Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

KVIK

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
KVIK
KVIK
Kutatási portfólió

Karunk oktatói, kutatói állományának 56%-a rendelkezik fokozattal, és számos kolléga vesz részt jelenleg is doktori képzésben. E munkatársaink meghatározó szerepet töltenek be a kar tudományos életében. A karon folyó alkalmazott kutatások célja, hogy aktív, tudományos kapcsolat alakuljon ki más felsőoktatási intézményekkel, az adott szakterületen működő vállalkozásokkal, a létrejött eredményeket megjelenítsük az oktatásban, valamint lehetőséget adjunk a tehetséges hallgatók bekapcsolódására a kutatási projektekbe. 

A karon számos tudományos és szakmai rendezvény kerül megrendezésre. A szervezők fontos célkitűzése minden esetben, hogy teret biztosítsanak a Budapesti Gazdasági Egyetem és más felsőoktatásban dolgozó és/vagy tanuló kollégák és hallgatók, valamint a köz- és magánszféra munkatársai számára, hogy tudományos eredményeiket bemutathassák, széles körben megismertethessék azokat az érdeklődő szakemberekkel, aktív szakmai vitát generálva a tudományos partnerekkel. 

Tudományos és szakmai kutatásainkat tanszéki és intézményközi együttműködésben és egyénileg egyaránt folyamatosan végezzük, eredményeinket hazai és nemzetközi folyóiratokban publikáljuk. 

A Karon működik a Fenntartható Vendéglátás Kiválósági Központ, mely fő célkitűzése, hogy a fenntartható fejlődés igen széles tárgykörén belül oktatói és kutatói kiemelten a vendéglátás és kapcsolódóan a turizmus egyes részterületeinek magas szintű kutatásával bővítsék a szakterület tudományos ismeretanyagát, tudásmegosztó platformként támogassák a szektorális együttműködést, erősítsék a téma iránti hallgatói érzékenységet és segítsék a tágabb értelemben vett társadalom szemléletformálását. 


A kar aktuális kutatásai

Ökocímkék a vendéglátásban. Egy-egy terméket nem elég környezetbarát, fenntartható módon előállítani és forgalmazni, fel is kell rá hívni a vevők figyelmét. Kutatásunk a vendéglátásban forgalmazott alapanyagok, nyersanyagok ökocímkéinek, védjegyeinek ismeretére, és a vásárlói döntést befolyásoló képességeire irányul. A kutatás olyan vizsgálati területekkel függ össze, mint a fenntarthatóság, a fenntartható ellátási láncok, termékek megkülönböztetése, marketing, vagy a vállalkozások ökotudatos beszerzési tevékenysége.  

Vendéglátóhelyek profilozása fenntarthatóság szempontjából. A vendéglátóhelyeknek a gazdasági környezet kihívásai és a tulajdonosi elvárások mellett fenntarthatósági szempontoknak is egyre inkább meg kell felelniük. Kutatásunk a hazai vendéglátóhelyek fenntarthatósági körképének elkészítésére irányul. A kutatás választ keres a környezeti- és társadalmi fenntarthatóság, a vállalatok társadalmi felelősségvállalása, vagy a környezettudatos és fair szervezeti magatartás egyes kérdéseire is. 

Az élelmiszerpazarlás vizsgálata a szállodák működésében. A kutatás célja a szállodai vendéglátás áruforgalmi folyamatai során keletkező ételhulladék megfigyelése és mérése, ennek mennyiségét és összetételét befolyásoló tényezők vizsgálata, a pazarlást csökkentő legjobb gyakorlatok összegyűjtése, az ismeretek megosztása a hallgatókkal. 

Élelmiszervizsgálatok. Az érzékszervi vizsgálatok szerepe az élelmiszeriparban és a gasztronómiában az utóbbi évtizedben jelentős mértékben megnőtt. A minőség és minősítés szabályozása ezen a területen is kiemelten fontos. A Vendéglátás Tanszéken ezzel kapcsolatban olyan témákban folynak vizsgálatok, mint az alapíz-felismerő képesség vizsgálata a Budapesti Gazdasági Egyetem vendéglátó és szálloda szakirányos hallgatóinak körében. Az ezzel kapcsolatos kutatások olyan témákat is körüljárnak, mint különböző alapanyagok, eltérő lepárlási technológiák pálinkák aromaintenzitásra gyakorolt hatásainak vizsgálata, vagy a különböző gyümölcsökből, zöldségekből nyert párlatok és ételek párosíthatóságának elemzése. 

Élelmiszerbiztonság. Az élelmiszerbiztonság, élelmiszer-eredetű megbetegedések és a személyi és tárgyi higiénia kiemelt fontosságú a vendéglátóipari egységekben és a háztartásokban egyaránt. Kutatásaink fókuszában jelenleg a klímaváltozás és a különböző kórokozók által előidézett, élelmiszer-eredetű megbetegedések gyakorisága közötti összefüggések vizsgálata, valamint növényi eredetű, természetes illóolajok antibakteriális hatásának vizsgálata áll. Ez utóbbi kutatásunk nem titkolt célja, hogy megvizsgáljuk egy, csak természetes anyagokból álló, a fenntarthatóság elveit szem előtt tartó és a biominősítésre törekvő vendéglátóhelyek által is alkalmazható fertőtlenítőszer kifejlesztésének lehetőségét. 

Egészséges táplálkozás. A kutatási téma keretében azt vizsgáljuk, vajon a mai vendéglátás által a fogyasztóknak, vendégeknek felkínált ételek mennyire felelnek meg az egészséges táplálkozásra vonatkozó hazai és nemzetközi ajánlásoknak. Elemezzük népszerű hazai hagyományos és innovatív ételreceptek, kereskedelmi forgalomban lévő, ill. ételszállító cégek által felkínált, azonnal fogyasztható, egyadagos készételek, készételkonzervek tápanyagösszetételét, az egészséges táplálkozás irányelveinek való megfelelését. Ugyancsak vizsgáljuk vegán- és vegetáriánus étrenden élők táplálkozási szokásait, tápanyabevitelét, valamint ökológiai lábnyomát. A hazai reprezentatív táplálkozási felmérés adatainak segítségével felmérjük a hazai lakosság táplálkozással összefüggő ökológiai lábnyomát. 

Konyhatechnológiai folyamatok hatása az ételek érzékszervi tulajdonságaira és tápértékére. A kutatások során különböző előkészítő műveletek (pl. érlelés), valamint modern és hagyományos konyhatechnológiai eljárások (sous vide, konfitálás, szotírozás) hatását értékeljük különböző állatfajok és -fajták (szarvasmarha, bivaly, kacsa) húsának érzékszervi jellemzőre, szerkezetére, rágási tulajdonságaira, továbbá beltartalmi jellemzőire, tápértékére.

Karunk számos munkatársának kutatási tevékenysége a hazai és nemzetközi kereskedelmi trendek több specifikus területére fókuszál. Fő kutatási témák: kereskedelemmenedzsment és -stratégia, kereskedelmi hálózatok diffúziója, optimális telephelyválasztás, ellátásilánc-menedzsment és logisztika a kereskedelemben, multi- és omnicsatornás értékesítés, fenntarthatóság és társadalmi felelősségvállalás a kereskedelemben, komparatív nemzetközi kereskedelmi tanulmányok, vásárlói és fogyasztói magatartás, online és offline kommunikáció.

A vizsgálat célja a hazai Y-generáció utazási szokásainak elemzése és a hosszú távú trendek bemutatása. A kutatás kitér az utazási döntéseket befolyásoló tényezők, a szolgáltatásválasztási szempontok, a tájékozódási- és foglalási szokások és a használt kommunikációs csatornák, preferenciák elemzésére is. 

A Turizmus Komplex Mutató (TKM) egy olyan globális index, amely komplex módon veszi figyelembe adott település vagy települések turisztikai teljesítményére ható tényezőket, illetve a fenntarthatósági szempontokra is kiemelt figyelmet fordít. Jelen munka célja részben az index elemeinek meghatározása, vizsgálata, részben a rendelkezésre álló adatok segítségével minél több település vonatkozásában a TKM meghatározása. 

Össztársadalmi érdek, hogy a közösségek képesek legyenek saját értékeik felismerésére és az ebből adódó lehetőségek kiaknázására. A közösségszervezés és a közösségszervezők többek között ebben játszanak nagy szerepet. A karon folyó kutatás elsősorban annak vizsgálatára irányul, hogy a helyi értéktárak, kulturális örökségek milyen szerepet játszanak a közművelődésben és a közösségépítésben, a kialakult közösségek milyen tudásmegosztó alkalmakat tartanak és milyen formában. 

A XXI. század talán legnagyobb oktatási reformjaként tekinthetünk a digitális oktatás megjelenésére, mely az oktatás minden szintjén kisebb vagy nagyobb mértékben megjelenik. Az oktatók, pedagógusok feladata, hogy a technológia kínálta lehetőségeket a tanítás-tanulási folyamat hatékonyságának növelése érdekében az oktatás folyamatába beépítsék. A témában folyó kutatások elsősorban az Y- és a Z-generáció motivációira, a módszertani újítások feltérképezésére és az alkalmazási lehetőségek feltárására irányul. A témakör vizsgálata a COVID-19 járvány után újabb kutatási irányokat kínál. 

Karunkon nagy hangsúlyt kap a szaknyelvoktatás módszertani megújulása mind gyakorlati, mind pedig tudományos szempontból. Kiemelt kutatási témák a hallgatói motiváció, az autonóm tanulási hajlandóság, és az eredményesség vizsgálata a szaknyelvoktatásban. A kutatások fókuszában olyan nemzetközileg is aktuális kérdések állnak, mint a projektalapú oktatás, azon belül pedig a telekollaborációs projektek elemzése, az interkulturális és egyéb készségek fejlesztésének kihívásai, valamint az interdiszciplináris oktatói együttműködések hatékonyságának elemzése. 

A közgazdászok és a politikai döntéshozók figyelme a rejtett gazdaság iránt az utóbbi időben egyre inkább növekszik. Egy gazdaság számára ugyanis nem lehet közömbös, hogy mennyi pénz áramlik az állami kasszába. A rejtett gazdaság kifehérítéséhez azonban ismerni kell annak természetét, megjelenési formáit. Ezen területen belül jelenleg a következő témákban folyik kutatás: a rejtett gazdaság fogalmi sokszínűségének rendszerezése, kialakulásának okai, gazdasági hatásai, a rendszerváltás előtti és utáni rejtett gazdaság összehasonlítása, különös tekintettel a borravalóadásra és a feketemunkára vonatkozóan.

Hazai partnerkapcsolatok 

 • Budapesti Corvinus Egyetem 
 • Budapesti Műszaki Egyetem Tanárképző Központjai 
 • Közművelődési Bizottság (ill. a bizottság tagjaként mindazok az egyetemek, ahol a közösségszervezés a képzési kínálat része) 
 • Nemzeti Művelődési Intézet 
 • Óbudai Egyetem 
 • Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézet 
 • Szent István Egyetem, Élelmiszertudományi Kar 

 

Nemzetközi partnerkapcsolatok

 • Beuth-Hochschule für Technik Berlin – University of Applied Sciences, Berlin (Németország) 
 • Czech Technical University – Masaryk Institute of Advanced Studies, Prága (Csehország) 
 • Instituto Politecnico de Castelo Branco, Castelo Branco (Portugália) 
 • Politechnic of Guarda – Instituto Politecnico Da Guarda, Guarda (Portugália) 
 • Praze, Prága (Csehország) 
 • Universidad de Extremadura, Badajoz (Spanyolország) 
 • Universidad de Leon, Leon (Spanyolország) 
 • Universidade do Algavre, Faro (Portugália) 
 • Universiti Sains Malaysia, Georgetown (Malajzia) 
 • University of Chemistry and Technology in Prague – Vysoká Škola Chemicko-Technologická University of Economics in Bratislava – Eckonomicka Univerzita V Bratislave, Pozsony (Szlovákia)