nyomon követését!

 

Minden záróvizsgázó hallgatónknak sikeres felkészülést és záróvizsgát kívánunk! 

Jelenléti záróvizsga esetén nincs. FONTOS azonban, hogy a hallgató a záróvizsgájára mobil adathordozón hozza magával a bizottság számára vetítendő prezentációját.

A hallgatók záródolgozatuk bírálata(i)ról és annak érdemjegye(i)ről a Moodle-rendszerben, a záróvizsga-beosztásukról a Neptun-rendszerben, illetve a honlapon tájékozódhatnak.

A záróvizsga-prezentációt előzetesen az MS PowerPoint programban (pptx-formátumban) kell elkészíteni.

A záróvizsgán az alkalomhoz illő öltözetben kell megjelenni.

A záróvizsga alap- és mesterszakos hallgatók esetén egyrészt a szakdolgozat megvédéséből áll, amely magában foglalja az eredmények prezentációját és a bírálók által feltett, illetve a bizottság által a prezentáció kapcsán felmerülő kérdések megválaszolását, másrészt a komplex szóbeli vizsgarészből áll, amely a szakdolgozat témája kapcsán kibontakozó szakmai vitát jelenti, és amelyet a vizsgabizottság a jelölt számára megfogalmazott komplex kérdés/témakör megadásával indít el. A vizsgabizottság a szakmai vita során a jelölt szakmai felkészültségének általános értékelése céljából olyan további kérdéseket is feltehet, amelyek nem kötődnek szorosan a szakdolgozat bírálatához, de kapcsolódnak a témájához és a tanult szakmai anyaghoz. A szakmai komplex vizsga/szakmai vita lényege azonban nem a részletkérdések precíz számonkérése, hanem az átfogó szaktudás meglétéről és a jelölt komplex gondolkodásmódjáról való meggyőződés. A záróvizsgát szervező szaktanszék a hallgatók felkészülését a szakhoz, illetve annak specializációjához kapcsolódó záróvizsga témakörök meghirdetésével segíti.

A szaktanszék a jelölt felkészülését támogathatja azzal is, hogy előre megad a hallgató számára egy kérdést (vagy kijelöl témakör(öke)t), amely a szakmai vita kiindulópontjául szolgál. Amennyiben erre sor kerül, a kérdést/témakör(öke)t írásban kell eljuttatni a hallgatónak a záróvizsgát legalább 5 nappal megelőzően. 

Az alap- és mesterszakos hallgatók záróvizsgájának részei tehát: 

 1. a szakdolgozat védése, amely magában foglalja az eredmények prezentációját és a bírálói, illetve a vizsgabizottság által feltett kérdés(ek) megválaszolását; 
 2. komplex szóbeli vizsgarész, amely a szakdolgozat témájához kapcsolódó komplex szakmai vita, és amely a hallgató szakmai jártasságát hivatott bemutatni. A hallgató teljesítményének értékelésében nemcsak a tanult ismeretek megléte, hanem azok alkalmazásának képessége is alapvető fontosságú.


A záróvizsga-bizottság a hallgató záróvizsga teljesítményét – a bírálati jegyek, a hallgatói prezentáció, valamint a komplex szakmai vitát együttesen figyelembe véve egyetlen érdemjeggyel értékeli.

 

A felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatók a záróvizsga során a bizottság előtt bemutatják a szakmai gyakorlatukkal összefüggő írásbeli projektmunkájukat, majd az ahhoz kapcsolódó, a jelölt szakmai felkészültségét igazoló szakmai kérdés szóbeli megválaszolására kerül sor.  

A felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatók záróvizsgájának részei tehát: 

 1. a projektmunka védése, amely magában foglalja az eredmények prezentációját; 
 2. szakmai vita a projektmunka témájához kapcsolódóan, ami a hallgató szakmai felkészültségét igazoló szakmai kérdés szóbeli megválaszolása.

A záróvizsga-bizottság – a bírálati jegy és a hallgatói prezentáció és védés alapján – egy záródolgozati érdemjegyet, továbbá a hallgató szakmai kérdésre adott válasza alapján egy további érdemjegyet ad. A hallgató záróvizsga-eredménye eme két vizsgarész egyszerű számtani átlaga alapján kialakított végső érdemjegy lesz.

A záróvizsga kezdési időpontjában (vagy ezt megelőzően – erről pontos felvilágosítás a záróvizsga tájékoztatón hangzik el) a hallgatók behívásra kerülnek a tanterembe, ahol az elnök előzetes tájékoztatót tart és megnyitja a záróvizsgát.

A vizsgaeseményen két hallgatónak mindig jelen kell lennie, azaz a záróvizsga-bizottság előtt egyidejűleg legalább két hallgatónak bent kell lennie a tanteremben.

A záróvizsga megkezdéséhez a vizsgázó hallgatónak hitelt érdemlő módon igazolnia kell személyazonosságát.

A záróvizsga a hallgatói prezentációval kezdődik (a záródolgozat lényegének bemutatása), melynek időtartama 10-15 perc (pontosabb felvilágosítás a záróvizsga tájékoztatón hangzik el). A záróvizsga-bizottság a prezentációt követően kérdéseket tehet fel a hallgatónak a prezentációjához kötődően.

A záróvizsga következő egysége a komplex szóbeli vizsgarész, amelynek keretében az elnök vagy valamelyik vizsgabizottsági tag felteszi a vitaindító szakmai kérdést, amit a vizsgázó hallgató kifejt, majd további kérdések is felmerülhetnek a szakmai vita részeként. A szakmai vita időtartama kb. 15 perc.

Az összes hallgatói feleletet követően, a záróvizsga végén kerül sor az eredményhirdetésre. Ehhez a vizsgabizottság ismét behívja a tanterembe a hallgatókat.

1) Meg nem engedett segédeszköz használata a hallgató részéről

A záróvizsga során a jóhiszeműség és tisztesség követelményét meg kell tartani.

Az a vizsgázó hallgató, akiről bebizonyosodik, hogy a záróvizsgán nem megengedhető eszközöket használ, a vizsgájára elégtelen eredményt kap és a záróvizsgája felfüggesztésre kerül jegyzőkönyv felvétele mellett. Ebben az esetben ismételt záróvizsga csak a következő záróvizsga-időszakban tehető a hallgató részéről.


2) A záróvizsgáról való hallgatói távolmaradás

Az utolsó előtti hallgató záróvizsgájának befejezéséig befogadható a vizsgára az elkésett hallgató. Ha a hallgató a záróvizsgán ezen időpontig sem jelenik meg személyesen, tudása nem értékelhető.

Amennyiben a hallgató záróvizsga eredménye elégtelen, a teljes záróvizsgát kell a következő záróvizsga-időszakban megismételnie.

Amennyiben a hallgató elégedetlen az – elégtelentől eltérő – vizsgaeredményével, a következő záróvizsga-időszakban lehetősége van záróvizsgáját javítani. Javítási szándékát jelezheti a záróvizsga napján a záróvizsga-bizottság számára, vagy jelezheti a vizsganapját követő nap lezárultáig a Hallgatói Ügyfélszolgálat felé is. A hallgató javítási szándéknyilatkozatával egyidejűleg jelen záróvizsga érdemjegye megsemmisül és a következő időszakbeli eredménye lesz a mérvadó.

Események, hallgatói bizottsági beosztások – 2021/2022. tanév 1. félév

Előrehozott záróvizsgára kizárólag a téli záróvizsga időszakban kerül sor, a nyári záróvizsga időszakban nem szervezünk.

 

A téli időszakbeli előrehozott záróvizsgát tevő hallgatók részére szóló tájékoztatók MS Teams alkalmazásban kerülnek megtartásra.

Az egyes képzések időponti beosztása az Excel táblában szerepel alább, amely folyamatosan frissül. A pontos hallgatói időponti beosztásra vonatkozó információra a hallgatói neptun-kód ’Keresés’ opcióba (Ctrl+ F) történő beírásával lehet rákeresni.

Kérjük a hallgatókat a záróvizsga kezdési időpontja előtt legalább 5-10 perccel a terem előtti folyosón megjelenni!

A záróvizsga-tájékoztatók MS Teams alkalmazásban kerülnek megtartásra.


Kereskedelem és marketing képzések:


magyar nyelvű (nappali, levelező, távoktatás) KM alapképzés, Dr. Kovács András

2022.05.17. 18:00

Csatlakozom!


angol nyelvű (nappali) KM alapképzés, Dr. Papp Vanda

2022.05.16. 17:00

Csatlakozom!


magyar nyelvű FOSZK (nappali, levelező) KM, Lipák Mária

2022.05.24. 18:00

Csatlakozom!


Turizmus-vendéglátás képzések: 


magyar nyelvű FOSZK (nappali, levelező) TV vendéglátás szakirány

2022. május 30. (hétfő) - 10:00-11:00

Csatlakozom!magyar nyelvű FOSZK (nappali, levelező) TV turizmus szakirány 
magyar nyelvű (nappali, levelező, távoktatás) Turizmus-vendéglátás alapképzés, vendéglátás témájú specializációk, Debreceni János 

2022. június 3. (péntek) - 9:00-10:00

Csatlakozom!


magyar nyelvű (nappali, levelező, távoktatás) Turizmus-vendéglátás alapképzés, turizmus témájú specializációk, dr. Petykó Csillamagyar nyelvű (levelező) Turizmus-menedzsment mesterképzés, Kovács Edina

2022. május 30. (hétfő) - 15:00-16:00

Csatlakozom!

magyar nyelvű (levelező) Turizmus-menedzsment mesterképzés 

angol nyelvű (nappali) Turizmus-menedzsment mesterképzés, Kovács Edina

2022. május 30. (hétfő) - 14:00-15:00

Csatlakozom!angol nyelvű (nappali) Turizmus-vendéglátás alapképzés, kereskedelmi vendéglátás specializáció, Karakasné Morvay Klára

2022. június 2. (csütörtök) - 14:00-15:00

Csatlakozom!angol nyelvű (nappali) Turizmus-vendéglátás alapképzés, turizmus témájú specializációk
német nyelvű Turizmus-vendéglátás alapképzés
Közösségszervezés és üzleti szakoktató képzések:


magyar nyelvű (nappali, levelező) Közösségszervezés alapképzés

magyar nyelvű (levelező) Üzleti szakoktató alapképzés

magyar nyelvű (levelező) Tanári (Közgazdásztanár) mesterképzés

magyar nyelvű (levelező) Munkahelyi mentálhigiéné szakirányú továbbképzés


Az összes képzés tájékoztatója egy időpontban lesz (a két lehetőség közül bármelyikbe becsatlakozhatnak a hallgatók):

2022. május 30. (hétfő) 18:30-tól

Csatlakozom!


illetve 2022. május 31. (kedd) 12:00-tól

Csatlakozom!Az egyes képzések időponti beosztása gondozó szaktanszékenként külön-külön Excel táblákban szerepelnek alább, melyek folyamatosan frissülnek. A pontos hallgatói időponti beosztásra vonatkozó információra a hallgatói neptun-kód ’Keresés’ opcióba (Ctrl+ F) történő beírásával lehet rákeresni.

Kérjük a hallgatókat a záróvizsga kezdési időpontja előtt legalább 5-10 perccel a terem előtti folyosón megjelenni!

Mappa, dokumentum neve
Utolsó módosítás

Záróvizsga beosztások

Frissítve:
2022. január 26.