Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

Alkalmazott Tudományok Egyeteme

Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE
Alkalmazott Tudományok Egyeteme
Testületek és bizottságok
Az Egyetem vezetéséhez szükséges folyamatokban számos testület és bizottság működik közre. Ezek a döntések előkészítésében és végrehajtásában tanácsadó, véleményező és ellenőrző hatáskörükkel nyújtanak segítséget. Testületek és bizottságok egyetemi és kari szinten is működnek intézményünkben.

Egyetemi testületek


Az ide tartozó szervezetek Egyetemünk legfelsőbb döntéshozó intézményei közé tartoznak. Többek között munkájuk határozza meg szervezési, oktatási, kutatási, gazdasági témákban a követendő irányelveket.

A Szenátus az Egyetem döntési, véleményező, javaslattevő és ellenőrzési jogkörrel rendelkező testülete. A Szenátus elnöke a rektor, titkára a Rektori Hivatal vezetője.

A Szenátus 19 főből álló testület. A Szenátus, mint az Egyetem legfőbb döntéshozó fóruma dönt:

a) szervezeti és működési kérdésekben (így többek között szabályzatokat fogad el, megállapítja az Egyetem szervezeti felépítését, bizottságokat hoz létre),

b) személyi kérdésekben (ragnsorolja az egyetemi és főiskolai tanári, az egyetemi és főiskolai docensi, valamint a magasabb vezetői - rektorhelyettesi, dékáni - és az e szabályzatban meghatározott vezetői pályázatokat),

c) oktatási, tudományos kérdésekben (így különösen: elfogadja az Egyetem képzési, szakképzési, kutatási programját, dönt képzés indításáról),

d) gazdálkodási kérdésekben (pl. elfogadja az Egyetem elemi költségvetését, beszámolóját, intézményfejlesztési tervét, meghatározza a gazdálkodás irányelveit, dönt ingatlanvagyon hasznosításáról, gazdasági társaságban való részvételről, fejlesztés indításáról),

e) kitüntetések és címek adományozásával kapcsolatosan,

f) mindazon kérdésekben, amelyeket az Egyetem szervezeti és működési rendje számára meghatároz.

A Szenátus szükség szerint, de félévente legalább kétszer ülésezik. Az egyes ülések napirendjét a rektor határozza meg, azonban a Szenátus tagja, állandó meghívottja, a Rektori Tanács tagja, a Közalkalmazotti Tanács és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat az ülése napirendjére javaslatot tehet.

Szervezeti egység saját oldala

A Rektori Tanács az Egyetem és a rektor munkáját segítő, véleményező, javaslattevő és döntéselőkészítő testület.

A Rektori Tanács véleményezi a Szenátus elé kerülő valamennyi előterjesztést, az Egyetem minőségbiztosítási rendszerét, a fejlesztési pénzeszközök elosztási elveit, a más intézményekkel, szervezetekkel való együttműködéseket, továbbá tanácsadóként segíti a rektor munkáját.

A Rektori Tanács üléseit a rektor, mint a Rektori Tanács elnöke szükség szerint hívja össze. 

Szervezeti egység saját oldala

A Tanácsadó Testület a társadalmi, gazdasági és tudományos élet képviselőiből, kiemelkedő szakembereiből áll. A Testület tagja lehet bármely természetes személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező szervezet képviselője.

A testület feladata, a társadalmi-gazdasági igények szem előtt tartásával, az intézményi tevékenység figyelemmel kísérése, értékelése, javaslattétel az Egyetem küldetésének és céljainak hatékonyabb végrehajtására, a képzés és képzésfejlesztés véleményezése, az Egyetem oktató és tudományos munkájával, fejlesztési tervével kapcsolatos javaslatok kidolgozása és fejlesztési tervek véleményezése, az Egyetem alaptevékenységéből származó szellemi értékek közösségi célú megismertetésének támogatása.

Az Egyetemen az intézmény stratégiai döntéseinek megalapozása, valamint a gazdálkodási tevékenység szakmai támogatása és ellenőrzése céljából konzisztórium működik. 

A konzisztórium előzetes egyetértése szükséges az intézmény stratégiai jellegű dokumentumainak - intézményfejlesztési terv, éves költségvetés, éves beszámoló, vagyongazdálkodási terv - elfogadásához, valamint gazdálkodó szervezet alapításához, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzéséhez. 

A Budapesti Gazdasági Egyetem konzisztóriuma 2016. februárjában alakult meg.

Szervezeti egység saját oldala

A fenntarthatósági stratégiai megvalósulásáért felelős.

A testület tagjai a vállalati, civil vagy kormányzati szférában, fenntarthatóság területén tevékenykedő szakemberek, szakértők, tanácsadók.

Az Egyetemi Fenntarthatósági Tanács feladatai és hatáskörei:

a) fő feladata a fenntarthatósági stratégiában foglalt célok teljesülésének nyomon követése, a belső fejlesztések támogatása,

b) az Egyetemi Fenntarthatósági Hálózat által felvetett javaslatok szakmai véleményezése

c) beszámolás az Egyetem testületei felé a stratégia megvalósulásáról, így különösen legalább évente egyszer tájékoztatja a Szenátust a BGE fenntarthatósági stratégia feladatainak teljesüléséről

d) hozzájárulás a szakmai kapcsolatrendszer növeléséhez

e) részvétel a fenntarthatósági stratégia és az eredmények kommunikációjában. 

Szervezeti egység saját oldala

Bizottságok


A Szenátus bizottságokat hozhat létre, hogy a rektor és a kancellár működését elősegítse (többek között javaslatok kidolgozására, döntések előkészítésére és végrehajtásuk ellenőrzésére).

Azon bizottságok munkájában hallgatók is részt vehetnek, melyek feladatkörébe a hallgatói jogviszonyt közvetlenül érintő kérdések tartoznak (kivételt képez ez alól a Kreditátviteli Bizottság).

Az alábbi bizottságok önálló döntési hatáskörrel is rendelkezhetnek és a Szenátus állandó bizottságaiként működnek.

Kidolgozza és folyamatosan korszerűsíti az Egyetem fejlesztésének stratégiai tervét. Felelős az Alkalmazott Tudományok Egyeteme küldetésnek megfelelő oktatási, tudományos programok szakszerű, tudományos igényű megvalósításáért.

Szervezeti egység saját oldala

Feladata az átjárhatóság koordinálásának, valamint az ismeretanyagok egyenértékűségének vizsgálata.

Létszámáról, összetételéről, működéséről a Hallgatói Követelményrendszer rendelkezik.

Szervezeti egység saját oldala

A Tantervi Bizottság az oktatási rektorhelyettesnek közvetlenül alárendelt szakmai tanácsadó testület, elnöke a szak vezetője.

Feladata egy adott szak tantervének gondozása, fejlesztési javaslatok megvitatása és elfogadása.


A Tantervi Bizottság tagjai:

 • a szak felelőse, aki egyben a bizottság elnöke is,
 • a szak tárgyfelelősei közül 3 oktató,
 • az EHÖK által delegált 1 hallgatói képviselő,

A Tantervi Bizottság tagjait a szakfelelős javaslata alapján a dékán bízza meg.

A Tantervi Bizottság állandó meghívott tagja az oktatási dékánhelyettes véleményezési joggal. 

A hallgató által az Egyetem elsőfokú döntése vagy intézkedése, illetve mindezek elmulasztása ellen előterjesztett jogorvoslati kérelem tárgyában a Felülbírálati Bizottság jár el.

A Felülbírálati Bizottság létszámáról, összetételéről, működéséről a Hallgatói Követelményrendszer rendelkezik. 

Szervezeti egység saját oldala

Az Esélyegyenlőségi Bizottság feladata:

 • az Egyetem működésében a nők és férfiak arányos képviseletének figyelemmel kísérése,
 • az arányos képviselet eléréséhez a szükséges javaslatok kidolgozása, az intézkedések eredményességének ellenőrzése,
 • a nők arányos szerepvállalását sértő intézkedéseknek és a politikai, faji, vallási és egyéb, bármilyen ok miatt (pl. szociális helyzet, eltérő kulturális szokások) elszenvedett megkülönböztetés megnyilvánulásainak feltárása, valamint ezek megszüntetéséhez szükséges intézkedések kidolgozása,
 • figyelemmel kíséri a nagycsaládos, gyermeküket egyedül nevelő, vagy a kisebbséghez tartozó munkavállalók esélyegyenlőségének megvalósulását, javaslatot tesz a Szenátusnak az esetleges hátrányos megkülönböztetés megszüntetésére,
 • évenként felülvizsgálja az Egyetem Esélyegyenlőségi Tervét,
 • évente egy-egy alkalommal esélyegyenlőségi képzést tart az Egyetem karain.

A bizottság működésének részletes szabályait az Esélyegyenlőségi Terv és a bizottság működési szabályzata tartalmazza. 

Szervezeti egység saját oldala

Az Egyetemen a FEB-t karonként, kari jogkörrel kell létrehozni. A bizottság három tagból áll, két oktató és egy hallgató alkotja, oktató tagjait a dékán, a hallgatói tagokat a HÖK kari szervezetének javaslata alapján a rektor három évre nevezi ki.

Szervezeti egység saját oldala

A Szenátus, a rektor, vagy a kancellár által létrehozott további bizottságok.

Az Egyetem funkciójának minőségi szinten való teljesítéséhez szükséges fő-, mellék-, rész- és segédfolyamatok rendszeres ellenőrzésére, a hibaforrások megszüntetésére és a működési folyamat rendszerének fejlesztésére Minőségirányítási és Értékelési Bizottságot (a továbbiakban: MÉB) hoz létre. A MÉB az Egyetem minőségirányítási rendszerét és ehhez kapcsolódó tevékenységét koordináló és irányító szervezete, a Szenátus javaslattevő testülete. 

Szervezeti egység saját oldala

A TDT feladatai:

 • kidolgozza az Egyetem tudományos diákköreinek Tudományos Diákkörének szervezeti és működési szabályzatát,
 • összehangolja a TDK-tevékenységet az egyes karokon belül és a karok között,
 • segíti a TDK-munka népszerűsítését, szakmai nyilvánosságának megteremtését, az arra alkalmas dolgozatok publikálását, hasznosítását,
 • minden évben megszervezi az intézményi szintű Tudományos Diákköri Konferenciát, jóváhagyja a TDK-dolgozatok bírálati rendszerét, dönt az intézményi konferencián helyezést elért dolgozatok OTDK-ra történő nevezéséről,
 • kapcsolatot tart az Országos Tudományos Diákköri Tanács szakmai bizottságaival, továbbá szakmai, tudományos szervezetekkel és egyesületekkel,
 • biztosítja az adatszolgáltatást az OTDT felé az intézményi szintű Tudományos Diákköri Konferencia megrendezéséről, valamint az OTDK részvételre javasolt dolgozatokról,
 • dönt a TDK-feladatokra rendelkezésre bocsátott pénzeszközök elosztásáról,
 • közreműködik a TDK-munka támogatását szolgáló pénzeszközök gyűjtésében,
 • az Egyetem vezetőinek felkérésére rendszeresen beszámol a TDT tevékenységéről.
 • együttműködik a BGE Kutatási Szolgáltató Központtal,
 • koordinálja az Egyetem Tudományos Diákköri tevékenységével kapcsolatos pályázati tevékenységet.  

Szervezeti egység saját oldala

Az Oktatási Bizottság az alábbi feladatokat látja el:

 • összehangolja az Egyetem oktatási stratégiájának kialakítását és megvalósítását,
 • véleményezi új (felsőoktatási szakképzési, alap-, mester-, szakirányú továbbképzési) szakok indítási feltételeinek helyzetét, a meglévő szakok tanterveivel kapcsolatos változtatási javaslatokat,
 • koordinálja az akkreditációs eljárásokkal kapcsolatos teendőket,
 • véleményezi a tárgyfelelősök listáját, 
 • véleményezi a hallgatói szabályzatokat,
 • javaslatot tesz, illetve véleményez oktatásszervezési folyamatok fejlesztésével kapcsolatosan. 

Szervezeti egység saját oldala

A Tantervi Bizottság az oktatási rektorhelyettesnek közvetlenül alárendelt szakmai tanácsadó testület, elnöke a szak vezetője.

Feladata egy adott szak tantervének gondozása, fejlesztési javaslatok megvitatása és elfogadása.

A Tantervi Bizottság tagjai:

 • a szak felelőse, aki egyben a bizottság elnöke is,
 • a szak tárgyfelelősei közül 3 oktató,
 • az EHÖK által delegált 1 hallgatói képviselő,

A Tantervi Bizottság tagjait a szakfelelős javaslata alapján a dékán bízza meg.

A fogyatékossággal élő jelentkezők és hallgatók a tanulmányaihoz szükséges speciális feltételek biztosításához az Egyetemen Sajátos Szükségletű Hallgatókat Segítő Bizottság működik.

A Sajátos Szükségletű Hallgatókat Segítő Bizottság létszámáról, összetételéről, működéséről a Hallgatói Követelményrendszer rendelkezik. 

Szervezeti egység saját oldala

A Duális Képzési Bizottság feladata különösen az egyes engedélyezett szakok duális képzésre vonatkozó fejlesztések intézményi szintű összehangolása.

A Duális Képzési Bizottság elnöke a Duális Koordinációs Központ vezetője, tagjai a karok oktatási dékánhelyettesei, valamint a kari duális képzési felelősök. A tagokat a rektor nevezi ki három év időtartamra, mely megbízatás több alkalommal is meghosszabbítható.

A Duális Képzési Bizottság állandó meghívottja az Oktatási Igazgató.

Szervezeti egység saját oldala

Az Etikai Bizottság feladata, hogy választ adjon a felvetődő etikai kérdésekre, segítsen az etikai dilemmák megoldásában, döntsön az etikai vizsgálatról, vagy arról, megszegték-e az Etikai Kódexet. Emellett a Bizottság javaslatot ad a következményekre és a megelőző intézkedésekre is.

Szintén nagyon fontos, hogy a Bizottság folyamatosan és transzparensen kommunikál, hiszen cél, hogy nyíltan tudjunk beszélni a közösségünkben felmerülő etikai dilemmákról, kérdésekről, és meg tudjuk védeni magunk, valamit mások jogait. A Bizottság egy elnökből és három tagból áll, akik különböző szervezeti egységeket képviselnek.

A tagok között a nemek aránya azonos. Az Etikai Bizottság tagjait az Egyetem rektora nevezi ki a Kancellár egyetértésével 3 évre, a hallgatói képviselőt 1 évre. 

Szervezeti egység saját oldala

Az Innovációs és Üzleti Partnerség Bizottság kidolgozza, majd gondozza az üzleti partnerségekkel összefüggő folyamatok egyetemi felelősségi rendszerét. Összehangolja az egyetemen zajló innovációs, vállalkozásfejlesztési és üzleti partnerségekkel kapcsolatos tevékenységeket, valamint az alumni tevékenységet.

A Bizottság elnöke a stratégiai és innovációs rektorhelyettes.

A szervezeti egység saját oldala