Chosen language
  HU - Magyar
  When you switch, the information available in that language is displayed.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

Alkalmazott Tudományok Egyeteme

Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE
Alkalmazott Tudományok Egyeteme
Esélyegyenlőség
Egyetemünk jelenlegi és jövőbeni sikerének egyik kulcsa az erős szervezeti kultúra, melynek jellemzője az összetartó közösség, a bizalomra, együttműködésre épülő kapcsolatok, melynek alapja az etikus magatartás. A BGE stratégiai kitűzései között szerepel a felelős és fenntartható egyetemmé válás, ebben pedig a közösen meghatározott értékeink segítenek bennünket és adnak számunkra iránymutatást. 


Melyek az alapvető értékeink?
 • Korszerűség & hagyományok – A BGE modern, innovatív, az új ismertekre és módszerekre nyitott egyetem, amely büszke minden Karára, egyaránt megbecsüli jelenlegi és volt hallgatóit, oktatóit, tanárait, kutatóit és nem oktató munkatársait. 
 • Minőség & felelősség – A tanulás, az oktatás, a kutatás, a munkánk közben és magánéletünkben úgy törekszünk a kiválóságra, hogy közben becsületesek vagyunk és felelősséget vállalunk tetteinkért. Nem ártunk sem másoknak, sem a környezetnek, segítjük a helyi közösségeinket. 
 • Partnerség & tisztelet – Egymással és külső partnereinkkel is együttműködünk, mindenkinek megadjuk a tiszteletet, segítjük egymást és összetartunk. Fontos számunkra a közösség és a kollegialitás, kiállunk egymásért.
Mi jellemzi közösségünket? 
 • Sokszínű és nyitott közösséget alkotunk – Az eltérő szakmai területek és kultúrák gazdagítják közösségünket. Ezeket tiszteletben tartjuk úgy, hogy ne zavarjuk és ne sértsük meg egymást. Különösen segítjük új és külföldi hallgatóink, oktatóink beilleszkedését. Végzett hallgatóink közösségünk tagjai maradnak, akikkel ápoljuk szakmai és emberi kapcsolatainkat. 
 • Biztosítjuk az esélyegyenlőséget – Senkit nem érhet hátrány neme, kora, származása, nyelve, vallása, politikai nézetei vagy szexuális beállítottsága miatt. Törekszünk az infrastrukturális és infokommunikációs akadálymentesítésre, és segítjük az erre rászorulókat. 
 • Támogató, bizalmon alapuló légkört alakítunk ki – Udvariasak, megértők és segítőkészek vagyunk egymással és külső érintettjeinkkel. Törekszünk az egyértelmű és időben történő kommunikációra. Nyitottak és rugalmasak vagyunk a problémák megoldására. Nem toleráljuk a fenyegető, zaklató vagy megalázó viselkedést. Segítjük a munka és a magánélet egyensúlyának megvalósulását. 
 • A teljesítményértékelés objektív, igazságos és építő jellegű – Ez minden értékelésre vonatkozik, függetlenül attól, hogy hallgató, oktató, tanár, vezető vagy nem oktató munkatárs végzi. Az értékelés az érintett számára transzparens, de nem publikus mások felé.

Sokszínű szervezet

A BGE Magyarország legnagyobb üzleti egyetemeként közel 18000 hallgatóval és 1000 munkatárssal hisz abban, hogy a sokszínűség, a különböző kultúrák, gondolkodások megértése és befogadása tovább gazdagítja értékeit és segíti fejlődését. Színes és izgalmas diákélet jellemzi egyetemünket, közel 80 országból érkeznek hallgatók a világ minden tájáról. 

Az egyetem vezetői között 50% a nők aránya, és a teljes munkavállalói közösséget figyelembe véve pedig 63%-ról beszélhetünk.  

Az életkor tekintetében a munkavállalók 7%-a 30 év alatti, 39%-uk pedig 50 év feletti, 53%-uk esik a 30-50 éves korosztályba. 

Családbarát kezdeményezés

A BGE-n hiszünk abban, hogy a belső közösségünk a legnagyobb értékünk. Jóllétük, fejlődésük elsődleges az egyetem számára, ezért egy olyan szervezeti kultúra kialakítását tűztük ki célul, amely törekszik a munka és a magánélet egyensúlyának összeegyeztetésére. Ennek része a családbarát szemlélet és a családbarát egyetem kialakítása, melyért az elmúlt években tudatosan, többféle eszközzel teszünk. A családbarátság voltaképp a munkahelyi elégedettség egy specifikus megfogalmazása, de nemcsak a gyermeket nevelő, hanem az időseket gondozó, vagy egyéb szempontból speciális élethelyzetben lévő kollégák igényeihez való igazodást, a tartós távollévőkkel való kapcsolattartást, a rugalmas foglalkoztatási formák révén a munkavállalóinkba vetett bizalmat is értjük alatta. A részletekről a Családbarát menüpont alatt olvashat.

Sajátos szükségletű hallgatókat segítő bizottság 

Az Egyetem, a fogyatékkal élő hallgatók segítésére minden karon 1-1 oktatót, fogyatékosügyi koordinátort nevezett ki. Fogyatékkal élő hallgatóként a tanulmányi kedvezmények, mentességek és támogatások ügyében, a koordinátorok és a kari hallgatói képviselőkből létrehozott Sajátos Szükségletű Hallgatókat Segítő Bizottsághoz (SHSB), bármilyen más probléma esetén, a kari fogyatékosügyi koordinátorhoz lehet fordulni. 

További részletek az SHSB aloldalon. 

Akadálymentesítés

Hosszútávú fejlesztési programunk része az Egyetem összes épületének akadálymentes elérése, a nyújtott szolgáltatások korlátozások nélküli hozzáférhetősége. Ennek érdekében elvégeztettük az infrastruktúránk teljeskörű átvilágítását és kértünk javaslatokat az épületek akadálymentesítési szintjeinek felmérésére és annak fejlesztésére, itt elsődleges az oktatással közvetlenül összefüggő funkciók, információk elérhetősége.

Akadálymentesítési felmérés

A felmérés alapvető célja egy egységes koncepció és irányvonal kidolgozása volt. A munka első lépéseként a meglévő épületállomány került átvizsgálásra, , figyelembe véve az adott épület sajátosságait (pl. műemléki védettség). Az összegyűjtött információk alapján készült el az akadálymentesítésre vonatkozó szakvélemény, amely épületenként és az összes célcsoport igényeit figyelembe véve tett megoldási javaslatokat. Fontos szempont volt, hogy olyan megoldásokat kapjunk, amelyek épületenként, önállóan is értelmezhető, megoldhatók, figyelembe véve a finanszírozási szempontokat is. Ezen javaslatokat alapul véve, épületenként eltérő mértékben kisebb vagy nagyobb lépésekben, de folyamatosan valósítjuk meg a javasolt megoldásokat.

Projektek

Megvalósult elemek:Folyamatban lévő elemek:
 • Klauzál téri IFO könyvtár fizikai akadálymentesítése (új bejárat, rámpa, vizesblokk kiépítése, amely az önálló használatot lehetővé teszi)
 • KKK, KVIK, PSZK kollégiumaiba akadálymentes bejutás, akadálymentes szállás és szolgáltatás igénybevételének biztosítása
 • Kancellária E épületébe akadálymentes bejutás és épületen belüli közlekedés biztosítása
 • KVIK Alkotmány utcai épületének akadálymentes elérése, átjárhatósága valamint a felsőbb szinteken védett terek kialakítása


 • PSZK Buzogány utcai oktatási épületegyüttes akadálymentes elérésének teljeskörűvé tétele, amely egyben biztosítaná az oktatási épületek a kollégium, valamint a tervezett új könyvtári szárny akadálymentes elérését és a szolgáltatások teljeskörű igénybevételét


Törekszünk továbbá az információs rendszerek (táblarendszerek, ügyintézési megoldások) akadálymentes szempontú korszerűsítésére és a digitális megoldások szélesebb körű alkalmazására is.