Kiválasztott nyelv
    HU - Magyar
    Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
  • EN - English
Hallgatói fiók

BGE Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

BGE Hallgatói fiók
Budapesti Gazdasági Egyetem
Budapesti Gazdasági Egyetem
COVID-19 tájékoztató hallgatóknak
LEGFRISSEBB HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓ

2021.06.01.

Jelenleg hatályban lévő Rektori - Kancellári közös utasítás

Kedves Hallgatóink!


Jelenlegi terveink szerint a tanév őszi félévét hagyományos, jelenléti oktatással kezdjük majd, egyes kurzusokon online támogatással. A pontos szabályokat a járványhelyzet és a kormányzati intézkedések függvényében alakítjuk majd ki a nyár folyamán, melyekről részletes tájékoztatást, a későbbiekben teszünk közzé.

A jelenleg érvényes szabályok, a hatályban lévő Rektori - Kancellári közös utasításban érhetők el.


TANULMÁNYI KÉRDÉSEK 

Hogyan szervezi meg az Egyetem az oktatást? 

Az oktatás megszervezését az elmúlt félévek tapasztalataira és a járványügyi ajánlásokra építjük fel, együttműködve természetesen a Hallgatói Önkormányzattal. A 2021/2022-es tanév őszi félévére vonatkozóan később fogunk hivatalos tájékoztatót nyújtani.

Alapelvünk mindig ugyanaz: hallgatóinkat nem érheti hátrány a járványügyi intézkedések miatt! 


Milyen szabályok vonatkoznak a tanórákról való hiányzásokra? 

A HKR úgy rendelkezik, hogy „Kötelező órai jelenlét abban az esetben írható elő, ha a hallgató teljesítményének féléves értékelésébe – a tantárgyi követelményrendszer alapján – beleszámít az órai munka. […] A kötelezően előírt órai jelenlét esetén sem tagadható meg az aláírás, ha a hallgató a távollétet megfelelő módon (orvosi igazolás, dékáni engedély stb.) igazolta, vagy ha az igazolatlan távolmaradás mértéke nem haladja meg a tanórák 20%-át.” 

Csökkenthető lesz-e az önköltség vagy az idegen nyelvi hozzájárulás, tekintettel az online oktatásra? 

Biztonsági okokból az oktatásunk egésze (beleértve a vizsgákat ás a záróvizsgákat) online formában zajlik ebben a félévben. Oktatási formától függetlenül, nem térünk el az eredetileg meghatározott óraszámtól és biztosítjuk a hallgatók sikerek kurzusteljesítését. Ezekből kifolyólag az önköltségi díj és az idegen nyelvi hozzájárulás általános csökkentését nem indokolt. 

Az Egyetem tud valamilyen formában könnyíteni az anyagi terheken? 

A távolléti oktatás alatt, csak nagyon csekély mértékben tudjuk csökkenteni a kiadásainkat a fenntartási és rezsiköltségek némi mérséklődése miatt, valamint az elmaradó rendezvények és hivatalos utak okán. 

Az így keletkezett megtakarításainkból, létrehoztunk egy új ösztöndíjat (szociális alapú ösztöndíj önköltséges hallgatók számára), amit ebben a félévben is biztosítunk a rászorulóknak. 

A levelezős képzésen tanuló hallgatók munkarendje hogyan alakul ebben a félévben? 

Levelező tagozaton a tanórák szintén online formában zajlanak. 

Milyen módon alakul a számonkérés? 

A vizsgákat vagy egy részüket a múlt félévhez hasonlóan online módon fogjuk megszervezni.

A Neptunban felvett időintervallumban lesznek-e megtartva az online órák? 

Az oktatóktól elsősorban azt kértük, hogy tegyék elérhetővé a tananyagokat órarendi időponttól függetlenül, különösen az előadások esetében. Kisebb létszámú kurzusoknál előfordulhatnak olyan közös tevékenységek (pl. csoportmunka, interaktív tevékenység az oktató részvételével), ahol szükséges és indokolt lehet a hallgatók egyidejű online jelenléte, amire az órarendi időpontban kerülhet sor. Kérjük, tanulmányozzák e kérdés vonatkozásában is a tárgyteljesítési feltételeket. 

A sajátos helyzetű hallgatók milyen formában és eszközökkel férhetnek majd hozzá távoktatás során a tantárgyak teljesítéséhez szükséges ismeretanyaghoz? 

Amennyiben a közzétett tananyag bármilyen tekintetben alkalmatlan a sajátos szükségletű hallgatók számára, kérjük, jelezzék ezt az adott Kar oktatási dékánhelyettesének. 

Hogyan biztosítja az egyetem az oktatást, ha egy vagy több oktató vírusfertőzés vagy annak gyanúja esetén nem tudja megtartani az óráit? 

A normál és online oktatás során is előfordulhat, hogy az oktató beteg lesz. Ebben az esetben a tárgyért felelős tanszék vezetője eldönti, hogy az órát más oktató tartja meg az eredeti oktató távollétének idejére, vagy egy későbbi időpontban kerül sor a pótlásra az aktuális helyzet függvényében, jelenléti oktatással, vagy online. 

 

SZAKDOLGOZAT ÉS ÁLLAMVIZSGA 

Változnak-e a szakdolgozat-készítésre vonatkozó szabályok? 

Jelenleg a HKR általános rendelkezései szerintjárunk el. A részletekről ITT tájékozódhat

Az államvizsgát hogyan érinti a jelenlegi helyzet? 

A múlt félévhez hasonlóan online módon fogjuk megszervezni a vizsgáztatást.

 

ÖSZTÖNDÍJAK ÉS PÉNZÜGYEK 

A jelenlegi helyzet befolyásolja-e az ösztöndíjak folyósítását? 

Természetesen nem. Nem változnak az ösztöndíjakra vonatkozó jogosultságok sem. Az ösztöndíjak folyósítása biztosított. 

Kérhető-e rendkívüli szociális ösztöndíj abban az esetben, ha valamelyik szülő munkanélkülivé válik vagy fizetés nélküli szabadságra kerül? 

Igen, a HKR 93. § (8) és (11) bekezdései szerint. Emellett a járványhelyzet alatt külön ösztöndíjalapot működtetünk önköltséges hallgatóink szociális jellegű támogatására. 

Kérhető-e dékáni méltányosság az önköltség csökkentésére abban az esetben, ha valamelyik szülő munkanélkülivé válik vagy fizetés nélküli szabadságra kerül? 

Méltányosság a válsághelyzettől függetlenül is kérhető. A HKR szerint az önköltség csökkentése a karok hatásköre, abban az esetben tudják ezt megtenni, ha a bevételek csökkentése nem veszélyezteti működésüket. A veszélyhelyzet miatt bizonyos, hogy a karok által közvetlenül vagy közvetve finanszírozott kiadások csökkennek (pl. Mobilitási Kiegészítő Ösztöndíjak, rendezvények költsége), így keletkezhet valamekkora többletforrás. A lehetőségek azonban sajnos végesek. 

 

SZAKMAI GYAKORLAT 

A szakmai gyakorlatot mennyire befolyásolja a jelenlegi helyzet? 

Egyes gazdasági ágazatokban (kiemelten a turizmusban) jelenleg jóval kevesebb szakmai gyakorlati lehetőség adódik, mint normál körülmények között. A szakmai gyakorlati helyek kiválasztása kapcsán ezért rugalmasan kezeljük a tantervi előírásokat, megengedve az adott szakterülettől némiképp eltérő profilú gyakorlati helyeket is. Szakmai gyakorlati helyeket biztosíthat a BGE is Önök számára. Kérjük, hogy figyelje az ezzel kapcsolatos tájékoztatást. 

 

SZOLGÁLTATÁS/ADMINISZTRÁCIÓ 

Milyen formában lehet a HSZO-n ügyeket intézni? 

A HSZO-n és a tanszékeken történő ügyintézés jelenleg személyesen, telefonon vagy online zajlik. 

Milyen módon lehet átvenni a diplomát? 

A diplomát személyesen lehet átvenni a HSZO-n. Diplomaátadó ünnepséget abban az esetben tudunk szervezni, ha az aktuális járványügyi szabályok azt lehetővé teszik. 

Használhatunk könyvtárat? 

A Könyvtárak ismételten, személyesen, előre egyeztetett időpontban látogathatók.

A könyvtárosok munkaidőben szintén elérhetőek az online felületeken, és segítséget nyújtanak a szakirodalomkeresés, adatbázishasználat, illetve bármilyen más, könyvtári területet érintő kérdésben.

 

ERASMUS 

Korlátozza-e a BGE az ERASMUS-ösztöndíjasok kiutazását? 

Nem. A kiutazásra a fogadó ország járványügyi intézkedéseinek betartása mellett kerülhet sor. Amennyiben nincs mód arra, hogy vállalt tanulmányi kötelezettségeiknek eleget tegyenek, akkor korábbi hazatérésük rendkívüli eseménynek minősül és az adott program szabályai és keretei között felmerült költségeik elszámolhatók. Ha a külföldön választott egyetemük lehetőséget nyújt arra, hogy távoktatási formában végezzék el tanulmányaikat, javasolt ezt kiaknázni a kreditek megszerzése érdekében.