Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
 • EN - English
Hallgatói fiók

BGE Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

BGE Hallgatói fiók
Budapesti Gazdasági Egyetem
Budapesti Gazdasági Egyetem
KVIK - Záródolgozat (szakdolgozat, projektmunka) és a záróvizsga teendők áttekintése

Szabályok


A szakdolgozat-készítésre és a záróvizsgára vonatkozó legfontosabb általános szabályok a Hallgatói Követelményrendszer 69-70. paragrafusaiban olvashatók.

Az egyes szakokra vonatkozó követelményeket a szöveges tantervek tartalmazzák (9. pont: dolgozat, 11. pont: záróvizsga)

Kereskedelem és marketing alapképzés 

Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés

Turizmus-vendéglátás alapképzés (7 féléves képzés)

Turizmus-vendéglátás alapképzés (8 féléves képzés)

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés

Közösségszervezés alapképzés

Turizmus-menedzsment mesterképzés

Tanári (Közgazdásztanár) mesterképzés

Üzleti szakoktató alapképzés

A fenti hivatkozáson található tantervek a tanulmányaikat 2017-ben, illetve ezt követően megkezdő hallgatókra vonatkoznak. A korábban beiratkozók záróvizsga-előírásait a Hallgatói Követelményrendszer III/1. melléklete tartalmazza.

Folyamat

A képzés során a hallgatók megismerkednek a dolgozat elkészítésének módszereire vonatkozó tudnivalókkal és a lehetséges kerettémákkal. Erre alapszakon a Kutatásmódszertan, mesterszakon a Szakszeminárium című tárgy szolgál (utóbbi csak 2017-től szerepel a tantervben ezen a néven).

Felsőoktatási szakképzésen a hallgató szakmai gyakorlatára épülő projektmunka készül, itt nem elvárás a tudományos módszertan alkalmazása.

A dolgozat tervezett leadása előtti félévben témát és konzulenst kell választani (a konzulens a témaválasztástól függ). A választás menetét a „Hallgatói tájékoztató a szakdolgozat-projektmunka neptun-adminisztrációjáról című dokumentum tartalmazza.

Abszolutóriummal rendelkező hallgatók a „Szakdolgozat, projektmunka témára jelentkezési lap abszolvált hallgatóknak” című jelentkezési lap kitöltésével és képzést gondozó szaktanszék megadott email címére elküldve tudnak témára jelentkezni.

A hallgatói témaválasztás és annak konzulensi jóváhagyása az adott félévre szól! Amennyiben a hallgató az adott félévben nem teljesíti a záródolgozati követelményeket és a dolgozata leadásra nem kerül, újra dolgozati témát kell választania a Neptun rendszerben!

A meghirdetett témakörök tájékoztatásul szolgálnak, más témát is lehet választani. A témaválasztást érdemes a leendő konzulenssel előzetesen egyeztetni a témaválasztás elfogadása végett.

Az egyes képzések aktuálisan meghirdetett záródolgozati témái itt olvashatók:

A záródolgozat készítése konzultációs támogatással történik, de alapvetően a hallgató önálló munkáját feltételezi. A záródolgozat készítését így egy vagy két konzulens támogatja. Belső (egyetemi) konzulens választása – a témaválasztással együtt – kötelező a hallgató számára. A hallgató záródolgozata megírását külső (pl. céges) konzulens is támogathatja, azonban a külső konzulens-választás nem kötelező.

A záródolgozat-készítés ütemezéséről, a dolgozat tartalmáról a belső konzulenssel kell egyeztetni.

A záródolgozat formai követelményei itt találhatók:

Alap- és mesterszakos hallgatók számára: „Szakdolgozat formai követelményei” című dokumentum tartalmazza.

Felsőoktatási szakképzés hallgatói számára: „Projektmunka formai követelményei” című dokumentum tartalmazza.


Alap- és mesterképzési szakon a kutatási tervvel, a szakdolgozat felépítésével, tartalmával és a forráshivatkozásokkal kapcsolatos tájékoztatás a „Szakdolgozat készítési útmutató” című dokumentumban olvasható.

Felsőoktatási szakképzés hallgatói számára a projektmunka megírására és bemutatására vonatkozó ajánlásokat a „Projektmunka elkészítésének és bemutatásának főbb szempontjai” című dokumentum tartalmazza.

A záródolgozat hivatalos példánya az elektronikus verzió, amit pdf formátumban a Moodle rendszerbe kell feltölteni, ahol plágiumszűrésre is sor kerül. A záródolgozat leadásának előfeltételeit a „Szakdolgozat és projektmunka beadásának feltételei és eljárásrendje” című dokumentum tartalmazza.

A záródolgozat feltöltésére vonatkozó tájékoztatás a „Hallgatói útmutató szak- és záródolgozatok feltöltéséhez 2020-2021-2. félév” című dokumentumban olvasható.

FOSZK képzésen a projektmunkát egy bíráló, az alap- és mesterképzésen a szakdolgozatot két bíráló értékeli. A szakdolgozat/projektmunka bírálata(i) és annak érdemjegye(i) legalább 5 nappal a záróvizsgát megelőzően a Moodle rendszerben érhető(k) el. 

A záróvizsga csak abban az esetben kezdhető meg, ha a záródolgozat bírálója, két bíráló esetén mindkét bírálója legalább elégséges osztályzatot ad a dolgozatra.   

Ha a dolgozatot a bíráló, két bíráló esetén valamelyik bíráló nem fogadja el (azaz elégtelennek minősíti), a szakdolgozatot egy további bírálónak ki kell adni. Amennyiben a dolgozatot egyik bíráló sem fogadta el, vagy a felkért további bíráló is elégtelennek minősítette, a hallgató nem mehet záróvizsgára.

Záróvizsgára abban a félévben lehet jelentkezni, amelynek a végére a hallgató meg tudja szerezni az előírt összes kreditet és le tudja adni a záródolgozatát. A jelentkezés a Neptunban történik. (Neptun segédlet 9.4 pont)

A záróvizsgán való részvétel feltételei tehát:

1) Az abszolutórium megszerzése (Amennyiben a hallgató abszolvált, a Neptun rendszerben a Tanulmányok/Képzési adatok fülön jelenik meg az abszolutóriumának dátuma.) Az a hallgató kaphat abszolutóriumot, aki a tanterve által meghatározott összes kreditet megszerezte, valamint a mintatantervében szereplő modulokból, a modul által előírt tárgyakat, illetve krediteket teljesítette.

 • Kereskedelem és marketing FOSZK, Turizmus-vendéglátás FOSZK képzés esetében a tanterv által meghatározott összes teljesítendő kredit 120 kredit
 • Kereskedelem és marketing, Turizmus-vendéglátás és Üzleti szakoktató alapképzés estében a tanterv által meghatározott összes teljesítendő kredit 210 kredit
 • Közösségszervezés alapképzés esetében a tanterv által meghatározott összes teljesítendő kredit 180 kredit
 • Turizmus-menedzsment és Tanári (Közgazdásztanár) mesterképzés esetében a tanterv által meghatározott összes teljesítendő kredit 120 kredit.

2) A záródolgozat határidőre történő leadása és annak elégtelentől eltérő bírálata(i).

A záróvizsgára való felkészülés a hallgató egyéni felelőssége. A szaktanszékek mindemellett segítséget nyújtanak ebben, így a záróvizsgát megelőzően záróvizsga-tájékoztatást tartanak mind az alap- és mesterszakos, mind a felsőoktatási szakképzésben tanuló hallgatók részére, melyen a részvétel minden záróvizsgára jelentkező hallgató számára ajánlott, ingyenes és nincs feltételhez kötve. 

A 2021. júniusi záróvizsga időszakot megelőző vírushelyzetre tekintettel, a záróvizsga-tájékoztatók a Teams rendszerben fognak zajlani. A Teams tájékoztatóra történő becsatlakozásra minden érintett hallgatónak lehetősége van.

A záróvizsgát szervező szaktanszék a jelöltek felkészülését támogathatja azzal, hogy előre megad záróvizsga témaköröket, amelyek az alábbi dokumentumokban olvashatók:

Alapképzések

Felsőoktatási szakképzések

Mesterképzések

A záróvizsgákra a 2020-2021. tanév júniusi záróvizsga időszakában online módon, a Teams programon keresztül kerül sor.  

A záróvizsga alap- és mesterszakos hallgatók esetén a szakdolgozat megvédéséből áll, amely magában foglalja az eredmények prezentációját és az arra épülő szakmai vitát. A vizsgabizottság a vita során a jelölt szakmai felkészültségének általános értékelése céljából olyan kérdéseket is feltehet, amelyek nem kötődnek szorosan a szakdolgozat bírálatához, de kapcsolódnak a témájához és a tanult szakmai anyaghoz. A szakmai vizsga lényege azonban nem a részletkérdések precíz számonkérése, hanem az átfogó szaktudás meglétéről való meggyőződés. A záróvizsgát szervező szaktanszék a hallgatók felkészülését segítheti a szakhoz, illetve annak specializációjához kapcsolódó záróvizsga témakörök meghirdetésével. A szaktanszék a jelölt felkészülését támogathatja továbbá azzal, hogy előre megad a hallgató számára egy kérdést (vagy kijelöl témaköröket), amely a szakmai vita kiindulópontjául szolgál. Amennyiben erre sor kerül, a kérdést (témaköröket) írásban kell eljuttatni a hallgatónak a záróvizsgát legalább 5 nappal megelőzően. 

Az alap- és mesterszakos hallgatók záróvizsgájának részei tehát: 

 1. a szakdolgozat védése, amely magában foglalja az eredmények prezentációját és a bírálói által feltett kérdés(ek) megválaszolását; 
 2. szakmai vita a szakdolgozat témájához kapcsolódóan, amely a hallgató szakmai jártasságát hivatott bemutatni. A hallgató teljesítményének értékelésében nemcsak a tanult ismeretek megléte, hanem azok alkalmazásának képessége is alapvető fontosságú.

A felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatók a záróvizsga során a bizottság előtt bemutatják a szakmai gyakorlatukkal összefüggő írásbeli projektmunkájukat, majd az ahhoz kapcsolódó, a hallgató szakmai felkészültségét igazoló szakmai kérdés szóbeli megválaszolására kerül sor.  

A felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatók záróvizsgájának részei tehát: 

 1. a projektmunka védése, amely magában foglalja az eredmények prezentációját; 
 2. szakmai vita a projektmunka témájához kapcsolódóan, ami hallgató szakmai felkészültségét igazoló szakmai kérdés szóbeli megválaszolása.

A hallgató jogosult az oklevél átvételére, amennyiben rendelkezik a tantervben előírt nyelvvizsgákkal és azokat bemutatta a Hallgatói Ügyfélszolgálat részére.

Határidők


A folyamat egyes lépéseire vonatkozó határidők

Záróvizsgák lebonyolításával kapcsolatos információk

A záróvizsgázó hallgatóknak számítógépre, web kamerára, mikrofonra (azaz kép- és hangátvitelre alkalmas számítógépes eszközre), valamint Microsoft Teams alkalmazásra van szüksége. Ez utóbbi számítógépre történő telepítése mindenképpen szükséges, mert böngészőből indított Teams alkalmazásban nem lehetséges prezentációt megosztani és webkamerás képet egyszerre működtetni!

A Teams alkalmazás telepítésére vonatkozó információk itt olvashatók.

Amennyiben a fentebb felsorolt technikai eszközök bármelyike nem áll a hallgató rendelkezésre otthon, kérhető Alkotmány utcai épületben lévő számítógépről történő záróvizsgázás lehetősége. Ezt a Hallgatói Ügyfélszolgálat részére szükséges a hszo.kvik@uni-bge.hu e-mail címen előre jelezni.

A bejelentés határideje: 2021. június 3.

A hallgatók záródolgozatuk bírálata(i)ról és annak érdemjegye(i)ről a Moodle rendszerben, a záróvizsga beosztásukról a Neptun rendszerben tájékozódhatnak.

A záróvizsga prezentációt előzetesen az MS Power Point programban (pptx formátumban) kell elkészíteni.

A záróvizsgavizsga megkezdése előtt legalább 24 órával a szaktanszék meghívja a hallgatókat a Teams alkalmazásban, záróvizsga-csatlakozási linket küldve számukra. A meghívó a Neptun rendszerben rögzített hallgatói e-mail címre kerül kiküldésre. A hallgatók a Teams alkalmazásban belépésükkor az előszobában fognak várakozni és innen kerülnek behívásra a vizsgatérbe. A belépést a záróvizsga kezdési időpontja előtt legalább 10-15 perccel meg kell tenni. A időpontra vonatkozó pontosabb információk az egyes szakok záróvizsga tájékoztatóin hangzanak el.

Az online záróvizsgán is az alkalomhoz illő öltözetben kell megjelenni.

A záróvizsgákra a 2020/2021. tanév júniusi záróvizsga időszakában online módon, a Teams alkalmazáson keresztül kerül sor.

A záróvizsga alap- és mesterszakos hallgatók esetén a 10/2020. rektori-kancellári közös utasítás értelmében a szakdolgozat megvédéséből áll, amely magában foglalja az eredmények prezentációját és az arra épülő szakmai vitát. A vizsgabizottság a vita során a jelölt szakmai felkészültségének általános értékelése céljából olyan kérdéseket is feltehet, amelyek nem kötődnek szorosan a szakdolgozat bírálatához, de kapcsolódnak a témájához és a tanult szakmai anyaghoz. A szakmai vizsga lényege azonban nem a részletkérdések precíz számonkérése, hanem az átfogó szaktudás meglétéről való meggyőződés. A záróvizsgát szervező szaktanszék a hallgatók felkészülését segítheti a szakhoz, illetve annak specializációjához kapcsolódó záróvizsga témakörök meghirdetésével. A szaktanszék a jelölt felkészülését támogathatja továbbá azzal, hogy előre megad a hallgató számára egy kérdést (vagy kijelöl témaköröket), amely a szakmai vita kiindulópontjául szolgál. Amennyiben erre sor kerül, a kérdést (témaköröket) írásban (elektronikusan) kell eljuttatni a hallgatónak a záróvizsgát legalább 5 nappal megelőzően. 

Az alap- és mesterszakos hallgatók záróvizsgájának részei tehát: 

 1. a szakdolgozat védése, amely magában foglalja az eredmények prezentációját és a bírálói által feltett kérdés(ek) megválaszolását; 
 2. szakmai vita a szakdolgozat témájához kapcsolódóan, amely a hallgató szakmai jártasságát hivatott bemutatni. A hallgató teljesítményének értékelésében nemcsak a tanult ismeretek megléte, hanem azok alkalmazásának képessége is alapvető fontosságú.

A záróvizsga bizottság – a bírálati jegyek, a hallgatói prezentáció és az erre épülő szakmai vitát figyelembe véve – a kialakult hallgatói összteljesítmény-képe alapján egyetlen érdemjeggyel értékeli a hallgató záróvizsga teljesítményét.

A felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatók a záróvizsga során a bizottság előtt bemutatják a szakmai gyakorlatukkal összefüggő írásbeli projektmunkájukat, majd az ahhoz kapcsolódó, a hallgató szakmai felkészültségét igazoló szakmai kérdés szóbeli megválaszolására kerül sor. 

A felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatók záróvizsgájának részei tehát: 

 1. a projektmunka védése, amely magában foglalja az eredmények prezentációját; 
 2. szakmai vita a projektmunka témájához kapcsolódóan, ami hallgató szakmai felkészültségét igazoló szakmai kérdés szóbeli megválaszolása.

A záróvizsga bizottság – a bírálati jegy és a hallgatói prezentáció és védés alapján – egy záródolgozati érdemjegyet, továbbá a hallgató szakmai kérdésre adott válasza alapján egy további érdemjegyet ad. A hallgató záróvizsga eredménye eme két vizsgarész alapján kialakított végső érdemjegy lesz.

A záróvizsga kezdési időpontjában (vagy ezt megelőzően – erről pontos felvilágosítás a záróvizsga tájékoztatón hangzik el) a hallgatók az előszobából behívásra kerülnek a vizsgatérbe, ahol az elnök előzetes tájékoztatót tart és megnyitja a záróvizsgát.

A nyitó tájékoztatót követően a hallgatók kiléptetésre kerülnek a vizsgaeseményből. Ezen kiléptetés után a hallgatóknak újra csatlakozniuk kell a Teams rendszerben, amivel ismételten az előszobába kerülnek, és addig várakoznak itt, amíg a bizottság be nem hívja őket a vizsgaeseménybe záróvizsgázás végett.

A záróvizsga folyamata:

Az online vizsgaeseményen mindig két hallgatónak kell jelen lenni, azaz a záróvizsga bizottság egyidejűleg két hallgatót hív be a vizsgatérbe, akiknek folyamatosan hívásban kell lenniük.

A záróvizsga alatt a hallgatónak végig biztosítania kell a kép- és hangkapcsolatot.

A záróvizsga megkezdéséhez a vizsgázó hallgatónak hitelt érdemlő módon igazolnia kell személyazonosságát. A személyazonosítás akképpen történik, hogy a vizsgázó hallgató a web kamera felé fordítva jól látható módon felmutatja személyazonosításra alkalmas érvényes okmányát, amely alapján a vizsgabizottság tagjai a vizsgázó hallgató személyét beazonosítják. Ennek megfelelően fontos, hogy a vizsga előtt a személyazonosító okmány elő legyen készítve!

A személyiségi jogok védelme érdekében az online vizsga időtartama alatt kép- és hangrögzítés készítéséhez és a felvétel nyilvánosságra hozatalához, illetve az online vizsgáról való bármilyen másolat készítéséhez külön engedély szükséges! Az engedély megadása vagy megtagadása a vizsgabizottság elnökének a joga.

A záróvizsga a hallgatói prezentációval kezdődik, melynek időtartama 10-15 perc (pontosabb felvilágosítás a záróvizsga tájékoztatón hangzik el). Ehhez a hallgató önmaga osztja meg a képernyőn a power point prezentációját a bizottsággal, és kezeli azt a felelete során. A záróvizsga bizottság a prezentációt követően kérdéseket tehet fel a hallgatónak a prezentációjához kötődően.

 A hallgatói prezentáció megosztásával kapcsolatos további információk az „Értekezleten belüli képernyő- és webkameraképmegosztáscímű dokumentumban olvashatók.

A záróvizsga következő egysége a szakmai vitarész, amelyhez az elnök vagy valamelyik vizsgabizottsági tag felteszi a vitaindító szakmai kérdést, amit a vizsgázó hallgató kifejt, majd további kérdések is felmerülhetnek a szakmai vita részeként. A szakmai vita időtartama kb. 15 perc.

Az összes hallgatói feleletet követően, a záróvizsga végén kerül sor az eredményhirdetésre. Ehhez a vizsgabizottság ismét behívja az előszobából a vizsgatérbe a hallgatókat.

FONTOS! A vizsgázó hallgatók nem maguk csatlakoznak, hanem a vizsgabizottság hívja be őket az online vizsgaeseményre! Ugyanígy a hallgatókat a vizsgabizottság lépteti ki a vizsgaeseményből. Vagyis senki ne lépjen ki önmaga a beszélgetésből, ne használja a piros telefon (kilépés) gombot! Meg kell várni a bizottság általi vizsgatérből való kiléptetést! A kiléptetést követően a hallgatóknak ismét csatlakozniuk kell a Teams rendszerben, hogy az előszobába kerülhessenek.

1) Meg nem engedett segédeszköz használata a hallgató részéről

Az online záróvizsga során a jóhiszeműség és tisztesség követelményét meg kell tartani. A vizsgabizottság jegyzője a vizsgázó hallgatót a vizsga megkezdése előtt felkéri, hogy nyilatkozzon arról, hogy az online vizsga során nem használ nem megengedett eszközt, illetve más személy közreműködését nem veszi igénybe.

Amennyiben a záróvizsga bizottságban az online vizsga tisztaságát illetően a vizsga során bármilyen kétely merül fel, azzal összefüggésben kérhető a hallgatótól környezetének bemutatása.

Az a vizsgázó hallgató, akiről bebizonyosodik, hogy az online záróvizsgán nem megengedhető eszközöket használ, vagy mások segítségéhez folyamodik, a vizsgájára elégtelen eredményt kap és a záróvizsgája felfüggesztésre kerül jegyzőkönyv felvétele mellett. Ebben az esetben ismételt záróvizsga csak a következő záróvizsga-időszakban tehető a hallgató részéről.

Amennyiben a vizsga során valamilyen módon kiderül, hogy a hallgató engedély nélkül felvételt készít a vizsgáról, úgy a záróvizsgát fel kell függeszteni, a hallgató jogtalan magatartását jegyzőkönyvezni kell.

2) Online záróvizsgáról való hallgatói távolmaradás

Ha a hallgató a záróvizsgán a megadott időpontig nem jelenik meg, a jegyző 3-szor a megadott telefonon keresi őt, illetve e-mailen megkísérli felvenni vele a kapcsolatot. Az utolsó előtti hallgató vizsgájának befejezéséig befogadható a vizsgára az elkésett hallgató.

Az online záróvizsgáról való távolmaradás esetén a vizsgázó hallgató tudása nem értékelhető.

3) Teendő technikai probléma esetén

A hallgató megkezdett online záróvizsgáját csak abban az esetben lehet minősíteni, ha a vizsga során az online kapcsolat végig folyamatos volt. Folyamatosnak kell tekinteni az online kapcsolatot, és értékelni kell a vizsgázó hallgató tudását akkor is, ha ugyan a kapcsolat megszakadt, azonban ezt követően a vizsgabizottság a vizsgázó hallgató visszahívását legalább 3 alkalommal megkísérelte és a kapcsolat a megszakadást követően 5 percen belül sikeresen helyreállt. Ebben az esetben az online záróvizsgát új kérdés feltételével kell folytatni.

Amennyiben a hallgató záróvizsga eredménye elégtelen, a teljes záróvizsgát kell a következő záróvizsga időszakban megismételnie.

Amennyiben a hallgató elégedetlen az – elégtelentől eltérő – vizsgaeredményével, a következő záróvizsga időszakban lehetősége van záróvizsgáját javítani. Javítási szándékát jelezheti a záróvizsga napján a záróvizsga bizottság számára, vagy jelezheti a vizsganapját követő nap lezárultáig a Hallgatói Ügyfélszolgálat felé is. A hallgató javítási szándéknyilatkozatával egyidejűleg jelen záróvizsga érdemjegye megsemmisül és a következő időszakbeli eredménye lesz a mérvadó.

Események, hallgatói bizottsági beosztások – 2020/2021. tanév 2. félév

A záróvizsga tájékoztatók MS Teams alkalmazásban kerülnek megtartásra.


Kereskedelem és marketing képzések:


magyar nyelvű (nappali, levelező, távoktatás) KM alapképzés

2021. június 2. 17:00 órától

Csatlakozom!


angol nyelvű (nappali) KM alapképzés

2021. június 1. 17:00 órától

Csatlakozom!


magyar nyelvű FOSZK (nappali, levelező) KM

2021. május 31. 17:00 órától

Csatlakozom!


Turizmus-vendéglátás képzések: 


magyar nyelvű FOSZK (nappali, levelező) TV vendéglátás szakirány 

2021. június 4. 13:00 órától 

Csatlakozom! 


magyar nyelvű FOSZK (nappali, levelező) TV turizmus szakirány 

2021. június 7. 10:00 órától 

Csatlakozom!


magyar nyelvű (nappali, levelező, távoktatás) Turizmus-vendéglátás alapképzés, vendéglátás témájú specializációk 

2021. június 2. 9:30 órától 

Csatlakozom!


magyar nyelvű (nappali, levelező, távoktatás) Turizmus-vendéglátás alapképzés, turizmus témájú specializációk 

2021. június 2. 17:00 órától 

Csatlakozom! 


magyar nyelvű (levelező) Turizmus-menedzsment mesterképzés 

2021. május 28. 16:00 órától 

Csatlakozom!


angol nyelvű (nappali) Turizmus-menedzsment mesterképzés 

2021. május 28. 14:00 órától 

Csatlakozom!

angol nyelvű (nappali) Turizmus-vendéglátás alapképzés, kereskedelmi vendéglátás specializáció 

2021. június 1. 13:00 órától 

Csatlakozom!


angol nyelvű (nappali) Turizmus-vendéglátás alapképzés, turizmus témájú specializációk

2021. június 2. 14:00 órától

Csatlakozom!

Közösségszervezés és üzleti szakoktató képzések:


magyar nyelvű (nappali, levelező) Közösségszervezés alapképzés,

magyar nyelvű (levelező) Üzleti szakoktató alapképzés,

magyar nyelvű (levelező) Tanári (Közgazdásztanár) mesterképzés,

magyar nyelvű (levelező) Munkahelyi mentálhigiéné szakirányú továbbképzés

(közös időpontok, bármelyik alkalomra be lehet kapcsolódni)


2021. június 9 10:00 óra

Csatlakozom!


2021. június 9. 17:00 óra

Csatlakozom!


2021. június 10. 18:00 óra

Csatlakozom!

Az egyes képzések időponti beosztása a gondozó szaktanszékenként külön-külön Excel táblákban szerepelnek alább, melyek folyamatosan frissülnek. A pontos hallgatói időponti beosztásra vonatkozó információra a hallgatói neptun-kód ’Keresés’ opcióba (Ctrl+ F) történő beírásával lehet rákeresni.

Záróvizsga beosztások

Mappa, dokumentum neve
Utolsó módosítás

Záróvizsga beosztások

Frissítve:
2021. június 22.