Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

Alkalmazott Tudományok Egyeteme

Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE
Alkalmazott Tudományok Egyeteme
Testületek és bizottságok
Az Egyetem vezetéséhez szükséges folyamatokban számos testület és bizottság működik közre. Ezek a döntések előkészítésében és végrehajtásában tanácsadó, véleményező és ellenőrző hatáskörükkel nyújtanak segítséget. Testületek és bizottságok egyetemi és kari szinten is működnek intézményünkben.

Egyetemi testületek


Az ide tartozó szervezetek Egyetemünk legfelsőbb döntéshozó intézményei közé tartoznak. Többek között munkájuk határozza meg szervezési, oktatási, kutatási, gazdasági témákban a követendő irányelveket.

A Szenátus az Egyetem döntési, véleményező, javaslattevő és ellenőrzési jogkörrel rendelkező testülete. A Szenátus elnöke a rektor, titkára a Rektori Hivatal vezetője.

Szervezeti egység saját oldala

A Rektori Tanács a rektor munkáját támogató döntéselőkészítő, véleményező, javaslattevő és egyeztető feladatokat ellátó testület. 

Szervezeti egység saját oldala

Bizottságok


A Szenátus és a rektor állandó és ideiglenes testületeket hozhat létre saját működésük elősegítésére (így különösen: szervezési, oktatási, kutatási, tudományos, gazdasági és egyéb kérdések elemzésére, javaslatok kidolgozására, döntések előkészítésére, végrehajtásuk ellenőrzésére).

Az Egyetemen működő, jogszabály alapján létrehozott bizottságok

Kidolgozza és folyamatosan korszerűsíti az Egyetem fejlesztésének stratégiai tervét. Felelős az Alkalmazott Tudományok Egyeteme küldetésnek megfelelő oktatási, tudományos programok szakszerű, tudományos igényű megvalósításáért.

Szervezeti egység saját oldala

Feladata az átjárhatóság koordinálásának, valamint az ismeretanyagok egyenértékűségének vizsgálata.

Létszámáról, összetételéről, működéséről a Hallgatói Követelményrendszer rendelkezik.

Szervezeti egység saját oldala

Az Egyetemen a FEB-t karonként, kari jogkörrel kell létrehozni. A bizottság három tagból áll, két oktató és egy hallgató alkotja, oktató tagjait a dékán, a hallgatói tagokat a HÖK kari szervezetének javaslata alapján a rektor három évre nevezi ki.

Szervezeti egység saját oldala

Az Egyetemen működő, a Szenátus vagy a rektor által létrehozott további bizottságok

Az Egyetem funkciójának minőségi szinten való teljesítéséhez szükséges fő-, mellék-, rész- és segédfolyamatok rendszeres ellenőrzésére, a hibaforrások megszüntetésére és a működési folyamat rendszerének fejlesztésére Minőségirányítási és Értékelési Bizottságot (a továbbiakban: MÉB) hoz létre. A MÉB az Egyetem minőségirányítási rendszerét és ehhez kapcsolódó tevékenységét koordináló és irányító szervezete, a Szenátus javaslattevő testülete. 

Szervezeti egység saját oldala

A TDT feladatai:

 • kidolgozza az Egyetem tudományos diákköreinek Tudományos Diákkörének szervezeti és működési szabályzatát,
 • összehangolja a TDK-tevékenységet az egyes karokon belül és a karok között,
 • segíti a TDK-munka népszerűsítését, szakmai nyilvánosságának megteremtését, az arra alkalmas dolgozatok publikálását, hasznosítását,
 • minden évben megszervezi az intézményi szintű Tudományos Diákköri Konferenciát, jóváhagyja a TDK-dolgozatok bírálati rendszerét, dönt az intézményi konferencián helyezést elért dolgozatok OTDK-ra történő nevezéséről,
 • kapcsolatot tart az Országos Tudományos Diákköri Tanács szakmai bizottságaival, továbbá szakmai, tudományos szervezetekkel és egyesületekkel,
 • biztosítja az adatszolgáltatást az OTDT felé az intézményi szintű Tudományos Diákköri Konferencia megrendezéséről, valamint az OTDK részvételre javasolt dolgozatokról,
 • dönt a TDK-feladatokra rendelkezésre bocsátott pénzeszközök elosztásáról,
 • közreműködik a TDK-munka támogatását szolgáló pénzeszközök gyűjtésében,
 • az Egyetem vezetőinek felkérésére rendszeresen beszámol a TDT tevékenységéről.
 • együttműködik a BGE Kutatási Szolgáltató Központtal,
 • koordinálja az Egyetem Tudományos Diákköri tevékenységével kapcsolatos pályázati tevékenységet.  

Szervezeti egység saját oldala

Az Oktatási Bizottság az alábbi feladatokat látja el:

 • összehangolja az Egyetem oktatási stratégiájának kialakítását és megvalósítását,
 • véleményezi új (felsőoktatási szakképzési, alap-, mester-, szakirányú továbbképzési) szakok indítási feltételeinek helyzetét, a meglévő szakok tanterveivel kapcsolatos változtatási javaslatokat,
 • koordinálja az akkreditációs eljárásokkal kapcsolatos teendőket,
 • véleményezi a tárgyfelelősök listáját, 
 • véleményezi a hallgatói szabályzatokat,
 • javaslatot tesz, illetve véleményez oktatásszervezési folyamatok fejlesztésével kapcsolatosan. 
 • egyéb, a Szenátus, a Rektori Tanács vagy a rektor által meghatározott szabályzatok véleményezése.


Az Oktatási Bizottság tagjai:

a) az oktatási rektorhelyettes, aki egyben a bizottság elnöke is,

b) a karok képviseletében az oktatásért felelős dékánhelyettesek,

c) az Oktatási Központ vezetője,

d) a Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda vezetője,

e) Szolgáltatási Igazgatóság delegáltja,

f) EHÖK delegáltja.


Szervezeti egység saját oldala

A Tantervi Bizottság az oktatási rektorhelyettesnek közvetlenül alárendelt szakmai tanácsadó testület, elnöke a szak vezetője.

Feladata egy adott szak tantervének gondozása, fejlesztési javaslatok megvitatása és elfogadása.

A Tantervi Bizottság tagjai:

 • a szak felelőse, aki egyben a bizottság elnöke is,
 • a szak tárgyfelelősei közül 3 oktató,
 • az EHÖK által delegált 1 hallgatói képviselő,


A Tantervi Bizottság egy adott szak tantervének gondozásával, a fejlesztési javaslatok elkészítésével foglalkozik. A Tantervi Bizottságokat szakonként kell létrehozni.

A Tantervi Bizottság az oktatási rektorhelyettesnek közvetlenül alárendelt szakmai tanácsadó testület, elnöke a szak vezetője.


A Tantervi Bizottság tagjai:

a) a szak felelőse, aki egyben a bizottság elnöke is,

b) a szak tárgyfelelősei közül 3 oktató,

c) az EHÖK által delegált 1 hallgatói képviselő.


A Tantervi Bizottság tagjait a szakfelelős javaslata alapján a dékán bízza meg.

A Tantervi Bizottság állandó meghívott tagja az oktatási dékánhelyettes véleményezési joggal.

Az Etikai Bizottság feladata, hogy választ adjon a felvetődő etikai kérdésekre, segítsen az etikai dilemmák megoldásában, döntsön az etikai vizsgálatról, vagy arról, megszegték-e az Etikai Kódexet. Emellett a Bizottság javaslatot ad a következményekre és a megelőző intézkedésekre is.

Szintén nagyon fontos, hogy a Bizottság folyamatosan és transzparensen kommunikál, hiszen cél, hogy nyíltan tudjunk beszélni a közösségünkben felmerülő etikai dilemmákról, kérdésekről, és meg tudjuk védeni magunk, valamit mások jogait. A Bizottság egy elnökből és három tagból áll, akik különböző szervezeti egységeket képviselnek.

A tagok között a nemek aránya azonos. Az Etikai Bizottság tagjait az Egyetem rektora nevezi ki a Kancellár egyetértésével 3 évre, a hallgatói képviselőt 1 évre. 

Szervezeti egység saját oldala

A Szellemitulajdon-kezelési Szabályzat tárgyi hatálya alá tartozó alkotások befogadásával, oltalmazásával, jogainak gyakorlásával és hasznosításával kapcsolatos döntéseket meghozó testület, melynek összetételéről és működéséről a Szellemitulajdon-kezelési Szabályzat rendelkezik.

Szervezeti egység saját oldala

A fenntarthatósági stratégiai megvalósulásáért felelős.

A testület tagjai a vállalati, civil vagy kormányzati szférában, fenntarthatóság területén tevékenykedő szakemberek, szakértők, tanácsadók.

Az Egyetemi Fenntarthatósági Tanács feladatai és hatáskörei:

a) fő feladata a fenntarthatósági stratégiában foglalt célok teljesülésének nyomon követése, a belső fejlesztések támogatása,

b) az Egyetemi Fenntarthatósági Hálózat által felvetett javaslatok szakmai véleményezése

c) beszámolás az Egyetem testületei felé a stratégia megvalósulásáról, így különösen legalább évente egyszer tájékoztatja a Szenátust a BGE fenntarthatósági stratégia feladatainak teljesüléséről

d) hozzájárulás a szakmai kapcsolatrendszer növeléséhez

e) részvétel a fenntarthatósági stratégia és az eredmények kommunikációjában. 

Szervezeti egység saját oldala

Az Esélyegyenlőségi Bizottság gondoskodik arról, hogy az egyetemi polgárok mindenfajta megkülönböztetéstől és emberi méltóságukat sértő egyéb megnyilvánulásoktól mentesen dolgozhassanak és tanulhassanak az Egyetemen. A Bizottság foglalkozik azzal is, hogy a hátrányos társadalmi helyzetű polgárok körülményeit milyen intézkedésekkel lehet segíteni.


Az Esélyegyenlőségi Bizottság elnökére és tagjaira a rektor tesz javaslatot. Az Esélyegyenlőségi Bizottságnak szavazati joggal hivatalból tagja az EHÖK egy delegáltja.


Az Esélyegyenlőségi Bizottság feladata:

a) az Egyetem működésében a nők és férfiak arányos képviseletének figyelemmel kísérése,

b) az arányos képviselet eléréséhez a szükséges javaslatok kidolgozása, az intézkedések eredményességének ellenőrzése,

c) a nők arányos szerepvállalását sértő intézkedéseknek és a politikai, faji, vallási és egyéb, bármilyen ok miatt (pl. szociális helyzet, eltérő kulturális szokások) 12 elszenvedett megkülönböztetés megnyilvánulásainak feltárása, valamint ezek megszüntetéséhez szükséges intézkedések kidolgozása,

d) a nagycsaládos, gyermeküket egyedül nevelő, vagy valamely kisebbséghez tartozó munkavállalók esélyegyenlősége megvalósulásának figyelemmel kísérése, javaslattétel a Szenátus részére az esetleges hátrányos megkülönböztetés megszüntetésére,

e) az Egyetem Esélyegyenlőségi Tervének évenkénti felülvizsgálata,

f) évente egy-egy alkalommal esélyegyenlőségi képzés tartása az Egyetem karain.