Chosen language
    HU - Magyar
    When you switch, the information available in that language is displayed.
  • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

Alkalmazott Tudományok Egyeteme

Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE
Alkalmazott Tudományok Egyeteme
Ösztöndíjak és lehetőségek

Számodra is fontos, hogy a választott egyetemeden számos lehetőséged legyen ösztöndíj elnyerésére? 

Mi a BGE-n úgy gondoljuk, hogy minden ambiciózus fiatalnak meg kell adnunk a felsőoktatásban való részvétel lehetőségét, ezért célunk, hogy az ehhez szükséges támogatási háttér megteremtésében is segítsünk. Számos olyan ösztöndíj lehetőséget kínálunk, mely az államilag támogatott és az önköltséges képzésben részt vevő hallgatók számára is elérhető. Ösztöndíj lehetőségeink nem csupán a különböző területeken tehetségesnek bizonyuló hallgatók számára elérhetők, a tanulók szociális helyzetük alapján is pályázhatnak támogatásra. 

A felsőoktatási intézmények közül elsőként a Budapesti Gazdasági Egyetem hozott létre külön ösztöndíjalapot a gazdaság-, illetve társadalomtudományi képzéseire felvételiző önköltséges hallgatók támogatására. A „Biztos Jövő Ösztöndíj” támogatás célja, hogy az Egyetem kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tehetséges, szakmailag elkötelezett és a közösségi munkában is részt vállaló önköltséges gazdaság-, és társadalomtudományi, valamint bölcsészettudományi alapképzésen tanulmányokat folytató hallgatói részére tanulmányaik folytatásához pénzügyi támogatást biztosítson. A fenti tudományterületek valamennyi szakán a legjobb eredményt elért nappali munkarendben tanuló hallgatók részesülhetnek ösztöndíjban. Célkitűzés, hogy alapszakonként és évfolyamonként félévente legalább egy fő 100%-os, továbbá több hallgató 50% illetve 25% önköltségnek megfelelő ösztöndíjban részesüljön. A pályázat évente kétszer kerül kiírásra a vizsgaidőszak megkezdésének a napján.

A BGE Vállalati Ösztöndíjalapon keresztül az intézmény jelenlegi és jövőbeni vállalati partnerei is széles körűen támogatják a tehetséges hallgatókat.

A korábban a BGE-n, illetve jogelőd intézményeiben végzett volt hallgatók gyermekei – amennyiben az Egyetem gazdaság-, és társadalomtudományi, valamint bölcsészettudományi alapképzéseire nyernek felvételt – a képzés teljes ideje alatt Alumni ösztöndíjban részesülhetnek.

A legjobb, önköltséges képzésben tanuló nappalis hallgatók akár már a harmadik félévtől állami ösztöndíjjal folytathatják tanulmányaikat! A Nemzeti felsőoktatási törvény alaján a a felvételi eljárás eredménye alapján magyar állami ösztöndíjas vagy az önköltséges képzésbe való felvétel az első tanévre érvényes, így az első tanévet követően megüresedő állami ösztöndíjas helyekre a legjobb önköltséges hallgatók átsorolásra kerülhetnek.

Az átsorolásról a Hallgatói Követelményrendszerben olvasható részletes tájékoztatás.

Az állami ösztöndíjas képzésben a hallgató a második félévtől tanulmányi ösztöndíjban részesülhet, melynek mértékét és elosztási rendjét a BGE Hallgatói követelményrendszere tartalmazza.

A Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat az átlag fölötti teljesítményt elért hallgatók nyerhetik el pályázat útján 10 hónapra. A Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj kiemelt összegű támogatás, összege jelenleg 40.000 Ft/hó. 

A Magyar Nemzeti Bank ösztöndíjára a BGE gazdálkodási és menedzsment, pénzügy és számvitel és nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakának, illetve nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, pénzügy, számvitel mesterképzési szakának nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező tanulói pályázhatnak. A havi támogatás összege a 2016/2017-es tanévben 30.000.-Ft, amely 10 hónapig kerül átutalásra.

A szociális helyzet alapján külön támogatás nyújtható az állami ösztöndíjas rászoruló hallgatók részére, amely lehet alaptámogatás (az első félévben kifizethető iskolakezdési támogatás), rendszeres szociális ösztöndíj, valamint egyszeri, rendkívüli szociális támogatás (pl.: tartós ellátást igénylő betegség esetén). Havi összegű rendszeres szociális támogatásban részesülhet például az, aki fogyatékossággal él, egészségügyi állapota miatt rászorul, halmozottan hátrányos helyzetű, családfenntartó, nagycsaládos vagy árva.

Az ösztöndíj mértékét és elosztási rendjét a BGE Hallgatói követelményrendszere tartalmazza.

Szakmai, tudományos ösztöndíjat az a hallgató kaphat, aki a tantervi követelményeken felül törekszik kiemelkedő eredmények elérésére, például szakmai versenyeken vagy tudományos konferenciákon való részvétel keretében. Az ösztöndíj odaítéléséről a HTJB dönt.

Közéleti ösztöndíjat az a hallgató kaphat, aki a tantervi követelményeken túlmutató közéleti tevékenységet folytat hallgatótársai javára az alábbi területek valamelyikén: hallgatói érdekképviselet, tanulmányok támogatása, beilleszkedés elősegítése, az Egyetemhez kötődő szabadidős programok szervezése.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt. A pályázat részletei: http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/

Az Erasmus ösztöndíjprogram keretében a BGE hallgatói 5 hónapon keresztül folytathatnak tanulmányokat a BGE valamely külföldi partnerintézményénél, vagy vehetnek részt külföldi szakmai gyakorlaton. A BGE-n évente 200-nál több hallgató nyeri el az Erasmus ösztöndíjat, amely az 5 hónapos külföldi tanulmányok, vagy a kötelező szakmai gyakorlat sikeres elvégzéséhez nyújt kiegészítő pénzügyi támogatást.

A Budapesti Gazdasági Egyetem Magyarország egyik legszélesebb nemzetközi kapcsolatrendszerével rendelkező felsőoktatási intézménye. Öt kontinensen, 46 országban összesen 217 külföldi felsőoktatási intézménnyel tartunk fenn élő, aktív kapcsolatot. Az Erasmus-program keretében jelenleg 26 ország 162 felsőoktatási intézményével állunk mobilitási kapcsolatban, igen széleskörűek a finn, a francia, a német és a spanyol kapcsolatok.

A Mobilitás Kiegészítő Ösztöndíjra pályázatot nyújthat be minden Erasmus tanulmányi mobilitást elnyert hallgató, függetlenül a hallgató finanszírozási formájától és munkarendjétől. A hallgató szociális rászorultság alapján, illetve tanulmányi eredmények és szakmai kiválóság alapján is nyújthat be pályázatot azonos időszakban.

Az ösztöndíj részleteit a BGE Hallgatói Követelményrendszere tartalmazza.

Az egyetem egyes karai a fentieken kívül további szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj pályázatokat hirdetnek meg hallgatóik számára, amelyről további részletek a kari oldalakon találhatók.