Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Külkereskedelmi Kar

KKK

Külkereskedelmi Kar
KKK
KKK
Kutatási portfólió

A Külkereskedelmi Karnak kiemelkedő, hosszú évtizedes hagyományai vannak a makrogazdasági jelenségeket, a nemzetközi kapcsolatokat, a vállalati gazdálkodást érintő, valamint a kommunikációs, marketing és a szaknyelvoktatással kapcsolatos alkalmazott kutatási területeken. Ennek megfelelően a Kar oktatóinak, kutatóinak a publikációi a gazdaságtudomány, a nemzetközi és fejlődés-tanulmányok, az irodalom- és kultúratudományok (kommunikáció- és médiatudomány), a nyelvtudomány, és a neveléstudomány tudományterületeihez kapcsolódnak. A Kar oktatói és kutatói 2016 és 2020 között összesen 40 Q1-Q4 besorolású nemzetközi tudományos folyóiratban jelentettek meg publikációt. 

A Kar stratégiai célja, hogy a (világ)gazdaság változására, illetve az ebből eredő kormányzati, gazdálkodói és társadalmi igényre tudományos teljesítményének növelésével, új kutatási területek és irányok kialakításával adjon adekvát választ. Ennek jegyében jött létre 2018-ban a Kibergazdaság Kiválósági Központ (http://kibergazdasag.hu/), aminek középpontjában az Ipar 4.0-t is magába foglaló gazdaság-társadalmi folyamatok, változások, hatások vizsgálata, értékelése áll.  A Kibergazdasági Kiválósági Központ 2021. július 1-én átalakult Future Value Chains Kiválósági Központtá.

Az egyes tanszékek fő kutatási területeiről a tanszékek oldalain olvashatnak. A Karon 2021-ben a következő Kutatócsoportok működnek:

2020 novemberében alakult meg a Fenntartható fogyasztás kutatócsoport Dr. Kovács Ildikó vezetésével.

A kutatócsoport tagjai:

Dr. Kovács Ildikó, PhD, Budapesti Gazdasági Egyetem KKK, egyetemi docens

Lisányi Endréné Dr. Beke Judit, PhD, Budapesti Gazdasági Egyetem KKK, egyetemi docens

Balázsné Dr. Lendvai Marietta, PhD, Pannon Egyetem, főiskolai docens


A kutatócsoport célja – a fenntartható fogyasztási modellek vizsgálatai mellett olyan hiánykutatások lebonyolítása, amelyek különösen a Z generációra fókuszálva vizsgálják a fenntartható fogyasztási mintázatokat, sajátosságokat és motivációkat. A kutatócsoport 2021-ben egy későbbi nemzetközi kutatás megalapozásaként a fenntartható fogyasztás fejlődését támogató szabályozásokat és modelleket tárja fel. A kutatás során végzett szakértői megkérdezés és nagymintás fogyasztói megkérdezésen alapuló kérdőíves kutatások történnek.  

 

A kutatás során TDK dolgozatok megírását is segítjük a rövid élelmiszerellátási láncok és a körforgásos élelmiszergazdasági láncok témában. 

2021-ben három kutatási területet dolgozunk ki: 

·      A Z generáció fenntartható fogyasztási magatartásának jellemzői - pilot kutatás 

·      Regionális különbségek feltárása a fogyasztói mintázatokban 

·      A helyi termékek iránti fogyasztói motivációk - pilot kutatás A kutatócsoport vezetője: Dr. Polcz Károly, PhD BGE Külkereskedelmi Kar, egyetemi docens 

Tagok: 

Dr. Hamsovszki Szvetlana, CSc, Budapesti Gazdasági Egyetem KKK, főiskolai tanár

Dr. Huszár Erika, PhD, Budapesti Gazdasági Egyetem KKK, egyetemi adjunktus

Dr. Válóczi Marianna, PhD, Budapesti Gazdasági Egyetem KKK, egyetemi docens

Dr. Szigetváry Nóra, PhD, Budapesti Gazdasági Egyetem KKK, egyetemi adjunktus

Dr. Seidl-Péch Olívia, PhD, Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

egyetemi docens

Dr. Jámbor Emőke, PhD, Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

egyetemi docens

Dr. Bene Kata, PhD, Mathias Corvinus Collégium


A kutatócsoport első projektjének kutatási célja a startup vállalkozásokhoz kapcsolódó kontrasztív terminológia feltérképezése, az angol, mint domináns nyelv hatásának feltárása, valamint a célnyelvi terminushiány azonosítása a következő nyelvekben: magyar, olasz, orosz, spanyol, német és francia.  

A kutatás internetes terminológiai glosszáriumok anyagára épít. A forrás- és célnyelvi terminusok kategorizálása és kódolása Microsoft Access adatbázis-kezelő alkalmazás segítségével történik az erre a célra kialakított Terminológiai kontakthatások és fordítási módok taxonómiája alapján. A kódolók közötti megbízhatóság ellenőrzésére a Cohan’s Kappa együttható szolgál. 

Az eredmények azt mutatják, hogy a terminusok közel felében a glosszáriumok vagy nem adnak célnyelvi ekvivalenst, vagy pedig a célnyelvi terminus részben vagy egészben kölcsönzéssel jön létre, utat nyitva ezzel a kódkeverésnek a célnyelvi diskurzusban. A vizsgálat arra is rávilágít, hogy a hiányzó célnyelvi terminusok jelentős része megtalálható egyéb szakmai jellegű internetes oldalakon. A kutatás gyakorlati jelentősége, hogy feltárja a valós lexikai hiányt a célnyelvekben, rámutatva azokra a pontokra, ahol terminusalkotásra lehet szükség. Ezzel kiindulópontja lehet egy többnyelvű startup terminológiai szótár és szaknyelvoktatási anyagok készítésének az adott tárgykörben. 

A témában három workshopot tartott a kutatócsoport, egy publikáció már megjelent, továbbiak folyamatban vannak. 

Megjelent publikáció: Polcz, K. 2020. A startup vállalkozások terminológiája angol-magyar internetes glosszáriumokban. Fordítástudomány 22(2) 5-29. 


A kutatócsoport vezetője: Dr. habil. Sáringer János

A KERK alapító tagjai: 

Dr. Bába Iván, PhD, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, egyetemi magántanár

Dr. Buday-Sántha Andrea, PhD, Budapesti Gazdasági Egyetem KKK, jogász, főiskolai docens

Dr. Dévavári Zoltán, PhD, VERITAS Történetkutató Intézet, tudományos munkatárs

Dobos Emese PhD doktorandusz hallgató (Corvinus Egyetem), MA hallgató Budapesti Gazdasági Egyetem 

Dr. habil. Domonkos Endre, PhD , Budapesti Gazdasági Egyetem KKK, tudományos főmunkatárs

Dr. Ferkelt Balázs, PhD, Budapesti Gazdasági Egyetem KKK, tanszékvezető, egyetemi docens

Dr. Gyene Pál, PhD, Budapesti Gazdasági Egyetem KKK, főiskolai docens

Prof. Dr. Marinovich Endre, CSc Professor Emeritus, Budapesti Gazdasági Egyetem, Főigazgató-helyettes VERITAS Történetkutató Intézet

Dr. Moldicz Csaba, PhD, Budapesti Gazdasági Egyetem KKK, főiskolai tanár

Dr. habil. Murádin János Kristóf, PhD, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kar, kari kancellár, egyetemi docens

Dr. Nagy Milada, PhD, Budapesti Gazdasági Egyetem KKK, főiskolai docens

Dr. habil. Sáringer János, PhD, Budapesti Gazdasági Egyetem KKK, intézetvezető, egyetemi docens

Dr. Zelena András, PhD, Budapesti Gazdasági Egyetem KKK, tanszékvezető, főiskolai docens

 

A Közép-Európa Regionális Kutatócsoport, amely multi- és interdiszciplináris tudományos, de a diplomáciai és üzleti gyakorlatban is hasznosítható kutatásokat végez a VERITAS Történetkutató Intézettel és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel (Kolozsvár) tart fenn tudományos kapcsolatokat. 

A Közép-Európa Regionális Kutatócsoport célja, hogy multi- és interdiszciplináris tudományos, kutatásokat végezzen, amelyeknek eredményeit konferenciákon, szimpóziumokon, tudományos periodikákban és önálló kötetek formájában tárja a nyilvánosság elé. Hangsúlyt helyez a gazdasági, diplomáciai, biztonságpolitikai és az identitás témakörökre, amelyek mellé lehetőség szerint más tudományterület (diszciplína) kutatásait is beemeljük.  

 

Két programja van: 

 • Visegrádi Négyek: 
 • Alprogramok: identitás, gazdaság, biztonságpolitika, a V4-ek külkapcsolatai.  
 • Délkelet-Európa: 
 • Alprogramok: Két- és többoldalú kapcsolatok a régióban, gazdaság, biztonságpolitika, geopolitika 

A Kutatócsoport céljaihoz kapcsolódó nemzetközi projektekben, kutatásokban és nemzetközi pályázatok benyújtásában részt kíván venni.  

Eredmények:

 • Transformation of Geopolitics and Regional Responses című nemzetközi konferencián a Kutatócsoport tagjai közül előadó: Szilágyi Judit, Gyene Pál, Sáringer János. 2019. december 5–6. Tajvan 
 • A Közép-Európai Regionális Kutatócsoport és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kara Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok Tanszék közös nemzetközi (online) konferenciája 2020. november 20. a Kutatócsoport tagjai közül előadó: Ferkelt Balázs, Dobos Emese, Domonkos Endre, Nagy Milada, Murádin János Kristóf, Sáringer János. 
 • A Közép-Európai Regionális Kutatócsoport két tagja, Dévavári Zoltán–Sáringer János: Diplomáciai iratok a magyar–délszláv kapcsolatkoról 1990–1994 című kötet kézirata elkészült, kiadás előtt. 
 • BGE Tudomány napján 2021 Közép-Európai Regionális Kutatócsoport két tagja, Sáringer János és Dévavári Zoltán a magyar–délszláv kapcsolatokról tartott előadást. 

Előkészítés alatt a Challenges and alternative solutions in Central Eastern Europe international conference may 26–27, 2021.

A kutatócsoport vezetője: Dr. Zelena András

 A kutatócsoport tagjai:

Dr. Zelena András, PhD, Budapesti Gazdasági Egyetem KKK, tanszékvezető, főiskolai docens

Dr. Keszei Barbara, PhD, Budapesti Gazdasági Egyetem KVIK, adjunktus

Karagits Kíra Vivien, a Budapesti Gazdasági Egyetem KKK, Kommunikáció és médiatudomány szak végzős hallgatója

Gettler Martha Emma, a Budapesti Gazdasági Egyetem KKK, Kommunikáció és Médiatudomány szakának tanulója

 

Kutatásunk célja, hogy bemutassuk és elemezzük az érzékeny kommunikáció, azaz a rossz hírek közlésének kommunikációs eszköztárát, valamint az ezt alkalmazott tudományt érintő nemzetközi szakkutatásokat. Multidiszciplináris szemlélettel vizsgáljuk azt, hogy a kommunikáció mely stratégiáit alkalmazva éri el a közlő üzenete célba érésének és feldolgozásának legnagyobb hatékonyságát. A vizsgálati fókusz iránya, hogy választ kaphassunk a rossz hírek közlésének megfelelő stratégiájáról. Ezen hírek közlésének széles spektrumát képezhetik a vezetői, munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos közlések, gazdasági-politikai-össztársadalmi közlések, melyek az egyénen túl a társadalom egy részére vagy akár egészére is negatív hatással vannak.  

A módszertant, a szakkutatások figyelembevétele mellett mélyinterjúk felvétele egészíti ki, melyet ’hólabda módszerrel’ végzünk. A kutatás során multimodális tartalomelemzésének a módszerét is használjuk, szuggesztív kommunikációs megközelítésből. 

A témával kapcsolatban a tudományos közlemények mellett TV és/vagy rádióinterjúk várhatók, melyben a kutatói névinzertben a BGE mint kutatóhely is szerepel. Eddigi eredményeink között említendő publikálásra váró, a Szabad Piac tudományos besorolású, lektorált folyóiratban megjelenő: „A Facebook mint emléklap a Habermas-féle elméleti összevetés tükrében” c. tanulmányunk.  


2020-ban a Külkereskedelmi Kar IMPACT (Innovation, Measurable, Project-based, Applied Science, Cooperation, Talent-development) kari kutatási pályázatot tett hirdetett a kar oktatói és kutatói számára. A pályázatok bemutatása az IMPACT workshop keretében, 2021. március 12-én történt meg. A pályázaton a következő három kutatási projektet értékelte a legjobbra a külső, vállalati szakemberekből álló zsűri:

1. helyezés: Blockchain alapú platformok vizsgálata az ellátási láncban. Résztvevők: Dr. Horváth Annamária, Dr. Keresztes Éva, Dr. Zimányi Krisztina

2. helyezés: Intercase21 – A nemzetközi gazdálkodás képzésben hasznosuló, kétnyelvű, interdiszciplináris esettanulmány kidolgozása és pilotálása. Részvevők: Dr. Takács Dávid, Dr. Andrási Gábor, Dr. Budai László, Gyuris Ervin

3. helyezésHallgatói kutatási kompetenciafejlesztési projekt - a fenntartható fogyasztás néhány aspektusának vizsgálatán keresztül. Résztvevők: Dr. Keresztes Éva, Dr. Kovács Ildikó, Dr. Pólya Éva

A kutatócsoport 2022 őszén jött létre, a Karon zajló hallgatói tudományos tevékenységek előmozdítása céljából.

Vezetője:

Zarándné Dr. Vámosi Kornélia, PhD, Budapesti Gazdasági Egyetem KKK, adjunktus

Tagok:

Dr. Kovács Ildikó, PhD, Budapesti Gazdasági Egyetem KKK, egyetemi docens

Hukné Dr. Kiss Szilvia, PhD, Budapesti Gazdasági Egyetem KKK, főiskolai docens

Zarándné Dr. Vámosi Kornélia, PhD, Budapesti Gazdasági Egyetem KKK, adjunktus

Dr. Totth Gedeon, CSc, Budapesti Gazdasági Egyetem KKK, szaktanácsadó, óraadó

Dr. Harsányi Dávid, PhD, Budapesti Gazdasági Egyetem KKK, egyetemi docens

Mucha László, Budapesti Gazdasági Egyetem KKK, óraadó

Herceg Kitti, Budapesti Gazdasági Egyetem KKK, Kereskedelem és Marketing szakának tanulója

Bartyik Réka, Budapesti Gazdasági Egyetem KKK, Kereskedelem és Marketing szakának tanulója

A kutatócsoport célja a hallgatók tudományos kutatói tevékenységének támogatása és elemzése. A tudományos közösség arra fókuszál, hogy megtalálja azokat a módszereket, amelyekkel a hallgatói tudományos aktivitást fokozza és a tudományos oktatói-hallgatói közösség kialakítását elősegítse. A tudományos közösség azt is feladatának tekinti, hogy a hallgatói tudományos tevékenységet elemezze és az eredményeket publikálja.

A célok között szerepel, hogy a hallgatókkal megismertesse azokat az aktuális és újszerű kutatási módszereket és megoldásokat, amelyekkel a leghatékonyabban lehet támogatni a hallgatók tudományos munkáját. A kutatócsoport fontosnak tartja, hogy olyan módszertanokat ismertessen meg a hallgatókkal, mely eljárások alkalmazása előre vetítenek sikeres hallgatói tudományos eredményeket, valamint kiemelkedő TDK dolgozatok megalkotását.

A multidiszciplináris tudományos kutatásokat végző fiatalok az elméletben megszerzett tudásukat a gyakorlati munkában is hasznosítani tudják. A kutatócsoport tagjai segítik a hallgatók kutatómunkáját, támogatást nyújtanak a Karon zajló hallgatói tudományos tevékenységekben és a TDK dolgozatok megfelelő megalapozásában, összeállításában. Szerepet vállalnak a hallgatók prezentációs készségeinek fejlesztésében egyaránt.

Az oktató-hallgató közös kutatómunka során a hallgatók betekintést nyernek a megfelelő szekunder és primer kutatási eljárásokba és publikációs lehetőséghez juthatnak, amely fontos a szakmai előmenetelük szempontjából is.

A kutatócsoport segítségével kiemelkedő kutatómunkák és magas színvonalú TDK dolgozatok születhetnek, mely tudományos művekkel hallgatóink sikeresen képviselhetik Karunkat tudományos versenyeken és az OTDK-n is.

A kutatócsoport fő kutatási fókusza:

A hallgatói tudományos tevékenység hatásainak elemzése a benyújtott és helyezett TDK dolgozatok tükrében, valamint a munkaerőpiacra lépésnél

A kutatóműhely vezetője: Dr. Máté Zoltán

A kutatóműhely tagjai:

Dr. Máté Zoltán, PhD Budapesti Gazdasági Egyetem KKK, főiskolai tanár

Dr. Pólya Éva, PhD Budapesti Gazdasági Egyetem KKK, főiskolai docens

Dr. Oravecz Titanilla PhD, Budapesti Gazdasági Egyetem KKK, adjunktus

 

A Kutatóműhely 2022 őszén alakult azzal a céllal, hogy olyan magas minőségű alkalmazott kutatásoknak adjon teret, amelyek eredményei beépíthetők az oktatásba, és amelyek alkalmasak arra, hogy a gazdasági élet szereplői is hasznosítsák azokat.

Az elmúlt évek gazdasági és társadalmi eseményei (COVID-19 pandémia, orosz-ukrán háború stb.) jelentős hatással voltak a gazdasági, politikai és szociokulturális rendszerekre, melyek nagymértékben befolyásolják a marketing, a kereskedelem (termékek és szolgáltatások), illetve a fogyasztói magatartás számos területét, kiemelten a digitális vonalon. A fogyasztói attitűdök kutatása kiemelten fontos kérdés, hiszen a vállalati marketing stratégia és az ebből következő cselekvési programok megalapozásához a termékkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói attitűdök ismerete a jelenlegi piaci viszonyok, az intenzív versenykörülmények között mind fontosabbá válik.

A folyamatban lévő első projekt célja megvizsgálni a válságok és konfliktusok hatását a marketing és a kereskedelem különböző területein. A változásokhoz történő minél gyorsabb alkalmazkodás létfontosságú a KKV-k számára versenyképességük megőrzése érdekében. A vállalkozásoknak naprakész információkkal kell rendelkezniük a fogyasztói magatartásban bekövetkezett változásokról, ezért a kutatás kitér a legújabb vásárlói trendek megismerésére is (tudatos tervezés; bevásárló lista; takarékoskodás; pánikvásárlás, digitalizáció, online vásárlás; fenntarthatóság témájának háttérbe szorulása stb.). A projekt célja, hogy olyan innovatív tudományos teljesítmény szülessen, amely az oktatásba történő integrálása révén erősíti az Egyetem magas minőségű képzéseit, lehetővé teszi belföldi, illetve nemzetközi pályázati projektekbe történő bekapcsolódását, illetve későbbi kutatási projektek elindítását.