Chosen language
  HU - Magyar
  When you switch, the information available in that language is displayed.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

Alkalmazott Tudományok Egyeteme

Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE
Alkalmazott Tudományok Egyeteme
Céljaink
Egyetemünk újabb mérföldkőhöz érkezett a felelős és fenntartható egyetemmé válás stratégiai célkitűzés megvalósításában, amikor 2017 tavaszán megalkotta és életbe léptette Fenntarthatósági stratégiáját. Mára Fenntarthatósági stratégiánk megvalósítását a Fenntarthatósági Tanács irányítja, mindennapi működését pedig a belső közösség tagjaiból álló Fenntarthatósági Hálózat támogatja. Az azóta eltelt 3 évben számos területen értünk el eredményeket, miközben újra és újra felülvizsgáljuk tevékenységünket, új célokat tűzünk ki, vagy épp finomhangoljuk azokat.


A jövőre nézve elmondható, hogy a Felelős és Fenntartható Egyetem mint cél az elmúlt három évben olyan szintű létjogosultságot ért el a BGE-n belül, hogy mindenképpen szükséges a kiemelt célként való fenntartása és folytatása. Célunk, hogy a régióban vezető intézménnyé váljunk a fenntarthatóságban, valamint annak oktatásában és kutatásában.

Háttér

Magyarország legnagyobb gazdasági egyetemeként, közel 18.000 hallgatót oktatva hatalmas a felelősségünk abban, hogy milyen tudással és szemlélettel felvértezve bocsátjuk a munkaerőpiacra a jövő generációit. Alkalmazott tudományok egyetemeként, illetve az alapvető üzleti tevékenységünkre, az oktatásra fókuszálva itt tudjuk a legnagyobb hatást elérni, így elkötelezettek vagyunk abban, hogy iránymutatással és példamutatással hozzájáruljunk egy fenntarthatóbb jövőhöz. Tudjuk, hogy a változás nem egyik napról a másikra történik, de elkötelezettek vagyunk, hogy a régióban is példát mutassunk ebben más intézmények számára, szorosan együttműködjünk az érintettekkel, és a tudásunkat megosszuk ennek érdekében. 

A stratégia megalkotása

A felelős gondolkodás a BGE tradicionális értékei közé tartozik, és annak érdekében, hogy ez tudatosan és rendszerszinten beépüljön működésünkbe, az Intézmény vezetősége kezdeményezte a Fenntarthatósági Stratégia elkészítését 2017 januárjában, melynek megvalósítására Munkacsoport alakult. Az intézményi és kari vezetők támogatásával a Munkacsoportot az Egyetem belső közösségéből álló oktatók, munkavállalók, hallgatók alkották. A stratégia előkészítése során először külföldi jó gyakorlatokat vizsgáltak, majd szervezeti egységenként és lényeges témánként elemezték az Egyetem fenntarthatósági tevékenységeit és a témába illő legfontosabb projekteket. A legfontosabb megállapítás az volt, hogy miközben már rengeteg értékes kezdeményezésre lehetünk büszkék, hiányzik az az intézményi szintű stratégia és koordináció, amely biztosíthatná céljaink egy irányba fordítását, pozitív hatásaink növelését, eredményeink láthatóságát.  Ez vezetett ahhoz, hogy széles körű – a hallgatókat is érintő – bevonással megalkossuk azt a dokumentumot, mely segít bennünket fókuszálni és pontosan meghatározza azt, hogy mi igazán fontos számunkra.  

A Fenntarthatósági stratégiáról

A Fenntarthatósági Stratégia tulajdonképp nem más, mint iránymutatás arra, hogy miként kívánjuk támogatni az egyre fenntarthatóbban működő és összetartóbb közösségünket. A stratégia alapján felelős felsőoktatási intézményként tudatosan felmérjük, kezeljük és kommunikáljuk saját társadalmi-gazdasági-környezeti hatásainkat, a tapasztalatokat pedig beépítjük működési, kutatási és oktatási stratégiánkba. A stratégia egyúttal hozzájárul az intézmény tagjainak elkötelezettségéhez is, hiszen ebből a dokumentumból látszik a legvilágosabban, hogy legfontosabb céljainkat főleg önkéntességen alapuló egyéni és kiscsoportos hozzájárulásokkal tudjuk elérni. A Fenntarthatósági Stratégia lehetőséget kínál arra, hogy a BGE közösség minden tagja számot vessen saját szerepével abban a folyamatban, amelynek célja a szűkebb szervezeti és tágabb társadalmi-globális közösség jóllétének összekötése. 

„A BGE Fenntarthatósági Stratégiája nagyon fontos első lépés egy új szervezeti kultúra kialakításában. Miközben egy külső szemlélőnek „valami mellékes szerelem-projektnek” tűnhet, első olvasásra is kiderül, hogy az itt megfogalmazott elvek és tevékenységek áthatják majd az egész Egyetem működését. Egyik újszerűsége éppen ebben rejlik, hogy a felsőoktatásban ritkán látható ilyen, a teljes szervezetet átfogó program.”
Prof. Dr. Heidrich Balázs, rektor

A fenntarthatósági stratégia kulcsterületei

FELELŐS OKTATÁS ÉS KUTATÁSBELSŐ KÖZÖSSÉGÜNK FEJLESZTÉSEKÜLSŐ ÉRINTETTI KAPCSOLATAINKFELELŐSSÉG A TERMÉSZETI KÖRNYEZETÉRT

Fenntarthatóság és felelősség mint az oktatás tárgya

Fenntarthatóság és felelősség mint elvek és értékek halmaza

Egészség, biztonság és jóllét

A BGE közösség erősítése

Támogató szervezeti kultúra

Teljesítményértékelés

Egyéni készségek, képességek fejlesztése

Intézményi támogató dokumentumok elkészítése, frissítése

Kapcsolatépítés fenntarthatósági témában, tudásmegosztás

Közösségi kapcsolatok

Környezeti beruházások

Hulladékgazdálkodás

Zöld területek gondozása

Tudatos életmód népszerűsítése

Felelős oktatás és felelős kutatás

Egyetemünk alapvető tevékenysége az oktatás és a kutatás, mely területek szorosan összekapcsolódnak. Egyetemünk oktatói és kutatói ennek érdekében fenntarthatósággal kapcsolatos kutatásokat végeznek, s ezek eredményeit napi oktatói tevékenységükbe is beépítik. Kutatói, oktatói tevékenységükön keresztül példát mutatnak hallgatóinknak és megismertetik velük a szervezeti fenntarthatóság és felelősségvállalás jelentőségét. Az itt szerzett ismereteket a hallgatók az egyetemi évek után is hasznosíthatják, beépíthetik mindennapjaikba, hogy ezáltal is felelősebb polgárokká, munkavállalókká és vezetőkké válhassanak.  

A jövőbeni célok 
 • A core business tevékenységhez igazodva tovább erősítjük a fenntarthatósági témák és üzleti esettanulmányok, best practice-ek, kurzusokon való megjelenítését, a Felelős és fenntartható vállalat tantárgy mellett tovább bővítve, és az összes karra és több tanszékre kiterjesztve. 
 • A TDK-dolgozatokban, szakdolgozatokban, hallgatói munkákban tovább ösztönözzük a fenntarthatósági témák megjelenését, minden Karra kiterjesztve.  
 • Megvizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy miként lehetne egy országos, hiánypótló, átfogó kutatást indítani fenntarthatósági témában, és megnézni azokat a területeket, ahol a legnagyobb hozzáadott érték keletkezhet, amely erősíti az egyetem reputációját és ilyen szempontú megítélését.  
 • Javasoljuk díjazni a fenntarthatósági témában kiemelkedő publikációkat és kutatásokat, erre vonatkozóan egy külön díj/kategória indítását.  

Közösségünk fejlődésének alapja a közösség tagjainak aktív részvétele annak érdekében, hogy intézményünkben az együttműködő, támogató és kreatív légkör kiteljesedhessen. Belső közösségünk fejlesztésének célja a fenntartható, kiegyensúlyozott szervezeti működés hosszú távú biztosítása. Céljaink elérése érdekében az egészség, biztonság és jóllét, valamint a támogató szervezeti kultúra kialakításának területeihez köthető fejlesztéseket határoztunk meg.  

A jövőbeni célok 
 • Létrehozunk egy, a stratégiai pontok mentén felépített kommunikációs rendszert, amely biztosítja a fenntarthatósági témák folyamatos megjelenését.
 • Folytatjuk a belső folyamatok áttekintését, és szabályzati, eljárási oldalról is segítjük a minél fenntarthatóbb működés megvalósítását összegyetemi szinten.  
 • Elindítjuk a családbarát egyetem szemléletet, és a megvalósítandó intézkedéseket lépésről lépésre bevezetjük. 
 • Tudatosan keressük azokat a lehetőségeket, kezdeményezéseket, amelyeknek valódi megtartó hatása lehet az egyetemi közösségre nézve, versenyelőnyt jelent, és a meghatározott területeken hozzájárulhat a fluktuáció csökkentéséhez. 
 • Tovább ösztönözzük a belső közösség felől érkező javaslatok megvalósítását, önálló projektek indítását, és ehhez kidolgozunk egy átlátható, könnyen kezelhető folyamatot. 


A BGE tudatában van napi tevékenységeinek természeti környezetére gyakorolt negatív hatásaival és az általa igénybe vett erőforrások hatékony felhasználásának jelentőségével. Ennek érdekében vállaljuk, hogy felmérjük a szűkebb és tágabb környezeti befolyásoló tényezőket és lehetőségeinkhez mérten rövid, közép és hosszú távon is csökkentjük a tevékenységünk által okozott természeti környezetre gyakorolt káros következményeket. Erőforrás felhasználásunk csökkentését környezeti beruházásokkal, épületeink energiafelhasználásának csökkentésével kívánjuk elérni. Vállaljuk továbbá azt is, hogy érintetti csoportjaink ismereteit, tudatosságát növeljük annak érdekében, hogy közösen tehessünk természeti környezetünk védelméért. 

A jövőbeni célok 
 • Tovább csökkentjük környezeti lábnyomunkat teljes BGE szinten, megvizsgáljuk a további kezdeményezések megvalósítási lehetőségeit.  
 • Nagy hangsúlyt fektetünk a rendezvényeink fenntarthatósági szempontjaira, és ezt kiterjesztjük teljes intézményi szintre.  
 • Pilot jelleggel elindítunk olyan kezdeményezéseket, amelyek felsőoktatási intézményi szinten egyedülállóak, példát mutatva más szervezeteknek. 

A BGE külső érintetti csoportjaival kialakított kapcsolatait a fenntarthatóság elvére alapozva szeretné elmélyíteni és kiszélesíteni. Ennek eredményeképpen intézményünk egyfelől a fenntarthatósággal kapcsolatos saját kutatási eredményeinek és gyakorlati kezdeményezéseinek megosztására törekszik másfelől pedig nyitott más intézmények fenntarthatósági kutatásainak és kezdeményezéseinek megismerésére. Külső kapcsolataink legfontosabb szereplői oktatási intézmények, kutatóintézetek, különböző fenntarthatósággal foglalkozó hazai és nemzetközi szervezetek, vállalatok, egyes állami intézmények, társadalmi szervezetek.  

A jövőbeni célok  
 • Tovább erősítjük a BGE megjelenését hazai és nemzetközi konferenciákon és rendezvényeken, projektekben a reputáció erősítése érdekében. 
 • Létrehozunk egy egyetemi fenntarthatósági hálót más intézmények bevonásával, amelynek elsődleges célja és közös felelőssége a tudatosabb felsőoktatás megvalósítása. 
 • Saját fenntarthatósági fesztivált szervezünk, tovább erősítjük a kapcsolatot az üzleti szféra szereplőivel és más érintettekkel, a többi egyetemi stratégiai cél erősítése érdekében.